Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

utskottsdokument 2012/13:verk

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2012/13

Justitieutskottets beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom

Sveriges Domstolar

åklagarväsendet

polisväsendet

kriminalvården

samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket, Gentekniknämnden, Brottsoffermyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Utskottet bereder vidare ärenden som rör brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2012/13 hade justitieutskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Morgan Johansson (S), ordförande

Johan Linander (C), vice ordförande

Krister Hammarbergh (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Kerstin Haglö (S)

Ulrika Karlsson (M) t.o.m. 2012-12-02

Christer Adelsbo (S)

Jan R Andersson (M)

Elin Lundgren (S)

Johan Pehrson (FP)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Patrick Reslow (M)

Maria Ferm (MP)

Caroline Szyber (KD)

Kent Ekeroth (SD) t.o.m 2012-11-27

Richard Jomshof (SD) fr.o.m. 2012-11-28

Lena Olsson (V)

Anti Avsan (M) fr.o.m. 2012-12-03

Suppleanter

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mattias Jonsson (S)

Pia Hallström (M)

Anneli Karlsson (S)

Kajsa Lunderquist (M)

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Isovaara (SD) t.o.m. 2012-12-03

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Margareta Larsson (SD) t.o.m 2013-02-21

Jens Holm (V)

Otto von Arnold (KD) t.o.m. 2013-02-21

Annika Duán (S) fr.o.m. 2013-01-15 t.o.m. 2013-06-10

Johnny Skalin (SD) fr.o.m. 2013-02-22

Markus Wiehel (SD) fr.o.m. 2013-02-22

Robert Halef (KD) fr.o.m. 2013-02-22

Utskottets presidium bestod av ordföranden Morgan Johansson (S) och vice ordföranden Johan Linander (C). Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Miljöpartiet de gröna, en Folkpartiet liberalerna, en Centerpartiet, en Sverigedemokraterna, en Vänsterpartiet och en Kristdemokraterna.

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Thomas Lindstam, kanslichef

Cecilia Back, föredragande

Anders Bergene, föredragande

Lisa Gunnfors, föredragande

Maria Kaiser, föredragande

Stina Svensson, utskottshandläggare, tjl. t.o.m. 2013-12-30

Livia Spada, utskottshandläggare, t.o.m. 2013-02-28

Tommy Forsell, utskottshandläggare fr.o.m. 2013-03-01

Virpi Torkkola, utskottsassistent

Propositioner och motioner m.m.

Under riksmötet 2012/13 behandlade utskottet 16 propositioner och 3 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 230 motioner innehållande 629 motionsyrkanden.

Sammanträden

Under riksmötet 2012/13 har utskottet hållit 34 sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till ca 17 timmar.

Betänkanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 24 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområde 4, totalt knappt 39,4 miljarder kronor. I ärendet fanns 50 reservationer och fem särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet (JuU2)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2011/12:135 Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet till handlingarna. Utskottet föreslog också ett tillkännagivande om att vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet med för få civilanställda inom polisen. I ärendet fanns elva reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Resningsförfaranden i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde (JuU3)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2011/12:156 Resningsförfaranden i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde. I ärendet fanns tre reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (JuU4)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet (JuU5)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2011/12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ändring i brottsbalken (JuU6)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta en ändring i 20 kap. 4 § brottsbalken.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (JuU7)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. I ärendet fanns fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En ny tidsbegränsad vapenamnesti (JuU9)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13:38 En ny tidsbegränsad vapenamnesti. I ärendet fanns nio reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Straffrättsliga frågor (JuU10)

I ärendet behandlade utskottet ca 130 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011 och 2012. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns 22 reservationer och fyra särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Processrättsliga frågor (JuU11)

I ärendet behandlade utskottet 57 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011 och 2012. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns nio reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Kriminalvårdsfrågor (JuU12)

I ärendet behandlade utskottet drygt 50 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011 och 2012. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns 15 reservationer och två särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Unga lagöverträdare (JuU13)

I ärendet behandlade utskottet ett tjugotal motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011 och 2012. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns nio reservationer och ett särskilt yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU14)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2012/13:43 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till handlingarna. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess (JuU15)

Utskottet tillstyrkte delvis bifall till regeringens förslag i proposition 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess. Utskottet avstyrkte emellertid propositionens förslag om att tiden för överklagande av domstolsavgöranden i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkringen skulle förkortas. Vidare tillkännagav utskottet att regeringen bör återkomma med en konsekvensbeskrivning av hur enskilda påverkas av en kortare överklagandetid i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkring. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 (JuU16)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2011/12:47 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 till handlingarna. I ärendet fanns tre reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar (JuU17)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13:68 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

