Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

utskottsdokument 2012/13:verk

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2012/13

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om trossamfund och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns följande områden:

kulturområdesövergripande verksamhet

teater, dans och musik

litteraturen, läsandet och språket

bildkonst, arkitektur, form och design

kulturskaparnas villkor

arkiv

kulturmiljö

museer och utställningar

trossamfund

film

medier

ungdomspolitik

politik för det civila samhället

folkbildning

tillsyn av spelmarknaden.

Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2012/13 har kulturutskottet haft följande sammansättning.

Ledamöter

Suppleanter

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) ordf.

Ellen Juntti (M)

Christer Nylander (FP) vice ordf. t.o.m. 2013-01-16

Agneta Gille (S)
Peter Jutterström (M) fr.o.m. 2012-11-13

Ulf Nilsson (FP) fr.o.m. 2013-01-16 och vice ordf. fr.o.m. 2013-01-22

Jörgen Hellman (S) t.o.m. 2013-03-22

Håkan Juholt (S) fr.o.m. 2013-03-22

Cecilia Magnusson (M)

Anne Marie Brodén (M)

Sedat Dogru (M) fr.o.m. 2013-01-24 t.o.m. 2013-02-20

Peter Johnsson (S)

Leif Pettersson (S)

Göran Montan (M)

Helena Bouveng (M)

Kerstin Engle (S)

Sara Karlsson (S)

Gustaf Hoffstedt (M)

Anna Steele (FP)

Per Svedberg (S)

Louise Malmström (S)

Christina Zedell (S)

Annika Qarlsson (C)

Per Lodenius (C)

Agneta Börjesson (MP)

Isak From (S)

Michael Svensson (M)

Amir Adan (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tina Ehn (MP)

Roland Utbult (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Josef Fransson (SD) t.o.m. 2013-02-22

Mattias Karlsson (SD) t.o.m. 2012-11-28

Mattias Karlsson (SD) fr.o.m. 2013-02-22

Margareta Larsson (SD) fr.o.m. 2012-11-28

Torbjörn Björlund (V)

Berit Högman (S)

Lars Ohly (V)

Hans Backman (FP)

Siv Holma (V)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Olof Lavesson (M)

Richard Jomshof (SD) t.o.m. 2013-02-22

Johnny Skalin (SD) fr.o.m. 2013-02-22

Björn Söder (SD) fr.o.m. 2013-02-22

Andreas Carlson (KD)

Rickard Nordin (C)

Bengt Berg (V)

Désirée Liljevall (S)

Maria Lundqvist-Brömster (FP) fr.o.m. 2013-01-23

Adam Marttinen (SD) fr.o.m. 2013-05-03

t.o.m. 2013-08-25

Av utskottets 17 ledamöter tillhör 6 Socialdemokraterna och 5 Moderata samlingspartiet. Miljöpartiet de gröna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna företräds av 1 ledamot vartdera.

Vid utgången av riksmötet hade utskottet 29 suppleanter.


Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Ingrid Skogö, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent.

Utskottets verksamhet

Sammanträden

Under riksmötet (tiden den 18 september 2012 t.o.m. den 17 september 2013) har utskottet hållit 27 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 18 timmar.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utöver budgetpropositionen har utskottet behandlat 2 propositioner, 2 skrivelser och 188 motioner med sammanlagt 334 yrkanden. Behandlingen redovisades i 11 betänkanden. I dessa finns 104 reservationer och 8 särskilda yttranden.

Utskottet har vidare lämnat 4 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2013 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2012/13:1). Vidare behandlades 40 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012. Utskottet tillstyrkte regeringens samtliga förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Bland de större satsningar som regeringen hade föreslagit kan nämnas att Skapande skola byggs ut till att även omfatta förskoleklass. För att möjliggöra detta föreslogs en ökning av anslaget till Skapande skola med 17 miljoner kronor fr.o.m. 2013. Vidare föreslog regeringen att Umeå i egenskap av Europas kulturhuvudstad 2014 tillförs 37 miljoner kronor för 2013. Inom ramen för en kulturarvssatsning avsattes medel till Flygvapenmuseum i Linköping, Dansmuseet, Judiska museet, Thielska galleriet och Zornsamlingarna. För att öka tillgängligheten till kulturen ville regeringen tillföra Statens kulturråd 2 miljoner kronor för att kartlägga hur digital teknik kan användas för att göra kulturen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vidare föreslogs att satsningen på digitalisering av biografer skulle tidigareläggas och att anslaget till Myndigheten för kulturanalys förstärktes med 4 miljoner kronor, bl.a. för att myndigheten sedan 2012 har ansvar för den officiella statistiken inom kulturområdet. Till regeringens förslag hörde också att antalet utbildningsplatser på folkhögskolornas allmänna kurs skulle utökas under 2013 och 2014 med inriktning mot arbetslösa ungdomar. Regeringen pekade på att trossamfunden genom sin verksamhet kan bidra till större kunskap, förståelse och respekt för olika trosinriktningar och föreslog att stödet till trossamfund skulle öka med 15 miljoner kronor.

