Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18

utskottsdokument 2017/18:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2017/18

0

0

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2017/18

STYLEREF "\1"


Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18

Försvarsutskottets beredningsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Med totalförsvar avses enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Vidare bereder försvarsutskottet ärenden om samhällets krisberedskap i fredstid, vilket bl.a. omfattar åtgärder för att minska samhällets sårbarhet och att upprätthålla räddningstjänst. Ärenden om sjö- och kustövervakning samt kärnteknisk säkerhet, strålskydd och elsäkerhet bereds också av försvarsutskottet.

När det gäller frågor om statsbudgeten bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

I utskottets uppgifter ingår även att bereda forsknings- och framtidsfrågor, bevaka EU-frågor samt följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2017/18 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Allan Widman (L), ordförande

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M), t.o.m. den 19 januari 2018

Beatrice Ask (M), fr.o.m. den 19 januari 2018

Alexandra Völker (S)

Mikael Jansson (-), t.o.m. den 11 april 2018 (SD), fr.o.m. den 12 april 2018 partilös (-)

Jan R Andersson (M)

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Lotta Olsson (M)

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V), t.o.m. den 31 oktober 2017

Lotta Johnsson Fornarve (V), fr.o.m. den 9 november 2017

Mikael Oscarsson (KD)

Mattias Ottosson (S)

Suppleanter

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M), t.o.m. den 19 januari 2018

Lars Püss (M), den 29 januari–6 maj 2018

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP), t.o.m. den 11 december 2017

Mats Green (M), t.o.m. den 13 oktober 2017

Pål Jonson (M), fr.o.m. den 13 oktober 2017

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (-), t.o.m. den 3 april 2018 (SD), fr.o.m. den 4 april 2018 partilös (-). Ledig den 1–31 oktober 2017, den 1 december 2017–28 februari 2018.

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD), ledig fr.o.m. den 5 februari 2018

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Lena Asplund (M), fr.o.m. den 23 mars 2018

Extra suppleant

Björn Rubenson (KD), t.o.m. den 30 september 2017

Av utskottets 17 ledamöter tillhörde sex Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna. Allan Widman (L) har varit ordförande och Åsa Lindestam (S) vice ordförande. Under våren 2018 valde ledamoten Mikael Jansson och suppleanten Jeff Ahl att lämna Sverigedemokraterna och bli partilösa (-).


Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Lars Franzén, kanslichef

Maria Björkman, föredragande, tjänstledig t.o.m. den 12 augusti 2018

Robert Ihrfors, föredragande t.o.m. den 12 augusti 2018

Mats Lundström, föredragande

Annie Schaffrath, utskottshandläggare

Annika Tuvelid, utskottsassistent


Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2017/18 höll utskottet 41 sammanträden, varav det första den 21 september 2017 och det sista den 1 augusti 2018. Den totala sammanträdestiden omfattade 47 timmar och 35 minuter.

Utskottet har behandlat sammanlagt åtta propositioner, fyra skrivelser, ett meddelande från Europeiska kommissionen och 407 motionsyrkanden.

Utskottet har lämnat 16 betänkanden och ett utlåtande till kammaren som behandlade totalt 141 olika förslag till riksdagsbeslut. Utskottet lämnade även elva yttranden till andra utskott.

Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1) inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och motioner från den allmänna motionstiden 2017/18. Bland mo-tionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 6, som totalt uppgår till ca 53,8 miljarder kronor. Därmed avstyrkte utskottet opposi-tionspartiernas alternativa budgetförslag.

Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om att bemyndiga reger-ingen att fatta beslut om organiseringen m.m. av den verksamhet som bedrivs inom ramen för materiel- och logistikförsörjningen i enlighet med den inriktning som regeringen redogjorde för i budgetpropositionen. I det sammanhanget föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att Försvarsmakten omgående borde tillföras ansvaret även för vidmakthållandet av myndighetens materiel och anslutande offentlig upphandling.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om att besluta om anskaffning av nytt medelräckviddigt luftvärnssystem. I det sammanhanget föreslog utskottet även ett tillkännagivande om förankring av anskaffningen i riksdagen.

Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om bemyndigande för reger-ingen att under 2018 besluta om export av JAS 39 C/D. Utskottet föreslog i det sammanhanget ett tillägg till bemyndigandet.

Utskottet tillstyrkte slutligen regeringens förslag om att inrätta Gotlands regemente som organisationsenhet i Försvarsmakten och lokalisera det till Visby.

Med stöd av 9 kap. 16 § riksdagsordningen om utskottsinitiativ föreslog utskottet dels ett tillkännagivande om att regeringen borde återkomma till riksdagen med förslag till en särskild lag till stöd och hjälp för civila som gjort en internationell insats, dels ett tillkännagivande om försvarsmusikens uppgift.

I ett separat särskilt yttrande hade Sverigedemokraterna i anslutning till förslagspunkt 5 Logistik för högre försvarsberedskap förklarat att om partiets reservation avvisades i den förberedande voteringen i kammaren skulle Sverigedemokraterna i huvudomröstningen stödja det alternativ som förordades av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I betänkandet fanns 14 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 40 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen (FöU2)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:199 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen och ett par yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2015/16. Inga följdmotioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, lag om ändring i lagen om finansiering av kärntekniska restprodukter och, med en lagteknisk justering, lag om ändring i lagen om kärnteknisk verksamhet.

