Justitieutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Justitieutskottets verksamhet riksmötet

2015/16

Justitieutskottets beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom

Sveriges Domstolar

åklagarväsendet

polisväsendet

kriminalvården.

samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket, Gentekniknämnden, Brottsoffermyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Utskottet bereder vidare ärenden som rör brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2015/16 hade justitieutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Beatrice Ask (M), ordförande

Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande tjl fr.o.m. 2015-12-21 t.o.m. 2016-08-07

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Elin Lundgren (S)

Krister Hammarbergh (M)

Arhe Hamednaca (S)

Kent Ekeroth (SD)

Anti Avsan (M)

Susanne Eberstein (S)

Johan Hedin (C)

Anders Hansson (M)

Petter Löberg (S)

Adam Marttinen (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Andreas Carlson (KD)

Lawen Redar (S)

Suppleanter

Sanne Lennström (S)

Pia Hallström (M)

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Richard Nordin (C)

Stefan Nilsson MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Mia Sydow Mölleby (V) t.o.m. 2016-05-25

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Mathias Sundin (L)

Anders Schröder (MP) t.o.m. 2016-06-28

Agneta Gille (S)

Torbjörn Björlund (V) t.o.m. 2015-12-21

Magnus Oscarsson (KD) fr.o.m. 2015-11-18

Mats Pertoft (MP) vice ordförande fr.o.m. 2015-12-21 t.o.m. 2016-08-07

Hans Linde (V) fr.o.m. 2016-05-25

Utskottets presidium bestod av ordföranden Beatrice Ask (M) och vice ordföranden Annika Hirvonen Falk (MP). Mats Pertoft (MP) var vice ordförande under Annika Hirvonen Falks tjänstledighet fr.o.m. 2015-12-21 t.o.m. 2016-08-07. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fyra Moderaterna, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna.

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Thomas Lindstam, kanslichef

Cecilia Back, utskottsråd, tjl t.o.m. 2016-07-31

Anders Bergene, föredragande

Maria Kaiser, föredragande

Linda Kennemyr, föredragande fr.o.m. 2016-01-01

Anna-Lena Kileus, föredragande t.o.m. 2016-07-31

Camilla Ulvenfalk, föredragande, tjl fr.o.m. 2015-12-01

Stina Nordström, utskottshandläggare, fr.o.m. 2015-11-09

Tommy Forsell, utskottshandläggare, t.o.m. 2015-12-31

Virpi Torkkola, utskottsassistent

Under hösten 2015 hade kansliet även en utbytestjänstgörande från Re-

geringskansliet, Mikael Kullberg.

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2015/16 behandlade utskottet 22 propositioner och 5 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 337 motioner innehållande 421 motionsyrkanden. Utöver detta har utskottet med stöd av sin initiativrätt i 9 kap. 16 § riksdagsordningen lagt fram ett förslag till lagändring. Utskottet redovisade 33 betänkanden, 2 utlåtanden och 8 yttranden samt 23 tillkännagivanden.

Under riksmötet 2015/16 höll utskottet 37 sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till ca 24 timmar.

