Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, kulturarv, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete, idrotts- och friluftsverksamhet samt tillsyn och reglering av spelmarknaden. Utskottet bereder även ärenden om trossamfund och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns följande områden:

kulturområdesövergripande verksamhet

teater, dans och musik

litteraturen, läsandet och språket

bildkonst, arkitektur, form och design

kulturskaparnas villkor

arkiv

kulturmiljö

museer och utställningar

trossamfund

film

medier

ungdomspolitik

politik för det civila samhället

folkbildning

tillsyn av spelmarknaden.

Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2014/15 har kulturutskottet haft följande sammansättning:

Ledamöter

Suppleanter

Per Bill (M), ordförande t.o.m. den 27
augusti 2015

Ida Karkiainen (S)

Eva Lohman (M)

Gunilla Carlsson (S), vice ordförande

Berit Högman (S)

Peter Johnsson (S)

Helena Bouveng (M)

Cecilia Magnusson (M)

Håkan Juholt (S)

Agneta Gille (S)

Cassandra Sundin (SD)

Aron Emilsson (SD)

Ellen Juntti (M)

Saila Quicklund (M)

Sanne Eriksson (S)

Björn Wiechel (S)

Johanna Jönsson (C)

Per Lodenius (C)

Annika Lillemets (MP)

Niclas Malmberg (FP)

Michael Svensson (M)

Gustaf Hoffstedt (M) t.o.m. den 18
januari 2015

Erik Ezelius (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Isabella Hökmark (M) fr.o.m. den 22 januari 2015

Christer Nylander (FP)

Daniel Sestrajcic (V)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Angelika Bengtsson (SD)

Monica Haider (S)

Bengt Eliasson (FP)

Rossana Dinamarca (V)

Mattias Karlsson (SD) fr.o.m. den 14 ok-tober 2014

Lars-Axel Nordell (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Runar Filper (SD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Emma Hult (MP) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Anders Åkesson (C) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Penilla Gunther (KD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Maria Weimer (FP) fr.o.m. den 5 november 2014

Roger Haddad (FP) fr.o.m. den 5 november 2014

Gunilla Svantorp (S) fr.o.m. den 25 no-vember 2014

Anna-Caren Sätherberg (S) fr.o.m. den 25 november 2014

Larry Söder (KD) fr.o.m. den 8 maj 2015

Extrasuppleant

Linus Sköld (S) fr.o.m. den 1 september 2015

Av utskottets 17 ledamöter tillhör 6 Socialdemokraterna, 4 Moderata samlingspartiet och 2 Sverigedemokraterna. Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna företräds av 1 ledamot vardera.

Vid utgången av riksmötet hade utskottet 27 suppleanter och 1 extrasuppleant.


Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Ingrid Skogö, föredragande t.o.m. den 30 juni 2015

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Maria Ljungkvist, föredragande fr.o.m. den 1 september 2015

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent.


Utskottets verksamhet

Sammanträden

Under riksmötet (tiden den 30 september 2014 t.o.m. 15 september 2015) höll utskottet 42 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 26 timmar och 13 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utöver budgetpropositionen har utskottet behandlat 2 propositioner och 146 motioner med sammanlagt 181 yrkanden. Behandlingen redovisades i 11 betänkanden. I dessa finns 43 reservationer och 5 särskilda yttranden. Utskottet föreslog 6 tillkännagivanden. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet har vidare lämnat 3 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I betänkandet behandlade kulturutskottet regeringens förslag i budgetproposi-tionen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2014/15:1) och åtta motionsyrkanden som hade väckts under den allmänna motionstiden 2014. Förslagen i propositionen avsåg anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnades förslag om dels ändring av ett mål för medieområdet, dels medelstilldelning från rundradiokontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Myndigheten för radio och tv, dels bidrag till kulturverksamhet från AB Svenska Spels överskott. Bland motionsyrkandena fanns bl.a. ett gemensamt förslag om en alternativ fördelning av anslagen inom utgiftsområdet från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna och ett förslag om alternativ fördelning av anslagen från Sverigedemokraterna.

