Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

utskottsdokument 1998/99:CC9

Miljö- och jordbruksutskottets

 
verksamhet riksmötet 1998/99

 

 

1998/99

MJU

 

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde

Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar tillhör utskottets beredning.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1998/99 hade miljö- och jordbruksutskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Dan Ericsson (kd)

Sinikka Bohlin (s)

Göte Jonsson (m)

Inge Carlsson (s)

Kaj Larsson (s)

Maggi Mikaelsson (v)

Ingvar Eriksson (m)

Alf Eriksson (s)

Carl G Nilsson (m)

Ingemar Josefsson (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Kjell-Erik Karlsson (v)

Caroline Hagström (kd)

Catharina Elmsäter Svärd (m)

Gudrun Lindvall (mp)

Eskil Erlandsson (c)

Harald Nordlund (fp)

Suppleanter:

Michael Hagberg (s)

Lars Lindblad (m)

Carina Ohlsson (s)

Berndt Ekholm (s)

Jonas Ringqvist (v)

Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Per-Samuel Nisser (m)

Inger Segelström (s)

Berit Adolfsson (m)

Agneta Ringman (s)

Raimo Pärssinen (s)

Karin Svensson Smith (v)

Mikael Oscarsson (kd)

Inger René (m)

Mikael Johansson (mp)

Birgitta Carlsson (c)

Lennart Kollmats (fp)

Anders G Högmark (m)

Patrik Norinder (m)

Marianne Samuelsson (mp)

Åke Sandström (c)

Ordförande i utskottet var Dan Ericsson och vice ordförande Sinikka Bohlin. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, två Vänsterpartiet, en Miljöpartiet de gröna och en Folkpartiet liberalerna.

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Lars-Erik Sojdelius, kanslichef

Björn G:son Wessman, föredragande

Madeleine Gabrielson Holst, föredragande

BrittMarie Hartvig, föredragande

Birgitta Stenberg, föredragande

Lena Nicander, byråassistent

Ella Persson, byråassistent

Vissa uppgifter om verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 29 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 43 timmar och 15 minuter.

Utskottet behandlade 7 propositioner och 31 motioner med sammanlagt 187 yrkanden som väckts med anledning härav. Utskottet behandlade även två skrivelser från regeringen och fyra följdmotioner med 32 yrkanden samt 209 motioner med 446 yrkanden från allmänna motionstiden 1998.

Utskottet avlämnade 10 betänkanden till kammaren och två yttranden till andra utskott.

I betänkandena 1998/99:MJU1 respektive 1998/99:MJU2 behandlas statsbudgeten för år 1999 såvitt avser utgiftsområdena 23 respektive 20. Utgiftsramen för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppgår till drygt 1,5 miljarder kronor och för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m. till knappt 12 miljarder kronor.

De propositioner och skrivelser som i övrigt behandlats har avsett bl.a. uppföljning av skogspolitiken, avgaser och buller från mobila maskiner, ny epizootilagstiftning, en strategi för avfallshanteringen m.m.  I betänkande MJU6 behandlades en omfattande proposition om miljöpolitiken (prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige). I enlighet med utskottets betänkande godkände riksdagen bl.a. de framlagda förslagen om 15 övergripande nationella miljökvalitetsmål. I  betänkande MJU7 behandlades 124 motionsyrkanden angående bl.a. den framtida gemensamma jordbrukspolitiken i EU, Agenda 2000, konkurrensvillkoren för svenskt jordbruk och trädgårdsnäring, regionala stöd och strukturstöd m.m. Utskottet anordnade i detta ärende en omfattande offentlig utfrågning den 26 januari 1999.  

Utskottet tillämpar under denna mandatperiod ett system för beredning av fristående motioner som innebär att motioner i ett visst ämne ej behandlas rutinmässigt en gång per riksmöte utan läggs in i en mer långsiktig planering för hela den fyraåriga  valperioden. Det innebär samtidigt att vissa ämnesområden kan bli föremål för en mer fördjupad behandling som t.ex. innefattar studiebesök, utfrågningar med departement och myndigheter m.m.  

Utskottsutfrågningar m.m.

Miljö- och jordbruksutskottet anordnade den 26 januari 1999 en offentlig utfrågning om jordbrukets och trädgårdsnäringens situation (se ovan ang. MJU7).

Utskottet har dessutom hållit ett tiotal slutna utfrågningar om bl.a. skogspolitiken och förvärv av värdefulla naturområden, kemikaliefrågor, epizootilagen, jakt på rovdjur och ersättning för rovdjursrivna husdjur samt vissa avfallsfrågor.

Ett stort antal intresseorganisationer har uppvaktat utskottet i frågor angående bl.a. jordbruk, rennäring, kemikaliekontroll och bekämpning av djursjukdomar. I samband med behandlingen av den miljöpolitiska propositionen uppvaktades utskottet bl.a. av företrädare för Ungdomens miljöriksdag.

Utskottets arbete med EU-frågor

I stort sett samtliga ämnen inom utskottets beredningsområde berörs av EU:s regelverk. EU-frågorna har därför varit aktuella i så gott som samtliga ärenden under riksmötet 1998/99. Liksom under tidigare riksmöten har arbetet krävt betydande resurser i form av sammanträdestid samt berednings- och informationsinsatser. Företrädare för Jordbruks- och Miljödepartementen har regelbundet och vid cirka tio tillfällen lämnat information om aktuella EU-frågor inom utskottet. Sådan information har också lämnats av flera myndigheter och intresseorganisationer.

Studieresor och studiebesök m.m.

Inrikes

Utskottet har bl.a. som ett led i sitt uppföljningsarbete under riksmötet företagit studieresor och studiebesök vid Statens livsmedelsverk,  Statens strålskyddsinstitut, Livsmedelsindustrierna, Stockholm Environment Institute (SEI) och Rudolf Steinerhögskolan i Järna. I samband med ett studiebesök hos Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen besöktes även länsstyrelsen i Jönköpings län och LRF:s länsförbund i detta län.  

Utrikes

Företrädare för utskottet och kansliet genomförde studiebesök dels i Berlin i januari 1999 för diskussioner bl.a. om Agenda 2000 med det tyska jordbruksutskottet, dels i Helsingfors i maj 1999 i syfte att diskutera vissa frågor i samband med Finlands förestående ordförandeskap i EU. Enskilda ledamöter har deltagit i konferenser m.m. inom ramen för det europeiska miljösamarbetet, bl.a. i Bonn.

I senare delen av augusti 1999 företar utskottet en studieresa till Zimbabwe, Namibia och Sydafrika. 

Utländska besök

Utskottet har mottagit besök av bl.a. företrädare för Kanadas och Ungerns parlament samt Irans vice president och miljöminister.