Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18

utskottsdokument 2017/18:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2017/18

0

0

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2017/18

STYLEREF "\1"


Näringsutskottets verksamhet riksmötet

2017/18

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör också utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2017/18 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Jennie Nilsson (S), ordförande

Lars Hjälmered (M), vice ordförande

Åsa Westlund (S), t.o.m. 2018-03-22

Anna-Caren Sätherberg (S)

Hans Rothenberg (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Josef Fransson (SD)

Hanif Bali (M)

Anna Wallén (S)

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Jonsson (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Said Abdu (L), t.o.m. 2018-01-24

Maria Weimer (L), fr.o.m. 2018-01-26

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

Hanna Westerén (S), fr.o.m. 2018-04-12

Suppleanter

Hanna Westerén (S), t.o.m. 2018-04-12

Sofia Fölster (M)

Patrik Engström (S)

Karl Längberg (S), fr.o.m. 2018-04-12

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Lorentz Tovatt (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (-)

Maria Weimer (L), t.o.m. 2018-01-26

Said Abdu (L), fr.o.m. 2018-01-26

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S), t.o.m. 2017-09-22

ClasGöran Carlsson (S)

Extra suppleanter

David Lindvall (S), fr.o.m. 2017-10-09 t.o.m. 2018-07-15

Linus Sköld (S), fr.o.m. 2018-04-18 t.o.m. 2018-06-14

Mikael Peterson (S), fr.o.m. 2018-04-10 t.o.m. 2018-04-29

Åsa Eriksson (S), fr.o.m. 2017-10-09 t.o.m. 2018-03-14

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Johan Fransson, kanslichef

Roger Berggren, utskottsråd tjl. fr.o.m. 2018-09-03

Madeleine Gabrielson, föredragande fr.o.m. 2017-09-27 t.o.m. 2017-12-08

Fredrik Jonsson, föredragande

Marika Kurlberg, föredragande fr.o.m. 2018-01-15

Christina Ribbhagen, föredragande

Lars Söderlind, föredragande tjl. fr.o.m. 2017-10-16

Agota Földes, utskottshandläggare

Bibi Junttila, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet höll utskottet 34 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 26 timmar. Under sammanträdena behandlade utskottet 14 propositioner, 5 regeringsskrivelser och 18 motionsyrkanden som väckts med anledning av dessa. Utöver detta behandlades 652 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2017/18. När det gäller EU-frågor fick utskottet information från regeringen i ett stort antal frågor inom utskottets beredningsområde, och vid sex tillfällen genomförde utskottet överläggningar med regeringen. Vidare granskade utskottet ett diskussionsunderlag från EU-kommissionen och genomförde 16 subsidiaritetsprövningar av förslag till lagstiftningsakter som presenterats av kommissionen.

Sammanlagt lämnade utskottet 25 betänkanden och 3 utlåtanden till kammaren. Dessutom lämnade utskottet 6 yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av mottagande av delegationer, genomförande av resor och besök samt arbete med uppföljning och utvärdering.

Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1) inom utgiftsområde 24 Näringsliv och ca 20 mo-tionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 24, som uppgick till ca 7,4 miljarder kronor för 2018. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Därmed avstyrkte utskottet alternativa budgetförslag i motioner.

Utskottet följde därtill upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

I betänkandet finns en reservation (SD) med ett alternativt förslag när det gäller anslagen inom utgiftsområdet. Företrädarna i utskottet för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag som respektive parti hade lagt fram.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 35 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och fyra motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 19 Regional tillväxt som totalt uppgick till 3,9 miljarder kronor för 2018. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. Därmed avstyrkte utskottet alternativa budgetförslag i mo-tioner.

Utskottet följde därtill upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

Företrädarna i utskottet för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag som respektive parti hade lagt fram.

Debatt i kammaren: 1 timme och 31 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1) inom utgiftsområde 21 Energi och tio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 21 Energi som totalt uppgick till ca 3,6 miljarder kronor för 2018. Vidare ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften och det regeringen i övrigt hade föreslagit om de olika anslagen.

När det gäller Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2018–2020, dels till finansiella befogenheter för 2018. Vidare avstyrkte utskottet alternativa budgetförslag i motioner.

Utskottet följde därtill upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

I betänkandet finns en reservation (SD) med ett alternativt förslag när det gäller anslagen inom utgiftsområdet. Företrädarna i utskottet för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag som respektive parti hade lagt fram.

Debatt i kammaren: 1 timme och 43 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Statliga företag (NU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelser 2016/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande och 2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav samt ett fyrtiotal motionsyrkanden om statliga företag från den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelserna till handlingarna och avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 13 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 1 timme och 36 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ändringar i konkurrenslagen (NU5)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag om ändringar i konkurrenslagen och lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler samt förslaget om upphävande av lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn. Lagändringarna innebär att instansordningen för prövning av företagskoncentrationer ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om företagskoncentrationer.