Utskottet tillstyrkte i huvudsak det förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområde 17 som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnat i den gemensamma partimotionen 2014/15:2358 och avstyrkte budgetpropositionen i motsvarade delar. Regeringens förslag i de delar som inte mött invändningar i motionen tillstyrktes av utskottet. Övriga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrktes.

I betänkandet fanns en reservation och två särskilda yttranden.

Kammaren beslutade den 18 december 2014 att återförvisa ärendet till kulturutskottet för ytterligare beredning. Utskottet justerade samma dag betänkande 2014/15:KrU6 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling) – se närmare nedan.

Vissa kulturfrågor (KrU2)

I betänkandet behandlade utskottet tolv motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om bl.a. scenkonstområdet, bild- och formområdet och kulturskaparnas villkor.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns sex reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Mediefrågor (KrU3)

I betänkandet behandlade utskottet 14 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Flertalet av motionsyrkandena handlade om finansieringen av public service-bolagens verksamhet. Det fanns också ett motionsyrkande som tog upp frågan om ledningen för Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Television AB (SVT) och två motionsyrkanden om nationella minoritetsspråk.

Med anledning av motionsyrkanden föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att en utredning av radio- och tv-avgiften bör komma till stånd i god tid inför nästa sändningstillstånd 2020. Utredningen bör enligt utskottet vara blocköverskridande och parlamentariskt sammansatt. Övriga mo-tionsyrkanden avstyrktes.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Spelfrågor (KrU4)

I betänkandet behandlade utskottet 16 motionsyrkanden om spelfrågor från den allmänna motionstiden 2014.

Utskottet föreslog med anledning av motionsyrkanden ett tillkännagivande till regeringen om dels att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara långsiktigt och hållbart, dels att direktiven till den planerade utredningen på spelområdet, som även de ska arbetas fram blocköverskridande, ska lämnas under 2015.

Dessutom föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt att LAN-spel ska avgiftsbefrias.

Utskottet avstyrkte i övrigt motionsyrkanden om vadhållning på hästar, främjandeförbudet, e-sport samt om AB Svenska Spel och ATG i glesbygd.

I betänkandet fanns en reservation.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kultur och fritid för barn och unga (KrU5)

I betänkandet behandlade utskottet tio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om barns och ungas rätt till kultur, främjande av kulturverksamhet på teckenspråk och jämställd fördelning av offentliga medel till ungdomars fritidsaktiviteter, Skapande skola, musik- och kulturskolor, trakasserier på nätet, en kontaktplattform på nätet för barn och unga samt verksamhet vid teknik- och naturvetenskapscentrum.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns en reservation.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU6 förnyad behandling)

I betänkande 2014/15:KrU1 Kultur, medier, trossamfund och fritid behandlade kulturutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2014/15:1) och åtta motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2014 (se ovan). Förslagen i propositionen avsåg anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnades förslag om dels ändring av ett mål för medieområdet, dels medelstilldelning från rundradiokontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Myndigheten för radio och tv, dels bidrag till kulturverksamhet från AB Svenska Spels överskott. Bland motionsyrkandena fanns bl.a. ett gemensamt förslag om en alternativ fördelning av anslagen inom utgiftsområdet från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna och ett förslag om alternativ fördelning av anslagen från Sverigedemokraterna.

Som framgått ovan återförvisade kammaren ärendet till utskottet för ytterligare beredning.

I betänkande 2014/15:KrU6 tillstyrkte utskottet i huvudsak det förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområde 17 som Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna lämnat i den gemensamma partimotionen 2014/15:2358 och avstyrkte budgetpropositionen i motsvarade delar. Regeringens förslag till anslagsfördelning i de delar som inte mött invändningar i motionen tillstyrktes av utskottet. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i övrigt. Övriga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes. Den förnyade beredningen ledde endast till en omfördelning mellan två anslag inom utgiftsområdet.

I betänkandet fanns en reservation och två särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kultur för alla (KrU7)

I betänkandet behandlade utskottet 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om kultur för alla.

Utskottet föreslog med anledning av motionsyrkanden ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre.