Av propositionen framgick bl.a. att den förstnämnda lagen får en ny rubrik: lag om finansiering av kärntekniska restprodukter. Det förtydligades vidare hur man ska beräkna kärnavfallsavgiften och storleken på de säkerheter som ska ställas. Propositionen angav också att medlen i kärnavfallsfonden ska förvaltas aktsamt. Principen ska alltjämt vara att kostnaderna för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall ska täckas av dem som genererat avfallet. Staten ska varken betala för avveckling eller slutförvar.

Det föreslogs vidare att utbetalade fondmedel som inte har använts i enlighet med lagens ändamål eller det som i övrigt har bestämts i utbetalningsbeslut ska kunna krävas åter till kärnavfallsfonden eller avräknas mot kommande utbetalningar ur fonden till samma mottagare. Den som inte har använt utbetalade fondmedel på ett korrekt sätt ska även kunna bli skyldig att betala kom-pensation för förlorad avkastning på medlen.

Lagändringarna föreslogs i huvudsak träda i kraft den 1 december 2017.

I anslutning till detta ärende behandlades också två yrkanden från allmänna motionstiden 2015/16 om påskyndning av tillståndsprocessen för slutförvaret av kärnavfall respektive återanvändning av kärnavfall. Utskottet avstyrkte båda yrkandena, bl.a. med hänvisning till pågående arbeten.

I betänkandet fanns en reservation (KD).

Ingen debatt hölls i kammaren.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Försvarspolitik (FöU3)

I betänkandet behandlade utskottet ca 40 yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2017/18. Motionsförslagen rörde bl.a. försvarspolitisk inriktning, försvarets förmåga, internationella samarbeten samt materielförsörjning och försvarsindustrifrågor.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till det nuvarande försvarspolitiska inriktningsbeslutet, pågående utredningar och Försvarsberedningens pågående arbete inför kommande försvarspolitiska inriktningsbeslut.

I betänkandet fanns 13 reservationer (M, SD, C, V, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 38 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (FöU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:213 Natio-nell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, 16 yrkanden i följdmotioner och ett tjugotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I skrivelsen redogjorde regeringen för att det finns ett stort behov av att utveckla samhällets informations- och cybersäkerhet. Den aktuella nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet är ett uttryck för re-geringens övergripande prioriteringar och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete inom området. Huvudsyftena med strategin är att bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället. Regeringen ville genom strategin även stödja de insatser och det engagemang som redan finns i samhället för att stärka informations- och cybersäkerheten. Strategin omfattade därmed hela samhället, dvs. statliga myndigheter, kommuner och landsting, företag, organisationer och privatpersoner. Av strategin framgick regeringens målsättningar och vad den avser att verka för.

Utskottet såg positivt på regeringens nationella strategi, som kommer att bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för informations- och cybersäkerheten för hela det svenska samhället.

I anslutning till detta ärende behandlades också motionsyrkanden om informations- och cybersäkerhet från den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet fanns 15 reservationer (M, SD, C, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 53 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samt tre yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2017/18. Inga följdmotioner väcktes med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle tillkännage för regeringen vad utskottet anfört om att regeringen borde se över möjligheten att ge Inspek-tionen för strategiska produkter rätt att inrikta signalspaning från Försvarets radioanstalt.

Utskottet föreslog att motionsyrkanden om ledamöter i Siun och tillgången till utlandsunderrättelser skulle avstyrkas.

I betänkandet fanns tre reservationer (SD, V, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 37 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Militära frågor (FöU6)

I betänkandet behandlade utskottet ett sextiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet föreslog två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rörde dels Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling, dels övnings- och skjutfält. I betänkandet behandlade utskottet även andra frågor som rörde det militära försvaret, bl.a. förslag om försvarsmaktsorganisationen, övningsverksamhet, övnings- och skjutfält, stöd till samhället och vindkraft. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns 21 reservationer (S, M, SD, C, V, L, KD, -).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 51 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)

I betänkandet behandlade utskottet närmare 130 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2015/16, 2016/17 och 2017/18.

Utskottet föreslog tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2017/18.

Regeringen bör säkerställa att ökade förvaltningsanslag för länsstyrelser-nas krisberedskap går till avsedd verksamhet.

Regeringen bör se över länsstyrelsernas krisberedskap när det gäller krav på övningsverksamhet och beredskap.

Regeringen bör mot bakgrund av utredningen Kommunikation för vår ge-mensamma säkerhet (Ds 2017:7) utan dröjsmål vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

I övrigt behandlade utskottet motionsyrkanden som handlade om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslår dessa motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbeten.

I betänkandet fanns 50 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 2 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)

I betänkandet behandlade utskottet ca 40 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om att införa en medalj för särskilt berömvärda internatio-nella insatser. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden.

Motionerna som behandlades i betänkandet berörde bl.a. bemanning, personalförsörjning, hantering av trakasserier, subventioner, premier och veteranfrågor.

I betänkandet fanns 18 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 25 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Elberedskapsavgift (FöU9)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:201 Elberedskapsavgift. Inga följdmotioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i elberedskapslagen.

I propositionen föreslogs en ändring i den aktuella lagen som innebar ett utvidgat bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om elberedskapsavgift.

Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018.