Betänkanden

Nedan redovisas kortfattat de frågor som utskottet behandlade och utskottets ställningstaganden i de betänkanden som lämnades under riksmötet.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområde 4, totalt knappt 42 miljarder kronor. Utskottet föreslog att riksdagen, med bifall till några av motionerna, skulle göra nio tillkännagivanden till regeringen. De gällde krav på uppföljning av den nya polisorganisationen, redovisning av åtgärder för en effektivare polis, redovisning av åtgärder för ökad polisiär närvaro i brottsutsatta områden, en lägsta nivå om 20 000 poliser, en översyn av kriminalvårdens kostnader, ökad polisiär tillgänglighet, ökad närvaro av polisen på internet, förbättrad brottsutredning, uppföljning och återkoppling till brottsoffer samt redovisning av åtgärder för bättre information om möjlighet till vittnesstöd. I betänkandet fanns 39 reservationer och 12 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En modernare rättegång II (JuU2)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:39 En modernare rättegång II. Syftet med lagförslagen är att effektivisera och förbättra domstolsprocessen, bl.a. genom att i större utsträckning kunna anpassa handläggningen av mål och ärenden till förhållanden i det enskilda fallet. Lagändringarna innebär bl.a. att möjligheten för domstolar att hänvisa till ljud- och bildinspelningar ökar. Inspelningarna ska exempelvis kunna användas vid en kommande huvudförhandling så att inte brottsoffret eller vittnet behöver komma till domstolen upprepade gånger. Vidare får hovrätterna utökade möjligheter att avgöra brottmål utan huvudförhandling för att öka flexibiliteten i handläggningen. Bestämmelserna om en parts frånvaro vid huvudförhandling i hovrätt blir också tydligare. Härutöver ska tingsrätterna i högre grad kunna upprätta sammanställningar av parternas ståndpunkter för att effektivisera handläggningen. Slutligen stärks Högsta domstolens förutsättningar för prejudikatbildning. I betänkandet fanns 1 reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ökad endomarbehörighet i tvistemål (JuU3)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål. Framöver ska fler tvistemål kunna avgöras med bara en domare. Det handlar om mindre omfattande mål där svårighetsgraden inte bedöms vara så stor att tre domare behövs. I dag finns oftast tre domare på plats när en huvudförhandling ska upp i tingsrätten. Att avgöra tvistemål med bara en domare har varit möjligt om båda parter i målet sagt ja till det. Men i och med det här förslaget kan alltså domstolen själv besluta att bara en domare behövs.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Europeisk skyddsorder (JuU4)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2014/15:139 Europeisk skyddsorder. Förslagen innebär att kontaktförbud eller annan liknande skyddsåtgärd som beslutas i en medlemsstat i EU ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat om den skyddsbehövande beger sig dit. Skyddsbehövande ska därmed kunna röra sig fritt i EU.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen (JuU5)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2014/15:138 Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen. Syftet med förslagen är att en frivårdspåföljd ska kunna verkställas i den medlemsstat där den dömdes sociala återanpassning kan förväntas ske bäst. Därför ska Kriminalvården pröva om en utländsk dom ska erkännas och verkställas i Sverige eller om en svensk dom ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat. De svenska påföljder som kommer att kunna överföras är villkorlig dom, skyddstillsyn och fängelse efter det att den dömde villkorligt frigetts.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Domstolsdatalag (JuU6)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2014/15:148 Domstolsdatalag. Den nya lagen reglerar behandlingen av personuppgifter i de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna och hyres- och arrendenämndens verksamhet. Domstolsdatalagen har två syften. Den ska dels göra det möjligt att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, dels skydda enskilda mot integritetsintrång. Lagen ersätter personuppgiftslagen men innehåller hänvisningar till vissa bestämmelser i personuppgiftslagen som ska fortsätta gälla. I betänkandet fanns 2 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (JuU7)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2015/16:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism till handlingarna men att riksdagen samtidigt, med anledning av motionsyrkanden, skulle göra två tillkännagivanden till regeringen om kriminalisering av s.k. terrorismresor och om internationellt samarbete.

I skrivelsen redovisar regeringen en ny nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på området, både na-

tionellt och internationellt. Den ersätter den tidigare strategin från 2012. I betänkandet fanns 29 reservationer och 5 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott (JuU8)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2015/16:27 Riksrevi-sionens rapport om återfall i brott till handlingarna. Utgångspunkten för granskningen har varit om den återfallsförebyggande verksamheten är inriktad på de områden som enligt forskningen minskar återfallsrisken.

Utskottet instämde i regeringens bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Regeringen bör bl.a. ställa tydligare krav på samverkan mellan myndigheter, utreda hur kostnader för återfallsförebyggande insatser ska fördelas och göra det obligatoriskt för Kriminalvården att erbjuda kompletterande utbildning för de klienter som inte har någon fullständig gymnasieutbildning.