Vad gäller radio- och tv-frågorna tillstyrkte utskottet regeringens förslag till medelstilldelning. Utskottet föreslog att riksdagen skulle tillstyrka regeringens förslag om ny inriktning på taltidningsverksamheten. Enligt förslaget skulle inriktningen på den framtida verksamheten vara att personer med sådana funktionsnedsättningar som innebär att de inte kan ta del av en vanlig dagstidning ska få god tillgång till dessa tidningar genom taltidningar.

Utskottet avstyrkte motionsförslag om ändrad inriktning på kulturpolitiken, ändringar i Kulturarvslyftet och pensionerna på scenkonstområdet.

I betänkandet finns fyra reservationer och fem särskilda yttranden. Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet redovisade sina respektive partiers budgetförslag i särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Filmpolitiska frågor (KrU2)

I betänkandet behandlades regeringens proposition 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film och motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen samt motionsyrkanden om filmfrågor från den allmänna motionstiden 2012.

I propositionen redovisades 2013 års filmavtal som gäller för tiden 2013–2015 och som träffades den 25 september 2012 mellan staten, Sveriges Biografägareförbund, Folkets Hus och Parker, Riksföreningen Våra Gårdar, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Film- och TV-producenterna i Sverige ek. för., Nätverket för Regionala Filmproduktionscenter, Sveriges Television AB, TV4 AB, Modern Times Group MTG AB, SBS TV AB och C More Entertainment AB.

Propositionen innehöll vidare bl.a. regeringens bedömning av filmpolitikens inriktning.

I propositionen fanns också förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Denna ändring gällde en hänvisning till det nya filmavtalet och dess parter. Förslaget innebar att filmavtalets parter även fortsättningsvis ska göra avdrag för sådana avgifter och bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet som avses i filmavtalet.

Utskottet tillstyrkte propositionens lagförslag med ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 14 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden (KrU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om staten på spelmarknaden – når man målen? (skr. 2012/13:52) och 3 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. Dessutom behandlades 35 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2012 om spel.

I skrivelsen redogjorde regeringen för sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2012:15). Regeringen instämde delvis i Riksrevisionens iakttagelser, bl.a. när det gäller bedömningen att spelansvarsåtgärder och marknadsföring bör anpassas till spelens farlighetsgrad samt att det är viktigt med forskningsbaserade förebyggande åtgärder mot spelberoende och att de som drabbats av spelberoende ska få den vård och behandling som behövs.

Utskottet konstaterade att regeringen dels gett Socialstyrelsen i uppdrag att lämna förslag om hur myndigheten kan bidra till att utveckla vård- och behandlingsinsatser för spelberoende samt att lämna förslag till organisatoriska lösningar, dels gett Lotteriinspektionen i uppdrag att bl.a. analysera i vilken utsträckning det fortfarande finns problem med illegal automatspelsverksamhet. Vidare konstaterade utskottet att AB Svenska Spel bl.a. planerar en extern utvärdering av effektiviteten i bolagets olika spelansvarsåtgärder och i vilken mån dessa används av spelarna. Slutligen konstaterade utskottet att regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag i syfte att få till stånd ett väl fungerande regelverk på spelområdet, där bl.a. frågor om spelansvars- och marknadsföringsåtgärder och forskningsfrågor ingår.

Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I betänkandet finns åtta reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Mål för friluftslivspolitiken (bet. 2012/13:KrU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse Mål för friluftslivspolitiken (skr. 2012/13:51) och 8 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. Dessutom behandlades 3 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2012 om friluftsliv. I skrivelsen redovisade regeringen mätbara mål för friluftslivspolitiken och redogjorde för de satsningar som hade gjorts i syfte att utveckla dessa mål. Vidare belyste regeringen sin syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I betänkandet finns sju reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kultur och fritid för barn och unga (KrU5)

I betänkandet behandlade utskottet 17 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Motionsyrkanden om utvärdering och uppföljning av satsningen Skapande skola avstyrktes med hänvisning till bl.a. pågående arbete. Motionsförslag om maxtaxesystem samt översyn av och lagstiftning om musik- och kulturskolan avstyrktes med hänvisning till att detta är frågor för kommunerna. Även motionsförslag om behovet av nätvandrare avstyrktes. Utskottet tillstyrkte inte heller motionsförslag om stöd till mindre föreningar. I betänkandet finns tio reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kultur för alla (KrU6)

I betänkandet behandlades 27 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012 som rör allas rätt till kultur. Detta handlar i vid mening om tillgängligheten till kultur och berör olika frågor såsom fysisk tillgänglighet och tillgänglighet via internet, men också i vilken mån kulturen belyser människors olika livsvillkor och erfarenheter. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes, bl.a. med hänvisning till regeringens strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011–2016, projektet Handikapphistoria i kulturarvet, de jämställdhetspolitiska målen och de riktade satsningarna till myndigheter, den nationella strategin för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. I betänkandet finns nio reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Litteratur, läsande, bibliotek och språk (KrU7)

I betänkandet behandlade utskottet 31 motionsyrkanden om litteratur, språk, läsande och bibliotek från de allmänna motionstiderna 2011 och 2012.

Förslag om läsfrämjande insatser avstyrktes bl.a. med hänvisning till Litteraturutredningens betänkande som nu bereds inom Regeringskansliet. Även förslag om litteraturstöd avstyrktes med hänvisning till Litteraturutredningens förslag.

Förslag om bibliotekens uppdrag och biblioteksplan avstyrktes liksom förslag som syftar till att tillgången till bibliotek ska öka. Bibliotekslagen anger att varje kommun ska ha folkbibliotek men att kommunerna själva avgör omfattningen av biblioteksservicen och hur verksamheten ska organiseras. Utskottet hänvisade till att ett förslag till en ny bibliotekslag då nyligen behandlats av Lagrådet och väntades komma till riksdagen inom kort. Yrkanden om digitala bibliotek avstyrktes liksom förslag om ett nationellt lånekortssystem. Utskottet menade att dessa frågor i första hand bör lösas inom ramen för den kommunala kompetensen. Även motionsförslag om att punktskriften ska få officiell status som läs- och skriftspråk avstyrktes. Genom Punktskriftsnämnden inom Myndigheten för tillgängliga medier har staten tagit ett ansvar för att punktskriften främjas och utvecklas. Även motionsförslag om språktolkar och teckenspråkstolkar avstyrktes med hänvisning till det arbete som för närvarande pågår inom Regeringskansliet. I betänkandet finns nio reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Public service-frågor (KrU8)

I betänkandet behandlades 14 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012 om radio och tv i allmänhetens tjänst. Motionerna behandlade ett vidsträckt område av public service-verksamheten såsom digitalisering av företagens arkiv, förhandsprövning av nya tjänster inom public service, nordiska tv-kanaler i public service-utbudet, svenskt public service-utbud på Åland, upphandling av samhällsprogram och nyhetsförmedling, finansiering av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB samt public service-företagens kulturbevarande uppdrag. Samtliga motioner avstyrktes, bl.a. med hänvisning till kommande förslag på området och att besluten ligger fast för den innevarande tillståndsperioden. I betänkandet finns fyra reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kulturmiljöns mångfald (KrU9)

I betänkandet behandlades proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald och 11 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslog regeringen nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska också kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting. Vidare föreslogs ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och följdändringar i andra lagar. Samtliga lagändringar föreslogs träda i kraft den 1 januari 2014.

Utskottet ansåg att de nya målen är väl formulerade och bör kunna vara en god grund för det fortsatta arbetet inom kulturmiljöområdet. De skapar förutsättningar för ett offensivt kulturmiljöarbete. Att lagen om kulturminnen m.m. ändrar namn till kulturmiljölagen ligger enligt utskottet väl i linje med de nya målen och understryker kulturmiljöperspektivet.