Ingen debatt hölls i kammaren.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Start för Europeiska försvarsfonden (FöU10)

I utlåtandet granskade utskottet Europeiska kommissionens meddelande KOM(2017) 295 Start för Europeiska försvarsfonden. Utskottet välkomnade förslagen i meddelandet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

Den föreslagna Europeiska försvarsfonden syftar till att hjälpa medlemsstaterna att göra samverkan till regel och därigenom utveckla och förvärva central, strategisk försvarskapacitet.

Utskottet ansåg bl.a. att Sverige borde vara drivande i att utveckla samarbetet på de områden där det finns samarbets- och effektiviseringsvinster och där man genom samarbete kan höja såväl enskilda försvarsförmågor som den EU-gemensamma försvarsförmågan men att medlemsstaternas kompetens på området borde värnas och att det borde finnas handlingsfrihet att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att främja det nationella försvaret. Utskottet ansåg också att Sverige borde verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU.

I utlåtandet fanns två motivreservationer (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 44 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Ny strålskyddslag (FöU11)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:94 Ny strålskyddslag och åtta yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2017/18. Inga följdmotioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ny strålskyddslag, följd-ändringar i vissa andra lagar samt ändringar i patientsäkerhetslagen och tull-lagen.

I propositionen föreslogs att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) skulle upphävas och ersättas med en ny strålskyddslag. EU:s strålskyddsdirektiv genomförs med den nya strålskyddslagen.

Den föreslagna lagen innehåller nya och ändrade bestämmelser om de grundläggande principerna för strålskyddet. Lagen innehåller även bestämmelser om att verksamhetsutövare ska ha tillräckliga resurser och om krav på finansiell säkerhet samt bestämmelser om ökat skydd för arbetstagare. Lagen innehåller även nya och ändrade bestämmelser om utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön och justerade krav på tillstånd för verksamheter med joniserande strålning. Förslagen innebär inga nya krav i fråga om icke-joniserande strålning.

Regeringen föreslog att bestämmelserna i den nya strålskyddslagen om kos-metiskt solarium skulle träda i kraft den 1 september 2018. Övriga delar av strålskyddslagen och ändringarna i andra lagar föreslogs träda i kraft den 1 juni 2018.

I anslutning till detta ärende behandlades även yrkanden från allmänna mo-tionstiden 2017/18 om samordning av radonfrågor, radiofrekvent strålning, vagabonderande strömmar, krav på oberoende härdkylning och lokala säkerhetsnämnder. Utskottet avstyrkte samtliga motioner.

Ingen debatt hölls i kammaren.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn (FöU12)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:66 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn. Inga följdmotioner väcktes med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksrevisionen hade granskat Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) tillsyn av kärnkraftsreaktorer i drift. Riksrevisionens övergripande slutsats var att tillsy-nen borde bedrivas mer effektivt genom att myndigheten utför tillsyn i den omfattning som riksdagen gett ekonomiskt utrymme för och på ett mer systematiskt sätt prioriterar de ur säkerhetssynpunkt mest angelägna tillsynsinsatserna. SSM:s anslag för tillsyn och annan verksamhet som avser kärnkraftverken har ökat sedan 2010, men granskningen visade att myndigheten inte utnyttjat medelstillskotten fullt ut. Enligt Riksrevisionen innebär det att myndigheten inte utfört tillsyn i den utsträckning som regeringen och riksdagen efterfrågat. Granskningen visade också att det är oklart om tillsynen inriktas mot de insatser som är mest angelägna. Det har inte ingått i granskningen att bedöma kvaliteten i genomförda tillsynsinsatser eller att bedöma säkerheten vid kärnkraftverken.

I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och de åtgärder som bedöms nödvändiga med anledning av de rekom-mendationer som ges till regeringen. I och med skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Utskottet framhöll i likhet med Riksrevisionen vikten av den svenska kärnkraftens säkerhet och såg positivt på det breda utvecklingsarbete som reger-ingen och SSM bedriver. Utskottet avsåg att fortsätta följa regeringens och myndighetens fortsatta redovisning av utvecklingen inom området.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 7 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

En amnesti för explosiva varor (FöU13)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor och två yrkanden i en följdmotion.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till tillfällig lag om en amnesti för explosiva varor.

I propositionen föreslog regeringen en tidsbegränsad amnesti för tillståndspliktiga varor mellan den 15 oktober 2018 och den 11 januari 2019. Med explosiva varor avsågs t.ex. handgranater och sprängämnen. Syftet med förslaget var att minska antalet illegala explosiva varor i samhället.

Regeringen föreslog att bestämmelserna skulle tas in i en tillfällig lag som träder i kraft den 15 oktober 2018 och upphör att gälla den 15 april 2020.

Utskottet föreslog att motionen skulle avslås.

I betänkandet fanns två reservationer (L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 12 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (FöU14)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och sju yrkanden i följdmo-tioner.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt lag om ändring i lagen (2018:000) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

I syfte att genomföra EU:s s.k. NIS-direktiv (dvs. direktivet om nät- och informationssäkerhet) i svensk rätt föreslogs i propositionen en ny lag som bl.a. innebär att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta åtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem, att leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna och att den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den följs samt ska kunna besluta om vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte följer lagens bestämmelser.

Regeringen föreslog att den nya lagen skulle träda i kraft den 1 augusti 2018. Ändringen i den nya lagen med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen föreslogs träda i kraft den 1 april 2019.