Vidare föreslogs att undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete inte ska gälla för sådana avtal som avses i lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn.

Ändringen i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler var av författningstekniskt slag. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken (NU6)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:221 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av en samlad EU-förordning om EU-varumärken. Förslaget innebär att svensk rätt anpassas till EU-förordningen.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Biogas i naturgasnätet (NU7)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:202 Biogas i naturgasnätet.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i naturgaslagen som syftar till att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnät. Vid en fråga om anslutning för inmatning av naturgas ska den som har en naturgasledning på begäran och utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra dessa villkor.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen (NU8)

Utskottet granskade kommissionens diskussionsunderlag Hur vi bemöter globaliseringen (COM(2017) 240) och föreslog att riksdagen skulle lägga utskottets utlåtande till handlingarna.

Utskottet framhöll i utlåtandet att det sedan länge finns ett brett stöd i riksdagen för uppfattningen att frihandel i grunden är något positivt som kan leda till ökat välstånd och därmed är en viktig princip att värna. EU måste enligt utskottets mening vara en stark röst för en rättvis handel i världen för att främja hållbar utveckling och uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveck-ling, mänskliga rättigheter, skyddet av arbetstagares och konsumenters intressen och kampen mot korruption.

Utskottet framhöll därtill att EU-samarbetet måste fortsätta att utvecklas och förbättras på ett sätt som respekterar subsidiaritetsprincipen och inte urholkar medlemsstaternas nationella kompetens.

När det gäller EU:s sammanhållningspolitik menade utskottet att insatser inom ramen för EU:s strukturfondsprogram kan komma att ha stor betydelse för konkurrenskraft, kunskap och innovation samt hållbar tillväxt och öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten på arbets-marknaden. Utskottet framhöll samtidigt sin uppfattning att EU-budgeten som en konsekvens av Storbritanniens utträde måste minskas och den svenska avgiften måste hållas nere.

I utlåtandet finns sex motivreservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 1 timme och 37 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa elmarknadsfrågor (NU9)

I betänkandet behandlade utskottet ett femtiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Motionsyrkandena handlar bl.a. om handläggningstider för nätkoncessioner, dialog och samråd i samband med att elnätet byggs ut, den framtida elförsörjningen och konkurrensaspekter, elområden, elcertifikatssystemet och utvecklingen av elmarknaden inom EU.

I betänkandet finns åtta reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 54 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Mineralpolitik (NU10)

I betänkandet behandlade utskottet ca 30 yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Yrkandena samlades bl.a. under rubrikerna Mineralstrategin, Mineraler och miljö, Äganderätt, avgifter och ersättningar samt Utvinning av fossila energitillgångar.

I betänkandet finns tolv reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 1 timme och 21 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Handelspolitik (NU11)

I betänkandet behandlade utskottet ca 100 yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om främjande av livsmedelsexport. Utskottet framhöll vikten av att pågående exportprogram och andra åtgärder inom ramen för livsmedelsfrämjandet når små och medelstora företag i hela landet, även de som i dag inte exporterar, för att därigenom lyfta svensk matkultur och svenska råvaror och ytterligare främja svensk livsmedelsexport. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden. Motionerna gällde internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande samt hållbart företagande.

I betänkandet finns 19 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD). I en reservation föreslogs att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande (S, MP, V).

Debatt i kammaren: 1 timme och 21 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Näringspolitik (NU12)

I betänkandet behandlade utskottet ca 220 motionsyrkanden om företagsfrämjande, kvinnors företagande, unga företagare, företagare med utländsk bakgrund, socialt företagande, riskkapital, regelförenkling och särskilda näringsgrenar från den allmänna motionstiden 2017/18.

Med anledning av motionsyrkanden föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör tydliggöra att oberoende effektutvärderingar av statliga stöd till innovation och företagande bör vara normen för stödgivande myndigheter. Vidare föreslog utskottet, mot bakgrund av motionsyrkanden, ett tillkännagivande om att regeringen bör bedriva ett fortsatt arbete för att korta handläggningstider på myndigheter där tydliga handläggningstider är en central del samt vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i arbetet.

Övriga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet.

I betänkandet finns 49 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD). I två reservationer (S, MP, V) föreslogs att riksdagen inte skulle göra några tillkännagivande till regeringen.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 3 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Förbud mot utvinning av uran (NU13)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran och två motioner som väckts med anledning av propositionen. I motionerna förordades bl.a. avslag på propositionen..

