Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2001/02

utskottsdokument 2001/02:B96

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2001/02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bild­nings­ändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns politikområdena 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, 29 Ungdomspolitik och 30 Folkrörelsepolitik. Vidare inrymmer utgiftsområde 17 vissa anslag inom fyra andra politikområden, nämligen avseende Statens biografbyrå och bidrag till utbyte av TV-sändningar med Finland, medieforskning och dokumentation samt europeiskt mediesamarbete, allt inom politikområde 27 Mediepolitik, bidrag till folkbildningen inom politikområde 25 Utbildningspolitik, Statens ljud- och bildarkiv inom politikområde 26 Forskningspolitik samt Lotteriinspektionen inom politikområde 2 Finansiella system och tillsyn.

Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2001/02 hade kulturutskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Inger Davidson (kd), ordf.

Åke Gustavsson (s), vice ordf.

Elisabeth Fleetwood (m)

Agneta Ringman (s)

Annika Nilsson (s)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Lennart Fridén (m)

Eva Arvidsson (s)

Jan Backman (m)

Suppleanter

Hillevi Larsson (s)

Anne-Katrine Dunker (m)

Maj-Inger Klingvall (s), fr.o.m. 20/2 2002

Christina Pettersson (s)

Willy Söderdahl (v), t.o.m. 31/1 2002

Boel Lindén (v), fr.o.m. 1/2 2002

Gunilla Tjernberg (kd)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Torgny Danielsson (s)

Patrik Norinder (m)

Rune Berglund (s)

Maud Björnemalm (s)

Tasso Stafilidis (v)

 

Paavo Vallius (s)

Lars Wegendal (s)

Peter Pedersen (v)

Dan Kihlström (kd)

Roy Hansson (m)

Ewa Larsson (mp)

Birgitta Sellén (c)

Lennart Kollmats (fp), t.o.m. 24/9 2001

Ana Maria Narti (fp) fr.o.m. 25/9 2001

 

Ingvar Svensson (kd)

Lars Hjertén (m), t.o.m. 18/10 2001

Per-Samuel Nisser (m), fr.o.m. 19/10 2001

Per Lager (mp)

Erik Arthur Egervärn (c)

Kenth Skårvik (fp)

Birgitta Wistrand (m)

Kent Olsson (m)

Gudrun Schyman (v)

Kia Andreasson (mp)

Marianne Andersson (c)

Märta Johansson (s)

Lennart Kollmats (fp), fr.o.m. 8/10 2001

Lars Lilja (s)

 

Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet och två Kristdemokraterna. Övriga tre partier, nämligen Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Miljöpartiet de gröna, representerades av en ledamot vardera.

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Lena Axelsson-Westlund, kanslichef

Karin Josephson, föredragande

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Brita Grönlund, byråassistent

Charlotte Rundelius, byråassistent

Eva Benson, extra föredragande under tiden 17/9 2001–28/3 2002

Under tiden 29/1–23/2 2002 deltog riksdagsstipendiaten Erica Nilsson i utskottsarbetet som föredragande.

Utskottets verksamhet

Utskottets verksamhetsplan

Under mandatperioden 1998/99–2001/02 har utskottet i viss utsträckning tillämpat den av Riksdagskommittén förordade metoden att – när det varit möjligt – koncentrera arbetet under ett riksmöte mot vissa av ämnesområdena inom utskottets beredningsområde och att därmed inte ta upp alla ämnesområden till behandling varje år under fyraårsperioden. Utskottet har då också inhämtat mera ingående information inom respektive ämnesområde, t.ex. vid studieresor och genom studiebesök samt genom utfrågningar och information vid utskottssammanträden.

Ärenden som har behandlats av utskottet

En nummerordnad förteckning över utskottets 23 betänkanden under riksmötet 2001/02 finns i utskottets register för riksmötet. Vart och ett av betänkandena inleds med en sammanfattning. I det följande lämnas en kort redovisning för de behandlade ärendena.

