Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

utskottsdokument 2018/19:verkKulturutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

-1001837

-46990

2018/19

0

0

2018/19

STYLEREF "\1"


Kulturutskottets verksamhet riksmötet

2018/19

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, kulturarv, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete, idrotts- och friluftsverksamhet samt tillsyn och reglering av spelmarknaden. Utskottet bereder även ärenden om trossamfund och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredning. Vidare bereder utskottet anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Inom utgiftsområdet finns följande delområden:

kulturområdesövergripande verksamhet

teater, dans och musik

litteraturen, läsandet och språket

bildkonst, arkitektur, form och design

kulturskaparnas villkor

arkiv

kulturmiljö

museer och utställningar

trossamfund

film

medier

ungdomspolitik

politik för det civila samhället

folkbildning

tillsyn över spelmarknaden.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2018/19 har kulturutskottet haft följande sammansättning:

Ledamöter

Suppleanter

Christer Nylander (L), ordförande

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordförande

John Weinerhall (M)

Lawen Redar (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Lotta Finstorp (M)

Marta Obminska (M)

Hans Hoff (S)

Cassandra Sundin (SD)

Annicka Engblom (M)

Pyry Niemi (S)

Aron Emilsson (SD)

Peter Helander (C)

Lars Mejern Larsson (S)

Jon Thorbjörnson (V)

Per Lodenius (C)

Ulrika Jörgensen (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Petter Löberg (S)

Anna Wallentheim (S)

Mattias Ingeson (KD) t.o.m. den 24 oktober 2018

Roland Utbult (KD)

Linus Sköld (S) t.o.m. den 22 januari 2019, fr.o.m. den 12 februari 2019

Åsa Karlsson (S)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Maria Arnholm (L)

Anna Sibinska (MP)

Michael Rubbestad (SD)

Viktor Wärnick (M)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M) t.o.m. den 18 juni 2019

Charlotte Quensel (SD) fr.o.m. den 9 oktober 2018 t.o.m. den 19 juni 2019

Sara Seppälä (SD) fr.o.m. den 9 oktober 2018

Bengt Eliasson (L) fr.o.m. den 9 oktober 2018

Lina Nordquist (L) fr.o.m. den 9 oktober 2018

Niels Paarup-Petersen (C) fr.o.m. den 16 oktober 2018 t.o.m. den 30 mars 2019

Momodou Malcolm Jallow (V) fr.o.m. den 16
oktober 2018

Jimmy Loord (KD) fr.o.m. den 16 oktober 2018 t.o.m. den 1 april 2019

Michael Anefur (KD) fr.o.m. den 16 oktober 2018

Annica Hjerling (MP) fr.o.m. den 5 december 2018 t.o.m. den 22 januari 2019

Mats Berglund (MP) fr.o.m. den 7 februari 2019

Sara Heikkinen Breitholtz (S) fr.o.m. den 13
februari 2019

Helena Bouveng (M) fr.o.m. den 27 februari 2019, t.o.m. den 18 juni 2019

Jonny Cato Hansson (C) fr.o.m. den 29 mars 2019

Marie-Louise Hänel Sandström (M) fr.o.m. den 17 juni 2019

Per Söderlund (SD) fr.o.m. den 18 juni 2019

Av utskottets 17 ledamöter tillhör 5 Socialdemokraterna, 4 Moderaterna och 3 Sverigedemokraterna. Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna företräds av 1 ledamot vardera.

Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Maria Ljungkvist, föredragande

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent


Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2018/19 sammanträdde utskottet vid 41 tillfällen. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 30 timmar 55 minuter.

Utskottet behandlade under riksmötet två propositioner, två skrivelser från regeringen samt 351 motionsyrkanden. Vidare behandlade utskottet två EU-dokument som hänvisats till utskottet. Behandlingen redovisades i 13 betänkanden och två utlåtanden. Utskottet lämnade fem yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) inom utgiftsområde 17 samt 27 yrkanden i följdmotioner. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Förslagen i propositionen avsåg anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnades förslag om bl.a. medelsfördelning till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, lån till Kungliga Operan AB, lån till Kungliga Dramatiska teatern AB och nytt mål för spelmarknaden.

