Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07

utskottsdokument 2006/07:226B

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet

2006/07

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bild­ningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns politikområdena 28 Kulturpolitik, 29 Ungdomspolitik och 30 Folkrörelsepolitik. Vidare inrymmer utgiftsområde 17 delar av ytterligare fyra politikområden. Det gäller politikområdena 2 Finansiella system och tillsyn, 25 Utbildningspolitik, 26 Forskningspolitik samt 27 Mediepolitik.

 


Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2006/07 har kulturutskottet haft följande sammansättning.

Ledamöter

Suppleanter

Siv Holma (v), ordf.

Göran Montan (m)

Cecilia Wikström i Uppsala (fp),
vice ordf.

Anneli Särnblad (s)

Hans Rothenberg (m)

Lena Adelsohn Liljeroth (m)
t.o.m. 24/10 2006

Leif Pettersson (s)

Nils Oskar Nilsson (m)

Cecilia Magnusson (m)
fr.o.m. 15/11 2
006

Solveig Ternström (c)

Inger Jarl Beck (s)

Margareta Israelsson (s)

Camilla Lindberg (fp)

Anne Marie Brodén (m)

Lars Mejern Larsson (s)

Lars Wegendal (s)

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Mats Johansson (m)

Louise Malmström (s)

Anders Åkesson (c)

Gunilla Tjernberg (kd)

Nikos Papadopoulos (s)

Lars Elinderson (m)

Anne Ludvigsson (s)

Torbjörn Björlund (v)

Hans Wallmark (m) fr.o.m. 15/11 2006 Betty Malmberg (m) t.o.m. 15/11 2006

Gunnar Sandberg (s)
tjl. 15/1–31/5 2007

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Hans Backman (fp)

Dan Kihlström (kd)

Olof Lavesson (m)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Gunvor G Ericson (mp)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
fr.o.m. 24/10 2006

Solveig Hellquist (fp)

Esabelle Reshdouni (mp)

Lars-Ivar Ericson (c)
fr.o.m. 24/10 2006

 

Fredrik Malm (fp)

fr.o.m. 24/10 2006

 

Tobiaz Krantz (fp)

fr.o.m. 24/10 2006

tjl. 4/12 2006–5/1 2007

 

Peter Pedersen (v)
fr.o.m. 24/10 2006

 

Mikael Johansson (mp)

fr.o.m. 24/10 2006

 

Kent Olsson (m) fr.o.m. 16/11 2006

 

Emma Löfdahl Landberg (fp)

4/12 2006–5/1 2007

 

Stefan Wikén (s) 15/1–31/5 2007

 

Inger Davidson (kd)

fr.o.m. 16/3 2007

Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet och två Folkpartiet liberalerna. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna har företrätts av en ledamot vartdera.

Vid utgången av riksmötet hade utskottet 26 suppleanter.

Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Per Mårtensson, kanslichef

Karin Josephson, föredragande

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Ingrid Skogö, föredragande

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro, utskottsassistent

Hanna Bergman, praktikant under tiden 16/10 2006–9/2 2007.


Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Antalet ärenden som remitterats till kulturutskottet har under riksmötet minskade påtagligt jämfört med föregående riksmöte. Utskottet har förutom budgetpropositionen behandlat en särproposition samt 153 motioner med sammanlagt 237 yrkanden. Föregående riksmöte behandlade utskottet budgetpropositionen, sex särpropositioner, en skrivelse och en framställning från Riksrevisionens styrelse samt 1 172 motionsyrkanden.

Sammantaget har utskottet lagt fram 11 betänkanden. I dessa finns 57 (238 riksmötet 2005/06) reservationer och 28 (87) särskilda yttranden. Utskottet har vidare yttrat sig till andra utskott över fyra olika regeringsförslag med tillhörande motioner samt över en redogörelse från regeringen.