Budget för år 2002

I protokollsutdrag till finansutskottet tillstyrkte utskottet regeringens förslag till ram om drygt 8,1 miljarder kronor för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Inom denna ram föreslog kulturutskottet i sitt budgetbetänkande (bet. 2001/02:KrU1) några omfördelningar av medel. Regeringens förslag att öka anslaget till kulturmiljövården med 56 miljoner kronor minskades av utskottet med 10 miljoner kronor till att i stället avse en ökning med 46 miljoner kronor. De frigjorda medlen användes till en ökning med 10 miljoner kronor av anslaget till allmänna samlingslokaler. Genom minskning av medel som står till regeringens och Kulturrådets disposition kunde utskottet dessutom göra mindre ökningar av medel avsedda för Riksteatern, hemslöjden och Statens musiksamlingar. Regeringens förslag i övrigt tillstyrktes, bl.a. godkändes inrättandet av en ny myndighet avsedd att bli ett forum för levande historia. Likaså tillstyrktes att medel beräknades för skapande av en mötesplats för form och design. Budgetförslagen innebar bl.a. förstärkta resurser för de nationella minoriteternas kultur, mångkultur, teater och musik, amatörteater, skådebaneverksamhet och konstfrämjande verksamhet, museer m.m. samt ett nytt bidrag till kyrkoantikvarisk ersättning. Utskottet föreslog att riksdagen skulle begära dels en översyn av Naturhistoriska riksmuseets magasinsförhållanden, dels en fortsatt analys av frågan om huvudmannaskapet och organisationen för en filmvårdscentral. Utskottet föreslog även att ansvaret för finskspråkig teater skulle flyttas från Riksteatern till Kulturrådet. Utskottet föreslog också att Göteborgsoperan skulle få del av det ökade bidraget till regionala teatrar.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till ändringar i kulturminneslagen (1988:950) beträffande utförsel, lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram beträffande granskningsavgiften samt radio- och TV-lagen (1996:844).

Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna redovisade sina budgetalternativ i särskilda yttranden till betänkande 2001/02:KrU1. I betänkandet finns ytterligare sex särskilda yttranden samt 47 reservationer.

Lotterifrågor

Vissa av riksdagen tidigare antagna ändringar i lotterilagen (1994:1000), bl.a. avseende automatspel, var inte anmälda till EU-kommissionen innan ändringsförslagen lades fram för riksdagen. Genom domstolsutslag i Sverige har lagbestämmelsernas giltighet ifrågasatts. Dessa tidigare ändringar anmäldes under år 2000 av regeringen till EU-kommissionen som nytt förslag. Anmälan ådrog sig inte några synpunkter från EU-kommissionen eller övriga medlemsstater. Därefter föreslog regeringen i proposition 2001/02:47 att dessa delar av lotterilagen skulle upphävas den 1 februari 2002 och att riksdagen samtidigt skulle anta motsvarande paragrafer att träda i kraft den 1 februari 2002. Förslaget tillstyrktes av utskottet (bet. 2001/02:KrU6). Två reservationer avgavs.

I proposition 2001/02:153, Lotterier över Internet m.m., föreslog regeringen att lotterilagen (1994:1000) skulle anpassas till den tekniska utvecklingen genom särskilda regler för lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor. Därigenom avsågs föreningslivets anordnare av lotterier ges möjlighet att förmedla lotterier även med hjälp av Internet, mobiltelefoni eller liknande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslogs ges möjlighet att utfärda särskilda föreskrifter för sådana lotterier.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till ändringar i lotterilagen (bet. 2001/02:KrU21), vilket riksdagen följde. Av de åtta avgivna reservationerna till utskottsbetänkandet biföll riksdagen en (m, kd, c, fp) och tillkännagav för regeringen att det kan vara svårt att kontrollera efterlevnaden av sådana bestämmelser om krav på folkbokföring i Sverige för spel på bl.a. Internet som regeringen enligt den ändrade lagen får utfärda. I reservationen ifrågasattes därför rimligheten i att utfärda sådana bestämmelser.

Utskottet föreslog två tillkännagivanden med anledning av motionsyrkanden. Det ena innebar att regeringen i en till hösten 2002 aviserad proposition om spelfrågor skall lämna förslag om ökade medel till bl.a. förebyggande åtgärder för att motverka spelmissbruk och till behandling av spelmissbrukare. Det andra tillkännagivandet innebar att A-lotteriernas tidigare givna tillstånd från regeringen att t.o.m. den 30 juni 2002 anordna testförsäljning av lotterier över Internet inte bör förlängas. Därigenom skall alla folkrörelser fr.o.m. lagändringens ikraftträdande den 1 augusti 2002 på lika villkor kunna ansöka om tillstånd hos Lotteriinspektionen till spel på Internet m.m. enligt de nya bestämmelserna i lotterilagen.