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta de föreslagna ändringarna i miljöbalken och minerallagen som innebär ett förbud mot utvinning av uran och avslå samtliga motionsyrkanden. Genom de föreslagna lagändringarna blir det inte längre möjligt att ge tillstånd till gruvdrift för att utvinna uran. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning eller fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets fissila egenskaper. Förbudet gäller både för gruvverksamhet med utvinning av uran som biprodukt och som återvinning av utvinningsavfall.

En följdändring i miljöbalkens bestämmelse om obligatorisk tillåtlighetsprövning innebär att uranutvinning som omfattas av förbudet inte längre ska tillåtlighetsprövas av regeringen.

Genom förslaget om en ändring i minerallagen kommer uran inte längre att klassas som ett koncessionsmineral. Följden av detta är att det inte längre kommer att vara möjligt att bevilja undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran. Undersökningsmetoder som använder uranets egenskaper för att hitta koncessionsmineraler för vilka undersökningstillstånd har meddelats påverkas dock inte av lagändringen.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2018.

I betänkandet finns två reservationer (M, SD, L) och två särskilda yttranden (SD, C).

Debatt i kammaren: 1 timme och 34 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Förstärkt följerätt (NU14)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:92 Förstärkt följerätt och 24 motionsyrkanden om olika immaterialrättsliga frågor från den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag om förstärkt följerätt. Förslagen i propositionen innebär bl.a. att bestämmelserna om redovisningsskyldighet ändras för att skapa förutsättningar för en bättre kontroll av vilka ersättningsgrundande försäljningar som har skett. De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2018.

Ett enigt utskott föreslog dessutom ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om systemet för privatkopieringsersättning. Utskottet framhöll att det finns ett behov av att ersätta det nuvarande regelverket med ett mer ändamålsenligt system som genererar en rimlig ersättning till upphovsmännen för den privatkopiering som faktiskt förekommer. Utskottet ansåg därför att regeringen bör tillsätta en utredning med en sådan inriktning, där möjligheten att införa ett system där staten har det övergripande ansvaret särskilt bör beaktas.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden.

I betänkandet finns tre reservationer (M, SD, C, L).

Debatt i kammaren: 43 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning (NU15)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag. Syftet med de nya lagarna är att anpassa det svenska regelverket till EU:s nya energimärkningsförordning.

Lagarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2018.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri (NU16)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri och två motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle rikta ett tillkännagivande till reger-ingen med anledning av ett motionsyrkande om grundläggande förutsättningar för industrin. Utskottet ansåg att regeringen bör utforma politiken så att den tillhandahåller grundläggande och nödvändiga förutsättningar för att svensk industri ska kunna växa och nå sin fulla potential. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå en motion och lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet finns två reservationer (S, SD, MP, V). I en reservation (S, MP, V) föreslogs att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande till regeringen.

Debatt i kammaren: 1 timme och 7 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Myndighetsuppgifter på elområdet (NU17)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:93 Myndighetsuppgifter på elområdet.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få utfärda föreskrifter som kompletterar EU:s nätkoder för el.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2018.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel (NU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel och fyra motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avslå motionsyrkandena. Utskottet framhöll att regeringens skrivelse och Riksrevisionens granskningsrapport är viktiga underlag för att riksdagen ska kunna följa och ta ställning till olika förslag som rör energipolitiken i allmänhet och det statliga stödet till viss elproduktion i synnerhet.

Betänkandet innehåller fyra reservationer (M, SD, C, L, KD).

Debatt i kammaren: 44 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (NU19)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop, ca 70 yrkanden i följdmotioner och ca 70 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2016/17 och 2017/18.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag till övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik: En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Därtill föreslog utskottet med anledning av motionsyrkanden två tillkännagivanden till regeringen. Utskottet ansåg att regeringen bör se över hur ansvariga aktörer ska kunna erbjuda ett likvärdigt alternativ till kopparnätet innan detta kopplas bort. Vidare ansåg utskottet att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med förslag om ett reformerat strandskydd.

Utskottet föreslog även att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden. Motionerna gällde bl.a. näringsliv, digital kommunikation, transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, samhällsplanering samt kommersiell och offentlig service.

I betänkandet finns 46 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD). I två reservationer föreslogs att riksdagen inte skulle göra några tillkännagivanden till regeringen (S, MP, V).