Budgetpropositionen och regeringens förslag om public service-frågor

I ett yttrande till finansutskottet tillstyrkte kulturutskottets majoritet bestående av Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas företrädare i utskottet regeringens förslag till ram för 2007 för utgiftsområde 17. Regeringens ramförslag uppgick till 10,1 miljarder kronor, vilket också var den nivå som fastställdes av riksdagen den 6 december 2007.

Utskottet tillstyrkte därefter även regeringens förslag till medelsfördelning inom den ram som fastställts för utgiftsområdet (bet. 2006/07:KrU1). Företrädarna i utskottet för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna redovisade sina respektive partiers budgetförslag inom utgiftsområdet i särskilda yttranden.

I budgetpropositionen föreslogs även att riksdagens beslut från våren 2006 om en sexårig tillståndsperiod för de tre public service-företagen, Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR), skulle halveras och därmed gälla för tre år i stället för sex, dvs. för tiden 2007–2009. Utskottet tillstyrkte förslaget och föreslog samtidigt ett tillkännagivande som innebar att ett tidigare fastställt mål om att 65 procent av SVT:s förstagångssändningar skulle vara textade vid utgången av 2012 skulle anpassas till den nya tillståndsperioden och tidigareläggas till utgången av 2009. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna reserverade sig mot förslaget att halvera tillståndsperiodens längd.

I budgetbetänkandet tillstyrkte utskottet även förslagen i regeringens proposition 2006/07:16 Radio och TV i allmänhetens tjänst – överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande. Därmed konstaterade utskottet liksom regeringen att programföretagen i sin egenskap av upphovsmän eller rättighetsinnehavare har ensamrätt till olika upphovsrättsliga förfoganden som ger dem möjlighet att mot ersättning tillåta återutsändning för allmänheten på platser där allmänheten har tillträde. Att inskränka dessa rättigheter skulle inte vara förenligt med vare sig bestämmelserna i upphovsrättslagen eller vad som följer av Sveriges internationella förpliktelser på upphovsrättens område. Som en följd av detta ställningstagande biträdde utskottet regeringens förslag till viss ändring av TV-avgiftslagen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet å ena sidan respektive Miljöpartiet de gröna å andra sidan yrkade med olika motiveringar att propositionen skulle avslås. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ansåg vidare i en gemensam reservation att SR, SVT och UR ska kunna ta betalt för offentliga visningsrätter endast i de fall då en näringsidkare kräver inträdesavgift.

Motionsbetänkanden

Utskottet har under riksmötet behandlat motioner från allmänna motionstiden 2006 om museer och utställningar (bet. 2006/07:KrU2), mediefrågor (bet. 2006/07:KrU3), övergripande kulturfrågor (bet. 2006/07:KrU4), idrottsfrågor (bet. 2006/07:KrU5), bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (bet. 2006/07:
KrU6
), teater, dans och musik (bet. 2006/07:KrU7), lotterifrågor (bet. 2006/07:KrU8), kulturmiljövård (bet. 2006/07:KrU9), folkbildningsfrågor (bet. 2006/07:KrU10) och stöd till ungdomsorganisationer och trossamfund (bet. 2006/07:KrU11).

Yttrande

Kulturutskottet har i ett yttrande till näringsutskottet (Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk, följerätt – genomförande av direktiv 2001/84/EG, yttr. 2006/07:KrU4y) föreslagit ett tillkännagivande till regeringen.

Utskottet tillstyrkte i yttrandet bifall till propositionen men anser att tre av utskottet upptagna frågor – nämligen om redovisningsskyldighet, kontroll och sanktioner – bör övervägas ytterligare.

Näringsutskottet delade kulturutskottets uppfattning och ansåg att även vissa andra frågor borde övervägas ytterligare i detta sammanhang. Riksdagen beslutade i enlighet med näringsutskottets förslag till tillkännagivande.

Tillkännagivande

På förslag av kulturutskottet har riksdagen under riksmötet 2006/07 gjort ett tillkännagivande till regeringen. Det har gällt följande fråga.