Utskottet föreslog att motionerna skulle avslås.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 32 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering (FöU15)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering och ett yrkande i en följdmotion.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksrevisionens övergripande slutsats var att det fanns stora osäkerheter i, och oenigheter om, hur omfattande de framtida kostnaderna och intäkterna i finansieringssystemet kan bli. Riksrevisionen menade också att det saknas samlade bedömningar av riskerna från regeringen och ansvariga myndigheter samt att det brister i rapporteringen till riksdagen.

I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning. Regeringen avser bl.a. att utveckla rapporteringen av finansieringssystemet och statens samlade risk till riksdagen i budgetpropositionen vart tredje år. Regeringen tydliggör också ansvaret för finansieringssystemet genom färre aktörer för en bättre helhetssyn. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft i december 2017 innebär också vissa ändringar som påverkar statens risk. Med den aktuella skrivelsen ansåg regeringen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Utskottet instämde med Riksrevisionen och regeringen om vikten av att det inte finns osäkerheter eller oenigheter om hur omfattande de framtida kost-naderna och intäkterna i finansieringssystemet för kärnavfallshantering kan bli. Utskottet välkomnade de åtgärder som regeringen redan vidtagit och bedömde att de åtgärder som regeringen aviserat i sin skrivelse är relevanta. Utskottet såg fram emot att ta del av det framtida översynsarbetet i enlighet med skrivelsen.

Utskottet ansåg att riksdagen borde avslå motionsyrkandet.

I betänkandet fanns en reservation (-).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 10 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar (FöU16)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:178 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar. Inga följdmotioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar.

I propositionen föreslog regeringen att det införs en ny lag som syftar till att anpassa svensk rätt till EU:s förordning om gasanordningar.

Den nya lagen föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2018.

Ingen debatt hölls i kammaren.

Kammaren biföll utskottets förslag.

En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt (FöU17)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt och två yrkanden i en följdmotion.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i skyddslagens (2010:305) bestämmelser om ansvar och förverkande. Förslaget innebär bl.a. att straffansvar för intrång på skyddsobjekt ska följa enligt den särskilda bestämmelsen i skyddslagen, genom att den nuvarande subsidiaritetsregeln i förhållande till brottsbalken tas bort. Brottet, som ska delas in i två svårhetsgrader, ska rubriceras obehörigt tillträde till skyddsobjekt och omfatta även olovligt kvarstannande. Vidare föreslogs att straffet för intrång skulle höjas från maximalt ett års till två års fängelse. Böter ska inte längre ingå i straffskalan för brott av normalgraden. För ringa brott ska böter eller fängelse i högst sex månader kunna dömas ut. Förslaget innebär även att den nuvarande straffskalan ska behållas för brott mot avbildningsförbud eller förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska, men att subsidiaritetsregeln tas bort.

Utskottet ställde sig även bakom att bestämmelsen om förverkande av hjälpmedel skulle ändras för att anpassas till motsvarande reglering i brottsbalken. Förverkande får ske om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Egendom som har varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt skyddslagen ska kunna förverkas. Även värdeförverkande ska kunna ske.

Utskottet ställde sig vidare bakom regeringens föreslag om att lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ändrades på så sätt att ordet hemvärnsmän ersattes med ordet hemsvärnssoldater.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2018.

I betänkandet fanns två reservationer (SD, -).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 6 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande yttranden till andra utskott:

2017/18:FöU1y Det europeiska försvarets framtid (till utrikesutskottet, utl. 2017/18:UU5)

2017/18:FöU2y Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (till utrikesutskottet, bet. 2017/18:UU7)

2017/18:FöU3y Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering (till utrikesutskottet, bet. 2017/18:UU8)

2017/18:FöU4y Kommissionens arbetsprogram för 2018 (till utrikesutskottet, utl. 2017/18:UU4)

2017/18:FöU5y Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (till utrikesutskottet, bet. 2017/18:UU9)

2017/18:FöU6y Beredskapspolis (till justitieutskottet, bet. 2017/18:JuU13)

2017/18:FöU7y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 (till konstitutionsutskottet, bet. 2017/18:KU21)

2017/18:FöU8y Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (till justitieutskottet, bet. 2017/18:JuU21)

2017/18:FöU9y Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
(till utrikesutskottet, bet. 2017/18:UU10)

2017/18:FöU10y En sammanhållen budgetprocess (till konstitutionsutskottet, bet. 2017/18:KU40)

2017/18:FöU11y Årsredovisning för staten 2017 (till finansutskottet, bet. 2017/18:FiU30).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utskottet beslutade under 2017/18 års riksmöte att genom deputerade i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Utskottet höll tio sammanträden om totalt 3 timmar och 35 minuter och lämnade fyra betänkanden till kammaren.

Betänkandena var:

2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (prop. 2017/18:32)

2017/18:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (prop. 2017/18:31)

2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen (prop. 2017/18:44)

2017/18:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (prop. 2017/18:180).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

EU-frågor

Information

Företrädare för regeringen och Regeringskansliet har regelbundet redovisat för utskottet vilken verksamhet som förekommer vid EU:s försvarsministermöten. När frågor tillhörande utskottets beredningsområde tagits upp vid andra rådsmöten har företrädare för regeringen och Regeringskansliet även informerat utskottet om denna verksamhet.

Försvarsutskottet har varit representerat i de halvårsvisa interparlamentariska konferenserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), till vilken försvars- och utrikesutskottet gemensamt kan sända en delegation med sex riksdagsledamöter. Delegationerna har återrapporterat till utskottet efter genomförda konferenser.

