Sammansatta civil- och kulturutskottets verksamhet riksmötet 2017/18

utskottsdokument 2017/18:verk

Sammansatta civil- och kulturutskottets verksamhet riksmötet 2017/18

Utskottets ämnesområde

Civil- och kulturutskotten har under 2017/18 års riksmöte beslutat att bereda ett ärende gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta civil- och kulturutskottet (CKrU) har under riksmötet lämnat ett betänkande som behandlar regeringens proposition Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110), två följdmotioner med nio yrkanden och två yrkanden från allmänna motionstiden 2017/18.


Utskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Olof Lavesson (M), ordförande

Lars Eriksson (S) t.o.m. den 19 mars 2018

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

Saila Quicklund (M)

Gunilla Carlsson (S)

Peter Johnsson (S)

Mats Green (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Hillevi Larsson (S)

Leif Nysmed (S)

Roger Hedlund (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Cecilia Magnusson (M)

Isabella Hökmark (M)

Anna Wallentheim (S)

Agneta Gille (S)

Ola Johansson (C)

Per Lodenius (C)

Emma Hult (MP)

Niclas Malmberg (MP)

Caroline Szyber (KD)

Lars Beckman (M)

Mattias Vepsä (S)

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Angelika Bengtsson (SD)

Eva Sonidsson (S)

Christina Örnebjär (L)

Aron Emilsson (SD)

Nooshi Dadgostar (V)

Robert Hannah (L)

Roland Utbult (KD)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Extra suppleanter

ClasGöran Carlsson (S)

Ida Karkiainen (S)

Eva Lohman (M)

Thomas Finnborg (M)

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Jonas Pontén, kanslichef

Maria Ljungkvist, föredragande

Sanna Hellsing, utskottshandläggare

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Anja Kalkitsas, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Sammanträden

Under perioden den 13 mars 2018 t.o.m. den 24 maj 2018 höll utskottet fyra sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 17 minuter.

Ärende som har behandlats av utskottet

Politik för gestaltad livsmiljö (CKrU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö samt två följdmotioner med nio yrkanden. Utskottet behandlade även två yrkanden från allmänna motionstiden 2017/18.

I propositionen lämnades förslag till riksdagen om att upphäva nuvarande mål för en statlig politik för arkitektur, formgivning och design och om att införa ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Förslaget syftade till att ta ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och att skapa en samlad nationell arkitekturpolicy.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet fanns sex reservationer.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Riksdagen biföll utskottets förslag.