Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

utskottsdokument 2018/19:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

0

0

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2018/19

STYLEREF "\1"


Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2018/19

Beredningsområde

Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel tillhör utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Under riksmötet 2018/19 hade miljö- och jordbruksutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Kristina Yngwe (C)

Maria Gardfjell (MP)

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M) fr.o.m. 2019-02-13

Maria Malmer Stenergard (M) t.o.m. 2019-02-13

Isak From (S)

John Widegren (M) fr.o.m. 2019-02-13

Åsa Coenraads (M) t.o.m. 2019-02-13

Runar Filper (SD)

Magnus Manhammar (S)

Elin Segerlind (V)

Betty Malmberg (M)

Martin Kinnunen (SD)

Malin Larsson (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Marlene Burwick (S)

Tina Acketoft (L)

Mats Nordberg (SD)

Ulrika Heie (C)

Suppleanter

Markus Selin (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monica Haider (S)

David Josefsson (M) t.o.m. 2019-02-13

Yasmine Eriksson (SD)

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M) fr.o.m. 2019-06-17

Lars Püss (M) t.o.m. 2019-06-17

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP) fr.o.m. 2019-02-07

Amanda Palmstierna (MP) t.o.m. 2019-01-21

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Louise Meijer (M) fr.o.m. 2019-08-26

Ordförande i utskottet har varit Kristina Yngwe (C), förste vice ordförande Maria Gardfjell (MP) samt andre vice ordförande Jessica Rosencrantz (M) fr.o.m. den 26 februari 2019 t.o.m. den 26 augusti 2019 och Louise Meijer (M) fr.o.m. den 26 augusti 2019. Som framgår av uppställningen tillhörde fem av ledamöterna Socialdemokraterna, tre Moderaterna, tre Sverigedemokraterna, två Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Kristdemokraterna, en Liberalerna och en Miljöpartiet.


Utskottet assisterades av ett kansli bestående av

Magnus Blücher, kanslichef

Nina Liljeqvist, föredragande t.o.m. 2019-02-22

Caroline Needham, föredragande

Sigrid Malmström, föredragande

Anna Sollerborn, föredragande

Madeleine Nyman, extra föredragande t.o.m. 2019-02-14

Bo Nyström, föredragande fr.o.m. 2018-12-10

Sara Eriksson, föredragande fr.o.m. 2019-03-04

Eva Forsman, utskottshandläggare

Gabriella Wånge, utskottsassistent fr.o.m. 2019-04-01

Karin Lisshamre, utskottsassistent t.o.m. 2019-03-17

Matilda Miljand, riksdagsstipendiat, föredragande fr.o.m. 2018-10-08 t.o.m. 2019-02-27


Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2018/19 höll utskottet 41 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 51 timmar och 5 minuter.

Utskottet behandlade 2 propositioner, 5 regeringsskrivelser och ca 1 200 motionsyrkanden.

Under riksmötet lämnade utskottet 17 betänkanden och 1 utlåtande till kammaren. Vidare har 6 yttranden lämnats till andra utskott.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Betänkanden och utlåtanden

MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

I betänkandet fastställde riksdagen budgetramen för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård för 2019 till 9 737 248 000 kronor. I detta betänkande tillstyrkte utskottet att riksdagen för 2019 dels skulle anvisa anslagen i enlighet med det förslag som utskottet tagit fram utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotioner, dels skulle lämna bemyndiganden i enlighet med det förslag som utskottet tagit fram utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotioner. Utskottet tillstyrkte därmed delvis yrkanden i dessa motioner och delvis regeringens budgetproposition i dessa delar. Utskottet tillstyrkte delvis även motionsförslag som sammanföll med utskottets förslag till anslag. Övriga motionsförslag om fördelningen av anslagen och beställningsbemyndiganden inom utgiftsområdet för 2019 avstyrktes. Dessutom tillstyrkte utskottet regeringens förslag om en investeringsplan för fastigheter som riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar under 2019–2021.

Övriga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes. Utskottet hänvisade i flertalet av dessa frågor till pågående arbete.