Utskottet delade regeringens uppfattning att fornlämningsbegreppet bör förtydligas så att en lämning som kan antas ha tillkommit eller, i fråga om fartygslämning, förlist 1850 eller senare inte omfattas av den allmänna definitionen av fornlämningsbegreppet. Länsstyrelsen ska dock genom beslut i det enskilda fallet få förklara en sådan lämning för fornlämning om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Regelverket om metallsökare förtydligades så att det står i överensstämmelse med EU-rätten och samtidigt ger skydd för kulturarvet.

Utskottet behandlade även 68 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2012 om olika kulturarvsfrågor, bl.a. destruktion av arkeologiska fynd, fornminnesbrott, ideell fornminnesvård, svenskt kulturarvsår 2016, Nationalmuseum och Nobelmuseet samt rullande och flytande kulturarv.

Utskottet tillstyrkte samtliga förslag i propositionen och avslog samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 14 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund (KrU10)

I betänkandet behandlades 44 motionsförslag från den allmänna motionstiden 2012 som rör politiken för det civila samhället, bl.a. idrott och allmänna samlingslokaler, samt folkbildning och trossamfund. För det civila samhället handlade motionerna bl.a. om läxhjälp av frivilligorganisationer. På idrottsområdet berörde frågorna bl.a. avgifter för idrottsaktiviteter, hbtq-frågor, konsekvenser av internationella idrottsarrangemang, äldres tillgång till idrott och fysisk aktivitet samt utdrag ur belastningsregister för barn- och ungdomsledare. För folkbildningen handlade frågorna bl.a. om gemensamt ansvar för folkbildning, mångkulturalistisk verksamhet, kvalitetssäkring av folkbildningen, risk- och väsentlighetsanalyser samt folkbildning och it. När det gäller trossamfunden togs frågor upp om krav och kontroll för att få statsbidrag samt vikten av dialog med religiösa samfund och kulturellt och etniskt baserade föreningar. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkandet finns 16 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön (KrU11)

I betänkandet behandlades motionsyrkanden om kulturskaparnas villkor och om kultur i den offentliga miljön från den allmänna motionstiden hösten 2012. Samtliga yrkanden avstyrktes.

När det gäller yrkanden som syftar till att långsiktigt stärka kulturskaparnas villkor framhöll utskottet att en lång rad insatser har gjorts och görs i detta syfte. Förslag om medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet) avstyrktes bl.a. med hänvisning till att Statens kulturråd verkar för att samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen ska skriva in i sina kulturplaner att de avser att följa avtalet. Motionsyrkanden om enprocentsregeln vid offentligt byggande torde i hög grad vara tillgodosedda genom att Konstnärsnämnden och Statens konstråd har inlett en undersökning av i vilken omfattning kommunerna, landstingen, regionerna och staten i dag ger konstnärer uppdrag för byggnadsanknuten konst och hur dessa uppdrag administreras och finansieras. Ett motionsyrkande om biblioteksersättning avstyrktes med hänvisning till det arbete som för närvarande pågår inom Regeringskansliet med anledning av bl.a. Litteraturutredningens förslag.

Utskottet avstyrkte dessutom motionsyrkanden om slöjdfrågor, musikarkiv, fristäder, ett nytt operahus samt behovet av en modern Drottningholmsmusik. I betänkandet finns nio reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Kulturutskottet har under riksmötet 2012/13 lämnat två särskilt uppsatta yttranden till andra utskott (se nedan). Utskottet har vidare lämnat följande två yttranden i protokollsform till andra utskott:

till finansutskottet över ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prot. 2012/13:4.2)

till utrikesutskottet över skrivelse 2012/13:80 Årsboken om EU – Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 (prot. 2012/13:21.2).

