Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2010/11

utskottsdokument 2010/11:29EB1F

Skatteutskottets verksamhet riksmötet 2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatteutskottets beredningsområde

Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområdet Skatt, tull och exekution hör också till utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Ledamöter

Henrik von Sydow (M), ordf., tjl. fr.o.m. 2011-09-01–12-31

Veronica Palm (S), vice ordf. t.o.m. 2011-04-06

Jennie Nilsson (s), vice ordf fr.o.m. 2011-04-13

Ulf Berg (M), ordf. fr.o.m. 2011-09-01–12-31

Fredrik Olovsson (S)

Lena Asplund (M)

Christina Oskarsson (S)

Fredrik Schulte (M)

Hans Olsson (S)

Gunnar Andrén (FP)

Christina Karlsson (S)

Karin Nilsson (C)

Anders Karlsson (S)

Jessika Vilhelmsson (M)

Helena Leander (MP)

Lars Gustafsson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)


Suppleanter

Johnny Munkhammar (M)

Peter Persson (S)

Lars Beckman (M)

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Tommy Waidelich (S) t.o.m. 2011-05-02

Meeri Wasberg (S) fr.o.m. 2011-05-03–07-31

Isabella Jernbeck (M)

Monica Green (S)

Anna SteeleKarlström (FP)

Patrik Björck (S)

Erik A Eriksson (C)

Mikaela Valtersson (MP) t.o.m. 2011-09-14

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Lennart Axelsson (S)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

William Petzäll (SD) fr.o.m. 2010-11-26

Thoralf Alfsson (SD) fr.o.m. 2010-11-26

Annelie Enochson (KD)  fr.o.m. 2010-12-20

Marie Wickberg (C) fr.o.m. 2011-05-13–06-13

Marianne Kierkemann (M) fr.o.m. 2011-09-01

Tjänstemän vid kansliet

Anna Wallin, kanslichef

Jan-Eric Gutsjö, utskottsråd t.o.m. 2011-08-31

Peder Brynolf, utskottsråd

Ann Cathrine Bergman, föredragande

Olof Åkerrén, föredragande

Eva Berggren, föredragande fr.o.m. 2011-09-01

Ann-Charlotte Sköldberg, utskottsassistent

Britt-Marie Asplind, utskottsassistent


Verksamheten

Ärenden

Under riksmötet 2010/11 höll utskottet 26 protokollförda sammanträden och behandlade därvid dels sin del av budgetpropositionen för 2011 (bet. 2010/11:SkU1 om anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket m.m., dels ytterligare 25 propositioner, 2 skrivelser och 1 redogörelse. Utskottet behandlade vidare 328 motionsyrkanden från all­männa motionstiden 2010 i betänkandena SkU19–23 samt 10 yrkanden som väckts i följdmotioner till propositioner och skrivelser. Därutöver behandlade utskottet ett antal skattemotioner i samband med sina yttranden till finans­utskottet över skattefrågorna i budgetpropositionen och 2011 års ekonomiska vårproposition. Utskottet behandlade slutligen under riksmötet fyra ärenden som avsåg subsidiaritetsprövning.

Betänkanden

Sammanlagt lade utskottet fram 35 betänkanden, 2 utlåtanden och lämnade 4 yttranden till andra utskott. De behandlade propositionerna tillstyrktes genomgående av utskottet, i några fall med mindre justeringar av främst lagteknisk art. Riksdagen har ställt sig bakom utskottets betänkanden. De frågor som utskottet behandlade gällde bl.a. följande.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)

Utskottet behandlade i betänkandet regeringens förslag i budgetpropositionen 2010/11:1 till anslag under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution. Utskottet tillstyrkte ca 10 miljarder kronor i budgetanslag för 2011 till Skatte­verket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket.

Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ (SkU2)

De nya reglerna innebär att personer som är anställda vid internationella organ i Sverige och deras familjemedlemmar ska folkbokföras, om de anställda åtnjuter immunitet och privilegier enbart i tjänsten. För unionsmed­borgare innebär detta att de kan utnyttja sin på direktiv grundade rätt att rösta och ställa upp regionala val. Personer som är anställda vid internationella organ i Sverige och har sådan rätt till immunitet och privilegier som till­kommer diplomatiska företrädare ska även i fortsättningen undantas från folkbokföring.

Avtal om informationsutbyte (SkU3, SkU4, SkU5, SkU7)

Avtalen gäller Bahamas, Monaco, Saint Kitts och Nevis, St Vincent och Grenadinerna och gör det möjligt att utbyta upplysningar i skatteärenden. Det blir också möjligt för representanter för myndigheter i det ena landet att vara med vid skatteutredning i det andra landet.

Kontroll av postförsändelser (SkU6)

Riksdagen har tagit del av regeringens redogörelse för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2009.

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg (SkU8)

En ny lydelse av artikel 26 i skatteavtalet innebär att upplysningar kan utbytas i enlighet med internationellt accepterad standard för informationsutbyte.

Ändringen innebär utökade möjligheter till informationsutbyte, särskilt i fråga om bankinformation. För Sveriges del innebär detta bl.a. att Skatte­verket kan begära upplysningar som innehas av banker m.fl. i Luxemburg. Ändringen börjar tillämpas den 1 januari 2010 eller senare.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika (SkU9)

Ändringen i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika införlivas i svensk rätt. Ändringen motiveras av att Sydafrika avser att införa en beskattning av utdelningar i ägarledet och därför vill ha utökade möjligheter att ta ut källskatt på utdelningar.

Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas (SkU10)

Flygplatser ska kunna ansöka om att bli s.k. upplagshavare för flyg­fotogen utan att behöva ha en viss lagringskapacitet. Det ska förbättra de små flyg­platsernas konkurrenskraft.

Skattskyldighet för biogas ska under vissa förutsättningar inte inträda när gasen övergår från vätskeform till gasform eller omvänt.

Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv (SkU11)

Tobaksbeskattningen anpassas till ändrade tobaksskattedirektiv. Beskatt­ningen av cigaretter läggs om så att styckebeskattningen blir så hög som möjligt. Den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter slopas. I syfte att realvärdesäkra skatten ska skatten på samtliga tobaksprodukter, dvs. för cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak samt styckeskatten för cigaretter omräknas årligen med konsumentprisindex.

Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor (SkU12)

Ändringarna innebär bl.a. att importörer som vill slippa betala mervärdesskatt måste ange två registreringsnummer till moms när varorna efter importen omsätts eller överförs till ett annat EU-land. Vidare ska Tullverket kunna kräva bevis om överföringen i sådana fall. Syftet är att bekämpa skatte­undan­draganden vid import av varor till EU.

Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser (SkU13)

De nya reglerna innebär att köparen ska vara redovisnings- och betalnings­skyldig för mervärdesskatt i stället för säljaren vid omsättning av utsläpps­rätter inom landet.

Syftet är att försvåra skattefusk vid denna typ av handel.

Nya skatteregler för försäkringsföretag (SkU14)

Nya regler i skattelagstiftningen med anledning av att en ny försäk­rings­rörelselag träder i kraft den 1 april 2011.

Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen (SkU15)

En ny definition av begreppet skogsmark blir tillämplig vid inkomstbeskatt­ningen fr.o.m. den 1 januari 2011. Därmed får begreppet skogsmark samma innebörd vid beskattningen av skogsintäkter som redan gäller enligt skogs­vårdslagstiftningen och som kommer att gälla fr.o.m. 2011 års fastighetstaxe­ring. Lagändringarna berör främst bestämmelserna om skogsavdrag.

Vissa tekniska mervärdesskattefrågor (SkU16)

Till följd av ett nytt EU-direktiv görs vissa ändringar av juridisk-teknisk natur i bl.a. mervärdesskattelagen.