Överläggning

Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Svensson, Justitiedepartementet, om ändringar i EU:s civilskyddsmekanism. Utskottets ordförande konstaterade att det fanns stöd för den ståndpunkt som regeringen redovisade.

Subsidiaritetsprövningar

Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget ska de nationella parlamenten bevaka att subsidiaritetsprincipen följs. Detta ska ske i enlighet med ett av de rättsligt bindande protokoll som hör till Lissabonfördraget – protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Enligt artikel 4 i protokollet ska kommissionen, Europaparlamentet och rådet skicka sina utkast till lagstiftningsakter till de nationella parlamenten. Subsidiaritetsprövningen innebär att man fastställer på vilken nivå – unionsnivå eller nationell nivå – som den föreslagna åtgärden ska vidtas. Prövningen avser inte att fastställa om åtgärden ska vidtas eller inte.

Försvarsutskottet har under riksmötet 2017/18 subsidiaritetsprövat följande förslag från kommissionen:

Förordning om Enisa, ”EU:s cybersäkerhetsbyrå”, och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013, och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik (”cybersäkerhetsakten”) COM(2017) 477

Förordning om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsme-kanism för unionen COM(2017) 772

Förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer COM(2018) 209

Förordning om inrättandet av Europeiska försvarsfonden COM(2018) 476

Förordning om inrättandet av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euroatomfördraget COM(2018) 462.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Under riksdagsåret har inte några nya projekt inletts.

Liksom tidigare år har utskottet fått föredragningar om de delar av statens verksamhet som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Under avsnittet Interna utfrågningar och uppvaktningar nedan i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för de drygt 50 informationstillfällena och vilka som medverkat.

Offentlig utfrågning

Den 17 april 2018 anordnade utskottet en offentlig utfrågning om cybersäkerhet (dnr 1160-2017/18). Utfrågningen genomfördes inom ramen för utskottets beredningsansvar för frågor som rör samhällets informations- och cybersäkerhet. Syftet med utfrågningen var att bidra till en fördjupad diskussion i ämnet med företrädare för myndigheter med ansvar för dessa frågor.

De inbjudna talarna var justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, chefen för säkerhetspolisen, Klas Friberg, generaldirektören för Försvarsmakten, Peter Sandwall, generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson, samt överdirektören för Försvarets radioanstalt, Charlotta Gustafsson. Efter presentationerna följde en diskussion mellan utskottets ledamöter och talarna.

En utskrift av utfrågningen finns publicerad i serien Rapporter från riksdagen (2017/18:RFR18).

Interna utfrågningar och uppvaktningar

Den 21 september 2017

Återrapport från informella försvarsministermötet i Tallinn av statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, ämnessakkunnige Erik Berglund och departementssekreterare Erica Altby, alla från Försvarsdepartementet.

Den 28 september 2017

Information om försvarsmaktsövning Aurora 17, internationella insatser och andra aktuella frågor av överbefälhavare Micael Bydén, överste Niclas T Karlsson och politiskt sakkunnige Ingrid Ask, alla från Försvarsmakten.

Den 10 oktober 2017

Information om informationsklassning och informationssäkerhet för infrastruktur av betydelse för totalförsvaret av överdirektör Bo Netz, avdelningschef Maria Lindkvist-Dädeby och it-direktör Mathias Persson, alla från Trafikverket.

Den 17 oktober 2017

Information om totalförsvarsplanering och andra aktuella frågor av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, departementsråden Karin Erlingsson och Cecilia H Löfgren samt politiskt sakkunnige Sara Yazdanfar, alla från Justitiedepartementet.

Den 19 oktober 2017

Information om hemvärnets verksamhet av rikshemvärnschefen generalmajor Roland Ekenberg från Försvarsmakten.

Information om förslagen i budgetpropositionen (utgiftsområde 6) om bemyndiganden att anskaffa medelräckviddigt luftvärn och export av JAS 39 C/D, preliminära slutsatser från försvarsmaktsövning Aurora 17 samt andra aktuella frågor av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråden Michael Cherinet och Maria Diamant, departementssekreterare Henric Arnoldsson, politiskt sakkunnige Annelie Gregor och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Information inför rådet transport, telekommunikation och energi (TTE) den 24 oktober 2017 av statssekreterare Charlotte Svensson, departementsrådet Cecilia Löfgren, ämnesrådet Signe Öhman, departementssekreterare Charlotte Koutras och politiskt sakkunnige Sara Yazdanfar, alla från Justitiedepartementet, kanslirådet Jörgen Samuelsson från Näringsdepartementet, kanslirådet Fredrik Norberg från Försvarsdepartementet och departementssekreterare Ebba Jeppsson från Utrikesdepartementet.

Den 7 november 2017

Information om motorunderhållet för Gripensystemet av generaldirektör Göran Mårtensson, chefen för Gripen Vidmakthållande Peter Axelsson och informationschefen för Informationsstaben Toni Eriksson, alla från Försvarets materielverk (FMV).

Information om arbetet med anskaffning av medelräckviddigt luftvärn av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråden Michael Cherinet och Maria Diamant samt pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 9 november 2017

Information inför FAC (försvar) den 13 november 2017 av statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, departementssekreterarna Roza Nermany och Erica Altby samt politiskt sakkunnige Anders Eriksson, alla från Försvarsdepartementet.

