Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

utskottsdokument 2018/19:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

0

0

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

STYLEREF "\1"


Försvarsutskottets verksamhet
riksmötet 2018/19

Försvarsutskottets beredningsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Med totalförsvar avses enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Vidare bereder försvarsutskottet ärenden om samhällets krisberedskap i fredstid, vilket bl.a. omfattar åtgärder för att minska samhällets sårbarhet och att upprätthålla räddningstjänst. Ärenden om sjö- och kustövervakning samt kärnteknisk säkerhet, strålskydd och elsäkerhet bereds också av försvarsutskottet.

När det gäller frågor om statsbudgeten bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

I utskottets uppgifter ingår även att bereda forsknings- och framtidsfrågor, bevaka EU-frågor samt följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2018/19 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Beatrice Ask (M), ordförande, vice ordförande t.o.m. den 28 februari 2019

Niklas Karlsson (S), vice ordförande, ordförande t.o.m. den 28 februari 2019

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Pål Jonson (M), t.o.m. den 17 juni 2019

Jörgen Berglund (M), fr.o.m. den 17 juni 2019

Josef Fransson (SD), t.o.m. den 19 juni 2019

Sven-Olof Sällström (SD), fr.o.m. den 19 juni 2019

Kalle Olsson (S), ledig den 13 december 2018–13 januari 2019

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S), ledig den 15 oktober 2018–31 juli 2019

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

Suppleanter

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

Heléne Björklund (S)

Lotta Olsson (M), t.o.m. den 17 juni 2019

Magdalena Schröder (M), fr.o.m. den 17 juni 2019

Mikael Strandman (SD), t.o.m. den 18 juni 2019

Staffan Eklöf (SD), fr.o.m. den 18 juni 2019

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M), t.o.m. den 17 juni 2019

Hans Rothenberg (M), fr.o.m. den 17 juni 2019

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD), t.o.m. den 18 juni 2019

Anne Oskarsson (SD), fr.o.m. den 18 juni 2019

Annica Hjerling (MP), t.o.m. den 21 januari 2019

Janine Alm Ericson (MP), fr.o.m. den 5 december 2018

Annicka Engblom (M), t.o.m. den 17 juni 2019

Pål Jonson (M), fr.o.m. den 17 juni 2019

Lars Andersson (SD), fr.o.m. den 9 oktober 2018

Sara Seppälä (SD), den 9 oktober 2018–18 juni 2019

Yasmine Eriksson (SD), fr.o.m. den 18 juni 2019

Joar Forssell (L), fr.o.m. den 9 oktober 2018

Fredrik Malm (L), fr.o.m. den 9 oktober 2018

Mikael Larsson (C), fr.o.m. den 16 oktober 2018

Lotta Johnsson Fornarve (V), fr.o.m. den 16 oktober 2018

Lars Adaktusson (KD), fr.o.m. den 16 oktober 2018

Ingemar Kihlström (KD), fr.o.m. den 16 oktober 2018

Rasmus Ling (MP), fr.o.m. den 7 februari 2019

Anders Österberg (S), fr.o.m. den 3 april 2019

Extrasuppleanter

Marie Axelsson (S), den 16 oktober 2018–21 januari 2019 och den 5 februari 2019–31 juli 2019 under Alexandra Völkers (S) ledighet.

Maria Jacobsson (S), den 13 december 2018–13 januari 2019 under Kalle
Olssons (S) ledighet.

Av utskottets 17 ledamöter tillhörde fem Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, tre Sverigedemokraterna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Kristdemokraterna, en Liberalerna och en Miljöpartiet de gröna. Till och med den 28 februari 2019 var Niklas Karlsson (S) ordförande och Beatrice Ask (M) vice ordförande. Den dagen valdes Beatrice Ask (M) till ordförande och Niklas Karlsson (S) till vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Lars Franzén, kanslichef

Maria Björkman, föredragande

Mats Lundström, föredragande

Annie Schaffrath, utskottshandläggare

Annika Tuvelid, utskottsassistent.


Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2018/19 höll utskottet 35 sammanträden, varav det första den 2 oktober 2017 och det sista den 13 juni 2019. Den totala sammanträdestiden omfattade 29 timmar och 10 minuter.

Utskottet har behandlat sammanlagt tre propositioner, fyra skrivelser och 233 motionsyrkanden.