Forskning och innovation (KrU1y)

Kulturutskottet har yttrat sig till utbildningsutskottet över propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) samt motioner som har väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde, nämligen konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå samt forskning inom kultur- och kulturarvsområdet. Kulturutskottet, som inte har någon annan uppfattning än vad som framförs av regeringen i propositionen, lyfter bl.a. fram att metoder och hållningar i vetenskaplig forskning och konstnärlig forskning ofta är överlappande och att gränserna mellan vetenskaplig och konstnärlig forskning är flytande. Utskottet menar dock att det är viktigt att den konstnärliga forskningen även fortsättningsvis får möjlighet att utvecklas utifrån de principer och angreppssätt som bäst gynnar det konstnärliga området. Vidare understryks betydelsen av kultur- och kulturarvsforskning för utvecklingen inom andra samhällsområden. Många viktiga samhällsutmaningar, t.ex. förändringar i klimat och demografi, kräver insatser inom kulturarvsforskning. Utskottet anser vidare att kulturen och kulturarvet utgör en viktig resurs för att gynna kreativitet i samhälls- och näringslivsutvecklingen och menar att det inom området finns stora behov av ytterligare forskning och utveckling. Utskottet välkomnar därför ytterligare forskningsinsatser på detta område. I yttrandet finns två avvikande meningar.

Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt (KrU2y)

Kulturutskottet har yttrat sig till näringsutskottet över propositionen Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt och de motionsyrkanden som berör kulturutskottets beredningsområde. Utskottet konstaterar att avtalslicensmodellen genom en kollektiv rättighetsklarering ger många fler möjlighet att ta del av kultur i olika former samt material som finns på radio- och tv-företag. Samtidigt innebär systemet en förstärkt ställning för upphovsmännen som får inflytande över hur deras verk används. Den föreslagna generella avtalslicensen gör det lättare att lösa massutnyttjanden av verk på bl.a. internet och i andra digitala miljöer. Om förslagen i propositionen genomförs ökar möjligheten att tillgängliggöra kulturen och kulturarvet.

EU-frågor

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor på kultur- respektive idrottsområdet den 6 november 2012 och den 2 maj 2013. Dåvarande jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni, Utbildningsdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor på ungdomsområdet den 22 november 2012. Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm informerade om aktuella EU-frågor på ungdomsområdet den 2 maj. Kulturrådet vid svenska representationen i Bryssel Tomas Lindman och företrädare från Kulturdepartementet informerade om aktuella EU-frågor den 22 januari 2013.

Under riksmötet gjorde utskottet tre subsidiaritetsprövningar. De gällde

förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033, KOM(2012) 407 slutlig

förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens, KOM(2012) 456 slutlig

förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olovligen förts borts från en medlemsstats territorium, KOM(2013) 311 slutlig.

Företrädare för Kulturdepartementet, bl.a. kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, informerade den 25 september 2012 om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågorna om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 och deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Utskottet gjorde samma dag bedömningen att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen. Den 19 juni 2013 behandlade utskottet frågan om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olovligen förts bort från en medlemsstats territorium. Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljning och utvärdering

Kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp består av följande ledamöter: Isak From (S), Anne Marie Brodén (M), Tina Ehn (MP), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Per Lodenius (C) – ordförande i uppföljningsgrupperna, Margareta Larsson (SD), Bengt Berg (V) och Lars-Axel Nordell (KD).

Under riksmötet 2012/13 har tre olika projekt inletts, nämligen

uppföljning och utvärdering av frågor om kultur för personer med funktionsnedsättning

uppföljning av resultatredovisningen för utgiftsområde 17

kartläggning av frågor som gäller e-böcker.

Uppvaktningar och information

Under riksmötet 2012/13 lämnades – utöver vad som har redovisats under rubriken EU-frågor – muntlig information vid utskottssammanträden till utskottet enligt följande.

Den 25 september presenterade kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth förslagen i budgetpropositionen för 2013, för utgiftsområde 17. Detsamma gjorde dåvarande jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni den 4 oktober.

Den 16 oktober informerade utredare Tomas Lidman samt sekreterare i utredningen, Jakob Kihlberg, om Litteraturutredningens förslag (SOU 2012:65). Samma dag informerade dels företrädare för Riksrevisionen, riksrevisor Claes Norgren, revisionsdirektörerna Monica Rupprecht Hjort, Johan Ågren och Dimitrios Ioannidis, om granskningen Staten på spelmarknaden, dels representanter för Public service-kommittén, ordförande Martin Holmgren och sekreterare Maria Sönne, om kommitténs förslag (SOU 2012:59).

Den 6 november informerade kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth om sektorsprogrammet för kultur och medier inför det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013.

Folkbildningsutredningen, särskilde utredaren Erik Amnå och utredningssekreterare Pia Brun, informerade utskottet den 15 november om Folkbildningsutredningens förslag (SOU 2012:72).