I två betänkanden har utskottet avstyrkt motionsyrkanden om spel- och lotterier väckta under allmänna motionstiderna vid riksmötena 1999/2000 och 2000/01 (bet. 2001/02:KrU3 med tio reservationer) samt motioner väckta under allmänna motionstiden vid riksmötet 2001/02 (bet. 2001/02:KrU20 med sju reservationer).

Radio- och TV-frågor

Riksdagen har tidigare godkänt att ett särskilt distributionskonto skall inrättas för att hantera kostnaderna för TV-distribution i samband med övergången från analog till digital teknik. Utskottet tillstyrkte i sitt budgetbetänkande (bet. 2001/02:KrU1) ett bemyndigande för regeringen att för år 2002 få besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på detta distributionskonto.

Det statliga bolaget Teracom AB har till uppgift att sända ut radio- och TV-program i Sverige. I proposition 2001/02:76 Teracom AB – garanti och omstrukturering begärde regeringen riksdagens bemyndigande att mot en riskavspeglande avgift t.o.m. den 31 oktober 2002 kunna lämna en kreditgaranti till Teracom AB på högst 2 miljarder kronor. Ärendet behandlades i utskottets betänkande 2001/02:KrU7 (med sex reservationer).

Finansutskottet bereddes tillfälle att avge yttrande i ärendet (yttr. 2001/02:FiU5y). Vidare inbjöds finansutskottet att närvara vid utfrågning i kulturutskottet av representanter för Kulturdepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet samt Riksgäldskontoret och Teracom AB.

I likhet med finansutskottet tillstyrkte kulturutskottet förslaget om ett bemyndigande för regeringen. Med hänvisning bl.a. till att riksdagen på grund av kommande riksdagsval inte bedömdes hinna behandla ett eventuellt regeringsförslag om förlängning av garantitiden föreslogs att garantin skall kunna lämnas t.o.m. den 31 december 2002, dvs. två månader längre än vad regeringen föreslagit. Kulturutskottet underströk i likhet med finansutskottet att det befintliga marknätet för TV-sändningar skall kunna användas för telekomsatsningar för att bolagets lönsamhet långsiktigt skall förbättras.

Kulturutskottet föreslog att riksdagen med anledning av ett motionsyrkande skulle göra ett tillkännagivande för regeringen att den skall återkomma till riksdagen med en redovisning av Teracoms finansiella ställning och långsiktiga finansieringsbehov.

Utskottet avstyrkte motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2001 (bet. 2001/02:KrU11 med 19 reservationer) med hänvisning till sina tidigare ställningstaganden, bl.a. våren 2001, om riktlinjer och villkor för de tre public service-företagen under tillståndsperioden 2002–2005 och till arbetet inom en kommande digitalradiokommitté.

Kulturarvsfrågor

Utskottet hade i sitt betänkande 2001/02:KrU19 inget att erinra mot regeringens skrivelse 2001/02:171 om Unescos världsarvskonvention och de svenska världsarvsobjekten. Utskottet delade regeringens åsikt att en viss återhållsamhet med att föreslå nya objekt bör kunna krävas av länder som redan är väl representerade på listan. I betänkandet behandlade utskottet även motioner från allmänna motionstiderna 2000/01 och 2001/02 om världsarvslistan och om ansvarsfrågor inom kulturmiljövården, arkeologiska undersökningar, skydd för värdefull bebyggelse m.m. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. 21 reservationer avgavs.

Utskottet avstyrkte motioner från allmänna motionstiderna 2000/01 och 2001/02 om arkivfrågor (bet. 2001/02:KrU12 med fem reservationer) och om museer och utställningar (bet. 2001/02:KrU14 med 24 reservationer).

Övriga kulturfrågor

Utskottet behandlade ett stort antal motionsyrkanden från riksmötena 2000/01 och 2001/02 om kulturfrågor i övrigt. Med anledning av vissa motionsyrkanden föreslog utskottet tillkännagivanden för regeringen.