Vidare bör Kriminalvården bl.a. skapa ett s.k. tvärprofessionellt team runt varje klient, koppla in frivilligorganisationer i högre grad än nu och se till att de återfallsförebyggande insatser som görs följs upp och utvärderas. I betänkandet fanns 12 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet (JuU9)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:24 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet. Redan i maj 2014 trädde lagändringar i kraft för att genomföra det ursprungliga CBE-direktivet. En kort tid därefter ogiltigförklarade EU-domstolen direktivet då det antagits på fel rättslig grund. Det nya direktivet överensstämmer i allt väsentligt med det ursprungliga. Direktivet gör det möjligt för myndigheter att söka i andra EU-länders fordonsregister efter information om ägaren till ett fordon som varit inblandad i trafikbrott i ett annat EU-land än där det är registrerat.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Patent- och marknadsdomstol (JuU10)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol. Lagändringarna innebär att ett nytt system med patent- och marknadsdomstolar införs i Sverige. Domstolsärenden som handlar om marknadsföringsrätt, konkurrensrätt och immaterialrätt samlas i två särskilda domstolar. Första instans blir Patent- och marknadsdomstolen och andra instans kommer att vara Patent- och marknadsöverdomstolen. Lagändringarna innehåller också bestämmelser för hur domstolarna ska vara sammansatta och för hur ärenden ska handläggas i dem.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet (JuU11)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningar. Lagändringarna syftar till att öka rättssäkerheten i förundersökningar och bidra till att brottsbekämpande myndigheter kan bedriva en mer effektiv utredningsverksamhet.

Förslagen innebär bl.a. att 

det ska bli tydligare att krav på objektivitet gäller såväl före som under förundersökningen samt efter att åtal har väckts

det ska bli möjligt att tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning, t.ex. en mobiltelefon, från en person som ska förhöras

det ska framgå av lagen att den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas får tas med till den plats där åtgärden ska verkställas

bevisföremål ska kunna tas i beslag tills domen får laga kraft även om domen är frikännande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014 (JuU12)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2015/16:49 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2014 till handlingarna. Regeringen ansåg att myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel var ett ändamålsenligt och nödvändigt instrument i brottsbekämpningen.
Utskottet ansåg i likhet med regeringen att det framgår av myndigheternas redovisning att de hemliga tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet och att de hemliga tvångsmedlen inneburit en reell nytta. Utskottet välkomnade det något förändrade uppdrag som regeringen lämnat till Åklagarmyndigheten om att i samverkan med andra myndigheter lämna en gemensam redovisning av hur hemliga tvångsmedel används. Utskottet konstaterade med tillfredsställelse att regeringens målsättning är att Säkerhetspolisens användning av hemliga tvångsmedel ska redovisas varje år med början 2016.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU13)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2015/16:74 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till handlingarna. I skrivelsen redovisade regeringen hur lagen om särskild utlänningskontroll har använts under tiden den 1 juli 2014–30 juni 2015. Regeringen redogjorde också för den internationella terrorismens utveckling under samma period samt för Sveriges medverkan i det internationella arbetet mot terrorism.

I betänkandet fanns 1 reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning (JuU14)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning. Ändringen i brottsbalken innebär att maximistraffet för grovt brott gällande olovlig befattning med falska pengar höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år. Ändringen görs för att Sverige ska genomföra ett EU-direktiv om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Synnerligen grova narkotikabrott (JuU15)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott. Lagändringarna i narkotikastrafflagen och lagen om straff för smuggling innebär att straffskalorna delas upp och att det införs två nya brott: synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. De särskilda brottsbeteckningarna ringa narkotikabrott och ringa narkotikasmuggling införs också.

Syftet med förslagen är bl.a. att skärpa straffen för handlingar som handlar om hantering av stora mängder narkotika.

I betänkandet fanns 4 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet (JuU16)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet. Lagändringarna innebär att det i större utsträckning ska bli möjligt att straffa någon för ett brott som inte blivit fullbordat. Det rör sig om försök att begå ett brott men också om att förbereda ett brott genom att t.ex. skaffa hjälpmedel eller uppmana någon att begå brottet. Den nya kriminaliseringen gäller flera brott, exempelvis grovt olaga hot, grovt vapenbrott och grov utpressning. Det ska också bli möjligt att i fler fall döma till fängelse i mer än två år när någon utfört denna typ av brott. Vidare ska ledande personer som är inblandade i brott som begås i organiserade sammanhang kunna straffas om de inte försökt förhindra att brott begås.

