Näringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

utskottsdokument 1998/99:CCA

Näringsutskottets verksamhet
riksmötet 1998/99

 

 

 

 

1998/99

NU

 

 

 

Näringsutskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor. Utskottet behandlar även ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utjämning och utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv bereds av näringsutskottet.

Näringsutskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 1998/99 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Per Westerberg (m), ordförande
Barbro Andersson Öhrn (s), vice ordförande
Reynoldh Furustrand (s)
Mats Lindberg (s)
Lennart Beijer (v)
Göran Hägglund (kd)
Karin Falkmer (m)
Sylvia Lindgren (s)
Ola Karlsson (m)
Nils-Göran Holmqvist (s)
Marie Granlund (s)
Gunilla Wahlén (v)
Inger Strömbom (kd)
Ola Sundell (m)
Matz Hammarström (mp) t.o.m. 1998-12-18
Ingegerd Saarinen (mp) fr.o.m. 1999-01-01
Åke Sandström (c)
Eva Flyborg (fp)

 

 

Suppleanter

Anne Ludvigsson (s)
Stefan Hagfeldt (m)
Karl Gustav Abramsson (s)
Inge Carlsson (s)
Lennart Värmby (v)
Harald Bergström (kd)
Jan-Evert Rådhström (m)
Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Sten Tolgfors (m)
Lilian Virgin (s)
Tommy Waidelich (s)
Lennart Gustavsson (v)
Mikael Oscarsson (kd)
Jan Backman (m)
Barbro Johansson (mp)
Birgitta Carlsson (c)
Runar Patriksson (fp)
Mikael Odenberg (m) fr.o.m. 1998-10-20
Olle Lindström (m) fr.o.m. 1998-10-20
Yvonne Ångström (fp) fr.o.m. 1998-10-20
Ewa Larsson (mp) fr.o.m.1998-10-20
Eskil Erlandsson (c) fr.o.m. 1998-12-18

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef
Susanne Gaje, föredragande
Karin Ståhlberg, föredragande
Jörgen Wedin, föredragande
Alexandra Oljans Ahlin, byråassistent
Inger Stålberg, byråassistent

Verksamhetens omfattning

Sammanträden

Under riksmötet höll utskottet 35 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet omfattade ca 50 timmar.

Ärenden

Utskottet behandlade fyra propositioner och tre skrivelser från regeringen samt motioner som väckts med anledning härav. Förutom delar av budgetpropositionen har utskottet behandlat propositioner som har avsett sammanslagning av Telia AB och Telenor AS, genomförande av regler för den inre marknaden för el och handel med begagnade varor. De behandlade skrivelserna rör bl.a. vissa utrikeshandelspolitiska frågor. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden.

Utskottet avlämnade 14 betänkanden till kammaren och 4 yttranden till andra utskott. I fyra betänkanden föreslog utskottet att riksdagen som sin mening skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört.

I betänkande 1998/99:NU4 om vissa elmarknadsfrågor föreslog utskottet ett tillkännagivande om att regeringen skulle återkomma till riksdagen under våren 1999 med ett förslag om slopat timmätarkrav. Riksdagen ställde sig bakom utskottets förslag.

I utskottets betänkande om vissa näringspolitiska frågor (bet. 1998/99: NU6) fanns förslag till fyra tillkännagivanden, vilka rörde statliga företag, regelförenkling, kapitalförsörjning och stöd till uppfinnare och innovatörer. Riksdagen biföll utskottets förslag om tillkännagivande endast i fråga om regelförenkling.

Vidare föreslog utskottet ett tillkännagivande i fråga om den allmänna inriktningen av regionalpolitiken i betänkande 1998/99:NU7 om vissa regionalpolitiska frågor. Riksdagen avslog utskottets förslag.

I betänkande 1998/99:NU11 om vissa konkurrenspolitiska frågor föreslog utskottet att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört om inriktningen av konkurrenspolitiken. Riksdagen biföll utskottets förslag.

 Ett register över avgivna betänkanden och yttranden finns längst bak i denna volym.

Uppföljning och utvärdering

För att fördjupa utskottets arbete med uppföljnings- och utvärderingsfrågor har utskottet tillsatt en arbetsgrupp för sådana frågor. Gruppen består av fyra ledamöter. En av utskottets föredragande har knutits till gruppen som sekreterare. Gruppen arbetar på uppdrag av utskottet men kan också förelägga utskottet egna förslag till uppföljnings- eller utvärderingsprojekt. Till hjälp för dessa projekt anlitas bl.a. riksdagens utredningstjänst och kansliet hos Riksdagens revisorer. Pågående beredningsarbete avrapporteras till utskottet vid lämpliga tillfällen.

Under riksmötet 1998/99 genomfördes uppföljningar av stödet till rymdverksamheten, statens ekonomiska engagemang i Prosolvia AB, övergången till nytt finansieringssystem vid köp av försvarsmateriel, statens stöd till småföretag samt konkurrensen mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

Resultatet av de tre förstnämnda uppföljningarna, vilka genomförts av medarbetare hos riksdagens utredningstjänst, har redovisats i rapporter. Beträffande statens stöd till småföretag har en förstudie gjorts. För uppföljningen av offentlig och privat näringsverksamhet har muntliga hearings hållits med Rådet för konkurrensfrågor, Kommun- och Landstingsförbunden samt Konkurrensverket.

EU-frågor

Utskottet har följt EU:s arbete i frågor som berör utskottets beredningsområde. Förteckningar över inkomna ärenden från EG-kommissionen har fortlöpande anmälts inför utskottet.

På inbjudan av utskottet har företrädare för Regeringskansliet vid sex tillfällen lämnat upplysningar i anslutning till kommande ministerrådsmöten.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har i januari 1999 gjort en resa till Västerbotten för att studera olika frågor med anknytning till regionalpolitik. I april 1999 genomfördes en delegationsresa till Norge.

Vidare har utskottet besökt Kommerskollegium, Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Telia AB, Vattenfall AB, Svenska Arbetsgivareföreningen och Jernkontoret. Dessutom har utskottet haft möten med representanter för livsmedelsindustrin respektive byggmaterialindustrin.

Elanders Gotab, Stockholm  1999