Utskottet hade tagit del av regeringens klimatredovisning och redovisade sin bedömning. Därtill hade utskottet följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade även i den delen sin bedömning.

I betänkandet fanns två reservationer (KD) och fyra särskilda yttranden (S, SD, C, V, L, MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokrat-erna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gällde anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Behandlade förslag: Proposition 2018/19:1 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Cirka 50 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.


MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

I betänkandet fastställde riksdagen budgetramen för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2019 till 20 900 281 000 kronor. I detta betänkande tillstyrkte utskottet att riksdagen för 2019 skulle anvisa anslagen i enlighet med det förslag som utskottet tagit fram utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotioner. Utskottet föreslog samtidigt att ändamålet för anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur skulle utvidgas så att det även får användas till utgifter för ekonomiskt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018. Utskottet tillstyrkte därmed delvis yrkanden i dessa motioner och delvis regeringens budgetproposition i denna del. Övriga motionsförslag om fördelningen av anslagen inom utgiftsområdet för 2019 avstyrktes. Utskottet hade vidare inget att invända mot regeringens förslag till ekonomiska bemyndiganden inom utgiftsområdet och tillstyrkte därmed propositionen i detta avseende.

I betänkandet behandlades även vissa motioner av en mer landsbygdspolitisk karaktär, vilka avstyrktes. Utskottet hänvisade i flertalet av dessa frågor till pågående arbete.

Utskottet hade följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade i den delen sin bedömning.

Med anledning av regeringens redovisning av hanteringen av vissa tillkännagivanden från riksdagen föreslog utskottet att riksdagen skulle rikta ett tillkännagivande till regeringen om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna.

I betänkandet fanns sju reservationer (S, M, SD, C, V, KD, MP) och fyra särskilda yttranden (S, SD, C, V, L, MP). Ledamöterna från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet avstod från ställningstagande när det gällde anslagsbeslutet och redovisade i stället sina överväganden i särskilda yttranden.

Behandlade förslag: Proposition 2018/19:1 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Cirka 50 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

MJU3 Fiskeripolitik

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen att ett fortsatt intensifierat regelförenklingsarbete för det svenska yrkesfisket även skulle inbegripa det småskaliga kustfisket.

Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden, framför allt med hänvisning till redan pågående arbete.

I ärendet fanns 27 reservationer (M, SD, C, V, KD) och fem särskilda yttranden (C, V, KD, L).

Behandlade förslag: Ett sextiotal yrkanden i motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/19.

MJU4 Klimatpolitik

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden om det internationella klimatarbetet, EU:s klimatpolitik, övergripande svensk klimatpolitik, nationella åtgärder samt utvärdering och rapportering av klimatpolitiken.

I betänkandet fanns 39 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och fyra särskilda yttranden (C, L).

Behandlade förslag: Cirka 100 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

MJU5 Cirkulär ekonomi

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om cirkulär ekonomi, i huvudsak med hänvisning till pågående arbete. Motionsyrkandena handlade om resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin, materialåtervinning, hållbar produk-tion, plast, cirkulär livsmedelsproduktion, nedskräpning och sanering, transport av avfall och konsumentinformation.

I ärendet fanns 31 reservationer (M, SD, C, V, L, KD) och två särskilda yttranden (C, L).

Behandlade förslag: Ett åttiotal yrkanden i motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/2019.

MJU6 Jakt och viltvård

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om bl.a. det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationerna, begränsning av vildsvinsstammarna, förvaltning av älg och kronhjort, jaktmedel, terrängkörning vid jakt, finansieringsfrågor och vissa övriga jakt- och viltvårdsfrågor.

I betänkandet fanns 20 reservationer (M, SD, C, KD).

Behandlade förslag: Drygt 30 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

MJU7 Kemikaliepolitik

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden om kemikalier från allmänna motionstiden 2018/19. Yrkandena rörde bl.a. arbetet för en giftfri miljö, reglering av farliga ämnen, information till konsumenter, tillsyn och kontroll av farliga ämnen, styrmedel, sanktionsavgifter, bekämpningsmedel, EU:s kemikalielagstiftning och internationella samarbeten. Utskottet hänvisade bl.a. till pågående beredningsarbete.