Debatt i kammaren: 2 timmar och 54 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor (NU20)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:222 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor och Sveriges anslutning till avtalet. Det nya avtalet innebär bl.a. att konkurrensmyndigheterna får befogenheter att inhämta information och göra inspektioner hos företag på uppdrag av en annan konkurrensmyndighet.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning (NU21)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i upphovsrättslagen. Förslaget syftar till att personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning ska få ökad tillgång till material som skyddas av upphovsrätt.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 11 oktober 2018.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Energipolitikens inriktning (NU22)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:228 Energipolitikens inriktning, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och ca 80 motionsyrkanden om energipolitik från den allmänna motionstiden 2017/18.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till övergripande mål för energipolitiken med innebörden att den ska syfta till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Därutöver tillstyrkte utskottet re-geringens förslag om mål för andelen förnybar el, som innebär att elproduktionen ska vara helt förnybar 2040. Förslaget i propositionen om ett mål för energieffektivisering tillstyrktes också av utskottet. Målet är att Sverige 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning än 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).

Utskottet ansåg också att riksdagen skulle bifalla regeringens förslag om att upphäva vissa tidigare beslutade riksdagsbindningar som gäller riktlinjer för energipolitiken.

Samtliga motionsyrkanden som behandlades i ärendet avstyrktes av utskottet.

I betänkandet finns 36 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 2 timmar och 4 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Elmarknadsfrågor (NU23)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:237 Elmarknadsfrågor och en motion som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till ändringar i ellagen och lagen om certifiering av stamnätsföretag för el och avslå motionen. Syftet med ändringarna i lagarna är bl.a. att förtydliga terminologin, förenkla regelverket för intäktsramar för elnätsverksamhet, underlätta för ökad efterfrågeflexibilitet och ge elkunder bättre tillgång till information om avgifter och övriga villkor för överföring av el. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2019.

I betänkandet finns en reservation (V).

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (NU24)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag och en motion som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslå motionen. Utskottet framhöll att regeringens skrivelse och Riksrevisionens granskningsrapport är viktiga underlag för att riksdagen ska kunna följa och ta ställning till olika förslag som rör de statliga bolagen i allmänhet och styrningen av bolagen med samhällsuppdrag i synnerhet.

I betänkandet finns en reservation (M, C, L, KD).

Debatt i kammaren: 51 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget (NU25)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2017/18:170 Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Utskottet välkomnade att regeringen avser att vidta åtgärder för en förbättrad och fortlöpande återrapportering av ansvarsförhållanden och risker i samhällsomvandlingen med anledning av Riksrevisionens rekommendation.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter (NU26)

I utlåtandet prövade utskottet kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter (COM(2017) 795).

Utskottet föreslog i enlighet med 10 kap. 3 § riksdagsordningen att riksdagen skulle lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Utskottet ansåg att delar av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter inte är förenliga med det proportionalitetskriterium som innefattas i subsidiaritetsprövningen och att delar av förslaget därmed strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet ifrågasatte inte behovet av en förbättrad reglering på EU-nivå när det gäller marknadskontroll. Däremot hade utskottet invändningar mot några av de befogenheter för marknadskontrollmyndigheter som kommissionen föreslog. Enligt utskottets uppfattning gick dessa delar av förslaget utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen (NU27)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen.

Utskottet ansåg att riksdagen borde anta regeringens förslag med de ändringarna att tidpunkten för när vissa äldre föreskrifter skulle upphöra att gälla bestämdes till utgången av juli 2018.

Förslagen innebär bl.a. att regeringen får utfärda föreskrifter om ansvaret för olika åtgärder i en situation där solidaritet enligt EU-förordningen om försörjningstryggheten för gas aktualiseras och att vissa äldre myndighetsföreskrifter som utfärdats av Energimyndigheten ska upphöra att gälla.

Ändringen i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning föreslogs träda i kraft den 1 september 2018.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang (NU28)

I utlåtandet prövade utskottet kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018) 373).

Utskottet föreslog i enlighet med 10 kap. 3 § riksdagsordningen att riksdagen skulle lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

Utskottet konstaterade att det aktuella förslaget var komplext och otydligt på flera punkter. Denna otydlighet gällde bl.a. graden av frivillighet att använda sig av förordningens mekanism för att överbrygga hinder som uppstår i gränsområden. Utskottet ansåg vidare att förslaget var otydligt när det gäller de gränsöverskridande samordningspunkternas befogenheter i förhållande till nationell lag, förvaltningsstruktur och rättsordning.