Utskottet avstyrkte motionsyrkanden om kultur i hela landet och hänvisade bl.a. till kultursamverkansmodellen, den modell för fördelning av statliga bidrag till regional och lokal kulturverksamhet som beslutades av riksdagen 2009. Utskottet avstyrkte även motionsyrkanden om kulturpeng, en kulturlag, jämställt kulturliv, installation av hörselhjälpmedel i samlingslokaler, kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014, Nordens hus i Sverige, centrum för populärkultur, filmfrågor och vidareförsäljning av biljetter.

I betänkandet fanns åtta reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Folkbildningsfrågor (KrU8)

I betänkandet behandlade utskottet tio motionsyrkanden om folkbildning från den allmänna motionstiden 2014.

Förslagen gällde vikten av folkbildning, digital folkbildningssatsning, arbetsförberedande etableringskurs vid folkhögskola, ett föräldralyft som gäller skolan, kvalitetssäkring av folkbildningen, risk- och väsentlighetsanalys, förvaltningslagens tillämpning på Folkbildningsrådets verksamhet, ensamkommande barn och ungdomar på folkhögskola och mångkulturalistisk verksamhet.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns två reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Litteratur, läsande och språk (KrU9)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen. I propositionen lämnades förslag till ändringar i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. Förslaget innebar att antalet ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond minskas. Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund ska utse och entlediga en ledamot vardera, medan Sveriges Författarförbund ska utse och entlediga sex ledamöter. Alla suppleanter ska avskaffas. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till lagändringar.

I betänkandet behandlade utskottet även tio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om läsfrämjande åtgärder, ett nationellt lånekortssystem, fristäder, ett nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs, skärpning av språk-lagen, nordisk språkförståelse, vissa minoriteters kulturarv samt punktskrift.

Utskottet föreslog med anledning av ett motionsyrkande ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör verka för att ytterligare öka antalet fristäder i Sverige. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden med hänvisning till bl.a. pågående satsningar.

I betänkandet fanns sex reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kulturarvsfrågor (KrU10)

I betänkandet behandlade utskottet 42 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om kulturarvsfrågor. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Motionsyrkandena gällde bl.a. förslag om arkeologiska undersökningar och utredningar, åtgärder för att skydda kulturarvet mot bl.a. bränder och översvämningar, skärpta straff för kulturarvsbrott och omhändertagande av fornfynd samt vissa statliga byggnadsminnen. Vidare fanns förslag som gällde Forum för levande historia och arbete för ökad tolerans och mot rasism samt förslag om att inrätta nya museer och utveckla befintliga museer.

I betänkandet fanns tio reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund (KrU11)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Regeringen föreslog i propositionen vissa ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Bland annat föreslogs att tillståndsmyndigheten ska få fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för sitt tillstånd eller åsidosätter sin skyldighet att lämna upplysningar eller handlingar enligt lagen. Samma sanktionsmöjligheter ska även finnas mot den tillståndshavare som vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch. Det införs också en föreskrift om att uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och samvete. Bestämmelsen medför att brottsbalkens generella straffbestämmelser om osann eller vårdslös försäkran blir tillämpliga i de fall oriktiga uppgifter lämnas i en ansökan. Det görs även vissa andra förändringar i ansökningsförfarandet. Dessutom införs en bestämmelse om vad som ska gälla när en tillståndshavare vill tillämpa ändrade tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter det att tillstånd har lämnats. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2015. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet behandlade utskottet även 30 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 som rörde det civila samhället, allmänna samlingslokaler, idrott och trossamfund. Utskottet föreslog med anledning av motionsyrkanden ett tillkännagivande till regeringen om att understryka vikten av att det civila samhället värnas och stärks och att dess självständighet bevaras. Enligt utskottet bör detta ske bl.a. genom att man tar bort onödiga regler som utgör hinder eller begränsningar för det civila samhällets organisationer. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns sju reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Kulturutskottet lämnade under riksmötet 2014/15 följande tre yttranden till andra utskott:

till finansutskottet över förslagen i budgetpropositionen 2015 (prop. 2014/15:1) och motstående motioner i den del som gällde förslag till ram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (yttr. 2014/15:KrU1y)

till finansutskottet över förslagen i Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och motstående motioner som rörde utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (yttr. 2014/15:KrU2y)

till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15:65 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2014 (prot. 2014/15:35.3).