I betänkandet fanns 22 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och två särskilda yttranden (C, L).

Behandlade förslag: Ett fyrtiotal yrkanden i motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/19.

MJU8 Skyddet av värdefull skog

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog till handlingarna. Riksrevisionens övergripande slutsats var att statens samlade insatser för skydd av värdefull skog kan förbättras och bli mer kostnadseffektiva. Enligt skrivelsen arbetar regeringen kontinuerligt med att förbättra det strategiska genomförandet av miljömålen och ge goda förutsättningar för friluftslivet. Regeringen ansåg även att strategin för formellt skydd av skog hade gett god vägledning för arbetet sedan 2017.

Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anförde om att värna det nationella självbestämmandet i skogsfrågor och om den svenska modellen med ett hållbart skogsbruk och att riksdagen skulle tillkännage detta för regeringen. Slutligen föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå samtliga följdmotionsyrkanden med anledning av regeringens skrivelse samt övriga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om skogspolitiska frågor.

I betänkandet fanns 29 reservationer (M, SD, C, V, KD) och två särskilda yttranden (C, L).

Behandlade förslag: Regeringens skrivelse 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog. Ett tjugotal yrkanden i följdmotioner och ca 70 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

I betänkandet föreslog utskottet två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Enligt utskottet borde regeringen återkomma till riksdagen med förslag på en moderniserad och teknikneutral lagstiftning om genteknik. Vidare ansåg utskottet att regeringen borde införa licensjakt på säl.

Utskottet avslog övriga motionsyrkanden, framför allt med hänvisning till pågående arbete.

I ärendet fanns 40 reservationer (S, M, SD, C, V, KD, L, MP) och två särskilda yttranden (C, L).

Behandlade förslag: Cirka 160 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

MJU10 Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen

I utlåtandet hade utskottet granskat kommissionens meddelande om en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen. I meddelandet presenterade kommissionen en uppdaterad strategi för arbetet med hormonstörande ämnen. Det övergripande målet var enligt kommissionen att säkerställa en hög skyddsnivå för EU:s befolkning och för miljön och samtidigt upprätthålla den inre marknaden. Meddelandet innehöll ett antal åtaganden om att minimera den totala exponeringen för hormonstörande ämnen, påskynda utvecklingen av en grundlig forskningsbas för ett effektivt och framåtsyftande beslutsfattande samt främja en aktiv dialog mellan berörda aktörer.

Utskottet välkomnade att kommissionen följt medlemsstaternas uppmaning och inlett arbetet med en övergripande EU-strategi för att identifiera hormonstörande ämnen i relevant EU-lagstiftning. Utskottet ansåg att kommissionens meddelande genom sin breda ansats täckte in de viktigaste frågeställningarna inom området, som t.ex. behovet av att tydligare belysa tillämpningen av försiktighetsprincipen, vikten av att ersätta särskilt farliga ämnen med bättre alternativ och material samt värdet av en stark och enhetlig tillsyn och marknadskontroll. Med det anförda föreslog utskottet att utlåtandet skulle läggas till handlingarna.

Granskat dokument: Kommissionens meddelande Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen (COM(2018) 734).

MJU11 Djurskydd

I betänkandet föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om regler för förprövning och utformning av djurstallar. Enligt utskottet borde det obligatoriska kravet på förprövning av djurstallar avskaffas och reglerna för att bygga djurstallar förenklas.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå de övriga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 som behandlades i betänkandet. Yrkandena rörde bl.a. införande av en djurskyddsbalk, djurskydd och konkurrenskraft, arbetet mot antibiotikaresistens, offentlig kontroll och regelefterlevnad, besluts-processen för djurförbud, slakt, märkning och registrering av katter, avel, offentlig förevisning av djur, förändring av vissa regelverk och djurförsök. Utskottet hänvisade bl.a. till pågående arbete och gällande regelverk.

I betänkandet fanns 25 reservationer (S, M, SD, C, V, KD, MP) och två särskilda yttranden (V).

Behandlade förslag: Ett sjuttiotal yrkanden i motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/19.