Utskottet har lämnat tio betänkanden till kammaren som behandlade totalt 93 olika förslag till riksdagsbeslut. Utskottet lämnade även fem yttranden till andra utskott.

Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:1 Budgetproposi-tionen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, regeringens skrivelse 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn, tre följdmotioner till skrivelsen och ett fyrtiotal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet lämnade förslag om anslag inom utgiftsområde 6 som uppgick till ca 60 miljarder för 2019 och förslag om beställningsbemyndiganden. Utskottet föreslog att riksdagen delvis skulle bifalla anslagsförslagen i regeringens budgetproposition och delvis bifalla 15 av Moderaternas och Kristdemokraternas yrkanden i denna del och att riksdagen skulle anvisa anslagen inom utgiftsområdet enligt utskottets förslag i bilaga 4 med de anslagsvillkor utskottet angett. Övriga motionsförslag i denna del avstyrktes.

Utskottet följde även upp regeringens resultatredovisning till riksdagen och lade stor vikt vid att resultatredovisningen i budgetpropositionen skulle göra det möjligt för utskottet att bedöma hur utvecklingen ser ut på olika områden i förhållande till de mål som riksdagen beslutat.

Utskottet avstyrkte regeringens förslag om att bemyndiga regeringen att under 2019 besluta om export av JAS 39 C/D genom upplåtelse och överlåtelse av materiel. Utskottet föreslog dels ett tillkännagivande om reviderade investeringsplaner för Försvarsmakten, dels ett om att regeringen bör redovisa livscykelkostnaden för det medelräckviddiga luftvärnssystemet Patriot. Övriga motionsförslag avstyrktes.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gällde anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

I betänkandet fanns sju reservationer (M, SD, C, V, KD) och fyra särskilda yttranden (S, SD, C, V, L, MP).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 42 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner (FöU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:283 Riks-
revisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets
säkerhet och viktiga samhällsfunktioner och fyra yrkanden i följdmotioner.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksrevisionen hade i en rapport granskat livsmedels- och läkemedelsförsörjningen i Sverige. Riksrevisionens sammantagna bedömning var att det inte fanns tillräckligt tydliga förutsättningar, och inte vidtogs tillräckliga åtgärder för att skapa förutsättningar, för livsmedels- och läkemedelsförsörjning vid en kris eller under höjd beredskap. Man rekommenderade regeringen att klargöra mål, krav och ansvar, att förtydliga de samordningsuppdrag som Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har samt att säkerställa att samverkan fortsätter att utvecklas och att kunskaper tillvaratas.

Regeringen instämde i skrivelsen delvis i Riksrevisionens iakttagelser och menade att man hade vidtagit ett flertal åtgärder, bl.a. hade man tillsatt tre utredningar kopplade till de områden som granskats. Regeringen ansåg att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad i och med skrivelsen.

Utskottet ansåg i övrigt att det i väntan på regeringens beredning av Försvarsberedningens del- och slutrapporter samt kommande utredningsförslag för närvarande inte fanns skäl för utskottet att föreslå ytterligare åtgärder i fråga om livsmedels- och läkemedelsförsörjning. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes därmed.

I betänkandet fanns två reservationer (SD, C, KD, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 31 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Inrättande av försvarsgrensstaber (FöU3)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:18 Inrättande av försvarsgrensstaber och en följdmotion.

Utskottet ställde sig bakom förslaget i propositionen om att bemyndiga regeringen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab i Försvarsmakten samt lokalisera dessa till Enköping, Haninge/Muskö respektive Uppsala.

Utskottet avstyrkte följdmotionen.

I betänkandet fanns en reservation (M, C, KD, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 22 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.


En ny kustbevakningslag (FöU4)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2018/19:16 En ny kustbevakningslag och en motion från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till en ny kustbevakningslag och bl.a. med anledning av detta ändringar i vissa andra lagar.

I propositionen föreslogs att Kustbevakningens (KBV) befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn i så stor utsträckning som möjligt skulle samlas i en och samma lag för att göra regleringen mer enhetlig och lättöverskådlig. KBV:s särskilda kompetens och närvaro till sjöss skulle dessutom tas till vara på ett bättre sätt genom att myndigheten fick ett utökat ansvar för såväl brottsbekämpning som ordningshållning, anförde regeringen.