Motionsyrkanden om bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och språk behandlades i betänkande 2001/02:KrU13 (med 17 reservationer). Ett tillkännagivande för regeringen föreslogs som innebar att Nordens hus på Island och Färöarna och Nordens institut på Grönland och Åland skall få litteratur som ges ut med svenskt statligt stöd. Övriga motioner avstyrktes.

Utskottet föreslog i betänkande 2001/02:KrU16 ett tillkännagivande om en orkesteröversyn. Övriga motionsyrkanden om teater, dans och musik avstyrktes. 30 reservationer avlämnades.

Utskottet tillstyrkte i betänkande 2001/02:KrU5 (en reservation) regeringens förslag i budgetpropositionen att flytta beslutanderätten från regeringen till Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges Författarfond beträffande innehavare av inkomstgaranti till konstnärer. Utskottet föreslog i betänkande 2001/02:KrU17 Ersättningar och bidrag till konstnärer ett tillkännagivande om en översyn av systemet med den individuella visningsersättningen till konstnärer, som fördelas av organisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS). Övriga motionsyrkanden om ersättningar och bidrag till konstnärer avstyrktes av utskottet. Elva reservationer avgavs.

I betänkande 2001/02:KrU18 Bild och form samt konsthantverk föreslog utskottet ett tillkännagivande för regeringen om en förutsättningslös översyn av Statens konstråds verksamhet. Övriga motionsyrkanden avstyrktes och sex reservationer avlämnades.

Utskottet avstyrkte motioner om film (bet. 2001/02:KrU10 med åtta reservationer), allmänna kulturfrågor (bet. 2001/02:KrU15 med 28 reservationer) och arbetsgivaravgifter för amatörkulturföreningar (bet. 2001/02:KrU22 med en reservation).

Ungdoms- och idrottsfrågor m.m.

I budgetbetänkandet (2001/02:KrU1) tillstyrkte utskottet regeringens förslag om nya regler för statsbidrag till ungdomsorganisationer fr.o.m. år 2004.

Med hänvisning till sina ställningstaganden hösten 1999 till regeringsförslag om ungdoms- respektive idrottspolitiken avstyrkte utskottet under riksmötet 2001/02 motionsyrkanden i betänkandena 2001/02:KrU2 Ungdomspolitik m.m. (tre reservationer) och 2001/02:KrU8 Ungdomspolitik (16 reservationer) samt 2001/02:KrU9 Idrottsfrågor (13 reservationer). Utskottet avstyrkte även några motionsyrkanden om vissa folkrörelsefrågor i betänkande 2001/02:KrU4 Social ekonomi (två reservationer).

Sammanträdestider

Under riksmötet 2001/02 (tiden den 18 september 2001 t.o.m. den 30 september 2002) höll utskottet 32 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 33 timmar och 30 minuter.

Antal ärenden

Utskottet behandlade fyra propositioner och en skrivelse från regeringen samt motioner som väckts med anledning av dem. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiderna 1999/2000, 2000/01 och 2001/02. Sammanlagt avlämnade utskottet 23 betänkanden, varav ett uppskovsbetänkande.

Till betänkandena fogades sammanlagt 285 reservationer och 80 särskilda yttranden.

Yttranden till finansutskottet avgavs genom protokollsutdrag över budgetpropositionens förslag till ram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för år 2002, beräknade ramar för åren 2003 och 2004 (prot. 2001/02:2.2) och tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2001 (prot. 2001/02:2.3) samt över förslag inom kulturutskottets beredningsområde i 2002 års ekonomiska vårproposition avseende tilläggsbudget för budgetåret 2002 (prot. 2001/02:28.4).

Regeringen har i slutet av maj 2002 avgivit en resultatskrivelse, 2001/02:176 Kultur och delaktighet, som behandlar jämlikhets- och delaktighetsmålet för kulturpolitiken. Behandlingen av skrivelsen samt sex följdmotioner har skjutits upp till riksmötet 2002/03 (bet. 2001/02:KrU23).

Utfrågningar m.m.

Som ett led i utskottets berednings- och uppföljningsarbete har på utskottets begäran information lämnats vid olika sammanträden med utskottet av representanter för Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Riksdagens revisorer, Riksgäldskontoret, Statens fastighetsverk, Statens ljud- och bildarkiv, Statens kulturråd, Moderna museet, Arkitekturmuseet, Statens biografbyrå och Teracom AB.