MJU12 Livsmedelspolitik

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden om livsmedelspolitik från allmänna motionstiden 2018/19. Yrkandena rörde bl.a. offentlig upphandling, måltider i offentlig verksamhet, livsmedelskontroll, exportfrämjande av svenska livsmedel, märkning av livsmedel, hantering av livsmedel, regelverket för vildsvinskött, palmolja, kosttillskott och dricksvatten. Utskottet hänvisade bl.a. till pågående beredningsarbete.

I betänkandet fanns 31 reservationer (M, SD, C, KD) och ett särskilt yttrande (V).

Behandlade förslag: Ett åttiotal yrkanden i motioner från allmänna mo-tionstiden 2018/19.

MJU13 Vattenvård

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle föreslå två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rörde avancerad rening i avloppsreningsverk och internationellt samarbete i havsfrågor.

Att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anförde om att avloppsreningsverken på sikt bör utrustas med teknik som reducerar läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar och att arbetet med pilotprojekt borde vidareutvecklas.

Att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anförde om att Sverige borde driva på för att öka det internationella samarbetet för att motverka övergödning, giftiga utsläpp och nedskräpning i hav, sjöar och vattendrag samt prioritera samarbetet i havsmiljökonventionerna Ospar och Helcom.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till gjorda satsningar, pågående arbete och gällande regelverk.

I betänkandet fanns 20 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och ett särskilt yttrande (C).

Behandlade förslag: Cirka 50 yrkanden från allmänna motionstiden 2018/19.

MJU14 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ändringar i miljöbalken.

Lagförslaget innebar att kravet på säkerhet vid tillstånd till geologisk lagring av koldioxid inte längre skulle vara begränsat till att endast omfatta att avhjälpa en miljöskada och andra återställningsåtgärder. Villkor om säkerhet ska kunna justeras. Vidare skulle regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2019.

Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen.

Behandlat förslag: Proposition 2018/19:64 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid.

MJU15 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ändringar i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon. Lagförslaget innebar att miljöbalken skulle tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Lagförslaget innebar även att den som ska vidta en åtgärd på en fastighet, byggnad eller anläggning för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid. Vidare innebar lagförslaget att en hänvisning i 5 kap. 13 § miljöbalken skulle uppdateras.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2019.

Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen.

Behandlat förslag: Proposition 2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon.

MJU16 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ändringar i miljöbalken.

Lagförslaget innebar ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om otillåtna avfallstransporter. Straffansvaret för otillåten avfallstransport skulle omfatta den som anordnar eller genomför en transport av avfall som är avsedd att gå till ett land utanför EU i strid med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen).

Förslaget innebar att brottet skulle anses fullbordat på ett tidigare stadium än enligt nuvarande bestämmelser. Vidare skulle straff kunna dömas ut även när en transport har anmälts eller godkänts, om anmälan eller godkännandet bygger på oriktiga uppgifter. Otillåten avfallstransport skulle inte längre vara straffbart på försöksstadiet. Det infördes en särskild brottsrubricering för grova fall av otillåtna avfallstransporter. Det skulle inte dömas till ansvar i ringa fall eller om den som anordnat transporten frivilligt vidtagit en åtgärd som lett till att transporten inte genomförts. Vad gäller begreppet frivillighet i det avseendet ansåg utskottet att ett tillbakaträdande efter det att en tillsynsmyndighet inlett en kontroll inte skulle kunna betraktas som frivilligt.

Straffansvaret för att försvåra en miljökontroll skulle utvidgas till att även omfatta bestämmelser i avfallstransportförordningen. Det infördes en möjlighet att hålla kvar och omhänderta avfall om det behövdes för att säkerställa att ett föreläggande eller förbud med koppling till avfallstransportförordningen skulle följas. Vidare skulle avfall som varit föremål för brott kunna förverkas.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2019.

Behandlat förslag: Proposition 2018/19:79 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter.