Regeringen föreslog även att en polis skulle få rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som gäller för genomsökning av fordon efter sådana föremål.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslogs träda i kraft den 1 april 2019.

Inga följdmotioner hade väckts med anledning av propositionen.

Yrkandet från den allmänna motionstiden 2018/19 avstyrktes då utskottet inte fann skäl att överväga ytterligare åtgärder i fråga om ansvarsfördelning m.m. mellan KBV och andra myndigheter.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 8 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, två yrkanden i följdmotioner och två yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle avslå motionsyrkanden om Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) och översyn av försvarsunderrättelseverksamheten.

I betänkandet fanns fyra reservationer (M, SD, KD, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 29 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.


Försvarspolitik (FöU6)

I betänkandet behandlade utskottet ca 30 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet behandlade frågor om bl.a. totalförsvarets utveckling, operativ förmåga, nordiskt samarbete och materielförsörjning. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden främst med hänvisning till att det inte fanns skäl att föregripa det pågående arbetet med en ny försvarspolitisk inriktning.

I betänkandet fanns 21 reservationer (M, SD, C, KD, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 35 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)

I betänkandet behandlade utskottet ca 110 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19. Utskottet föreslog i ett tillkännagivande att regeringen skyndsamt skulle se över möjligheterna att samhällets alarmeringstjänst ska tillåtas positionera hjälpsökandes mobiltelefoner per automatik. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle avslå samtliga övriga motionsyrkanden, främst med hänvisning till redan pågående arbete. Motionsyrkandena handlade bl.a. om skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och civilt försvar.

I betänkandet fanns 37 reservationer (M, SD, C, KD, L) och ett särskilt yttrande (S, V, MP).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 5 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)

I betänkandet behandlade utskottet ca 30 motionsyrkanden från allmänna mo-tionstiden 2018/19 som behandlade frågor om bl.a. personalförsörjning, mönstring, könsfördelning och andra rekryteringsfrågor inom försvaret. I likhet med tidigare framhöll utskottet att det i första hand är Försvarsmakten som inom ramen för den delegerade statliga arbetsgivarpolitiken ska utforma myndighetens personalförsörjning. Utskottet ansåg vidare att flera av de föränd-
ringar av verksamheten som föreslogs borde övervägas inom ramen för arbetet med en ny försvarspolitisk inriktning. Utskottet utgick därför från att Försvarsberedningen kommer att beakta dessa i sitt arbete.

Utskottet ansåg att riksdagen borde avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns elva reservationer (M, SD, C, V, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 28 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.


Militära frågor (FöU9)

I betänkandet behandlade utskottet förslag i ett fyrtiotal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 som bl.a. handlade om Försvarsmaktens organisation, hemvärnet, övnings- och skjutfält och stöd till polisen.

Utskottet ansåg att riksdagen borde avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns 17 reservationer (M, SD, C, V, KD, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 20 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.

Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå (FöU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2018/19:28 Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå och ett yrkande i en motion från allmänna motionstiden 2018/19.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksrevisionen hade i en rapport (RiR 2018:14) granskat om Försvarsmaktens regionala staber hade förutsättningar att lösa sina huvuduppgifter och om arbetet skedde på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionens sammanvägda bedömning var att riksdagens och regeringens övergripande målsättning uppfylls, dvs. att de regionala stabernas arbete bidrar till Försvarsmaktens förmåga att lösa nationella uppgifter genom att utöva territoriell ledning, leda hemvärnsförbanden och ge stöd till samhället. Riksrevisionen ansåg att regeringens styrning av Försvarsmakten när det gällde de regionala staberna var tillräckligt tydlig, hade relevans för uppgiften och skedde med rimlig frekvens. Detsamma gällde för Försvarsmaktens återrapportering, såväl internt som till regeringen.

Riksrevisionen lämnade i rapporten rekommendationer till Försvarsmakten. Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning och följde myndighetens arbete med att omhänderta Riksrevisionens rekommendationer.

Utskottet välkomnade Riksrevisionens rekommendationer och avsåg att följa upp arbetet med att omhänderta rekommendationerna. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå ett motionsyrkande om ökad övningsverksamhet.

I betänkandet fanns en reservation (KD, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 19 minuter.

Kammaren biföll utskottets förslag.


Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande yttranden till andra utskott:

2018/19:FöU1y En strategi för svensk rymdverksamhet (till utbildningsutskottet, bet. 2018/19:UbU3)

2018/19:FöU2y Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (till näringsutskottet, bet. 2018/19:NU9)

2018/19:FöU3y Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (till utrikesutskottet, bet. 2018/19:UU10)

2018/19:FöU4y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (till konstitutionsutskottet, bet. 2018/19:KU21)

2018/19:FöU5y Vårändringsbudget för 2019 (till finansutskottet, bet. 2018/19:FiU21).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utskottet beslutade under 2018/19 års riksmöte att genom deputerade i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Utskottet lämnade tre betänkanden till kammaren.

Betänkandena var:

2018/19:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (prop. 2018/19:5)

2018/19:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (prop. 2018/19:6)

2018/19:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (prop. 2018/19:69).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

EU-frågor

Information

Företrädare för regeringen och Regeringskansliet har regelbundet redovisat för utskottet vilken verksamhet som förekommer vid EU:s försvarsministermöten. När frågor tillhörande utskottets beredningsområde tagits upp vid andra rådsmöten har företrädare för regeringen och Regeringskansliet även informerat utskottet om denna verksamhet. I avsnittet Interna utfrågningar och uppvaktningar nedan i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna och vilka som medverkat.

Försvarsutskottet har varit representerat i de halvårsvisa interparlamentariska konferenserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), till vilken försvars- och utrikesutskottet gemensamt kan sända en delegation med sex riksdagsledamöter. Delegationerna har återrapporterat till utskottet efter genomförda konferenser.

Överläggningar

Den 8 november 2018

Överläggning om kommissionens förslag om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, ändring av bilaga XVII i förordning (EG) nr 1907/2006 och upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, COM(2018) 209 med statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare, alla från Justitiedepartementet. Utskottets ordförande konstaterade att det fanns stöd för den ståndpunkt som regeringen redovisade.

Den 20 november 2018

Överläggning om kommissionens förslag om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen COM(2017) 772 med statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare, alla från Justitiedepartementet, samt två medarbetare från Finansdepartementet.

Subsidiaritetsprövningar

Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget ska de nationella parlamenten bevaka att subsidiaritetsprincipen följs. Detta ska ske i enlighet med ett av de rättsligt bindande protokoll som hör till Lissabonfördraget – protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Enligt artikel 4 i protokollet ska kommissionen, Europaparlamentet och rådet skicka sina utkast till lagstiftningsakter till de nationella parlamenten. Subsidiaritetsprövningen innebär att man fastställer på vilken nivå – unionsnivå eller nationell nivå – som den föreslagna åtgärden ska vidtas. Prövningen avser inte att fastställa om åtgärden ska vidtas eller inte.

Försvarsutskottet har under riksmötet 2018/19 subsidiaritetsprövat följande förslag från kommissionen:

Kommissionens förslag om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum COM(2018) 630

Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen COM(2019) 125.

Utskottet fann båda förslagen förenliga med subsidiaritetsprincipen.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.

Under riksdagsåret har inte några nya projekt inletts.

Liksom tidigare år har utskottet fått föredragningar om de delar av statens verksamhet som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. I avsnittet Interna utfrågningar och uppvaktningar nedan i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för de drygt 30 informationstillfällena och vilka som medverkat.

Interna utfrågningar och uppvaktningar

Den 18 oktober 2018

Information om europeiska försvarsfonden av försvarsminister Peter
Hultqvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet.

Den 25 oktober 2018

Presentation av Försvarets materielverk (FMV) om myndighetens verksamhet av generaldirektör Göran Mårtensson med medarbetare från FMV.

Den 6 november 2018

Presentation av Försvarsmakten och dess verksamhet samt information om aktuella frågor av överbefälhavare general Micael Bydén, generaldirektör Peter Sandwall och marintaktiska chefen flottiljamiral Anders Olovsson, alla från Försvarsmakten.

Information om uppföljningen av Försvarsmaktens ekonomiska underlag och budget av generaldirektör Clas Olsson och utredarna Carina Franzen och Ellen Rova, alla från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Den 8 november 2018

Information av Riksrevisionen om granskningsrapporten Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner (RiR 2018:6) av riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare.

Information om kommissionens förslag om beslut om ändring av beslutet (1313/2013/EU) om en civilskyddsmekanism för unionen, COM(2017) 772 av statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare, alla från Justitiedepartementet.