Utskottet tillstyrkte delvis motionsyrkanden om anslagsfördelning från Moderaterna och Kristdemokraterna, delvis regeringens förslag till anslagsfördelning. I övrigt tillstyrkte utskottet regeringens förslag.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gällde anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden. I betänkandet finns två reservationer och fem särskilda yttranden.

Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service (KrU2)

I betänkandet behandlade utskottet propositionen 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service samt 19 yrkanden i följdmotioner.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ny lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Regeringens förslag innebär att den nuvarande radio- och tv-avgiften ersätts med en public service-avgift som är individuell. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ändringar i socialtjänstlagen och skatteförfarandelagen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ändr-ingar i radio- och tv-lagen med den ändringen i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna att de sändningstillstånd som ges till programföretagen närmast efter ikraftträdandet ska gälla i sex år och att de nya bestämmelserna om åttaåriga sändningstillstånd ska tillämpas för tillstånd som gäller fr.o.m. den 1 januari 2026. Utskottets förslag grundade sig i denna del på fyra motionsyrkanden. Den nya lagen och lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2019.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle godkänna vad regeringen föreslagit om Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB och avtalet med Radiotjänst i Kiruna AB.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden. I betänkandet finns tolv reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället (KrU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället samt en följdmotion med 13 yrkanden.

I skrivelsen beskrevs åtgärder som vidtagits under mandatperioden 2014–2018 och som enligt regeringen bidrog till mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Skrivelsen utgick delvis från Utredningen för ett stärkt civilsamhälles betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13).

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns tolv reserva-tioner och tre särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Kultur i hela landet (KrU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:264 Kultur i hela landet. Inga följdmotioner lämnades med anledning av skrivelsen.

I skrivelsen lämnade regeringen en översiktlig redovisning av hur reger-ingen arbetat för kultur i hela landet under 2014–2018. Regeringen underströk att den nationella kulturpolitiken sedan lång tid tillbaka vilar på ett gemensamt offentligt ansvar för kulturområdet. Samverkan mellan staten, landstingen och kommunerna är därför enligt regeringen en viktig förutsättning för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. I betänkandet finns ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Kulturarvsfrågor (KrU7)

I betänkandet behandlade utskottet ca 60 motionsyrkanden från allmänna mo-tionstiden 2018/19 om bl.a. museifrågor, kyrkoantikvariska frågor, immateriellt kulturarv och fornminnen.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete. I betänkandet finns 21 reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagens biföll utskottets förslag.

Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

I betänkandet behandlade utskottet 20 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. information och kunskap om barns rättigheter, förebyggande åtgärder för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, sommarskola och andra aktiviteter för barn på sommaren, villkoren för ungas organisering samt främjande av elevers inlärning av matematik och naturvetenskap.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns fem reservationer.

Riksdagens biföll utskottets förslag.

Folkbildningsfrågor (KrU9)

I betänkandet behandlade utskottet 16 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. vikten av folkbildning, utvärdering av folkbildning, satsning på föräldrars delaktighet i lärandet, stöd och utdelning av bidrag till folkbildning, betyg, åldersgräns samt tolkfrågor.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns åtta reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Idrott och friluftsliv (KrU10)

I betänkandet behandlade utskottet ca 50 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. måluppfyllelse, barnrättsperspektivet, barns tillgång till idrott, jämställdhet, hbtq-frågor, integration, dopning, parasportotek, äldres tillgång till idrott, nordiskt friluftslivsår och att integrera friluftsliv inom fler samhällssektorer.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 21 reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.


Kulturskaparnas villkor (KrU11)

I betänkandet behandlade utskottet ca 20 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om konstnärlig frihet och kulturens villkor, MU-avtalet, enprocentregeln, konstnärsfond, musiklivets villkor, scenkonstallianser, ateljéer och verkstäder samt särskilt konstnärligt nationellt uppdrag.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete. I betänkandet finns åtta reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Allmänna kulturfrågor (KrU12)

I betänkandet behandlade utskottet ca 20 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. kultursamverkansmodellen, digital utveckling inom kulturområdet, internationellt samarbete och kultur på recept.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete. I betänkandet finns åtta reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Frågor om konstarterna och film (KrU13)