I betänkandet fanns 6 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte (JuU17)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte. Utskottet föreslog också att riksdagen, med bifall till ett motionsyrkande, gör ett tillkännagivande till regeringen om att det bör vara möjligt att återkalla eller tillfälligt dra in passet för den som på sannolika skäl är misstänkt för att förbereda eller ha påbörjat en resa i terrorismsyfte.

Lagändringarna innebär att det införs ett särskilt straffansvar för den som tar emot utbildning som gäller terroristbrott, eller som reser till ett annat land än där den är medborgare för att ge eller ta emot utbildning samt begå eller förbereda terroristbrott. Straffansvar gäller också för den som finansierar en sådan resa eller som finansierar en person eller en organisation som begår terroristbrott. I betänkandet fanns 15 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Straffrättsliga frågor (JuU18)

I ärendet behandlades ca 150 yrkanden från allmänna motionstiden 2015. Motionerna handlade bl.a. om människohandel, kränkningar på internet och sexualbrott. Med anledning av olika motionsförslag föreslog utskottet att riksdagen skulle göra tre tillkännagivanden till regeringen. Utskottet ansåg att regeringen bör utvärdera straffskärpningen för fridskränkningsbrott, se över lagstiftningen som anknyter till hedersrelaterade brott och se över den s.k. straffrabatten samt införa en nya brottsrubricering som tar sikte på systematiska stölder. I betänkandet fanns 49 reservationer och 5 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Processrättsliga frågor (JuU19)

I ärendet behandlades ca 50 yrkanden från allmänna motionstiden 2015. Mo-tionerna handlade bl.a. om kameraövervakning, ordning, säkerhet och effektivitet i domstolar samt nämndemän. I betänkandet fanns 10 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Polisfrågor (JuU20)

I ärendet behandlades ca 180 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015. Motionerna handlade bl.a. om frågor om befogenheter och arbetsmetoder, vapenlagstiftning och gränskontrollen. Utskottet föreslog att riksdagen, med bifall till några av motionerna, skulle göra fem tillkännagivanden till regeringen. Tillkännagivandena handlade om följande frågor:

Polisen ska ha rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål.

Utredningen om att renodla polisens verksamhet ska återupptas.

Kortare handläggningstider i ärenden om vapenlicens.

Enhetlig tillämpning av licensprövning i vapenärenden och ett digitalt ansökningsförfarande.

Kravet på tillstånd för att anordna offentliga danstillställningar ska avskaffas.

I betänkandet fanns 38 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Kriminalvårdsfrågor (JuU21)

I ärendet behandlades ca 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015. Motionerna handlade bl.a. om häktning, restriktioner för häktade, återfallsförebyggande arbete, villkorlig frigivning och elektronisk övervakning. Utskottet föreslog med anledning av motionsyrkanden ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska överväga om personer som är dömda för våldsbrott bör ha en skyldighet att genomgå behandlingsprogram. Den som vägrar ska få sämre möjligheter till permission och villkorlig frigivning. För dem som dömts för grova sexualbrott eller grova brott mot närstående ska behandlingsprogram vara ett krav för villkorlig frigivning. I betänkandet fanns 16 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Våldsbrott och brottsoffer (JuU22)

I ärendet behandlades ca 60 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015. Motionerna handlade bl.a. om åtgärder mot sexualbrott och våld i nära relationer, användningen av kontaktförbud och stöd till brottsoffer. Utskottet föreslog med anledning av två yrkanden ett tillkännagivanden till regeringen om att regeringen ska ta initiativ till att driva frågan om att inrätta en brottsofferportal för dem som har drabbats av bedrägerier och identitetskapningar. I betänkandet fanns 30 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Unga lagöverträdare (JuU23)