Information om det svenska ordförandeskapet i Nordefco, inför ministermötet i Oslo den 13–14 november 2018 och om Nordefcos vision 2025 som skulle beslutas på mötet, av försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet.

Den 15 november 2018

Information inför FAC (försvar) av försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet.


Den 22 november 2018

Presentation av Försvarsunderrättelsedomstolen (FUN), Försvarets radioanstalt (FRA) och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) och deras verksamheter av ordförande Lars Lundgren och kanslichef Marija Momcilovic, båda från FUN, av tf. kommunikationschef Fredrik Wallin från FRA samt av vice ordförande Jan Öhman, kanslichef Maria Broms och stf. kanslichef Annika Jäderlund, alla från Siun.

Den 27 november 2018

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess verksamhet av generaldirektör Dan Eliasson och kommunikationsdirektör Svante Werger.

Den 29 november 2018

Presentation av Räddningstjänstutredningens förslag (SOU 2018:54) och arbete med utvärdering av insatser vid sommarens skogsbränder (dir. 2018:81) av särskilde utredaren Jan-Åke Björklund och sekreterare Maria Kaiser.

Information av Utbildningsdepartementet inför TTE-rådet (kompetenscentrum för cybersäkerhet) av ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson med medarbetare.

Den 6 december 2018

Information av Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av beredningen av regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 av försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet, samt generaldirektör Peter Sandwall och brigadgeneral
Rickard Askstedt, båda från Försvarsmakten.

Den 19 december 2018

Information om tredjelandsdeltagande inom Pesco av försvarsminister
Peter Hultqvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet.

Den 22 januari 2019

Information tillsammans med utrikesutskottet om uppföljning av det svenska styrkebidraget till Resolute Support Mission i Afghanistan av tf. enhetschef Mikael Bäfverfeldt, forskningsledare Helene Lackenbauer och analytiker Isabel Green Jonegård, alla från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Den 24 januari 2019

Information om Försvarsberedningens arbete av beredningens ordförande Björn von Sydow och huvudsekreterare Tommy Åkesson.

Information av Riksrevisionen om granskningsrapporten Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå (RiR 2018:14) av riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare.

Information inför EU:s informella försvarsministermöte den 30–31 januari 2019 av försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet.

Den 29 januari 2019

Information om verksamheten vid Försvarets radioanstalt (FRA) av generaldirektör Dag Hartelius med medarbetare.

Den 31 januari 2019

Presentation av Kustbevakningen (KBV) och dess verksamhet av generaldirektör Therese Mattsson och överdirektör Anders Kjaersgaard.

Information om utvecklingsavtalet för JAS 39 Gripen E och omständigheterna kring omförhandling av avtal av generaldirektör Göran Mårtensson, överdirektör Dan Ohlsson, projektdirektör för Gripen Dan Averstad med medarbetare, alla från Försvarets materielverk (FMV).

Den 5 mars 2019

Information om olika försvarspolitiska konsekvenser och scenarier med anledning av Storbritanniens utträde ur EU av försvarsminister Peter Hult-qvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet.

Information om Försvarsmaktens budgetunderlag 2020 av generaldirektör Peter Sandwall med medarbetare, alla från Försvarsmakten.

Den 14 mars 2019

Presentation av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) och dess verksamhet av generaldirektör Christina Malm och avdelningschef Bengt Forssten.

Presentation av utredningen Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) och av Myndigheten för samhällsskydds (MSB) uppdrag om behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet av utredaren Jan-Åke Björklund och sekreteraren Maria Kaiser, båda från 2018 års skogsbrandsutredning, samt generaldirektör Dan Eliasson med medarbetare, alla från MSB.

Den 2 maj 2019

Presentation av verksamheten vid Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) och dess verksamhet av vd Eva Halldén med medarbetare.

Information om underrättelsehotet av säkerhetspolischef Klas Friberg med medarbetare, alla från Säkerhetspolisen (Säpo).

Den 9 maj 2019

Information inför FAC (försvar) den 14 maj 2019 och information om förhandlingsläget när det gäller etablerandet av den europeiska försvarsfonden (European Defence Fund, EDF) av statssekreterare Jan-Olof Lind med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet.