FN:s internationella brottmålstribunaler – avvecklig och restfunktioner (JuU18)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13:126 FN:s internationella brottmålstribunaler – avvecklig och restfunktioner.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete (JuU19)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13: 73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En skärpt sexualbrottslagstiftning (JuU20)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13: 111 En skärpt sexualbrottslagstiftning. I ärendet fanns femton reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Kränkande fotografering (JuU21)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13:69 Kränkande fotografering. I ärendet fanns tre reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En ny kameraövervakningslag (JuU22)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13: En ny kameraövervakningslag. I ärendet fanns 17 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Tolkning och översättning i brottmål (JuU23)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13:132 Tolkning och översättning i brottmål. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förfalsknings- och sanningsbrotten (JuU24)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (JuU25)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Utlåtanden

Under riksmötet 2012/13 avlämnade utskottet ett utlåtande. Det var ett prövningsutlåtande (subsidiaritetsprövning enligt 10 kap. 6 § riksdagsordningen) gällande:

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser (JuU8)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser (KOM(2012) 363). Utskottet ansåg att delar av förslaget inte är i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen och föreslog att riksdagen skulle avge ett motiverat yttrande till EU. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat nio yttranden till andra utskott. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden.

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen. (JuU1y)

I ett yttrande till utrikesutskottet behandlade justitieutskottet EU-kommissionens arbetsprogram 2013, KOM(2012) 629. I yttrandet fanns två avvikande meningar. (JuU2y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet EU-kommissionens årsrapport 2011 om förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten, KOM(2012) 375. (JuU3y)

I ett yttrande till trafikutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg. I yttrandet fanns en avvikande mening och ett särskilt yttrande. (JuU4y)

I ett yttrande till utbildningsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd. I yttrandet fanns en avvikande mening och ett särskilt yttrande. (JuU5y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. (JuU6y)

I ett yttrande till utrikesutskottet behandlade justitieutskottet regeringens skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012. I yttrandet fanns en avvikande mening. (JuU7y)

I ett yttrande till skatteutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden. I yttrandet fanns en avvikande mening. (JuU8y)

I ett yttrande till socialförsäkringsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2012/13:151 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordianrie migrationsprocessen m.m. I yttrandet fanns en avvikande mening. (JuU9y)

EU-frågor

Utskottet har löpande följt arbetet inom EU i de frågor som rör utskottets beredningsområde. Utskottets ledamöter har i det sammanhanget på olika sätt informerats om innehållet i material som kommit in till riksdagen, t.ex. faktapromemorior. För en förteckning över samtliga faktapromemorior som inkommit till utskottet under riksmötet 2012/13, se bilaga 1.

Av de 24 betänkanden som utskottet har avlämnat under riksmötet har tre varit omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU (JuU4, JuU19 och JuU23).

Under riksmötet har utskottet även genomfört nio prövningar av subsidiaritetsprincipens tillämpning i utkast till lagstiftningsakter från EU-kommissionen, se bilaga 2. Utskottet har i ett fall beslutat om att avge ett prövningsutlåtande med förslag till motiverat yttrande (enligt 10 kap. 6 § riksdagsordningen) då det anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Det gäller kommissionens förslag till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (JuU8).

Vid fyra tillfällen har företrädare för Justitiedepartementet lämnat information till utskottet inför ministerrådsmöten för rättsliga frågor. Härutöver har utskottet vid fyra tillfällen haft överläggningar med eller fått information från regeringen i EU-frågor. Utskottet har överlagt med regeringen om följande dokument:

förslag till rådets slutsatser om bekämpning av våld mot kvinnor och tillhandahållande av stödtjänster för offer för våld i hemmet (se prot. 2012/13:7)

förslag till ett paket om smart gränsförvaltning (se prot. 2012/13:28)

förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen (se prot. 2012/13:28)

förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF (se prot. 2012/13:28)

förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (se prot. 2012/13:28)

Inom justitieutskottet finns vidare en särskild arbetsgrupp för EU-frågor, EU-gruppen. Gruppen består av en representant från varje parti och bistås av en föredragande och utskottshandläggaren vid utskottets kansli. Gruppen sammanträdde vid ett tillfälle under riksmötet. Då informerade företrädare för Justitiedepartementet om det pågående arbetet inom EU när det gäller förslag inom utskottets beredningsområde och arbetet med det strategiska program för det rättsliga området som ska ta vid efter det nuvarande Stockholmsprogrammet. Ledamöterna fick också information om Storbritanniens kommande beslut om landets framtida deltagande i det straffrättsliga och polisiära samarbetet inom EU.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor av en särskild arbetsgrupp (uppföljningsgruppen). Gruppen består av en representant för varje parti och bistås av en föredragande och utskottshandläggaren vid utskottets kansli. Påföljder är ett genomgående tema för uppföljningsgruppens verksamhet under valperioden 2010–2014.

Under riksmötet 2012/13 har uppföljningsgruppen hållit fyra sammanträden. I november 2012 presenterade Märta C. Johansson, forskare vid Örebro universitet, sin forskning rörande människohandel och resultatet av forskningsprojektet Att skilja mellan offer. I maj 2013 presenterade forskare från Malmö högskola ett forskningsprojekt om hatbrott i Skåne – orsaker, konsekvenser och stödinsatser.