I ärendet behandlade utskottet ett tjugotal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015 om unga som begår brott. Motionerna handlade bl.a. om brottsförebyggande arbete, påföljder och sänkt straffmyndighetsålder. I betänkandet fanns 15 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (JuU24)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Förslaget innebar att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige. Kontrollerna ska kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs. Lagen är tillfällig. Den börjar gälla den 21 december 2015 och slutar gälla den 21 december 2018. I betänkandet fanns 18 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Åtgärder mot missbruk av svenska pass (JuU25)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass. Förslaget innebär att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod, att ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas och att giltighetstiden för vanliga pass till barn ska sänkas till tre år. Utskottet föreslår vidare med anledning av motioner ett tillkännagivande till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag till riksdagen om att de föreslagna ändringarna för pass även ska gälla främlingspass och resedokument samt att regelverket ska ses över för att motverka missbruk av uppehållstillståndskort. I betänkandet fanns 3 reserva-tioner.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet (JuU27)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2015/16:164 Riksrevi-

sionens rapport om it-relaterad brottslighet till handlingarna. Utskottet instämde i regeringens bedömning av Riksrevisionens iakttagelser bl.a. om att it-relaterade brott kräver förändrade arbetssätt och om att kompetensen inom myndigheterna är låg. Liksom regeringen ansåg utskottet att de rekommendationer som Riksrevisionen riktar till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten är lämpliga. Några av de rekommendationer som lämnades var att identifiera na-tionella utvecklingsbehov och utveckla den strategiska kompetensförsörjningen. Utskottet såg positivt på att regeringen har inlett en dialog med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om rekommendationerna. I betänkandet fanns 1 reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Utökade möjligheter till förverkande (JuU28)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande. Lagändringarna görs för att införa EU:s direktiv om frysning och förverkande av hjälpmedel och vid vinning av brott i EU i svensk lag. Det blir även utökade möjligheter att förverka utbyte av brott som har samband med organiserad brottslighet. Förslagen innebär att möjligheterna att förverka utbytet av brott utökas till att gälla vid fler typer av brott. Utvidgat förverkande ska kunna beslutas vid alla brott som har fyra års fängelse eller mer i straffskalan. Utvidgat förverkande ska även kunna beslutas vid brott som har två års fängelse eller mer i straffskalan om brottet har varit en del i organiserad brottslighet. Vidare blir det större möjligheter att besluta om förverkande även om det inte finns en fällande dom. I betänkandet fanns 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning (JuU29)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning. Syftet med förslagen är att det ska bli svårare att missbruka någons identitetsuppgifter. Lagändringarna innebär att det nya brottet olovlig identitetsanvändning införs i brottsbalken. Dessutom föreslås att brottet olaga förföljelse ska omfatta handlingar som handlar om olovlig identitetsanvändning.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ny påföljd efter tidigare dom (JuU30)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom. Syftet är att förenkla reglerna för hur domstolarna ska bestämma straff när en tidigare dömd person döms för ytterligare brott som begåtts innan den tidigare domen helt har verkställts eller upphört. I den här situationen ska det nya brottet som huvudregel leda till ett nytt straff. Bara som undantag ska domstolarna använda möjligheten att bestämma att den tidigare domen också ska omfatta det nya brottet. Förslaget innebär även att reglerna blir mer konsekventa när det gäller hur brott som är återfall ska behandlas. Det ska göras skillnad mellan brott som begåtts före en tidigare dom (nyupptäckt brottslighet) och brott som begåtts efter en tidigare dom men innan straffet helt har verkställts eller upphört (ny brottslighet).

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (JuU31)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:167 Informa-tionsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet. Syftet med lagändringarna är att underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka organiserad brottslighet. Myndigheternas skyldighet att lämna ut uppgifter gäller bara när behovet av ett effektivt utbyte av information är extra stort. Vidare krävs att samarbetet mellan myndigheterna har formaliserats genom särskilda beslut och att den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samarbetet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Informationsutbyte med USA (JuU33)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i proposition 2015/16:96 Informa-tionsutbyte med USA. I propositionen lämnas ett förslag om att godkänna ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt rättsligt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet. I propositionen lämnas också förslag till lagändringar som är nödvändiga för att genomföra avtalet. Syftet med avtalet är att effektivisera det informationsutbyte som länderna har i dag och att samtidigt skapa en förbättrad skyddsnivå för de uppgifter som utväxlas mellan USA och Sverige. Genom det nya avtalet ska Sverige och USA ge varandra direktåtkomst till sina nationella fingeravtrycksregister. Uppgifterna ska dock vara avidentifierade och om det sökta fingeravtrycket finns i den andra partens register måste en ansökan göras för att få mer information om personuppgifter m.m. I betänkandet fanns 1 reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten i landet (JuU34)

