Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet 2009/10:uföu

utskottsdokument 2009/10:247110

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet 2009/10:UFöU

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2009/10 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat tre betänkanden, som rör svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (Kfor) och svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta).

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning m.m.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilagorna 1 (avser beredningen av UFöU1 och UFöU2) och 2 (avser beredningen av UFöU3).  Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Urban Ahlin (s) har varit ordförande vid behandlingen av de två första ärendena och Anders Karlsson (s) vid behandlingen av det tredje.

Av bilagorna 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

Verksamhetens omfattning och inriktning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Under riksmötet 2009/10 höll utskottet sammanlagt sex sammanträden med en total sammanträdestid om 2 timmar och 35 minuter. Under riksmötet har utskottet behandlat tre propositioner och nio motioner. Tre betänkanden har lämnats till kammaren. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) med följdmotioner.

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd den 20 december 2001 antog resolution 1386 där en internationell säkerhetsstyrka (International Security Assistance Force, ISAF) gavs mandat att under FN-stadgans kapitel VII stödja övergången till demokratiskt styre i Afghanistan. Säkerhetsrådet har senare förlängt och utökat mandatet för den internationella styrkan. Den senaste resolutionen, 1890 (2009), grundar sig på mandatet i resolutionerna 1386 (2001) och 1510 (2003) och sträcker sig t.o.m. den 13 oktober 2010.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2010, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Styrkan beräknas uppgå till ca 500 personer under 2010.

UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor).

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd den 10 juni 1999 antog resolution 1244 i vilken säkerhetsrådet under FN-stadgans kapitel VII beslutade att etablera en internationell säkerhetsnärvaro i Kosovo.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att fortsätta att ställa en väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (Kfor) bestående av högst 540 personer t.o.m. utgången av december 2010 och därefter 360 personer t.o.m. utgången av december 2011, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Den väpnade svenska styrkan i Kfor beräknas uppgå till högst omkring 250 personer fram till oktober 2010. I den begärda personalramen på 540 personer ingår resurser för oförutsedda förstärknings- och evakueringsbehov.

UFöU3 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta).

Utskottet konstaterar i betänkandet att Förenta nationernas säkerhetsråd har välkomnat EU:s marina insats och i ett antal resolutioner, däribland senast resolution 1897, gett ett mandat för stater att hjälpa Somalia att komma till rätta med sjöröveriproblemet. FN:s säkerhetsråds bemyndigande sträcker sig fram till december 2010.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att under högst sju månader ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 465 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

I betänkandet understryker utskottet att det är angeläget att finna lösningar som medför tillräcklig kapacitet för lagföring av personer som omhändertagits misstänkta för sjöröveri. Sådana lösningar måste enligt utskottet innebära att rättsliga förfaranden kan genomföras i överensstämmelse med folkrätten, inklusive havsrätten och de mänskliga rättigheterna. Utskottet anser att det är viktigt att ingångna avtal om överföring till tredjeland av omhändertagna personer följs upp och efterlevs.Ledamöter

Göran Lennmarker (m)

Anders Karlsson (s)

Karin Enström (m) vice ordf.

Urban Ahlin (s) ordf.

Anne-Marie Pålsson (m)

Kerstin Lundgren (c)

Peter Jonsson (s)     

Allan Widman (fp)

Carina Hägg (s)

Nils Oskar Nilsson (m)

Åsa Lindestam (s)

Holger Gustafsson (kd)

Mats Sander (m)

Hans Linde (v)

Kerstin Engle (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Peter Rådberg (mp) 

 

Suppleanter

Gustav Blix (m)

Michael Hagberg (s)

Isabella Jernbeck (m)

Ameer Sachet (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Staffan Danielsson (c)

Peter Jeppsson (s)

Birgitta Ohlsson (fp)

Mats Berglind (s)

Rolf K Nilsson (m)

Rosita Runegrund (kd)

Ulf Grape (m)

Gunilla Wahlén (v)

Kjell Eldensjö (kd)

Max Andersson (mp)


 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Thomas Hörberg, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Johan Matz, föredragande

Satu Saariniemi, utskottsassistent

 


BILAGA 2

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets sammansättning 2010-02-04


Ledamöter

Göran Lennmarker (m) vice ordf.

Anders Karlsson (s) ordf.

Rolf Gunnarsson (m)

Urban Ahlin (s)

Gustav Blix (m)

Staffan Danielsson (c)

Peter Jonsson (s)

Allan Widman (fp)

Carina Hägg (s)

Karin Enström (m)

Åsa Lindestam (s)

Holger Gustafsson (kd)

Nils Oskar Nilsson (m)

Hans Linde (v)

Kent Härstedt (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Peter Rådberg (mp) 

 

Suppleanter

Anne-Marie Pålsson (m)

Michael Hagberg (s)

Isabella Jernbeck (m)

Kenneth G Forslund (s)

Christian Holm (m)

Kerstin Lundgren (c)

Peter Jeppsson (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Kerstin Engle (s)

Rolf K Nilsson (m)

Inger Jarl Beck (s)

Rosita Runegrund (kd)

Mats Sander (m)

Gunilla Wahlén (v)

Carin Runeson (s)

Kjell Eldensjö (kd)

Max Andersson (mp)


 

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Thomas Hörberg, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Eva Kvarfordt, föredragande

Monique Svensson, utskottsassistent

 


Bilaga 3

Utfrågning

2009-02-04
Information om insatsen utanför Somalias kust lämnades av kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från UD, departementsråd Peter Göthe m.fl. från Försvarsdepartementet och generallöjtnant Anders Lindström m.fl. från Försvarsmakten.

 

Elanders, Vällingby  2010