Förfaranderegler för alternativa drivmedel (SkU17)

Tillämpningsområdet för dispensbestämmelsen för skattebefrielse för alterna­tiva drivmedel enligt lagen om skatt på energi förtydligas. Förfarandereglerna vid skattskyldigas hantering av biodrivmedel ändras. Skattebefrielsen för bränsle som omfattas av dispensbeslut åstadkoms genom avdrag i den skatt­skyldiges deklaration.

Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009 (SkU18)

Ansökningstiden förlängs för återbetalning av mervärdesskatt till närings­idkare som är etablerade i en annan medlemsstat än den återbetalande medlemsstaten.

Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering (SkU24)

Genom ändringar blir det möjligt att tillämpa bestämmelserna om uppskovs­förfarande vid förflyttning av alkohol- och tobaksvaror när leveranser för skattebefriad proviantering sker från ett skatteupplag eller en importplats i en medlemsstat till ett fartyg eller luftfartyg som befinner sig i en annan medlemsstat inom EU.

Bestämmelserna innebär en ändring i fråga om vilken myndighet som är  behörig att lämna en s.k. exportrapport i det datoriserade systemet för hantering av flyttningar under uppskovsförfarande, EMCS.

Slutligen görs en ändring i en bestämmelse om undantag från kravet att ställa säkerhet för betalning av skatt vid leverans av bränsle med fartyg eller via rörledning.

Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder (SkU26)

Riksdagen har tagit del av Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatte­avtal med andra länder (redog. 2010/11:RRS12).

Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget (SkU27)

Terminologin i de skattelagar som berörs av Lissabonfördraget ändras så att den överensstämmer med vad som följer av fördraget.

Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenheter (SkU28)

Reglerna om förtida uppgiftsinsamling i 19 kap. 8 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) utvidgas till att även omfatta elproduktionsenheter. En ägare av en elproduktionsenhet är efter föreläggande av Skatteverket skyldig att lämna de uppgifter som behövs till ledning inför allmän fastighetstaxering.

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar (SkU29)

Alkolås undantas från sådan extrautrustning som höjer förmånsvärdet vid beräkningen av värdet av bilförmån.

Vissa frågor om Kronofogdemyndighetens elektroniska uppgiftshantering (SkU30)

Kronofogdemyndigheten ska bl.a. utöver nu gällande utsöknings- och indriv­ningsändamål kunna medge direktåtkomst till uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas för skuldsaneringsändamål. Kronofogdemyndighetens verksamhet med att förebygga överskuldsättning förs in som ett nytt ändamål för att behandla uppgifter i myndighetens fyra databaser.

Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (SkU31)

Lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden anpassas till den i dag internationellt accepte­rade standarden för ett sådant informationsutbyte. Vidare öppnas konven­tionen för anslutning av stater som varken är medlemsstater i Europarådet eller medlemsländer i OECD.

Informationsutbytesavtal med Liechtenstein (SkU32)

Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och ger repre­sentanter för myndigheter i det ena landet möjlighet att närvara vid skatte­utredning i det andra landet.

Redovisning av skatteutgifter (SkU33)

Utskottet behandlar regeringens skrivelse 2010/11:108 Redovisning av skatteutgifter 2011.

Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg (SkU34)

Ändringarna innebär dels att det införs en s.k. flerpassageregel, dvs. en bestämmelse som begränsar skatteuttaget om flera betalstationer passeras under en viss tidsperiod, dels ändringar av vissa betalstationers placering. Därutöver höjs skattebeloppen för att kompensera det intäktsbortfall som förändringarna medför.

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna (SkU35)

Betänkandet behandlar ändringar i skattelagstiftningen som är föranledda av att det enligt ett nytt direktiv, det s.k. Ucits IV-direktivet, ska bli möjligt med gränsöverskridande fusioner och gränsöverskridande förvaltning av inve­steringsfonder.