Det var inte heller tydligt för utskottet vilka aspekter av infrastrukturprojekt och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som menades falla under förordningens verkningsområde eller om förslaget syftade till att rikta in sig på na-tionella skillnader i t.ex. arbetsrätt och skattefrågor. Utskottet ville här påminna om att arbetsmarknadspolitik och skattepolitik ligger under medlemsstaternas nationella kompetens. Eftersom det inte tydligt gick att utröna huruvida förslaget i dess då aktuella form potentiellt skulle kunna inkräkta på denna kompetens ansåg utskottet att det inte heller gick att säga att förslaget var förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Utskottet ansåg därför att förslaget i dess dåvarande utformning inte var förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande sex yttranden till andra utskott:

Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv (yttr. 2017/18:NU1y) till finansutskottet

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC-staterna (yttr. 2017/18:NU2y) till utrikesutskottet

Kapitaltillskott till Postnord AB (yttr. 2017/18:NU3y) till finansutskottet

Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada (yttr. 2017/18:NU4y) till utrikesutskottet

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 (yttr. 2017/18:NU5y) till konstitutionsutskottet

Vattenmiljö och vattenkraft (yttr. 2017/18:NU6y) till civilutskottet.

EU-frågor

Överläggningar

Utskottet höll överläggningar med regeringen vid sex tillfällen som omfattade nio dagordningspunkter under riksmötet enligt följande:

den 16 november 2017 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om åtgärder mot geoblockering (COM(2016) 289).

den 23 november 2017 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om en digital portal (COM(2016) 256).

den 14 december 2017 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i europeiska unionen (COM(2017) 495).

den 14 december 2017 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om ändring av gasmarknadsdirektivet (COM(2017) 660).

den 8 februari 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens förslag till reviderad svensk ståndpunkt vad gäller målnivåer för förnybar energi till 2030.

den 8 februari 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens förslag till reviderad svensk ståndpunkt vad gäller målnivåer för energieffektivisering till 2030.

den 22 maj 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförts i en annan medlemsstat (COM(2017) 796).

den 23 augusti 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll (COM(2017) 795).

den 23 augusti 2018 överlade utskottet med regeringen om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning om onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018) 238).

Subsidiaritetsprövningar

De nationella parlamenten ska enligt Lissabonfördraget bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där uni-onen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som har sakkunskap på området i fråga.

Under riksmötet 2017/18 genomförde utskottet 16 subsidiaritetsprövningar. Utskottet ansåg att två av förslagen till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen: förslaget till ny marknadskontrollförordning (COM(2017) 795) och förslaget om att inrätta en ny mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018) 373). Utskottets prövning omfattade följande förslag till lagstiftningsakter:

förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen (COM(2017) 495)

förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete (COM(2017) 565)

direktiv om ändring av direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas (COM(2017) 660)

förordning om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 256/2014 om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (COM(2017) 769)

förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU (COM(2017) 795)

förordning om ömsesidigt erkännande av varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat (COM(2017) 796)

förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna (COM(2017) 826)

förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (COM(2018) 238)

förordning om märkning av däck med avseende på drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1222/2009 (COM(2018) 296)

förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (COM(2018) 317)

förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden (COM(2018) 372)

förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang (COM(2018) 373)

förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder (COM(2018) 374)

förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018) 375)

förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 (COM(2018) 441)

förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt om rättelse av den förordningen vad gäller medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (COM(2018) 498).

Utlåtanden

Utskottet lämnade som tidigare nämnts tre utlåtanden till kammaren för beslut.

Uppföljnings- och utvärderingsarbete

Utskottet har en särskild arbetsgrupp som arbetar med uppföljning och utvärdering. Arbetsgruppen består av åtta ledamöter, en från varje parti enligt följande:

Åsa Westlund (S), t.o.m. 2018-03-22

Per-Arne Håkansson (S), fr.o.m. 2018-03-23

Hans Rothenberg (M)

Johan Nissinen (SD)

Lise Nordin (MP)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

Said Abdu (L)

Penilla Gunther (KD)

Under riksmötet 2017/18 har arbetsgruppen bl.a. analyserat regeringens resultatredovisning för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv i budgetpropositionen för 2018. Uppföljningen har i huvudsak utgått från de synpunkter som utskottet tidigare framfört i samband med sin uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionerna för 2016 och 2017 för att se i vilken utsträckning regeringen har beaktat och tillgodosett dessa synpunkter.

Därutöver genomfördes en särskild analys av ett anslag per utgiftsområde. Arbetet med den fördjupade uppföljningen av riksdagens beslut att skapa en ny organisation för export- och investeringsfrämjande som utskottet beslutade att genomföra våren 2017 har också fortsatt.

Utfrågningar, seminarier, uppvaktningar m.m.

I bilagan redovisas en förteckning över utfrågningar, seminarier, uppvaktningar, information och överläggningar.

Resor och besök

Under riksmötet besökte utskottet Svenskt Näringsliv den 24 januari 2018 och TV4 den 23 maj 2018.