Med stöd av initiativrätten i 9 kap. 16 § riksdagsordningen föreslog utskottet att riksdagen skulle bifalla utskottets förslag till ändring i lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Förslaget innebär att regeringen får möjlighet att förlänga föreskrifter med krav på att buss-, tåg- och fartygspersonal ska göra id-kontroller direkt när giltighetstiden för dem gått ut och inte som i dag tidigast två veckor efter det att giltighetstiden gått ut. I betänkandet fanns 1 reservation och 2 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen (JuU35)

Utskottet tillstyrkte regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen. Lagförslaget innebär att giltighetstiden förlängs till utgången av 2017 för den bestämmelse i inhämtningslagen som ger Säkerhetspolisen möjlighet att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet för vissa samhällsfarliga brott. Bakgrunden till förslaget är att EU-domstolen ska pröva frågan om lagring av uppgifter och om den är förenlig med EU-regler om bl.a. integritet och elektronisk kommunikation. Regeringen bedömer att arbetet med att slutgiltigt bestämma hur den här regeln ska se ut inte kommer att kunna avslutas innan nuvarande giltighetstid löper ut.

Riksdagen godkände utskottets förslag.


Utlåtanden

Under riksmötet har utskottet lämnat ett prövningsutlåtande och ett granskningsutlåtande enligt 9 kap. 20 § riksdagsordningen.

Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv (JuU26)

I utlåtandet behandlade utskottet EU-kommissionens förslag till ändring av EU:s vapendirektiv. Utskottet ansåg att förslaget i flera delar strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslog att riksdagen skulle lämna ett motiverat yttrande till EU. I utlåtandet fanns 1 reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism (JuU32)

I utlåtandet granskade utskottet kommissionens meddelande om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism (KOM(2016) 50). Kommissionen anser att den senaste tidens attacker i EU och i omvärlden visar på ett behov av att EU arbetar inom alla politiska områden för att bekämpa och förebygga terrorism. I meddelandet presenterar kommissionen en bred åtgärdsplan för detta. Planen tar sikte på att hejda penningöverföringar, identifiera finansiering av terrorism, agera mot finansieringskällorna och att EU ska verka utrikespolitiskt.

Utskottet såg positivt på kommissionens initiativ att ta fram en bred åtgärdsplan som stärker det europeiska arbetet att bekämpa finansiering av terrorism. Samtidigt påpekar utskottet att det är viktigt att det finns en balans mellan insatserna mot terrorism och respekten för de grundläggande fri- och rättigheterna, inte minst skyddet av den personliga integriteten.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat åtta yttranden till andra utskott.

I ett yttrande till finansutskottet behandlade justitieutskottet utgiftsramen för 2016 samt de preliminära utgiftsramarna för 2017 och 2018 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet. I yttrandet fanns 5 avvikande meningar. (JuU1y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet re-

geringens skrivelse 2014/15:144 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. I yttrandet fanns 3 avvikande meningar. (JuU2y)

I ett yttrande till skatteutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor. I yttrandet fanns 1 avvikande mening. (JuU3y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen. (JuU4y)

I ett yttrande till utrikesutskottet behandlade justitieutskottet kommissio-nens arbetsprogram för 2015 (KOM(2015) 610). I yttrandet fanns 1 avvikande mening. (JuU5y)

I ett yttrande till socialförsäkringsutskottet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:65 Utlänningsdatalag. I yttrandet fanns 2 avvikande meningar. (JuU6y)

I ett yttrande till utrikesutskottet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015. I yttrandet fanns 1 avvikande mening. (JuU7y)

I ett yttrande till finansutskottet behandlade utskottet regeringens proposi-tion 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition. I yttrandet fanns 5 avvikande meningar. (JuU8y)

EU-frågor

Under riksmötet har utskottet löpande följt arbetet inom EU i de frågor som rör utskottets beredningsområde. Utskottets ledamöter har i det sammanhanget på olika sätt informerats om innehållet i material som kommit in till riksdagen, t.ex. faktapromemorior.

Av de 33 betänkanden som utskottet har lämnat under riksmötet har 6 varit omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU (JuU4, JuU5, JuU9, JuU14, JuU28, JuU35).

