Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

utskottsdokument 1998/99:CCB

 
Socialförsäkringsutskottets verksamhet
riksmötet 1998/99

 

1998/99

SfU

 

 

 

Beredningsområde

Utskottet bereder ärenden om allmän försäkring, arbetsskadeförsäkring och stöd åt barnfamiljer samt ärenden som hänger samman med det nya ålders-pensionssystemet (inkomstpension, premiepension och garantipension). Utskottet bereder även ärenden om svenskt medborgarskap samt utlännings- och invandrarfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Invandrare och flyktingar, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Sammansättning

Den nya valperioden inleddes för utskottets del den 20 oktober 1998 med att utskottet höll konstituerande sammanträde. Under riksmötet 1998/99 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Berit Andnor (s), ordförande

Bo Könberg (fp), vice ordförande

Margit Gennser (m)

Maud Björnemalm (s)

Anita Jönsson (s)

Ulla Hoffmann (v)

Rose-Marie Frebran (kd)

Ulf Kristersson (m)

Mariann Ytterberg (s)

Gustaf von Essen (m)

Lennart Klockare (s)

Ronny Olander (s)

Carlinge Wisberg (v)

Fanny Rizell (kd)

Göran Lindblad (m)

Kerstin-Maria Stalin (mp)

Birgitta Carlsson (c)

Suppleanter

Mona Berglund Nilsson (s)

Cecilia Magnusson (m)

Göte Wahlström (s)

Rinaldo Karlsson (s)

Claes Stockhaus (v)

Desirée Pethrus Engström (kd), fr.o.m. 1999-05-06

Björn Leivik (m)

Karin Wegestål (s)

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Sonja Fransson (s)

Yilmaz Kerimo (s)

Kalle Larsson (v)

Ester Lindstedt-Staaf (kd)

Carl G Nilsson (m)

Matz Hammarström (mp)

Ingegerd Saarinen (mp), fr.o.m. 1999-01-01

Rolf Kenneryd (c)

Barbro Westerholm (fp)

Leif Carlson (m)

Thomas Julin (mp)

Kenneth Johansson (c), fr.o.m. 1998-12-18

Kenneth Lantz (kd)

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Karin Laan, kanslichef

Bengt Berglund, föredragande

Kerstin Stridsberg, föredragande

Kari Hasselberg, föredragande

Ann-Sofie Söderlund, byråassistent

Daniel Lindgren, byråassistent

Utskottet hade tidvis även extra föredragande.

Verksamheten

Propositioner, skrivelser och motioner m.m.

Under riksmötet höll utskottet 33 sammanträden och behandlade därvid åtta propositioner, en regeringsskrivelse och 460 yrkanden i motioner jämte ett förslag från Riksdagens revisorer.

Utskottet avlämnade tolv betänkanden till kammaren och sju yttranden till annat utskott.

Bland de större ärenden som utskottet behandlade under riksmötet kan nämnas utgiftsramar och anslag rörande utgiftsområdena 8 och 10–12 (yttrande 1998/99:SfU1y och bet. 1998/99:SfU1 och 2), propositioner om medborgarskap och identitet (bet. 1998/99:SfU3), verkställighet och återvändande – en del av asylprocessen (bet. 1998/99:SfU4), försäkringsmedicinska utredningar (bet. 1998/99:SfU8), beräkning av återbetalningsskyldighet för underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar (bet. 1998/99:SfU9) och vissa premiepensionsfrågor (bet. 1998/99:SfU12). Det nämnda förslaget från Riksdagens revisorer, som rör socialförsäkringens administration, behandlades i utskottets betänkande 1998/99:SfU7.

I fyra fall föreslog utskottet att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Utskottets förslag bifölls av riksdagen. Tillkännagivandena innebar i korthet att regeringen skall återkomma till riksdagen med

– en skyndsam utvärdering av de bestämmelser i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 januari 1997 och som rör vissa anhörigas invandring,

– en utredning av bestämmelserna i utlänningslagen om människosmuggling,

– en kartläggning av hur många asylsökande ungdomar som utnyttjar den svenska skolundervisning som står till buds, vilka resurser som behövs för att dessa skall kunna tillgodogöra sig en gymnasial undervisning samt kostnaderna härför,

– en redovisning dels av hur arbetet med att höja kvaliteten i försäkringskassornas ärendehandläggning utvecklas, dels av hur arbetet med att utveckla analysen av de regionala skillnaderna mellan kassorna fortgår.