Den 16 november 2017

Information om arbetet med personalförsörjning av det militära försvaret såsom återaktivering av värnplikt, mönstring och repetitionsutbildning av generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten, båda från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Information inför allmänna rådets möte den 20 november 2017 om rådsslutsatser och om översynen av EU:s Cybersäkerhetsstrategi av statssekreterare Charlotte Svensson, ämnesrådet Signe Öhman och departementssekreterare Charlotte Koutras, alla från Justitiedepartementet.

Information om arbetet med anskaffning av medelräckviddigt luftvärn och om vissa internationella försvarssamarbeten av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråden Michael Cherinet, Maria Diamant och Johan Lagerlöf samt pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 21 november 2017

Information om arbetet med Pesco, markbundet luftvärn och andra aktuella frågor, samt återrapport från FAC (försvar) den 13 november 2017 av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Johan Lagerlöf, departementssekreterarna Roza Nermany och Nujin Tasci, politiskt sakkunnige Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Information om Försvarsmaktens medarbetarundersökning, förbandsättning av kustrobot, obemannade flygfarkoster och om intrycken från ÖB:s resa i Ukraina i oktober 2017 av överbefälhavare Micael Bydén, politiska rådgivaren Ingrid Ask och militära rådgivaren överste Niclas Karlsson, alla från Försvarsmakten.


Den 23 november 2017

Information om cybersäkerhetsarbetet hos Säkerhetspolisen (Säpo), Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) samt om andra aktuella frågor av generaldirektör Anders Thornberg, enhetschef Fredrik Agemark, kommunikationschef Nina Odermalm Schei och säkerhetskoordinator Fredrik Caspar, alla från Säpo, generaldirektör Dag Hartelius och seniora informationssäkerhetsstrategen Arvid Kjell, båda från FRA samt chefen för Must generalmajor Gunnar Karlsson och it-säkerhetsstrategen Jan Wünsche, båda från Must.

Den 5 december 2017

Information om Pesco av försvarsminister Peter Hultqvist, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, ämnessakkunnige Christian Madsen, departementssekreterarna Roza Nermany och Nujin Tasci, politiskt sakkunnige Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 7 december 2017

Information om resultat och måluppfyllnad för försvarsmaktsövning Aurora 17 av generallöjtnant Johan Svensson och generalmajor Bengt Andersson, båda från Försvarsmakten.

Information om uppropet givaktochbitihop av företrädarna för kvinnliga anställda i Försvarsmakten av kapten Frida Linehagen, avdelningschef Christina Nilsson, major Hanna Jungwallius och leg. psykolog Magda Hauser. Personaldirektör generalmajor Klas Eksell och HR-strateg Samuel Heimann informerade om Försvarsmaktens arbete med anledning av uppropet.

Den 18 januari 2018

Presentation av Försvarsberedningens delrapport Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) av försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow och huvudsekreterare Tommy Åkesson.

Den 23 januari 2018

Information om verksamheten vid Försvarets radioanstalt (FRA) av generaldirektör Dag Hartelius med medarbetare, alla från FRA.

Den 25 januari 2018

Information om den luftburna sjöräddningen tillsammans med trafikutskottet av generaldirektör Peter Sandwall och flygvapenchefen generalmajor Mats Helgesson, båda från Försvarsmakten, generaldirektör Katarina Norén, direktören för sjö- och flygräddning Mattias Hyllert samt chefen för systemledning SAR Lars Widell, alla från Sjöfartsverket.

Den 6 februari 2018

Information om internationella samarbeten och övningsverksamhet, arbetet med den aviserade propositionen om skärpt straffrättslig reglering när det gäller skyddsobjekt och om andra aktuella frågor av försvarsminister Peter Hultqvist, kansliråden Olof Oddbjörn, Mia Persson och Therése af Wetterstedt, politiskt sakkunnige Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 1 mars 2018

Presentation av utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov (SOU 2018:7) av den särskilde utredaren Ingemar Wahlberg, huvudsekreterare Patrik Asplund och sekreterarna Maria Björkman samt Sven Holmberg.

Information inför FAC (försvar) den 6 mars 2018 av statssekreterare Jan Salestrand, kanslirådet Ingrid Ullbors Hägg, ämnessakkunnige Erik Berglund, departementssekreterare Nujin Tasci och politiskt sakkunnige Anders Eriksson, alla från Försvarsdepartementet.

Den 8 mars 2018

Information om Försvarsmaktens budgetunderlag av överbefälhavare Micael Bydén, generaldirektör Peter Sandwall och kommendör Fredrik Norrby, alla från Försvarsmakten.

Den 15 mars 2018

Information om riksdagens tillkännagivande om Rekryteringsmyndigheten (bet. 2017/18:JuU1) tillsammans med justitieutskottet av statssekreterarna Charlotte Svensson (Justitiedepartementet) och Jan Salestrand (Försvarsdepartementet) med medarbetare samt generaldirektör Christina Malm frånTotalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Återrapport från FAC (försvar) den 6 mars 2018 av statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Ola Hedin, departementssekreterare Nujin Tasci och politiskt sakkunnige Anders Eriksson, alla från Försvarsdepartementet.

Den 22 mars 2018

Information om motorunderhållet av Gripen E och myndighetens övriga krediter av generaldirektör Göran Mårtensson, chefen för Gripen vidmakthållande Peter Axelsson, chefen för ekonomistaben Boel Enjin och presschef Henrik Hedberg, alla från Försvarets materielverk (FMV).