Under riksmötet har utskottet genomfört åtta prövningar av subsidiaritetsprincipens tillämpning i utkast till lagstiftningsakter från EU-kommissionen (se bilaga 1). I ett av fallen, kommissionens förslag till ändring av EU:s vapendirektiv, ansåg utskottet att förslaget i flera delar strider mot subsidiaritetsprincipen och lämnade ett prövningsutlåtande med förslag till motiverat yttrande (JuU26).

Vidare har utskottet i ett granskningsutlåtande (JuU32) behandlat kommis-sionens meddelande om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) med medarbetare från Justitiedepartementet har vid fyra tillfällen lämnat information till utskottet inför möten i ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har vid ett tillfälle lämnat information inför ett ministerrådsmöte. Dessutom har utskottet vid åtta tillfällen haft överläggningar med eller fått information från regeringen i EU-frågor. Regeringen har företrätts av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, inrikesminister Anders Ygeman, statssekreterare Catharina Espmark, statssekreterare Lars Westbratt och statssekreterare Ann Linde, samtliga från Justitiedepartementet. Vid ett tillfälle företräddes regeringen av statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet. Utskottet har också vid ett tillfälle fått information om ett aktuellt EU-ärende från en delegation med tjänstemän från Justitiedepartementet.

Utskottet har överlagt med regeringen om följande dokument:

Förslag till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter (se prot. 2015/16:1)

Förslag till direktiv om användning av flygpassageraruppgifter för att hindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (se prot. 2015/16:1)

Förslag till förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) och om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF (överläggningen gällde de delar av förordningen som avser den parlamentariska kontrollen av Europol) (se prot. 2015/16:6)

Förslag till direktiv om förstärkning av vissa aspekter av oskuldspresumtionen och av rätten att närvara vid rättegång i straffrättsliga förfaranden (se prot. 2015/16:6)

Förslag till direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade personer i straffrättsliga förfaranden och om rättshjälp i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (se prot. 2015/16:6 och 2015/16:38)

Förslag till direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden (se prot. 2015/6: 6)

Förslag till direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (se prot. 2015/16:18 och 2015/16:24)

Förslag till direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (se prot. 2015/16:19)

Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG (se prot. 2015/16:21)

Tillämpningen av artikel 26 i kodexen om Schengengränserna (se prot. 2015/16:21)

Förslag till direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF (se prot. 2015/16:24)

Förslag till beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (se prot. 2015/16:34).

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet beslutade den 14 januari 2016 att följa upp och utvärdera omorganisationen av polisen. Utskottet har under våren besökt samtliga sju polisre-
gioner: Bergslagen (Örebro) den 5 februari, Mitt (Uppsala) den 26 februari, Väst (Göteborg) den 4 mars, Öst (Linköping) den 8 april, Syd (Malmö) den 15 april, Nord (Umeå) den 13 maj och Stockholm den 27 maj. Vid besöken har utskottet fått ta del av polisens erfarenheter av omorganiseringen, såväl dess genomförande som påverkan på verksamheten, samt vad man ser som de största framtida utmaningarna.

Utskottet har också på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2015/16:75). Utskottet fann inga skäl till anmärkningar på regeringens redovisning.

Avslutningsvis bör det även framhållas att utskottet hämtar in information i samband med ärendeberedning samt besök och studiebesök. Detta är en väsentlig del av utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor.

Offentlig utfrågning

Den 19 januari 2016 anordnade konstitutionsutskottet och justitieutskottet en offentlig utfrågning om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande ex-
tremism i digitala miljöer. Utfrågningen återges i en rapport (2015/16:RFR10).

Resor och besök

I september 2016 besökte en delegation bestående av åtta ledamöter och två tjänstemän Japan. Delegationen besökte Tokyo och studerade frågor om bl.a. fängelsesystemet, domstolsprocesser och kvinnovåld. Syftet var främst att fördjupa sig i olika frågor inom utskottets beredningsområde.