Kulturutskottet har tillsammans med bostadsutskottet inhämtat information från Stadsmiljörådet om stadsbyggnadsfrågor (Seminarium om stadens miljö och förnyelse).

Till en information i utskottet av Svenska Spel AB om den internationella spelmarknaden inbjöds näringsutskottet att delta.

I samband med behandlingen av olika ärenden har utskottet uppvaktats av ett antal institutioner, organisationer, m.fl.

EU-frågor

För utskottets information i EU-frågor har utskottets kansli gjort en informationspromemoria som beskriver den aktuella situationen inom utskottets olika beredningsområdet.

Vid fyra tillfällen under riksmötet har EU-information lämnats av representanter för Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet och Justitiedepartementet.  Material som kommit till riksdagen och som berör kulturutskottets verksamhetsområde har överlämnats för kännedom till utskottets ledamöter.

Studieresor och studiebesök

Inrikes

Utskottet gjorde i februari 2002 en studieresa till Uppsala län för att bl.a. studera kulturarvsfrågor och besöka Eric Sahlström-institutet i Tobo. I mars 2002 besökte utskottet Västernorrlands län för att inhämta information om verksamheten vid Sveriges första kasino i Sundsvall och om kulturfrågor.

Utskottet har också som ett led i uppföljningsarbetet och inför ärendebehandling under riksmötet besökt

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (oktober 2001),

Sveriges Television AB (november 2001),

AB Trav och Galopp (april 2002) samt

Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Landstingsförbundet (maj 2002).

Riksdagens besök i Stockholm den 11 april 2002 innefattade för utskottets del studiebesök på Kulturhuset, bl.a. ungdomsverksamheten Lava och barnverksamheten, samt Stockholms stadsbiblioteks huvudbibliotek på Sveavägen.

Ledamöter har representerat utskottet vid seminarier anordnade av Mälardalens kulturting i Västerås och Arkivveckan i Lund.

Utrikes

Kulturutskottet gjorde under tiden den 4–14 september 2001 en studieresa i Australien. Utskottet besökte Melbourne, Canberra och Sydney. Programmet omfattade bl.a. frågor om lotterier, idrott, språk, kulturarv (med tonvikt på museiområdet) samt film, radio och TV.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker i flera olika former.

I det föregående under rubriken Ärenden som har behandlats av utskottet redovisas utskottets förslag under riksmötet 2001/02 att riksdagen skall begära att regeringen gör vissa utredningar m.m.

Under hösten 2002 deltog utskottet tillsammans med forskare i ett seminarium anordnat av Riksbankens Jubileumsfond. Vid seminariet redovisades och diskuterades kulturpolitiskt relevant forskning och Jubileumsfondens initiativverksamhet på området.

Utskottet har föreslagit Riksdagens revisorer att granska uppdragsarkeologin. Hos revisorerna har en granskning av myndigheter på marknaden påbörjats, i vilken bl.a. frågor om uppdragsarkeologin ingår. En delrapport avses bli avlämnad under hösten 2002. Vidare har revisorerna efter förslag från utskottet beslutat att påbörja en förstudie om säkerheten vid statliga museer och kulturbyggnader. Utskottet har även föreslagit revisorerna att granska förvaltningen, bevarandet och vården av landets kulturarv av rörliga bilder. Revisorerna har beslutat att göra informationsbesök i ärendet.

Ett viktigt led i uppföljningsarbetet är granskning på konstitutionsutskottets anmodan av regeringens årliga skrivelse (skr. 2001/02:75) till riksdagen med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Utskottet fann år 2002 inte någon anledning att avge yttrande i frågan till konstitutionsutskottet. Resultat av granskningen används dock vid beredningen av kulturutskottets egna ärenden.

I det löpande uppföljningsarbetet ingår studiebesök och studieresor inom landet, information på utskottets begäran från myndigheter, institutioner m.m. samt kontakter med organisationer och andra företrädare för verksamhet inom utskottets beredningsområde.

I den ordinarie ärendehanteringen ingår en omfattande uppföljning i form av underhandskontakter via kansliet med myndigheter, institutioner m.m. som redovisas muntligen och skriftligen för utskottet.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2002