Omfattningen av Sveriges Televisions programtextning vid tillståndsperiodens slut (bet. 2006/07:KrU1).

Utskottet föreslog i budgetbetänkandet att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande som innebär att det tidigare fastställda målet om att 65 procent av Sveriges Televisions förstagångssändningar skulle vara textade vid utgången av 2012 skulle anpassas till den nya halverade tillståndsperioden och således tidigareläggas till utgången av 2009.

Sammanträdestider

Under riksmötet (tiden den 3 oktober 2006 t.o.m. den 18 september 2007) har utskottet hållit 26 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 35 timmar och 10 minuter.

Utfrågningar

Offentlig utfrågning

Utskottet anordnade den 29 mars 2007 en offentlig utfrågning på temat Var går gränsen för den konstnärliga friheten? Till utfrågningen hade utskottet inbjudit följande inledningstalare:

Arne Ruth, författare och journalist, tidigare chefredaktör och kulturchef på Dagens Nyheter,

Astrid Assefa, teaterchef vid Länsteatern i Dalarna, ordförande i Dramatiska institutet och Dansens Hus,

Tobias Barenthin Lindblad, redaktör och graffitikännare,

Sune Nordgren, tidigare chef för Nasjonalmuseet i Oslo, Baltic Centre for Contemporary Art i Gateshead, Storbritannien och Malmö Konsthall, ordförande i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond,

Barbro Thomas, biblioteksråd, Kungl. biblioteket.

Utfrågningen som sändes av Sveriges Television (SVT 2 och SVT 24) finns även återgiven i tryckt form i serien Rapporter från riksdagen 2006/07:RFR6. 

Slutna utfrågningar

Som ett led i utskottets berednings- och uppföljningsarbete har utskottet hållit en rad slutna utfrågningar.

  • Den 19 oktober 2006 informerade Sveriges Radio AB:s vd Peter Örn och senior advisor Kerstin Brunnberg om inriktningen på företagest framtida programverksamhet.
  • Den 7 november 2007 informerade Sveriges Television AB:s (SVT) nya vd Eva Hamilton samt strategichef Jan Petersson och utredare Jimmy Ahlstrand om inriktningen på SVT:s framtida programverksamhet.
  • Den 16 november 2006 informerade Utbildningsradion AB:s vd Christina Björk och senior advisor Sten-Åke Pettersson om företagets verksamhet och om sin syn på förslagen i budgetpropositionen då det gäller radio och tv i allmänhetens tjänst.
  • Samma dag uppvaktades utskottet av Teaterförbundets ordförande Anna Carlson och förbundsdirektör Jaan Kolk som redogjorde för förbundets syn på förslagen i budgetpropositionen på scenkonst- och medieområdet.
  • Den 21 november 2006 informerade Svenska Filminstitutets vd Cissi Elwin, vice vd Peter Hald och filmpolitiska koordinatorn Åsa Garnet om inriktningen på Filminstitutets verksamhet och om utvecklingen på filmområdet.
  • Samma dag uppvaktades utskottet av Svensk Scenkonsts ordförande Ingrid Kyrö, vice ordförande Göran Kåvner och förbundsdirektör Sture Carlsson, som redogjorde för sin syn på förslagen i budgetpropositionen på scenkonst- och medieområdet.
  • Företrädare för Kulturrådet (avdelningschef Stefan Stenberg och utredare Sten Månsson), Moderna museet (kommunikationschef Lovisa Lönnebo och administrativa chefen Agneta Modig Tham) och Nordiska museet (styresman Christina Mattsson) informerade den 23 november 2006 om sin syn på fri entré-reformen vid vissa centrala museer och dess effekter på besökstillströmningen.
  • Den 28 november 2006 informerade statssekreteraren Johan Tiedemann, departementsrådet Göran Blomberg samt ämnesråden Jan Olof Andersson och Lars Marén vid Utbildnings- och kulturdepartementet om regeringens budgetförslag på utgiftsområde 17.
  • Kjell Stjernholm, konstnärlig ledare vid Moomsteatern i Malmö, och universitetslektorn Barbara Wilczek Ekholm informerade den 23 januari 2007 om teaterns verksamhet med utvecklingsstörda skådespelare.