I augusti 2016 besökte en delegation bestående av sju ledamöter och två tjänstemän Grekland. Syftet var att studera frågor inom utskottets område som är särskilt aktuella med anledning av flyktingsituationen. I Aten träffade delegationen bl.a. företrädare för justitieministeriet, parlamentet, grekiska kustbevakningen och UNHCR. Delegationen besökte även flyktingläger utanför Thessaloniki.

Två företrädare för utskottet deltog i ett parlamentariskt forum om underrättelsesäkerhet i Washington den 27–28 oktober 2015 och i Wien den 20 juni 2016.

En företrädare för utskottet deltog i ett expertmöte i Valetta den 10–12 november 2015 om ungdomsbrottslighet ur ett antiterrorismperspektiv.

En företrädare för utskottet deltog i den interparlamentariska unionens (IPU:s) vårförsamling i Lusaka (Zambia) den 19–23 mars 2016. På dagordningen stod bl.a. diskussioner om globalt samarbete för att bekämpa terrorism.

Två företrädare för utskottet deltog i en konferens i Bryssel den 1–2 mars 2016 om hur parlamentarikernas roll kan förstärkas i arbetet med att bekämpa terrorism inom ramen för rättsstatsprincipen.

Utskottet besökte även Riksrevisionen den 19 november 2015, Högsta domstolen den 13 april 2016 och SOS Alarm den 25 maj 2016.

Vid följande tillfällen har företrädare för myndigheter besökt utskottet för att lämna information:

Den 5 november 2015 besökte Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg utskottet.

Den 1 december 2015 besökte rikspolischefen Dan Eliasson och säkerhetspolischefen Anders Thornberg utskottet.

Den 11 december 2015 besökte följande myndighetsföreträdare utskottet för att lämna information med anledning av regeringens förslag om bl.a. id-kontroll på bussar och tåg till Sverige: justitiekanslern Anna Skarhed, generaldirektören Helena Lindberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kammarrättspresidenten Thomas Rolén, kammarrättslagmannen Anita Linder samt Per Löwenberg, Patrik Engström och Emilia Freij, alla från Polismyndigheten.

Den 21 april 2016 besökte Sveriges Domareförbund utskottet.

Avslutningsvis har företrädare för utskottet i olika sammanhang tagit emot internationella besök i riksdagen.


Bilaga

Genomförda subsidiaritetskontroller

KOM(2015) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2015-11-19

Hänvisning till justitieutskottet: 2015-12-09

Beslut i utskottet: Utskottssammanträde 2015/16:16 (2016-01-21)

KOM(2015) 625 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2015-12-03

Hänvisning till justitieutskottet: 2016-01-13

Beslut i utskottet: Utskottssammanträde 2015/16:18 (2016-01-28)

KOM(2015) 670 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning nr 562/2006 (EG) vad gäller stärkandet av kontrollerna mot relevanta databaser vid de yttre gränserna

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2015-12-16

Hänvisning till justitieutskottet: 2016-01-21

Beslut i utskottet: Utskottssammanträde 2015/16:19 (2016-02-02)

KOM(2015) 671 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2015-12-16

Hänvisning till justitieutskottet: 2016-01-21

Beslut i utskottet: Utskottssammanträde 2015/16:24 (2016-03-03)


KOM(2016) 7 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF vad gäller utbyte av information om tredjelandsmedborgare och vad gäller det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), samt om upphävande av rådets beslut 2009/316/RIF

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2016-01-20

Hänvisning till justitieutskottet: 2016-02-24

Beslut i utskottet: Utskottssammanträde 2015/16:24 (2016-03-03)

KOM(2016) 113 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2016-03-04

Hänvisning till justitieutskottet: 2016-03-09

Beslut i utskottet: Utskottssammanträde 2015/16:26 (2016-03-17)

KOM(2016) 194 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett in- och utresesystem som har till syfte att registrera in- och utreseuppgifter och uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser och om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av förordning (EG) nr 767/2008 och förordning (EU) nr 1077/2011

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2016-04-07

Hänvisning till justitieutskottet: 2016-05-11

Beslut i utskottet: Utskottssammanträde 2015/16:34 (2016-05-17)

KOM(2016) 196 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2016-04-07

Hänvisning till justitieutskottet: 2016-05-11

Beslut i utskottet: Utskottssammanträde 2015/16:34 (2016-05-17)

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016