I betänkandet behandlade utskottet ca 40 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om bibliotek, språk, teater, dans och musik, konst och arkitektur i det offentliga rummet samt film.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete. I betänkandet finns 20 reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Public service-frågor (KrU14)

I betänkandet behandlade utskottet ca 30 yrkanden från allmänna motionstiden om bl.a. formerna för uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst, uppdragets innehåll, frågor om sponsring och nordiskt samarbete.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns åtta reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Civila samhället inklusive trossamfund (KrU15)

I betänkandet behandlade utskottet 50 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. stöd till trossamfund, samordning av interreligiösa råd, bidrag till det civila samhället, förenklade regler för administration, hinder för engagemang, att sprida goda exempel, civilsamhällets bidrag till integration, säkerhet i lokaler, äldres ensamhet, ideella föreningar och konkurrensrätten samt allmänna samlingslokaler.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 15 reservationer och tre särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Utlåtanden

EU:s nya ungdomsstrategi (KrU5)

I utlåtandet behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar – EU:s nya ungdomsstrategi (COM(2018) 269 final). Utskottet såg positivt på den nya ungdomsstrategin som syftar till att ge unga kvinnor och män mer makt över sina egna liv, uppmuntra ungdomar att vara aktiva medborgare, förebygga socialt utanförskap bland ungdomar och till att de politiska besluten ska påverka ungdomar i en mer positiv riktning.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna. I betänkandet finns en motivreservation.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

En ny europeisk agenda för kultur (KrU6)

I utlåtandet behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande om en ny europeisk agenda för kultur (COM(2018) 267 final). Utskottet välkomnade kommissionens genomlysning av hur kultur kan bidra till samhällsutveckling, social sammanhållning och en mer inkluderande union. Utskottet menade att arbetsplanen för kultur 2019 – 2022 som antagits av rådet kommer att kunna möta Europeiska rådets slutsatser om inkluderande och sammanhållna samhällen som upprätthåller Europas konkurrenskraft.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna. I utlåtandet finns en motivreservation.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Kulturutskottet lämnade under riksmötet 2018/19 följande fem yttranden till andra utskott:

till konstitutionsutskottet över motionerna 2018/19:4 (SD), 2018/19:556 (L) och 2018/19:2423 (C) (yttr. 2018/19:KrU1y)

till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och följdmotioner (prot. 2018/19:34.2)

till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 i de delar som berör utskottets beredningsområde (yttr. 2018/19:KrU2y)

till konstitutionsutskottet över proposition 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition anslagspunkterna 2–5 och följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde (yttr. 2018/19:KrU3y)

till finansutskottet över proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 samt följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde (yttr. 2018/19:KrU4y).

EU-frågor

Under riksmötet hade utskottet 13 överläggningar med regeringen enligt följande.

Den 23 oktober 2018 överlade utskottet med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om förslag till förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027) och om upphävande av förordning (EU) nr 1295/2013 (prot. 2018/19:5.2). Samma dag överlade utskottet med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström om förslag till inrättande av Europeiska solidaritetskårsprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 375/2014 (prot. 2018/19:5.3).

Den 13 november 2018 överlade utskottet med statssekreterare Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet, om förslag till inrättande av Europeiska solidaritetskårsprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 375/2014, förslag till rådsslutsatser om ungdomsarbetets roll i relation till migration och flyktingfrågor och förslag till rådsresolution om EU:s ungdomsstrategi (prot. 2018/19:9.2–4).

Den 15 november 2018 överlade utskottet med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om förslag till rådsslutsatser om idrottens ekonomiska dimension och dess socioekonomiska fördelar (prot. 2018/19:10.5) och med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om förslag till rådsslutsatser om arbetsplan för kultur 2019–2022 (prot. 2018/19:10.7).

Den 2 maj 2019 överlade utskottet med kultur- och demokratiminister Amanda Lind om förslag till rådsslutsatser om unga och framtidens arbete, förslag till riktlinjer om genomförande och styrning av EU:s ungdomsdialog, förslag till rådsslutsatser om den unga kreativa generationen, förslag till rådsslutsatser om förbättrande av gränsöverskridande spridning av europeiska audiovisuella verk, förslag till rådsresolution om representation av EU:s medlemsstater i Wadas (Världsantidopningsbyrån) styrelse och samordning av medlemsstaternas ståndpunkter inför Wadamöten samt förslag till rådsslutsatser om tillgänglighet till idrott för personer med funktionsnedsättning (prot. 2018/19:35.3–8).