MJU17 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet
2014–2020

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i rapporten Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande (RiR 2018:26). Riksrevisionens övergripande slutsats var att regeringens utformning av landsbygdsprogrammet hade bidragit till en programstruktur som försvårade möjligheten att nå programmets mål. Regeringen redovisade i skrivelsen att den hösten 2015 påbörjade förberedelserna för kommande programperiod (2020–2027). Arbetet med att ta fram en strategisk plan började 2018. Vidare redovisade regeringen att Jordbruksverket fått i uppdrag att bistå regeringen i arbetet med den strategiska planen för att bl.a. kunna säkerställa förenklingar för stödmottagare och myndigheter. Regeringen bedömde att det inte behövde vidtas några nya åtgärder, utöver redan planerade, för att utveckla den nationella uppföljningen och utvärderingen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga följdmotionsyrkanden med anledning av regeringens skrivelse samt övriga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om landsbygdspolitiska frågor.

I betänkandet fanns 41 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och två särskilda yttranden (S, C, MP).

Behandlade förslag: Regeringens skrivelse 2018/19:52 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020. Nio yrkanden i följdmotioner och ca 100 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

MJU18 Miljömålen – med sikte på framtiden

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. I skrivelsen gav regeringen en samlad redovisning av arbetet med miljömålen under den föregående mandatperioden. Det har inte väckts några följdmotioner med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om att förändra tillståndsprocesserna. Utskottet föreslog att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anförde om behovet av ett s.k. grönt spår för att ta ytterligare steg för att förbättra tillståndsprocesserna, bl.a. genom skyndsammare hand-läggning och proaktivt arbete.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 som behandlades i betänkandet. Yrkandena handlade bl.a. om hållbar utveckling och miljömål, stärkt lokal och kommunal klimat- och miljömakt, äganderätt, vindkraft, gruvverksamhet, miljöorganisa-tioners talerätt och sanktioner vid miljöbrott.

I betänkandet fanns 19 reservationer (S, M, SD, C, V, KD, MP) och ett särskilt yttrande (C).

Behandlade förslag: Regeringens skrivelse 2017/18:265 Miljömålen – med sikte på framtiden. Ett fyrtiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2018/19.

Yttranden

MJU1y Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 till finansutskottet

MJU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen till konstitutionsutskottet

MJU3y Kommissionens arbetsprogram 2019 till utrikesutskottet

MJU4y Verksamheten i EU under 2018 till utrikesutskottet

MJU5y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 till konstitutionsutskottet

MJU6y Vårändringsbudget för 2019 till finansutskottet

EU-frågor

I stort sett samtliga ämnen inom utskottets beredningsområde berörs av EU:s regelverk. EU-frågorna har därför varit aktuella i ett stort antal ärenden under riksmötet 2018/19.

Liksom under tidigare riksmöten har utskottets arbete med EU-frågor krävt betydande resurser i form av såväl sammanträdestid som berednings- och informationsinsatser. Samtliga Regeringskansliets faktapromemorior inom utskottets beredningsområde har delats till utskottets ledamöter.

Miljöministern vid Miljödepartementet har vid nio tillfällen överlagt med utskottet i enlighet med 7 kap. 12 § riksdagsordningen i ett antal EU-frågor som berört utsläppsnormer för lätta respektive tunga fordon, slutsatser om förberedelserna inför mötena inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter, Life-förordningen, Sveriges bokföringsrapport enligt förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF-förordningen), EU:s långsiktiga klimatstrategi, EU:s strategi för plast, EU:s kemikaliepolitik samt förordning om återanvändning av vatten.

Landsbygdsministern vid Näringsdepartementet har vid nio tillfällen genomfört motsvarande överläggningar med utskottet om bl.a. fiskbestånd i Östersjön, EU:s fiskepartnerskapsavtal med Marocko, förordningen för fiskerikontroll, EU:s gemensamma fiskeripolitik och reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Den politiska ledningen i Näringsdepartementet och Miljödepartementet har under riksmötet löpande lämnat information inför möten i Jordbruks- och fiskerådet och Miljörådet, om de bulgariska, österrikiska och rumänska ordförandeskapen samt om brexit och situationen för torsk och skarpsill i Östersjön.