 

Utskottsutfrågningar m.m.

Utskottet anordnade den 18 februari 1999 en offentlig utfrågning om socialförsäkringen och EU. Vid utfrågningen berördes bl.a. frågor om likheter och skillnader i medlemsländernas sociala trygghetssystem, huruvida medlemskapet får effekter i harmoniserande riktning för socialförsäkringssystemen och konsekvenser av EU:s utvidgning på migrationsströmmar och socialförsäkringssystem.   

Den 25 maj 1999 höll utskottet – som ett led i utskottets arbete med uppföljning och utvärdering av rehabiliterings- och samverkansfrågor – en offentlig utfrågning om Karolinska institutets projekt Hälsoekonomisk Utvärdering av Rehabilitering, det s.k. HUR-projektet. Projektet går ut på att visa att det med en tidig och korrekt diagnos och behandling samt individuellt anpassad rehabilitering går att förkorta sjukskrivningstiden och minska antalet förtidspensioner. Professor Åke Nygren vid Karolinska institutet och hans medarbetare redovisade delprojekt rörande nacke/rygg, kranskärlssjukdomar och astma.

Utskottet höll under riksmötet även slutna utfrågningar. Bl.a. hölls en utfrågning av Justitieombudsmannen, Riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet med anledning av Justitieombudsmannens tidigare kritik av försäkringskassornas ärendehandläggning. Med anledning av de kraftigt ökade sjukpenningkostnaderna höll utskottet en utfrågning av företrädare för  Socialdepartementet och Riksförsäkringsverket. Vidare hölls utfrågningar av företrädare för Socialdepartementet om tidsplanen för det återstående beredningsarbetet med pensionsreformen och företrädare för Premiepensionsmyndigheten rörande förberedelsearbetet med det nya premiepensionssystemet (med anledning av regeringens proposition 1998/99:98 om vissa premiepensionsfrågor).

Utskottet erhöll som ett led i beredningen av regeringens proposition 1998/99:76 Försäkringsmedicinska utredningar m.m. information av företrädare från Riksförsäkringsverkets sjukhus.

Utskottet inhämtade vidare information av Integrationsverket (även i samband med ett studiebesök i Norrköping, se nedan) och Utlänningsnämnden om respektive myndighets verksamhet samt erhöll vid en uppvaktning av representanter från Sveriges Förenade Studentkårer information om frågor som rör socialförsäkring och studerande.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet följer i det löpande arbetet regelmässigt upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras. Uppföljning sker främst genom att utskottet vid sina sammanträden får aktuella och korta redovisningar från regeringen och berörda myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Som ett led i uppföljnings- och utvärderingsverksamheten gör utskottet studiebesök och sammanträffar med myndigheter och organisationer m.m. Under riksmötet hade utskottet en fördjupad diskussion i dessa frågor och tog ställning till vilka uppföljningar och utvärderingar som mer långsiktigt bör göras inom utskottets område. I arbetet med uppföljning och utvärdering inbjöds Socialdepartementet att i mars 1999 delta i utskottets diskussion om mål- och resultatstyrning.

I samband med den långsiktiga planeringen under våren 1999 antog utskottet en handlingsplan för det kommande arbetet med uppföljning och utvärdering. I handlingsplanen ingår bl.a. följande:

 

·          Som ett första steg i arbetet med uppföljning/utvärdering av rehabiliterings- och samverkansfrågor anordnade utskottet som redan nämnts en offentlig utfrågning om HUR-projektet (Hälsoekonomisk Utvärdering av Rehabilitering). Som ett andra steg avser utskottet att vid en senare tidpunkt hålla en offentlig utfrågning om samverkan (Finsam, Socsam och Frisam m.m.), dock tidigast under hösten 1999.

·          Utskottet avser att hålla en sluten utfrågning om Premiepensionsmyndighetens verksamhet och fortsatta arbete med att skapa ett datasy-stem för pensionsspararnas val av fonder och överföring av premiepensionsmedel till fondförvaltare (delvis som en fortsättning på ovan nämnd utfrågning av företrädare för Premiepensionsmyndigheten). 