·          Den 13 februari 2007 uppvaktades utskottet av Dansalliansens ordförande Laila Freivalds och verksamhetsledare Suzanna Carlsson som informerade om den nybildade alliansen och de tolv först anställda dansarna.

·          Sveriges Musik- och Kulturskoleråds (SMoK) kanslichef Dag Krafft och projektledare Håkan Sandh informerade den 1 mars 2007 om SMoK:s verksamhet.

·          Samma dag informerade Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt, chefsjuristen Helena Sköldborg och biträdande avdelningschefen Mika Romanus om rådets beslut att minska bidragsgivningen på scenkonstområdet med anledning av att vissa institutioner fått utökad avdragsrätt för moms.

·          Den 13 mars 2007 uppvaktade Riksutställningars generaldirektör Ann Follin, ekonomiansvariga Ylva Sandgren och utbildningssamordnare Louise Andersson utskottet och informerade om visioner för det nya Riksutställningar och den pågående omlokaliseringen till Gotland.

·          Verksamhetsledaren Magnus Lennmark och sekreteraren Lennart Nilsson vid Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik, RANK, informerade utskottet den 27 mars 2007 om RANK:s verksamhet.

·          Den 12 april 2007 informerade Amatörkulturens samrådsgrupps ordförande Lars Farago och vice ordförande Lars Nilsson om sin verksamhet.

·          Föreningen Sveriges TV-producenters ordförande Peter Lundin och kanslichef Per-Erik Wallin informerade den 24 april 2007 utskottet om bl.a. hur tv-marknaden fungerar.

·          Den 10 maj 2007 informerade kanslirådet Fredrik Wetterqvist vid Utrikesdepartementet (UD) och generaldirektör Olle Wästberg vid Svenska Institutet (SI) om UD:s och SI:s arbete internationellt med kulturfrågor och om SI:s nya organisation och inriktning.

·          Företrädare för Rockcity, projektledare Putte Svensson och projektkoordinator Anders Sjöstedt, informerade den 15 maj 2007 utskottet om sitt FUNK-program, en modell för att främja tillväxten inom upplevelseindustrin med samordnade insatser inom forskning, utbildning, näringsliv och kulturliv.

·          Den 22 maj 2007 informerade överintendent Keith Wijkander om förslagen i sitt utredningsbetänkande Klenoder i tiden. En utredning om samlingar kring scen och musik (SOU 2006:68).

EU-frågor

Statssekreterarna Johan Tiedemann och Christer Hallerby i Utbildnings- och kulturdepartementet informerade den 9 november 2006 om aktuella frågor inom kultur- och medieområdet respektive aktuella ungdomsfrågor inför ett kommande ministerrådsmöte i Bryssel.

Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth informerade den 14 november 2006 och den 20 februari 2007 utskottet om EU-frågor inom kulturområdet som avhandlats vid ministerrådsmöten.

Statsrådet Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, informerade utskottet den 13 februari 2007 om aktuella ungdomsfrågor inför ett ministerrådsmöte i Bryssel.

Statssekreterare Ingrid Eiken i Kulturdepartementet informerade den 10 maj 2007 utskottet om hur EG-kommissionens förslag om flexiblare spektrumanvändning för trådlösa kommunikationstjänster väntas påverka public service-bolagen.

Den 19 juni 2007 informerade statsråden Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni om frågor som väntas bli aktuella under det portugisiska ordförandeskapet andra halvåret 2007.

Inrikes studieresor och studiebesök

Utskottet gjorde i maj och i september 2007 två stycken, tre dagar långa studieresor till Västmanlands län respektive Västerbottens län för att bl.a. studera aktuella kulturfrågor i de båda länen.