Subsidiaritetsprövningar

Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget ska de nationella parlamenten se till att subsidiaritetsprincipen följs. Detta ska ske i enlighet med ett av de rättsligt bindande protokoll som är bifogat Lissabonfördraget, nämligen protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Enligt protokollets artikel 4 ska kommissionen, Europaparlamentet och rådet översända sina utkast till lagstiftningsakter till de nationella parlamenten. Subsidiaritetsprövningen innebär att man fastställer på vilken nivå, unionsnivå eller natio-nell nivå, som den föreslagna åtgärden ska vidtas. Prövningen avser inte att fastställa om åtgärden ska vidtas eller inte.

Under riksmötet 2018/19 översände kommissionen två ärenden till riksdagen som har blivit föremål för subsidiaritetsprövning av miljö- och jordbruksutskottet enligt följande:

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (COM(2018) 817)

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen (COM(2019) 48).

I inget av fallen ansåg utskottet att det var fråga om något problem i förhållande till subsidiaritetsprincipen.

Utfrågningar, information, uppvaktningar m.m.

Den 4 juni 2019 anordnade utskottet en offentlig utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö. Inbjudna talare var representanter för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Chalmers, Skogsindustrierna, Naturskyddsfören-ingen och LRF Skogsägarna.

Den 25 oktober 2018 informerade Jordbruksverket utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 15 november 2018 informerade Naturvårdsverket utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 24 januari 2019 informerade Havs- och vattenmyndigheten utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 29 januari 2019 informerade Naturskyddsföreningen utskottet om sin verksamhet.

Den 29 januari 2019 informerade Naturvårdsverket utskottet om sin verksamhet utifrån de nya förutsättningarna efter den budget för 2019 som beslutades i december 2018.

Den 31 januari 2019 informerade Lantbrukarnas riksförbund utskottet om sin verksamhet.

Den 31 januari 2019 informerade Riksrevisionen utskottet om sin rapport Skyddet av värdefull skog (RiR 2018:17).

Den 5 februari 2019 informerade Skogsstyrelsen utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 5 februari 2019 informerade landshövdingen i Jämtlands län, ordförande i länsrådsgrupp 6 och ordförande i Länsstyrelsernas miljönätverk om länsstyrelsernas arbete utifrån de nya förutsättningarna efter den budget för 2019 som beslutades i december 2018.

Den 26 februari 2019 informerade SMHI utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 14 mars 2019 informerade Kemikalieinspektionen utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 28 mars 2019 presenterade Klimatpolitiska rådet sin första delrapport under temat inrikes transporter.

Den 4 april 2019 informerade Formas utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 9 april 2019 informerade Livsmedelsverket utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 25 april 2019 informerade Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Den 14 maj 2019 informerade underrättelseenheten mot miljöbrott vid polisens Nationella operativa avdelningen (Noa), länsstyrelserna och miljöenheten i Malmö stad om illegala gränsöverskridande avfallstransporter och avfallsbrottslighet.

Den 16 maj 2019 informerade Riksrevisionen utskottet om sin rapport Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande (RiR 2018:26).

Den 28 maj 2019 informerade Internationella havsforskningsrådet (Ices) om arbetet med torsk och skarpsill i Östersjön.

Den 11 juni 2019 informerade Riksrevisionen utskottet om sin rapport Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn (RiR 2019:4).

Den 13 juni 2019 informerade Riksrevisionen utskottet om sin rapport Klimatklivet – stöd till lokala klimatinvesteringar (RiR 2019:1).

Den 18 juni 2019 informerade Statens geologiska undersökning (SGU) och Bergsstaten utskottet om sin verksamhet och om de frågor som är aktuella inom myndigheten.

Vidare har ett antal intresseorganisationer m.fl. uppvaktat utskottet och lämnat synpunkter och information i aktuella frågor. Sweden Food Arena och Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk gjorde det den 12 mars 2019, Sportfiskarna gjorde det den 11 april 2019, Klimatkommunerna gjorde det den 23 april 2019 och Greenpeace gjorde det den 2 maj 2019.


Konferenser, resor och studiebesök

Inrikes

Den 14 november besökte utskottet Riksrevisionen.