·          Utskottet avser vidare att fortsätta att följa dels den av Justitieombudsmannen initierade frågan om försäkringskassornas ärendehandläggning, dels hur man inom försäkringskassorna arbetar med frågor som rör bemötandet av den försäkrade. 

EU-frågor

Samarbetet inom EU berör utskottets beredningsområde vad gäller personers fria rörlighet och bl.a. möjligheterna att uppnå en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem så att arbetstagare och deras familjemedlemmar som flyttar mellan medlemsländerna inte går miste om förmåner på grund härav. Under riksmötet har utskottet följt frågorna inom detta område genom kontinuerliga kontakter med Socialdepartementet samt information från departementet inför ministerrådsmötena. Utskottet har som redovisats ovan även anordnat en offentlig utfrågning om socialförsäkringen och EU.

Utskottet har vidare följt utvecklingen på det asyl- och invandringspolitiska området och därvid haft en fortlöpande dialog med Utrikesdepartementet innebärande bl.a. information inför ministerrådsmötena.

Exempel på frågor som särskilt uppmärksammats av utskottet är det österrikiska ordförandeskapets strategidokument om migrations- och asylpolitik, det påbörjade arbetet angående antagande av miniminormer i asylprocessen och frågor om tillfälligt skydd för fördrivna personer. Utskottet har också erhållit information om flyktingläget i Kosovo och om förberedelserna i Sverige för mottagande av flyktingar från närområdet.

I och med att Amsterdamfördraget trätt i kraft den 1 maj 1999 har stora delar av asyl- och invandringspolitiken flyttats över från den tredje pelaren till gemenskapsrätten inom den första pelaren. Utskottet har därvid uppmärksammat den handlingsplan som upprättats för att genomföra fördragets bestämmelser om upprättande av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

I övrigt har utskottet avgett yttrande (1998/99:SfU4y) till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 1998. 

Myndighetsbesök, studieresor m.m.

Som framgått ovan har utskottet under riksmötet vid sammanträden fått information om verksamheten vid olika myndigheter och organisationer inom utskottets område. Under riksmötet besökte utskottet också Riksförsäkringsverket och Försäkringskasseförbundet.

Den 11–12 februari 1999 besökte utskottet Integrationsverket och Invandrarverket i Norrköping och erhöll i samband därmed information om myndigheternas verksamhet.

Den 11 mars 1999 besökte utskottet Invandrarverkets enheter i Carlslund (förvar, gruppboende och mottagningsenheten) och fick information om verksamheten med mottagande av asylsökande m.fl.

Den 22–23 mars 1999 besökte en delegation av utskottet Bryssel, där utskottet sammanträffade med företrädare för såväl EU-kommissionen som EU-parlamentet och Sveriges ständiga representation vid EU samt tjänstemän vid rådet.

Dessutom var utskottet inbjudet till information vid Länsstyrelsen i Stockholms län och AMF Försäkring.

Den 8–22 augusti 1999 gjorde utskottet en studieresa till Nya Zeeland. På ut- respektive hemresan gjordes kortare stopp i Singapore och Bangkok i Thailand. Nya Zeeland och Sverige jämfördes förr ofta med varandra. Båda länderna hade väl utbyggda välfärdssystem och starka fackföreningsrörelser. Under 1980-talet råkade Nya Zeeland in i allvarliga ekonomiska svårigheter vilket ledde till en omfattande ekonomisk avreglering av arbetsmarknaden  och omstruktureringar av välfärdssystemen. Med beaktande av att Sverige cirka tio år efter Nya Zeeland råkade in i en liknande ekonomisk kris var det av särskilt värde att kunna jämföra olika sätt att möta kriserna. Även i Singapore och Thailand informerade sig utskottet om de sociala trygghetssystemen och i Singapore också om gästarbetarsystemet.

Under riksmötet tog utskottet emot följande utländska besök:

– ledamöter från det tyska delstatsparlamentet i Baden-Würtemberg,

– en delegation från Tjeckien rörande romernas situation.

Under det föregående riksmötet gjorde utskottet en studieresa till bl.a. Litauen. Bl.a. som ett resultat därav besökte två av utskottets tjänstemän den 14–15 september 1998 det litauiska parlamentet och informerade social- och arbetsmarknadsutskottet om det svenska socialförsäkringssystemet.

Elanders Gotab, Stockholm  1999

 

Elanders Gotab, Stockholm  1999