Information om utredningen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7) tillsammans med trafikutskottet av utredaren landshövding Gunnar Holmgren.

Den 27 mars 2018

Information om fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak tillsammans med utrikesutskottet av utrikesminister Margot Wallström, kansliråden Anders Lindgren och Majeed Olerud Khoso samt politiskt sakkunnige Louise Bjarke, alla från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunnige Annelie Gregor, alla från Försvarsdepartementet samt ställföreträdande chefen för ledningsstabens inriktningsavdelning brigadgeneral Micael Claesson och Irakhandläggaren på ledningsstabens förmågeplanering överstelöjtnant Jonas Nilsson, båda från Försvarsmakten.

Information av Försvarsdepartementet med redogörelse för beredningsarbetet med Försvarsmaktens budgetunderlag 2019–2021, materielförsörjning och arbetet med anskaffning av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Michael Cherinet, ämnesrådet Per Bolinder, departementssekreterare Johanna Horn Pettersson, politiskt sakkunnige Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo.

Information av Riksrevisionen med anledning av skrivelse 2017/18:66 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn av riksrevisor Ingvar Mattson, revisionsdirektör Annelie Jansson Westin och tf enhetschef Martin Hillalla.

Den 12 april 2018

EU-överläggning om kommissionens förslag om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen, KOM(2017) 772, med statssekreterare Charlotte Svensson, ämnesråd Helena Garme, departementssekreterarna Mikael Wolfbrandt och Julia Fors, samtliga från Justitiedepartementet.

Den 19 april 2018

Information om internationella bilaterala samarbeten m.m. av försvarsminister Peter Hultqvist, ämnesråden Åsa Anclair och Ola Hedin, kanslirådet Olof Oddbjörn, departementssekreterare Filippa Chantereau, politiskt sakkunnige Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 26 april 2018

Information inför informella försvarsministermötet den 4–5 maj 2018 och om beredningsarbetet med Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling av statssekreterare Jan Salestrand, departementsråden Michael Cherinet, Maria Diamant och Johan Lagerlöf, ämnessakkunnige Erik Berglund, departementssekreterare Erica Altby samt politiskt sakkunnige Annelie Gregor, alla från Försvarsdepartementet.

Den 3 maj 2018

Information av Riksrevisionen med anledning av skrivelse 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering av riksrevisor Ingvar Mattson, revisionsdirektör Charlotte Berg och tf enhetschef Martin Hill.

Information av Kärnavfallsrådet med anledning av rapporten Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 (SOU 2018:8) av Kärnavfallsrådets ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm, vice ordförande Tuija Hilding-Rydevik, ledamot Sophie Grape, juridiskt sakkunnige Ingvar Persson, vetenskaplige sekreteraren Johanna Swedin och kanslichef Peter Andersson.

Den 17 maj 2018

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om MSB:s informationsbroschyr Om krisen eller kriget kommer av generaldirektör Dan Eliasson, projektledare Christina Andersson och kommunikationsdirektör Svante Werger.

Information med anledning av uppgifter i Årsredovisning för staten 2017 av chefen för system- och produktionsledning Thomas Engevall och verksamhetsutvecklare Christian Ramstedt, båda från Försvarets materielverk (FMV).

Den 22 maj 2018

Information om Försvarsmaktens arbete med anledning av uppropet givaktochbitihop av kvinnliga anställda i Försvarsmakten av personaldirektör generalmajor Klas Eksell, strategen för jämställdhet och jämlikhet Samuel Heimann, kapten Frida Linehagen och major Hanna Jungwallius, alla från Försvarsmakten.

Information om ansvaret för informations- och cybersäkerheten av statssekreterare Charlotte Svensson, ämnesrådet Annette Norman och politiskt sakkunnige Sara Yazdanfar, alla från Justitiedepartementet.

Den 24 maj 2018

Presentation av 112-utredningens betänkande En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser (SOU 2018:28) av generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och huvudsekreterare Hanna André.

Information om beredning och beslut i frågan om ansvaret för Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling samt beredningsläget när det gäller anskaffning av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråden Michael Cherinet och Maria Diamant, kanslirådet Olof Oddbjörn, politiskt sakkunnige Annelie Gregor samt pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 31 maj 2018

Information inför rådet transport, telekommunikation och energi (TTE) den 8 juni 2018 av statssekreterare Alf Karlsson, kansliråden Jörgen Samuelsson och Christina Wilén samt departementssekreterare Isabel Sarenmalm, alla från Näringsdepartementet.

Den 5 juni 2018

Information om internationella samarbeten av försvarsminister Peter Hult-qvist, ämnesrådet Ola Hedin, departementssekreterare Viktor Norén, politiskt sakkunnige Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.

Den 7 juni 2018

Information om aktuella frågor av generaldirektör Dan Eliasson och överdirektör Nils Svartz, båda från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Den 12 juni 2018

Information om pågående internationella insatser, avslutade nationella och internationella övningar, hemvärnets beredskapskontroll och andra aktuella frågor av överbefälhavare Micael Bydén, militära rådgivare överste Niclas Karlsson och politiska rådgivare Ingrid Ask, alla från Försvarsmakten.