Vidare deltog företrädare för utskottet tillsammans med utrikesutskottets ledamöter i ett möte med kommissionären Cecilia Malmström den 28 september 2017. Den 25 oktober 2017 mötte utskottet Litauens vice energiminister Simonas Šatūnas. Utskottet tog tillsammans med företrädare för kulturutskottet även emot Ålands lagtings talman Gun-Mari Lindholm den 5 juni 2018. Dessutom har utskottet under riksmötet även tagit emot en delegation från franska nationalförsamlingen, en delegation från norska stortinget, en delegation från Indonesiens representanthus samt en delegation från tyska förbundsdagen.

Utskottet har också representerats av enskilda ledamöter vid olika interpar-lamentariska konferenser. Mattias Jonsson (S), Johan Nissinen (SD) och Peter Helander (C) deltog i ett interparlamentariskt utskottsmöte om regionalpolitiken efter 2020 i Bryssel den 22 november 2018.

Ordförande Jennie Nilsson (S) och Hans Rothenberg (M) deltog den 11–14 december 2017 i Världshandelsorganisationens (WTO) ministerkonferens i Buenos Aires, Argentina. Ordföranden deltog även i IPU:s möte den 9–10 december som anordnades inför WTO:s ministermöte.

Åsa Eriksson (S) och Maria Weimer (L) deltog den 8–9 februari 2018 i OECD:s parlamentarikerdagar i Paris.

Lorentz Tovatt (MP) och Said Abdu (L) deltog som en del av delegationen vid talmannens resa till Kuwait den 17–19 mars 2018.

Bilaga 1

Utfrågningar, seminarier, uppvaktningar m.m.

26 september 2017

Statsrådet Mikael Damberg, statssekreterare Eva Lindström, planeringschef Stina Billinger, kansliråden Måns Carlson, Christine Leandersson och Erik Mattsson samt departementsrådet Anna Magnusson, Näringsdepartementet, för information om regeringens syn på utvecklingen inom PosNord AB.

26 oktober 2017

Statssekreterare Oscar Stenström, kansliråden Mikael Anzén och Hilda Sandberg, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg-Elmgren samt departementssekreterare Mathias Hultgren Utrikesdepartementet, för dels information om aktuella handelspolitiska frågor, dels återrapport från informella rådet för utrikes frågor (handel) den 13 oktober 2017, dels information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 10 november 2017.

Statssekreterare Emil Högberg, Statsrådsberedningen, ämnesrådet Anna Törner samt kansliråden Iris Heldt och Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet, för information om förhandlingsmandat för en överenskommelse mellan EU och Ryssland om Nord Stream 2.

Statssekreterare Emil Högberg, Statsrådsberedningen, ämnesrådet Anna Törner, kansliråden Jenny Malmberg och Eva Centeno Lopez, ämnessakkunnige Fredrik Norlund samt departementssekreterarna Mia Abramsson, Anna Karin Cederblad, Åsa Persson och Björn Telenius, Miljö- och energidepartementet, för information om vissa övriga aktuella energipolitiska EU-frågor.

7 november 2017

Statsrådet Sven-Erik Bucht och politiskt sakkunniga Annika Andersson Ribbing, departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Anna Carlsson, kansliråden Patrik Johansson och Per Andersson, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet (GAC) den 15 november.

9 november 2017

Ordförande Britt-Marie S Torstensson, verksamhetsledare Carina Larusson och ledamot Richard Granberg, Winnet Sverige, lämnade information om verksamheten.

16 november 2017

Statssekreterare Oscar Stenström, kanslirådet Maria Ramstedt, departementssekreterarna Christina Weibull och Michaela Sand, Utrikesdepartementet, för överläggning om kommissionens förslag om åtgärder mot geo-blockering.

23 november 2017

Statsrådet Mikael Damberg, departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Johan Stålhammar, politiskt sakkunnige Oskar Magnusson, departementssekreterarna Emilie Anér och Amir Bdioui, Näringsdepartementet, kanslirådet Maria Ramstedt och ämnesrådet Febe Westberg, Utrikesdepartementet samt kanslirådet Louise Petrelius, Justitiedepartementet för överläggning om kommissionens förslag till en digital portal.

Statsrådet Mikael Damberg, departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Johan Stålhammar, politiskt sakkunnige Oskar Magnusson, departementssekreterarna Emilie Anér och Amir Bdioui, Näringsdepartementet, kanslirådet Maria Ramstedt och ämnesrådet Febe Westberg, Utrikesdepartementet samt kanslirådet Louise Petrelius, Justitiedepartementet för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 30 november 2017.

30 november 2017

Statssekreterare Oscar Stenström, ämnesrådet Erik Rudal, Statsrådsberedningen, samt kansliråden Maria Ermanno-Fäldner och Andreas Vass, Utrikesdepartementet, för information om kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen.