Den 26–28 augusti 2019 genomförde utskottet en länsresa till Norrbotten. Representanter för länsstyrelsen informerade om frågor i länet som är relevanta för utskottet. Utskottet träffade även representanter för Sametinget, rennäringen och andra samiska företrädare för diskussioner kring frågeställningar inom utskottets ansvarsområde. Under resan besöktes bl.a. Markbygdens vindkraftverk, det entreprenörsdrivna bioraffinaderiet Sunpine, Ekopark Rosfors och Hybrit, en försöksanläggning för fossilfri stålproduktion.

Utrikes

Den 13–15 februari 2019 deltog en ledamot i OECD Parliamentary Days i Paris.

Den 19–20 mars 2019 deltog två ledamöter i en konferens i Bukarest, inom ramen för det rumänska ordförandeskapet, om EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020.

Den 22–29 juni 2019 deltog två ledamöter i en konferens i Rom, anordnad av FN:s livsmedelsorgan Food and agriculture organisation (FAO).

Den 9–18 juli 2019 deltog en ledamot i regeringens delegation vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i New York.

Utländska besök

Den 13 november 2018 deltog en ledamot i ett möte med Italiens president Sergio Mattarella.

Den 14 januari 2019 deltog två ledamöter i ett möte med Jyrki Katainen, EU:s kommissionär för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, inklusive frågor som rör den cirkulära ekonomin.

Den 15 maj 2019 tog en delegation i utskottet emot miljöutskottet i Tjeckiens deputeradekammare för diskussioner om avfallshantering och miljöskatter.

Den 17 juni 2019 tog en delegation i utskottet emot en delegation från italienska parlamentariska kommittén för miljö och återvinning i syfte att diskutera avfallsfrågor och kärnavfallshantering.

Uppföljning och utvärdering m.m.

I utskottens beredning av ärenden ingår enligt regeringsformen (4 kap. 8 § RF) uppgiften att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Riksdagen har också beslutat om riktlinjer som syftar till att utveckla riksdagens arbete med uppföljning och utvärdering. Av dessa framgår bl.a. att utskottens uppföljnings- och utvärderingsverksamhet omfattar dels fördjupade uppföljningar och utvärderingar, dels uppföljningar av den resultatinformation som regeringen lämnar i budgetpropositionen och i resultatskrivelser. Utskottets arbete i form av utfrågningar, seminarier och studiebesök m.m. är också en del av utskottets löpande uppföljningsarbete.

Inom miljö- och jordbruksutskottet svarar utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp för att genomföra uppföljningarna. I gruppen ingår företrädare för samtliga partier. Under riksmötet 2018/19 har miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp haft följande sammansättning: Betty Malmberg (M), Malin Larsson (S), Elin Segerlind (V), Staffan Eklöf (SD), Maria Gardfjell (MP), Ulrika Heie (C), Tina Acketoft (L) och Kjell-Arne Ottosson (KD). Betty Malmberg (M) har varit gruppens ordförande och Maria Gardfjell (MP) vice ordförande. Under riksmötet 2018/19 har gruppen haft sju sammanträden.

Utskottet har följt upp och analyserat regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2018 för de utgiftsområden som utskottet bereder, dvs. utgiftsområdena 20 och 23. Uppföljningen av resultatredovisningen omfattar dels en övergripande granskning av regeringens redovisning, dels en särskild analys av vissa frågor. En utgångspunkt för arbetet har varit att det ska vara möjligt att följa kopplingen mellan gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens anslagsförslag i enlighet med vad som anges i regeringsformen, riksdagsordningen och riksdagens riktlinjer. Inom ramen för dessa uppföljningar har gruppen haft möten med bl.a. statssekreterare Gunvor G Ericson vid Miljödepartementet och statssekreterare Per Callenberg vid Näringsdepartementet.

Under riksmötet 2018/19 har uppföljnings- och utvärderingsgruppen även arbetat med att ta fram ett förslag till förstudie inför en eventuell huvudstudie i något område. På förslag av uppföljnings- och utvärderingsgruppen beslutade miljö- och jordbruksutskottet den 11 juni 2019 att ge Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) i uppdrag att genomföra en sådan förstudie på temat Lantbrukets sårbarhet – landets självförsörjningsgrad.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019