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen (SkU36)

Genom ett utskottsinitiativ förtydligas vissa bestämmelser i vägtrafikskatte­lagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om for­donsskatt. Ändringen innebär att vissa miljöklasser i den upphävda lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen fortsatt ska tillämpas. Den nya utsläppsklassen El införs i vägtrafikskattelagen.

Utlåtanden

Grönbok om mervärdesskattens framtid (SkU25)

I ärendet behandlar utskottet Europeiska kommissionens grönbok om mer­värdesskattens framtid – Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdes­skattesystem, KOM(2010) 695.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) (SkU37)

I ärendet prövade utskottet kommissionens förslag om direktiv om en gemen­sam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB), KOM(2011) 121.

Riksdagen beslutade att avge ett motiverat yttrande.

Yttranden till andra utskott

Med anledning av att frågor som rör eller har anknytning till beskattning har tagits upp i propositioner och skrivelser eller i följdmotioner som beretts i andra utskott har skatteutskottet lämnat yttranden i angivna ämnen.

Till konstitutionsutskottet

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (yttr. 2010/11:SkU4y)

Till finansutskottet

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2011 (yttr. 2010/11:SkU1y), Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (yttr. 2010/11:SkU2y), 2011 års ekonomiska vårproposition (yttr. 2010/11:SkU3y).

Tillkännagivande

Vid behandlingen av motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 om punktskatter föreslog utskottet (bet. 2010/11:SkU21) med delvis bifall till en motion ett tillkännagivande till regeringen om att undersöka i vilken utsträckning skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 kan minskas under mandatperioden. Riksdagen följde utskottet (prot. 2010/11:69, rskr. 2010/11:183).

Utskottsutfrågningar m.m.

Vid utskottets sammanträde den 3 mars 2011 lämnade Skatteverkets general­direktör Ingemar Hansson information och besvarade frågor om kontrollupp­gifter.

Den 15 mars 2011 uppvaktades utskottet av Byggbranschen i samverkan som informerade om sin verksamhet mot svartarbete och ekonomisk brotts­lighet inom byggbranschen.

Under behandlingen av Europeiska kommissionens grönbok om mervär­desskattens framtid – Ett enklare, stabilare och mera effektivt mervärdesskatte­system, KOM(2010) 695, (skatteutskottets utlåtande 2010/11:SkU25) ordna­des den 31 mars 2011 en öppen utfrågning om mer­värdesskattens framtid. I utfrågningen deltog Pierre Schellekens, repr.chef, EU-kommissionens repre­sentation i Sverige, statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet, Christina Olsson, Skatteverket, Anna Sandberg Nilsson, Svenskt Näringsliv, Annika Fritsch, Företagarna, Jeanette Fored, Sveriges kommuner och lands­ting samt professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan, Jönköping.

Studieresor och studiebesök

Utskottet besökte Tullen den 18 november 2010, Skatteverket den 9 december 2010 och Kronofogdemyndigheten den 14 december 2010.

Utskottet besökte också Svenskt Näringsliv den 19 januari 2011, LO den 16 mars 2011, Saco den 27 april 2011 och Riksrevisionen den 17 maj 2011.

Ordföranden deltog i det ungerska EU-ordförandeskapets möte i Budapest den 24–25 februari 2011 för ordförandena i finans- och skatteutskotten i EU:s medlemsländer.

Två av utskottets ledamöter jämte en tjänsteman besökte den 28–29 mars 2011 Bryssel för att medverka i Brussels Tax Forum.

Utskottet besökte Luxemburg och Bryssel den 10–12 april 2011. I Luxemburg besökte utskottet Europeiska investeringsbanken, Europeiska unionens domstol och Europeiska revisionsrätten. I Bryssel besökte utskottet förutom Sveriges EU-representation Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och kommissionär Algirdas Šemeta samt slutligen minister­rådet.