7 december 2017

Statssekreterare Oscar Stenström, ministerrådet Mikael Anzén, kanslirådet Christina Lindström samt departementssekreterarna Najat Abbas och Elin Barr, Utrikesdepartementet, för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 11 december 2017.

14 december 2017

Statssekreterare Emil Högberg, ämnesrådet Anna Törner och kansliråden Iris Heldt och Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet, för överläggning om kommissionens förslag om ändring av gasmarknadsdirektivet

Statssekreterare Emil Högberg, ämnesråden Martin Palm och Anna Törner, kansliråden Eva Centeno Lopez och Jenny Malmberg, ämnessakkunnige Fredrik Norlund samt departementssekreterarna Björn Telenius, Mia Abramsson och Anna Karin Cederblad, Miljö- och energidepartementet, för information inför TTE-energi den 18 december 2017.

Statssekreterare Lars Westbratt, kanslirådet Linda Kullberg, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, ämnesråden Kristina Holmgren och Anders Olin, rättssakkunnige Patrik Sundberg samt politiskt sakkunnige Daniel R Johansson, Justitiedepartementet, för information om dels kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, dels kommissionens förslag till förordning om vissa on-linesändningar av tv- och radioprogram.

Politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, kanslirådet Maria Ramstedt, rättssakkunnig Christian Finnerman, departementssekreterare Elisabeth Terenius och praktikant Edvin Sarrimo, Utrikesdepartementet, för överläggning om kommissionens förslag till förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen.

8 februari 2018

Statssekreterare Emil Högberg, Statsrådsberedningen, ämnesrådet Anna Törner, kansliråden Eva Centeno López, Fredrik von Malmborg och Jenny Malmberg samt departementssekreterare Mia Abramsson, Miljö- och energidepartementet, för överläggning om dels förslag till reviderad svensk ståndpunkt vad gäller målnivåer för förnybar energi till 2030, dels förslag till reviderad svensk ståndpunkt vad gäller målnivåer för energieffektivisering till 2030.

15 februari 2018

Statssekreterare Lars Westbratt, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, ämnesråd Kristina Holmgren, kanslirådet Linda Kullberg, rättssakkunnige Patrik Sundberg och departementssekreterare Elin Simonsson, Justitiedepartementet, för information om dels rådsslutsatser om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, dels kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, dels kommissionens förslag till förordning om vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram.

8 mars 2018

Statsrådet Mikael Damberg, departementsrådet Tomas Dahlman, politiskt sakkunnige Joakim Borelius, kansliråden Per Andersson, Anders Hektor och Sofia Nyman samt departementssekreterarna Elisabeth Terenius och Michaela Sand, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 12–13 mars 2018.

Kansliråden Ola Brohman och Christian Finnerman samt ämnesrådet Maria Ramstedt, Utrikesdepartementet, för information om subsidiaritetsprövning COM(2017) 795 av förslag till förordning om efterlevnad och upprätthållande av harmoniserad unionslagstiftning för produkter.

15 mars 2018

Generaldirektör Anna Stellinger och utredare Björn Strenger, Kommerskollegium, chef för representationen Katarina Areskoug Mascarenhas och chef för avdelningen för politisk rapportering, policy och språkfrågor Annika Korzinek, EU-kommissionens Stockholmskontor, samt verkställande direktör Ylva Berg, chefsekonom Lena Sellgren och senior analytiker Magnus Runnbeck, Business Sweden, för information om effekterna av USA:s beslut att införa skyddstullar på stål och aluminium.

22 mars 2018

Statsrådet Mikael Damberg, statssekreterare Stina Billinger, politiskt sakkunnige Oskar Magnusson, kanslirådet Måns Carlson, departementsrådet Anna Magnusson och departementssekreterare Erika Lundholm Fröjd, Näringsdepartementet, för information om Postnord AB

27 mars 2018

Statssekreterare Elisabeth Backteman, ämnesrådet Anna Carlsson och kanslirådet Per Andersson, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet (GAC) den 12 april.

12 april 2018

Regionråden Robert Uitto (S), Christina Mattisson (S) och Dag Hultefors (M), samt sektionschef Katrien Vanhaverbeke och sakkunniga tjänstemannen Ellinor Ivarsson, SKL, för information om SKL:s syn på den framtida sammanhållningspolitiken.

Generaldirektör Sonja Daltung och avdelningschef Enrico Deiaco, Tillväxtanalys, för information om myndighetens uppdrag och analys- och utvärderingsplan.

19 april 2018

Ordförande Torbjörn Claesson, tillförordnad vd Ingrid Kyllerstedt Norberg, Svensk Torv, energitorvexpert Fredrik Borg Dunge, Neova, och växttorvsexpert Sofia Ekmark, Hasselfors Garden, för information om verksamheten.