Information om livscykelkostnaden för luftvärnssystemet Patriot av statssekreterare Jan-Olof Lind med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet, brigadgeneral Mikael Frisell med medarbetare, båda från Försvarets materielverk (FMV), brigadgeneral Rickard Askstedt och strategiske rådgivaren Peter Göhte, båda från Försvarsmakten.

Den 14 maj 2019

Presentation av Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025 (Ds 2019:8) av försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow och huvudsekreterare Tommy Åkesson.

Den 16 maj 2019

Information om arbetet i Bryssel av Riksdagens tidigare representant i Bryssel EU-rådgivare Livia Spada från sekretariatet EU-samordning.

Information om skjutfältens påverkansområden m.m. av generalmajor
Anders Callert, överste Mikael Christoffersson, jurist Lina Weinmann och sektionschef Camilla Bramer, alla från Försvarsmakten.

Den 13 juni 2019

Information tillsammans med utrikesutskottet om säkerhetsläget i Afghanistan och Irak av utrikesminister Margot Wallström med medarbetare, alla från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet, brigadgeneral Lena Persson Herlitz, kommendör Jonas Wikström och ÖB:s säkerhetspolitiska rådgivare Ingrid Ask, alla från Försvarsmakten.

Presentation av utredningen Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) av huvudsekreterare Key Hedström.

Information inför FAC (gemensamt möte utrikesministrar och försvarsministrar) den 17 juni 2019 och information om det franska initiativet European Intervention Initiative (EI2) av statssekreterare Jan-Olof Lind med medarbetare, alla från Försvarsdepartementet.

Resor, besök, konferenser och seminarier

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet deltagit i bl.a. följande resor, besök, konferenser och seminarier:

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Wien, Österrike, den 11–12 oktober 2018.

Besök på Försvarshögskolan för att delta i en paneldebatt där partierna presenterade sin syn på dagens och framtidens försvarsmakt för de studerande vid den högre militära utbildningen i Stockholm den 17 oktober 2018.

Sveriges Veteranförbunds, Kongoveteranernas och Fredsbaskrarna i Stockholms högtidlighållande av FN-dagen vid FN-minnesmärket på Djurgården i Stockholm den 24 oktober 2018.

Utskottsresa och konferens om svensk-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete på Hanaholmen, Helsingfors, Finland, den 12–13 november 2018.

Rikskonferens arrangerad av Folk och Försvar i Sälen den 13–15 januari 2019.

Besök hos Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön den 29 januari 2019.

Besök hos Riksrevisionen i Stockholm den 5 februari 2019.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Bukarest, Rumänien, den 7–8 mars 2019.

Besök hos arméövningen Northern Wind i östra Norrbotten den 21 mars 2019.

Deltagande med en delegat vid IPU:s 140:e församling i Doha, Qatar, den 6–10 april 2019.

Årlig försvarskonferens, Försvarsmaktsråd Skaraborg, i Skövde den 8–9 april 2019.

Besök hos Försvarshögskolan för att delta i debatt och diskussioner med anledning av högskolans avslutning av Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar i Stockholm den 11 april 2019.

Deltagande i Försvarsmaktens Veterandagen 2019 i Stockholm den 29 maj 2019.

Medaljceremoni för Sveriges nionde kontingent i Mali vid Arena Skövde i Skövde den 13 juni 2019.

Besök på ubåten HMS Halland i Visby den 2 juli 2019.

Besök hos de svenska insatsförbanden i Timbuktu och Bamako, Mali, den 5–9 augusti 2019.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Helsingfors, Finland, den 4–6 september 2019.

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet tagit emot bl.a. följande besök:

Besök av den norska utrikes- och försvarskommittén den 22 november 2018.

Besök av allmänheten med anledning av Öppet hus i riksdagen i samarbete med Kulturnatt Stockholm den 27 april 2019.

Möte med Natos parlamentariska församlings civila kommitté och försvarskommitté den 7 maj 2019.

Besök av rapportören Frithjof Schmidt med delegation från Europarådets parlamentariska församling den 15 maj 2019.

Besök av före detta riksdagsledamöter på riksdagens veterandag den 15 maj 2019.

Besök av en delegation tyska parlamentariker från kontrollutskottet den 29 maj 2019.

Värdskap för den årliga säkerhetskonferensen för försvarsutskotten från Baltikum, Norden, Polen och Tyskland i Stockholm den 10–11 juni 2019.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019