Information om ekonomi och fakta när det gäller luftvärnssystemet Patriot av generallöjtnant Dennis Gyllensporre, brigadgeneral Rikard Askstedt, strategiske rådgivare Peter Göthe, överstelöjtnant Jan Ohlson och överste Fredrik Zetterberg, alla från Försvarsmakten.

Den 14 juni 2018

Information om Irak tillsammans med utrikesutskottet av kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråden Anders O Lindgren och Oscar Schlyter, alla från Utrikesdepartementet, departementsrådet Magnus Bergman, politiskt sakkunnige Anders Eriksson och departementssekreterare Henric Arnoldsson, alla från Försvarsdepartementet, brigadgeneral Michael Claesson, överstelöjtnant Jonas Nilsson och överbefälhavarens säkerhetspolitiska rådgivare Ingrid Ask, alla från Försvarsmakten.

Den 19 juni 2018

Information inför FAC (försvar) den 25 juni 2018 av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Johan Lagerlöf, ämnessakkunnige Erik Berglund, militärsakkunnige Kjell-Ove Schramm, departementssekreterare Nujin Tasci, pressekreterare Marinette Nyh Radebo och politiskt sakkunnige Anders Eriksson, alla från Försvarsdepartementet.

Den 24 juli 2018

Information om de samordnade brandbekämpningsinsatserna av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, departementsråden Karin Erlingsson och Ari Soppela, pressekreterare Joanna Abrahamsson och politiskt sakkunnige Sara Yazdanfar, alla från Justitiedepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, ämnesråden Mikael Andersson och Per Bolinder samt pressekreterare Tora Heckscher, alla från Försvarsdepartementet.

Den 1 augusti 2018

Information om anskaffningen av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem av försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråden Maria Diamant och Michael Cherinet, politiskt sakkunnige Annelie Gregor och pressekreterare Marinette Nyh Radebo, alla från Försvarsdepartementet.


Den 20 september 2018

Information om Irak tillsammans med utrikesutskottet av kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråden Oscar Schlyter och Katrin Månsson, alla från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand och departementssekreterare Henric Arnoldsson, båda från Försvarsdepartementet, brigadgeneral Micael Claesson och överstelöjtnant Markus Höök, båda från Försvarsmakten.

Resor, besök, konferenser och seminarier

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet deltagit i bl.a. följande resor, besök, konferenser och seminarier:

Konferens med anledning av Finlands 100-årsfirande och NB8-möte (Säkerhets- och försvarsforum för Baltikum, Norden och Polen) i Helsingfors, Finland, den 18 september 2017.

Besök på Försvarshögskolan för att delta i en paneldebatt där partierna presenterade sin syn på dagens och framtidens Försvarsmakt för de studerande vid den högre militära utbildningen i Stockholm den 18 oktober 2017.

Besök vid VIP-dag under försvarsmaktsövningens Aurora 17 besöksdag i Stockholm den 24 september 2017.

Konferens om svensk-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete på Hanaholmen, Helsingfors, Finland, den 23–24 oktober 2017.

Medaljceremoni för Sveriges sjätte kontingent i Mali vid Norrbottens regementes jägarbataljon i Arvidsjaur (I 19) den 15 december 2017.

Rikskonferens arrangerad av Folk och Försvar i Sälen den 14–16 januari 2018.

Besök hos Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön den 23 januari 2018.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Sofia, Bulgarien, den 15–17 februari 2018.

Besök hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Kista den 28 februari 2018.

Försvarsmaktens Veteranforskningsseminarium i Stockholm den 6 mars 2018.

Besök hos Försvarsmaktens ledning i Stockholm den 27 mars 2018.

Försvarskonferens arrangerad av Försvarsmaktsråd Skaraborg i Skövde den 9–10 april 2018.

Besök hos Försvarshögskolan för att delta i debatt och diskussioner med anledning av högskolans avslutning av Högre kurs i samhällets krisberedskap i Stockholm den 11 april 2018.

Besök hos Livgardet i Kungsängen onsdagen den 11 april 2018.

Säkerhets- och försvarsforum för Baltikum, Norden och Polen (Annual Security and Defence Forum of the Defence Committees of the Baltic, Nordic and Polish Parliaments) i Stettin, Polen, den 23–24 april 2018.

Deltagande i Försvarsmaktens Veterandagen 2018 i Stockholm den 29 maj 2018.

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet tagit emot bl.a. följande besök:

Besök av en delegation serbiska parlamentariker den 20 september 2017.

Besök av EU-kommissionär Cecilia Malmström den 28 september 2017.

Besök av en delegation ukrainska parlamentariker den 10 oktober 2017.

Besök av Litauens vice energiminister Simonas Šatūnas med delegation den 25 oktober 2017.

Besök av talmannen i Georgiens parlament med delegation den 6–7 december 2017.

Besök av Mr Martin Quencez med delegation från German Marshall Fund i Paris på temat Europeiskt försvarssamarbete i en ny transatlantisk era den 17 januari 2018.

Besök av ordföranden i Israel-Svenska parlamentariska vänskapsföreningen Mr Eyal Ben Reuven med delegation den 10 april 2018.

Besök av den tjeckiska senatens talman Milan Štěch med delegation den 10 april 2018.

Besök av före detta riksdagsledamöter på riksdagens veterandag den 16 maj 2018.

Besök av Polens talman Mr Marek Kuchciński med delegation den 29 maj 2018.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Besök av Frankrikes utrikesminister Mr Jean-Yves Le Drian med delega-tion den 11 juni 2018.