Riksrevisor Ingvar Mattsson, tf. enhetschef Martin Hill, revisionsdirektör Charlotte Berg och revisionsledare Maria Bohm, Riksrevisionen, för information om granskningsrapporten Det samlade stödet till solel (RiR 2017:29).

26 april 2018

Riksrevisor Ingvar Mattson, revisionsdirektör Jörgen Appelgren ämnessakkunnige Dimitrios Ioannidis, enhetschef Daniel Sunesson och revisor Emilia Johansson, Riksrevisionen, för information om dels granskningsrapporten Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag (RiR 2017:37), dels granskningsrapporten Omvandlingen av Kiruna och Malmberget (RiR 2017:34).

15 maj 2018

Verkställande direktör Ylva Berg, vice president Charlotte Rylmé, Marcom & Digitalisation, och senior project manager government affairs Cecilia Schartau, Business Sweden, för information om verksamheten.

17 maj 2018

Statssekreterare Oscar Stenström, kansliråden Mikael Anzén och Hilda Sandberg, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg-Elmgren, departementssekreterarna Najat Abbas, Christina Weibull och Christoffer Waldemarsson, Utrikesdepartementet, för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 22 maj.

Statssekreterare Oscar Stenström, kansliråden Mikael Anzén och Hilda Sandberg, politiskt sakkunniga Susanne Lindberg Elmgren, departementssekreterarna Najat Abbas, Christina Weibull och Christoffer Waldemarsson, Utrikesdepartementet, för information om effekter på handel av USA:s beslut att dels lämna kärnenergiavtalet med Iran, dels införa skyddstullar på stål och aluminium.

22 maj 2018

Statssekreterare Oscar Stenström, ämnesrådet Maria Ramstedt, kansliråden Ola Brohman, Andreas Vass och Christina Weibull, departementssekreterarna Elisabeth Terenius, Dennis Rubing och Edvin Sarrimo samt praktikant Sofia Stigmar, Utrikesdepartementet, för överläggning om kommissionens förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av varor

Statssekreterare Oscar Stenström, ämnesrådet Maria Ramstedt, kansliråden Ola Brohman, Andreas Vass och Christina Weibull, departementssekreterarna Elisabeth Terenius, Dennis Rubing och Edvin Sarrimo samt praktikant Sofia Stigmar, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28–29 maj.

24 maj 2018

Statssekreterare Lars Westbratt, ämnesrådet Anders Olin, departementsrådet Amina Lundqvist, kansliråden Louise Petrelius och Linda Kullberg, rättssakkunniga Lise Guterstam och departementssekreterare Elin Simonsson, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28–29 maj.

7 juni 2018

Statssekreterare Emil Högberg, ämnesråd Anna Törner, ämnessakkunnige Fredrik Norlund samt kansliråden Eva Centeno López och Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet, samt pressekreterare Sami Mashial, Näringsdepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 11 juni.

14 juni 2018

Statsrådet Mikael Damberg, statssekreterare Stina Billinger, politiskt sakkunniga Emelie Schröder, kansliråden Daniel Kristiansson och Ulrika Löfqvist, departementsrådet Anna Magnusson samt departementssekreterare Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet, för information om betaltider i näringslivet.

Statsrådet Mikael Damberg, statssekreterare Stina Billinger, politiskt sakkunniga Emelie Schröder, kansliråden Daniel Kristiansson och Ulrika Löfqvist, departementsrådet Anna Magnusson samt departementssekreterare Gustaf Hygrell, Näringsdepartementet, för att besvara frågor om Telia Company AB.

19 juni 2018

Departementsrådet Mattias Moberg, rättssakkunniga Lina Hjorth och departementssekreterare Monica Sylvander, kanslirådet Charlotte Ottosson och departementssekreterare Isabel Sarenmalm, Näringsdepartementet, för information om kommissionens förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i gränsöverskridande sammanhang och regeringens bedömning av förslagets förenlighet med subsidiaritetsprincipen.

23 augusti 2018

Statssekreterare Oscar Stenström, departementsrådet Nina Tornberg, kansliråden Ola Brohman och Hedvig Landahl, rättssakkunniga Erla Thorisdottir samt departementssekreterarna Amina Makboul och Edvin Sarrimo, Utrikesdepartementet, för överläggning om kommissionens förslag om marknadskontroll.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Statssekreterare Oscar Stenström, departementsrådet Nina Tornberg, kansliråden Ola Brohman och Hedvig Landahl, rättssakkunniga Erla Thorisdottir samt departementssekreterarna Amina Makboul och Edvin Sarrimo, Utrikesdepartementet, för överläggning om kommissionens förslag om onlinebaserade förmedlingstjänster.