EU-frågor

Under riksmötet lämnades information till utskottet inför ministerrådsmöten för kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (kulturfrågor), idrottsminister Gabriel Wikström (idrottsfrågor), gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (ungdomsfrågor), statssekreterare Per Olsson, Kulturdepartementet (kulturfrågor), och statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet (idrottsfrågor).

Vidare hade utskottet vid fyra tillfällen överläggning med regeringen i EU-frågor inför ministerrådsmöten. Regeringen företräddes vid två tillfällen av gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic och vid ett tillfälle vardera av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet. Överläggningarna hölls om följande dokument:

Rådets förslag till slutsatser om att verka för ungdomars tillgång till rättigheter för att främja deras självständighet och deltagande i det civila samhället (15328/14 JEUN 104 EDUC 321 SOC 766 JUR 834)

Riktlinjedebatt om en sektorsövergripande strategi för ungdomspolitiken som ett verktyg för att bättre adressera socioekonomiska utmaningar och en mer målinriktad politik för ungdomar (15635/14 JEUN 109 EDUC 328 SOC 792 CULT 131 EMPL 165 SPORT 57)

Utkast till rådets slutsatser om att stärka det sektorsövergripande politiska samarbetet för att effektivt hantera socioekonomiska utmaningar för ungdomar (7863/15 JEUN 24 EMPL 134 SOC 226 EDUC 95 SPORT 10 CULT 18)

Utkast till rådets slutsatser om förstärkning av ungdomsarbete för att garantera sammanhållna samhällen (8407/15 JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158)

Utkast till rådets slutsatser om kulturell och kreativ samverkan för att stimulera innovation, ekonomisk hållbarhet och social integration (8346/15 CULT 22 DIGIT 22 REGIO 35 IND 62 SOC 262 EDUC 111 SAN 131)

Rekommendation till rådets beslut om utseende av europeiska kulturhuvudstäder för 2019 i Bulgarien och Italien (8101/15 CULT 19 8488/15 CULT 24)

Utkast till rådets slutsatser om att maximera den roll som idrott på gräsrotsnivå spelar för att utveckla övergripande färdigheter, särskilt bland ungdomar (7875/15 SPORT 11 JEUN 25 EDUC 96 SOC 228 EMPL 136).

Den 27 januari 2015 informerade kulturrådet Tomas Lindman, Sveriges representation i Bryssel, om aktuella EU-frågor inom utskottets beredningsområde.

Uppföljnings- och utvärderingsarbete

Kulturutskottet beslutade i januari 2015 att genomföra två uppföljnings- och utvärderingsprojekt, nämligen om dels kultursamverkansmodellen, dels målen för den statliga idrottspolitiken med inriktning på barn och unga. För att genomföra arbetet med uppföljning och utvärdering utsåg utskottet två grupper med följande sammansättning:

Kultursamverkansmodellen

Björn Wiechel (S), ordförande i gruppen, Isabella Hökmark (M), Angelika Bengtsson (SD), Niclas Malmberg (MP), Per Lodenius (C), Bengt Eliasson (FP) och Lars-Axel Nordell (KD).

Den statliga idrottspolitiken

Saila Quicklund (M), ordförande i gruppen, Ida Karkiainen (S), Sara-Lena Bjälkö (SD), Emma Hult (MP), Per Lodenius (C), Bengt Eliasson (FP) och Roland Utbult (KD).

Uppföljnings- och utvärderingsarbetet kring kultursamverkansmodellen påbörjades våren 2015, och avsikten är att det ska avslutas under hösten 2015. När det gäller målen för den statliga idrottspolitiken är avsikten att arbetet ska påbörjas i november 2015 och avslutas i juni 2016.

Information vid utskottssammanträden

Under riksmötet 2014/15 lämnades – utöver vad som har redovisats under rubriken EU-frågor – muntlig information vid utskottssammanträden till utskottet enligt följande.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerade den 4 november 2014 om förslagen i budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 17 och den 26 maj 2015 om filmfrågor.