Som ett led i sitt uppföljningsarbete har utskottet också besökt

  • Kungl. Dramatiska teatern den 22 november 2006,

·          Forum för levande historia den 7 december 2006,

·          Riksteatern den 17 januari 2007,

·          Moomsteatern den 23 januari 2007,

·          Statens kulturråd den 25 januari 2007,

·          Riksrevisionen den 14 februari 2007,

·          Riksidrottsförbundet den 13 mars 2007,

·          KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) den 14 mars 2007,

·          Svenska Filminstitutet (halva dagen i Riksdagshuset) den 15 mars 2007,

·          Riksantikvarieämbetet den 22 mars 2007,

·          Moderna Museet den 19 april 2007,

·          Stiftelsen Nordiska museet den 26 april 2007,

·          Kungl. Operan den 24 maj 2007,

·          Spånga Folkets Hus och Parker den 29 maj 2007,

·          Drottningholms Slottsteater den 30 maj 2007,

·          Stiftelsen Skansen den 31 maj 2007 och

·          Prins Eugens Waldemarsudde den 7 juni 2007.

Internationella kontakter

Besök i riksdagen

Under riksmötet har företrädare för utskottet tagit emot två delegationer från Asien vilka var för sig besökt Sveriges Radio AB för att inom ramen för Sida-finansierade biståndsprojekt informera sig om public service-verksamhet. Den ena gruppen kom från Laos och besökte riksdagen den 24 oktober 2006. Värd för detta besök var andre vice talmannen Birgitta Sellén (c). Den andra gruppen företrädde Democratic Voice of Burma, den burmesiska exilregeringens radio, och besökte riksdagen i slutet av april 2007. Överläggningarna i riksdagen handlade i båda fallen om hur man från politiskt håll hanterar public service i Sverige.

Den 22 november tog utskottets ordförande emot en delegation från Sydkorea. Överläggningarna avsåg i första hand Sydkoreas ansökan om att få anordna de Olympiska spelen 2014.

Utskottsresor

Bryssel

I mars 2007 besökte kulturutskottet Bryssel under några intensiva dagar för att få närmare information om aktuella frågor inom kulturutskottets beredningsområde och för att knyta kontakter med EU:s olika institutioner. I gruppen, som leddes av utskottets ordförande Siv Holma (v), ingick 16 av utskottets ordinarie ledamöter samt fem suppleanter och tre föredragande. Utskottet hade bl.a. överläggningar med kommissionärerna Margot Wallström och Ján Figel. Den senare, som ansvarar för frågor om utbildning, kultur, ungdom och idrott, informerade om huvudsyftet med EU:s kulturprogram 2007–2013 samt om att 2008 har utsetts till Europeiskt år för interkulturell dialog. Utskottet förde även samtal med de båda EU-parlamentarikerna Inger Segelström (PSE) och Charlotte Cedershiöld (PPE/DE) samt med ambassadörerna vid Sveriges ständiga representation vid EU Sven-Olof Petersson och Ingrid Hjelt af Trolle. En utförligare redogörelse för innehållet i resan återfinns i en särskilt utarbetad reserapport.

Uppföljning och utvärdering

Ett viktigt inslag i riksdagens uppföljningsarbete är den granskning som konstitutionsutskottet ansvarar för och som görs i samarbete med övriga utskott av regeringens årliga redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av riksdagens beslut (skr. 2006/07:75). Kulturutskottet fann efter sin genomgång av årets skrivelse anledning att i sitt yttrande till konstitutionsutskottet (yttr. 2006/07:KrU3y) ifrågasätta regeringens behandling av två riksdagsbeslut som tillkommit på utskottets initiativ. I det ena fallet ansåg kulturutskottet att det var anmärkningsvärt att regeringen inte efterkommit riksdagens upprepade krav på en skyndsam utredning av principerna för museernas kompensation för ökade kostnader till följd av ändrade hyror.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2007

 

Elanders Gotab, Stockholm  2007