Två av utskottets ledamöter jämte en tjänsteman besökte den 8–9 maj 2011 OECD i Paris för att orientera sig om organisationens arbete på skatte­området. Målsättningen är att varje ledamot ska få möjlighet att genomföra ett studiebesök vid OECD under valperioden. I studiebesöket deltog även fyra ledamöter och en tjänsteman från finansutskottet samt en ledamot från näringsutskottet.

EU

Information och överläggningar i EU-frågor

Under riksmötet anordnade utskottet i likhet med tidigare år möten med före­trädare för Finansdepartementet för att informera sig om aktuella frågor i EU på skatte- och tullområdet. Statssekreterare Hans Lindberg biträdd av finans­rådet Per Classon informerade utskottet den 2 december 2010, den 7 april 2011 och den 7 juni 2011.

Informationsmötena om EU-frågor har varit väl förberedda genom de promemorior som Finansdepartementet lämnat till utskottet före mötena.

Vid utskottets sammanträde den 5 april 2011 informerade kanslirådet Björn Strenger, Finansdepartementet, om EU:s statsstödsregler och deras påverkan på utformningen av skatteregler.

Utskottet överlade den 2 december 2010 med regeringen enligt 10 kap. 4 § riksdagsordningen. Överläggningen avsåg skattefrågor i EU-arbetet, moms­hantering av posttjänster, moms på resetjänster, uppförandekoden för före­tagsbeskattning samt skatt på finansiella transaktioner och finansiella aktivi­teter. Som underlag för överläggningen fanns Finansdepartementets prome­moria 2010-11-26 (Fi2010/5302). Regeringen företräddes av statssekreterare Hans Lindberg åtföljd av finansrådet Per Classon och sakkunniga Caroline Raxell.

Den 16 juni 2011 hade utskottet ett möte med Algirdas Šemeta, kommis­sionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning om aktuella skattefrågor inom EU. Mötet handlade i huvudsak om kommissio­nens förslag om ett nytt energiskattedirektiv, mervärdesskattefrågor och för­slaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, CCCTB.

Subsidiaritetsprövning

Utskottet behandlade under riksmötet fyra ärenden som gällde subsidiaritets­prövning.

Prövningen avsåg dels följande tre ärenden där utskottet ansåg att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen:

          ett förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller produkter som kan komma att omfattas av befrielse från eller nedsättning av sjötull, KOM(2010) 749 slutlig

          ett förslag till rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (omarbetning), KOM(2010) 784 slutlig

          ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/96/EG om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energi­produkter och elektricitet, KOM(2011) 169 slutlig.

Prövningen avsåg även

          ett förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolags­skattebas, KOM(2010) 121 slutlig.

Riksdagen beslutade att avge ett motiverat yttrande, 2010/11:SkU37.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade den 9 juni 2011 att genomföra en uppföljning av undantag från normalskattesatsen för mervärdesskatt.

Övrigt

Riksrevisor Claes Norgren och medarbetare från Riksrevisionen besökte utskottet den 30 november 2010 och redovisade granskningsresultatet i ”Sveriges skatteavtal med andra länder – effekterna av regeringens arbete”, RiR 2010:24.

Vid en sammankomst den 1 december 2010 med utskottets ledamöter och tjänstemän talade professor Sven Olof Lodin om ”Det svenska skattesyste­mets utveckling”.

Den 7 april 2011 anmäldes i utskottet en granskningsrapport från Riksrevisionen: Biodrivmedel för bättre klimat, RiR 2011:10.

Några av utskottets ledamöter medverkade när riksdagen hade öppet hus lördagen den 2 april 2011.

I samband med riksdagens veteraners årsmöte i maj 2011 anordnade utskottet traditionsenligt öppet hus på kansliet för de veteraner som tidigare varit ledamöter eller suppleanter i skatteutskottet. Uppslutningen av såväl tidigare som nuvarande ledamöter var god.

 

 

Elanders, Vällingby  2011