Utskottet har vidare på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2012/13:75). Granskningen resulterade i att utskottet yttrade sig till konstitutionsutskottet med anledning av att regeringen hade lämnat en ofullständig och – till följd av detta – felaktig redogörelse för behandlingen av ett tillkännagivande. Utskottet noterade även en felaktig hänvisning.

Som en del i utskottets arbete med uppföljning och utvärdering har utskottet under riksmötet 2012/13 också berett en skrivelse som regeringen lämnat med anledning av Riksrevisionens rapport Att hantera brottmål effektivt – En utmaning för regeringen och rättsväsendet (RIR 2011:27).

I december 2012 arrangerade justitieutskottet och socialutskottet seminariet Narkotika i Sverige – En lägesbeskrivning. I seminariet deltog förutom utskottens ledamöter forskare, myndighetsrepresentanter och andra experter inom området. Seminariet var offentligt och sändes via webb-tv.

Avslutningsvis bör även framhållas att utskottet inhämtar information i samband med ärendeberedning samt besök och studiebesök. Detta är en väsentlig del av utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor.

Interparlamentariska möten och besök

I februari 2013 besökte två utskottsdelegationer USA respektive Kanada. Den ena delegationen bestod av elva ledamöter och två tjänstemän och besökte Los Angeles och San Diego för att studera bl.a. åtgärder mot och utredning av gängbrottslighet, narkotikabrottslighet och annan grov organiserad brottslighet. Den andra delegationen bestod av nio ledamöter och två tjänstemän och besökte Ottawa, Kingston och Toronto för att studera bl.a. Kanadas brottsförebyggande arbete och kriminalvårdens organisation och arbete.

En företrädare för utskottet har deltagit i ett interparlamentariskt möte på temat kampen mot den organiserade brottsligheten, korruption och penningtvätt, anordnat av Europaparlamentets särskilda utskott för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM) (Bryssel den 7 maj 2013).

Utskottet har tagit emot besök från riksåklagaren (den 16 oktober 2012), Kriminalvården (den 25 oktober 2012), Rikspolisstyrelsen (den 13 november 2012), Domstolsverket (den 20 november 2012), den nationelle samordnaren mot våld i nära relationer (den 14 maj 2013) och genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (den 13 juni 2013).

Bilaga 1

Förteckning över inkomna faktapromemorior

Regeringens promemoria nr 2012/13:FPM44

Meddelande om brottsbekämpande informationsutbyte inom EU

Regeringens promemoria nr 2012/13:FPM70

Direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning

Regeringens promemoria nr 2012/13:FPM72

Revidering av tredje penningtvättsdirektivet

Regeringens promemoria nr 2012/13:FPM80

Paket om smart gränsförvaltning

Regeringens promemoria nr 2012/13:FPM95

EU:s resultattavla för rättskipning

Regeringens promemoria nr 2012/13:FPM96

Förordning om Europol och meddelande om utbildning för brottsbekämpning

Regeringens promemoria nr 2012/13:FPM99

Regler för operativt samarbete vid de yttre sjögränserna

Bilaga 2

Genomförda subsidiaritetskontroller

KOM(2012) 363 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2012-07-12

Hänvisning till justitieutskottet: 2012-08-23

Beslut i utskott: Justering av utlåtande och förslag till motiverat yttrande JuU8) 2012-10-04

Beslut i kammaren: Bifall till utskottets förslag till beslut (2012-10-17)

KOM(2013) 45 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2013-02-06

Hänvisning till justitieutskottet: 2013-02-14

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:21 (2013-03-12)

KOM(2013) 42 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättning av rådets rambeslut 2000/383/RIF

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2013-02-06

Hänvisning till justitieutskottet: 2013-02-13

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:21 (2013-03-12)

KOM(2013) 96 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 vad gäller användningen av systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2013-02-28

Hänvisning till justitieutskottet: 2013-03-06

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:24 (2013-03-26)

KOM(2013) 95 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett system för in- och utresa som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare som passerar EU-medlemsstaternas yttre gränser

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2013-02-28

Hänvisning till justitieutskottet: 2013-03-06

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:24 (2013-03-26)

KOM(2013) 97 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för registrerade resenärer

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2013-02-28

Hänvisning till justitieutskottet: 2013-03-06

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:24 (2013-03-26)

KOM(2013) 197 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2013-04-12

Hänvisning till justitieutskottet: 2013-04-19

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:30 (2013-05-14)

KOM(2013) 173 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2013-03-27

Hänvisning till justitieutskottet: 2013-05-03

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:31 (2013-05-16)

KOM(2013) 452 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2013-06-27

Hänvisning till justitieutskottet: 2013-08-22

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2012/13:34 (2013-09-12)

Elanders, Stockholm 2013