Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99

utskottsdokument 1998/99:CC8

Konstitutionsutskottets

 
verksamhet vid riksmötet 1998/99

 

 

1998/99

KU

 

 

 

Konstitutionsutskottets arbetsområde

KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter (utom Riksbanken och Riksdagens revisorer).

Dessutom bereder KU ärenden som rör press- och partistöd, lagstiftning om radio, television och film liksom ärenden som angår yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet.

Inom utskottets ämnesområden faller också kommunallagen och ärenden av allmän betydelse för den kommunala självstyrelsen.

Utskottet behandlar anslagsärenden inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

KU skall vidare granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. För detta ändamål har utskottet rätt att få ut protokollen över besluten i regeringsärendena och de handlingar som hör till dessa ärenden. Detta gäller således även om ärendena är hemliga.

Granskningen omfattar vissa administrativa frågor där initiativet vanligen kommer från utskottet självt. Andra ärenden tas upp efter anmälan av enskilda riksdagsledamöter.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1998/99 hade konstitutionsutskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Per Unckel (m), ordförande

Göran Magnusson (s), vice ordförande 

Ingegerd Sahlström (s) t.o.m. 1999-01-19

Barbro Hietala Nordlund (s)

Pär Axel Sahlberg (s) fr.o.m. 1999-01-22

Kenneth Kvist (v) 

Ingvar Svensson (kd)

Jerry Martinger (m)

Mats Berglind (s)

Inger René (m)

Kerstin Kristiansson (s)

Tommy Waidelich (s)

Mats Einarsson (v)

Björn von der Esch (kd)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Per Lager (mp)

Åsa Torstensson (c)

Helena Bargholtz (fp)

Suppleanter:

Kenth Högström (s)

Per-Samuel Nisser (m)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Elisebeht Markström (s)

Alice Åström (v)

Inger Strömbom (kd)

Carina Hägg (s)

Carl-Erik Skårman (m)

Martin Nilsson (s)

Michael Hagberg (s)

Peter Pedersen (v)

Maria Larsson (kd)

Ola Karlsson (m)

Peter Eriksson (mp) t.o.m. 1998-12-16

Mikael Johansson (mp) fr.o.m. 1998-12-18

Marianne Andersson (c)

Barbro Westerholm (fp)

Anders Björck (m)

Ewa Larsson (mp)

Sven Bergström (c) fr.o.m. 1998-12-18

Pär Axel Sahlberg (s) fr.o.m. 1998-10-27, t.o.m. 1999-01-22

Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Miljöpartiet de gröna.

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Magnus Isberg, kanslichef

Bertil Wennberg, bitr. kanslichef

Åse Matz, föredragande

Kai Kronvall, föredragande

Margareta Landerholm, föredragande tjl. t.o.m. 1999-03-01

Elisabet Reimers, föredragande

Caroline Beck-Friis, föredragande

Hans Hegeland, föredragande (på halvtid)

Kerstin Siverby, byrådirektör

Inge-Marie Hellberg, byråassistent

Jimmy Könick, byråassistent tjl.

Helena Järnbrink, byråassistent

 

Riksdagsstipendiaten Hans Andersson har tjänstgjort vid utskottskansliet under  våren.

Vissa uppgifter om verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 42 sammanträden med allmänna ärenden och 30 sammanträden med granskningsärenden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet omfattade 99 timmar och 37 minuter. Ett internatsammanträde ägde rum den 22 och 23 april 1999.

Utskottet behandlade 12 propositioner och 2 skrivelser från regeringen, 5 förslag och 2 redogörelser från olika riksdagsorgan samt 34 motioner som väckts med anledning härav. Utskottet behandlade vidare 136 motioner väckta under den allmänna motionstiden 1998 och 1 motion väckt under den allmänna motionstiden 1997.

Utskottet avlämnade 30 betänkanden till kammaren och 4 yttranden till andra utskott. Två granskningsbetänkanden avgavs, ett innehållande administrativa ärenden i december och ett med anmälda ärenden i maj. Det administrativt inriktade granskningsbetänkandet omfattade 7 huvudpunkter, vårens granskningsbetänkande 20 granskningsfall, redovisade under 5 huvudrubriker. 

Utskottsutfrågningar

10 offentliga utskottsutfrågningar har hållits med anledning av gransknings-ärenden samt 1 offentlig utfrågning angående personuppgiftslagen och närliggande frågor.

EU-frågor

Vid utskottets sammanträden anmäldes 96 inkomna EU-dokument. Det rör sig i första hand om kommissionsförslag, faktapromemorior och beslut av Europaparlamentet som överlämnats till utskottet av kammarkansliet. Vidare har material på utskottets område från EU-nämnden och från Justitie- och Kulturdepartementen anmälts. Föredragningar har förekommit beträffande vissa av frågorna. En sammanfattande promemoria om aktuella EU-frågor på utskottets område har upprättats och föredragits.

Studiebesök

Utskottet besökte den 16 februari Kulturdepartementet, den 4 mars Riksdagens ombudsmän, den 9 mars Stockholms slott, den 25 mars Riksrevisionsverket och den 4 maj Justitiedepartementet.

Utländska besök

Under verksamhetsåret har en betydande besöksverksamhet vid konstitutionsutskottet förekommit. Utskottet har besökts av talmansdelegationer från Norska stortinget, Bulgariens och Litauens parlament och parlamentariska delegationer från Moldavien och Estland. Två länsdelegationer från Ryssland har vidare besökt utskottet. Tjänstemannadelegationer från Etiopien, Botswana, Slovakien, Zambia och Vietnam har tagits emot av utskottets tjänstemän liksom generalsekreteraren i Europaparlamentet. Slutligen  har utskottet besökts av en ombudsman från Tunisien.

Inhemska besök

Utskottet besöktes den 5  mars av Riksdagens revisorer.

 

 

Elanders Gotab, Stockholm  1999