Vidare lämnades information i EU-frågor vid fem tillfällen. Information lämnades vid ett tillfälle vardera av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, kultur- och demokratiminister Amanda Lind, statssekreterare Leif Jacobsson, Finansdepartementet, statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet och statssekreterare Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet.

Kulturrådet Mikael Schultz, Sveriges representation i Bryssel, informerade utskottet om aktuella EU-frågor inom kultur-, medie- och idrottsområdet den 22 januari 2019. Den 24 januari 2019 informerade utbildningsrådet Åsa Petri, Sveriges representation i Bryssel, om aktuella EU-frågor inom ungdomsområdet.

Uppföljning och utvärdering

Under riksmötet har en uppföljnings- och utvärderingsgrupp bestående av en ledamot per parti genomfört en uppföljning av regeringens resultatredovisning inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid med fördjupning på tre områden: mål för politiken för litteratur- och läsfrämjande, mål för det statliga kulturmiljöarbetet och mål för filmpolitiken. Arbetet redovisades i juni 2019 i rapporten Att redovisa resultat – En uppföljning av regeringens resultatredovisning av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (rapport 2018/19:RFR8).

Information vid utskottssammanträden

Under riksmötet informerades utskottet muntligt vid utskottssammanträden, utöver vad som har redovisats under rubriken EU-frågor, enligt följande:

Sveriges Television AB informerade om verksamheten den 25 oktober 2018.

Sveriges Utbildningsradio AB informerade om verksamheten den 6 november 2018.

Riksantikvarieämbetet informerade om verksamheten den 6 november 2018.

Statens kulturråd informerade om verksamheten den 8 november 2018.

Riksidrottsförbundet informerade om verksamheten den 13 november 2018.

Sveriges Radio AB informerade om verksamheten den 22 november 2018.

Folkbildningsrådet informerade om verksamheten den 27 november 2018.

Statskontoret presenterade en analys av kultursamverkansmodellen den 6 december 2018.

Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté informerade i fråga om OS 2026 den 6 december 2018.

Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet lämnade den 11 december 2018 information under beredningen av förslagen i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) och följdmotioner.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) informerade om verksamheten den 24 januari 2019.

Riksrevisor Helena Lindberg presenterade granskningsrapporten Bevara samlingarna – säkerhetsarbete i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning (RiR 2019:5) den 5 februari 2019.

Unga Klara informerade om verksamheten den 5 februari 2019.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind informerade om arbetet med kulturfrågor och frågor om det civila samhället den 12 februari 2019.

Kungliga biblioteket presenterade förslag till nationell biblioteksstrategi den 7 mars 2019.

Myndigheten för kulturanalys presenterade en rapport om uppföljning av de kulturpolitiska målen den 7 mars 2019.

Civilminister Ardalan Shekarabi informerade i frågor om spelpolitiken den 12 mars och den 23 april 2019.

Riksrevisor Helena Lindberg presenterade granskningsrapporten Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner (RiR 2019:10) den 4 april 2019.

Statssekreterare Helene Öberg, Kulturdepartementet, informerade i fråga om OS 2026 den 9 april 2019.

TU – Medier i Sverige informerade den 11 april 2019,

Dramaten informerade om arbetet med arbetsmiljöfrågor den 23 april 2019

Svensk Scenkonst och Teaterförbundet informerade om arbetet med arbetsmiljöfrågor den 2 maj 2019.

Statskontoret presenterade en analys av Stiftelsen Svenska Filminstitutet den 7 maj 2019.

Svenska kyrkan informerade i kyrkoantikvariska frågor den 16 maj 2019.

Statens kulturråd informerade i frågor om kultursamverkansmodellen den 16 maj 2019.

Riksantikvarieämbetet informerade i kyrkoantikvariska frågor den 28 maj 2019.

Besök

Utskottet besökte Nationalmuseum den 17 januari, Studieförbunden den 28 mars, Riksrevisionen den 3 april, Konstnärsnämnden den 25 april, Klys – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd den 7 maj och Judiska museet den 14 maj 2019.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019