Civilminister Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet, informerade om aktuella spelfrågor den 18 november 2014.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Utbildningsdepartementet, informerade om folkbildnings- och ungdomsfrågor den 2 december 2014.

Vidare fick utskottet information från företrädare för följande myndigheter, institutioner och organisationer:

Statens kulturråd – den 21 oktober och den 11 december 2014

Riksantikvarieämbetet – den 21 oktober 2014

Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB – den 23 oktober 2014

Riksidrottsförbundet – den 23 oktober 2014

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – den 13 november 2014

Nämnden för statligt stöd till trossamfund – den 20 november 2014

Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund – den 20 november 2014

Svensk Scenkonst – den 20 november 2014

Myndigheten för tillgängliga medier – den 8 december 2014

Svenska Förläggareföreningen – den 10 december 2014

Stockholm Early Music Festival – den 5 februari 2015

Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO) och Folkhögskoleföreningen inom Sveriges Kommuner och Landsting – den 5 mars 2015

Film&TV Producenterna, Teaterförbundet, Sveriges Dramatikerförbund och Sveriges Filmregissörer – den 12 mars 2015

Statskontoret (folkbildning) – den 12 mars 2015

AB Svenska Spel – den 19 mars 2015

Radiotjänst i Kiruna – den 19 mars 2015

Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04) – den 16 april 2015

Svenskt Friluftsliv – den 7 maj 2015.

Studiebesök

Utskottet gjorde följande studiebesök under riksmötet 2014/15:

Svenska Spel – den 21 april 2015

Riksrevisionen – den 22 april 2015

Kungl. biblioteket – den 23 april 2015

Nobelmuseet/Nobelstiftelsen – den 28 april 2015

Bosön/Riksidrottsförbundet – den 20 maj 2015

Svenska Filminstitutet – den 21 maj 2015.

Resor

Den 7–8 maj 2015 gjorde kulturutskottet en studieresa till Danmark, (Köpenhamn).

Följande 17 ledamöter var med på resan: Per Bill (M), Gunilla Carlsson (S), Peter Johnsson (S), Cecilia Magnusson (M), Agneta Gille (S), Aron Emilsson (SD), Saila Quicklund (M), Björn Wiechel (S), Niclas Malmberg (MP), Anna Wallentheim (S), Angelika Bengtsson (SD), Bengt Eliasson (FP), Lars-Axel Nordell (KD), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Ida Karkiainen (S), Eva Lohman (M) och Sara-Lena Bjälkö (SD). Dessutom deltog Ann Aurén, kanslichef och föredragande Maria Lindh Sjöström.

Syftet med resan var att skaffa kunskap om frågor som rör kultur och kulturpolitik i Danmark samt inom det nordiska samarbetet. Programmet utformades i samråd med Nordiska Kulturfonden och svenska ambassaden i Köpenhamn.

Under besöket genomfördes ett möte med ledamöter från det danska kulturutskottet, Folketinget. Frågor som togs upp vid mötet var bl.a. det nordiska samarbetet, kulturutbudet i huvudstaden kontra landet i övrigt, principen om armlängds avstånd, digitalradio, mer uppmärksamhet och struktur på EU-frågor och att understödja den nationella kulturen.

Under besöket träffade utskottet vidare representanter för Nordiska Ministerrådet, Nordiska Rådet och Nordiska Kulturfonden som informerade om sin verksamhet samt genomförda och planerade insatser, bl.a. Nordiska Ministerrådets moderniseringsarbete och rådets strategi för kultursamarbete 2013–2020. Vidare fick utskottet en redogörelse för kultursamarbetet i Öresundsregionen av ordföranden i Öresundskommitténs kulturutskott och av Region Skånes kulturchef. Utskottet mötte dessutom Europeiska kulturfondens (ECF) direktör som berättade om det europeiska perspektivet på det nordiska kultursamarbetet. Utskottet avslutade studieresan med ett besök i Dansehallerne, som är en samlingspunkt och ett nationellt kompetenscenter för dans som konstart, men som också har engagemang i internationella nätverk.

I februari 2015 deltog Cecilia Magnusson (M) vid El Sistemas 40-års-jubileum i Caracas, Venezuela.

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.