Den 7 mars och 4 juni informerade finansmarknadsminister Peter Norman om aktuella spelfrågor.

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerade om proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald den 18 april. Vidare informerade kultur- och idrottsministern den 2 maj i frågan om scenkonstpensionerna.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall informerade utskottet den 14 maj i frågan om scenkonstpensionerna.

Vidare fick utskottet information från företrädare för följande myndigheter, institutioner och organisationer:

Aktionsgruppen för Manillaskolans bevarande den 29 november

SMoK (Sveriges Musik- och kulturskoleråd den 31 januari

Radioteatern, Sveriges Radio AB och Länsteatrarna den 21 mars

Riksantikvarieämbetet den 25 april.

Studiebesök

Utskottet gjorde följande studiebesök under riksmötet 2012/13:

Svenska Filminstitutet den 21 november

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet den 4 december

Skansen den 29 maj.

Övrigt

Utskottet anordnade den 24 januari i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond och fem andra utskott ett seminarium om mål- och resultatstyrning i staten. Utgångspunkten för seminariet var en förstudie som tagits fram – Vad staten vill – där bl.a. kulturområdet hade undersökts (2012/13:RFR7).

Inrikes studieresa

Den 4–5 september 2013 gjorde utskottet en studieresa till Gotland. Under besöket träffade utskottet bl.a. representanter för Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar och fick information om respektive myndighets verksamhet. Vidare besökte utskottet Gotlands Tonsättarskola, Visby Internationella Tonsättarcentrum, Baltic Art Center och Östersjöns författar- och översättarcentrum. Utskottet träffade också representanter för Länsstyrelsen i Gotlands län som informerade om verksamheten, bl.a. inom kulturmiljöområdet. Studiebesök gjordes på Bergmancentret och Bergmangårdarna, Fårö, där utskottet fick information av representanter för verksamheterna.

Utrikes studieresa

Den 25–26 mars 2013 besökte en delegation från utskottet barnboksmässan i Bologna.

Den 6–8 maj 2013 genomförde utskottet en studieresa till Berlin.

Bologna

En delegation från kulturutskottet närvarade vid den internationella barnboksmässan i Bologna den 25–26 mars 2013. Delegationen bestod av Gunilla Carlsson (S), Cecilia Magnusson (M), Gustaf Hoffstedt (M), Lars-Axel Nordell (KD) och Bengt Berg (V). Dessutom deltog från kansliet Ann Aurén, kanslichef. Sverige var hedersgäst vid mässan. Det övergripande temat för Sveriges medverkan var barns och ungas rätt till kultur. Det svenska programmet innehöll utställningar, seminarier och andra aktiviteter med deltagande av bl.a. svenska författare och illustratörer. Under besöket vid mässan besökte delegationen bl.a. seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter med koppling till olika frågeställningar kring barn- och ungdomslitteratur anordnade inom ramen för det svenska deltagandet och också av andra länder, institutioner och organisationer.

Berlin

Kulturutskottet genomförde den 6–8 maj 2013 en studieresa till Tyskland (Berlin). Delegationen bestod av 17 ledamöter, nämligen Gunilla Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP), Cecilia Magnusson (M), Peter Johnsson (S), Göran Montan (M), Gustaf Hoffstedt (M), Christina Zedell (S), Per Lodenius (C), Isak From (S), Amir Adan (M), Tina Ehn (MP), Lars Ohly (V), Ellen Juntti (M), Agneta Gille (S), Peter Jutterström (M), Agneta Börjesson (MP) och Bengt Berg (V). Dessutom deltog från kansliet Ann Aurén, kanslichef, och Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande.

Syftet med resan var att inhämta kunskap och erfarenhet om kultur- och mediepolitik, på såväl nationell som delstatlig nivå, och att inhämta allmän information om förhållandena och den politiska situationen i landet. Under besöket besökte delegationen Bundestag och Berlins senat, kulturutskottet, och fick information om tysk kulturpolitik och arbetet med kulturfrågor på nationell och delstatlig nivå. Besök gjordes också på Akademie der Künste, där delegationen bl.a. träffade representanter för sektionen för arkitektur och byggnadskonst. Vidare besöktes Stiftelsen Berliner Schloss – Humboldtforum och en svensk konstnärsateljé. Delegationen träffade också en representant för den tyska radion för ett samtal om public service-frågor.

Elanders, Stockholm 2013