Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Socialförsäkringsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

Beredningsområde

Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive ekonomiskt stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt medborgarskap samt asyl- och migrationsfrågor.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden som rör anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2015/16 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Fredrik Lundh Sammeli (S) ordförande

Johan Forssell (M) vice ordförande

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Phia Andersson (M)

Markus Wiechel (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

Lotta Finstorp (M)

Kerstin Nilsson (S)

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD) fr.o.m. 2015-11-18

Roland Utbult (KD) t.o.m. 2015-11-18

Teresa Carvalho (S) föräldraledig fr.o.m. 2016-04-18

Suppleanter

Patrik Engström (S)

Tina Ghasemi (M)

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP) fr.o.m. 2016-02-02

Magda Rasmusson (MP) t.o.m. 2015-12-31

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD) fr.o.m. 2016-02-25

David Lång (SD) t.o.m. 2016-02-25

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S) föräldraledig fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2016-04-30

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M) fr.o.m. 2015-12-17

Extrasuppleant

Anna Vikström (S) ersatte Mathias Tegnér (S) fr.o.m. 2015-11-06 t.o.m. 2016-04-30

Eva Lindh (S) ersatte Teresa Carvalho (S) fr.o.m. 2016-04-18

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Kari Hasselberg, kanslichef

Sven Bergqvist, föredragande fr.o.m. 2016-01-11

Jan-Ivar Levin, föredragande t.o.m. 2015-12-31

Mia Pousette, föredragande

Maria Norberg, föredragande

Mimi Axelsson, utskottshandläggare

Anita Hammar, utskottsassistent

Under hösten 2015 hade kansliet en extra föredragande, Linda Helgeby

Utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 39 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 32 timmar och 20 minuter. Utskottet behandlade under sammanträdena åtta propositioner, två regeringsskrivelser och ca 560 motionsyrkanden. Utskottet lämnade 17 betänkanden till kammaren. Vidare lämnade utskottet tre yttranden till andra utskott. Verksamheten bestod även av arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. När det gäller EU-arbetet hade utskottet bl.a. överläggningar med regeringen i frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet prövade även om fyra EU-förslag till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

Sammanlagt lämnade utskottet 17 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat de frågor som behandlades och utskottets ställningstaganden i dessa ärenden.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning och 85 motionsyrkanden från allmänna motionstiden hösten 2015 samt ett motionsyrkande från allmänna motionstiden hösten 2014. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt ca 110 miljarder kronor för 2016. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas förslag till anslag. Regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden till-styrktes av utskottet. Samtliga motionsförslag som behandlades av utskottet avstyrktes.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Krist-demokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I ärendet fanns 15 reservationer (M, SD, C, L, KD) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Utskottet behandlade även motioner från allmänna motionstiden hösten 2015 om pensionsfrågor. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt drygt 36 miljarder kronor för 2016. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas förslag till anslag. Regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden tillstyrktes av utskottet. Samtliga mo-tionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Krist-demokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I ärendet fanns nio reservationer (M, SD, C, V, KD) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn och ett stort antal motionsyrkanden om anslutande frågor som väckts under allmänna motionstiden hösten 2015. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet som totalt uppgick till drygt 87 miljarder kronor. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken. Även regeringens förslag om nytt mål för utgiftsområdet tillstyrktes. Samtliga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Krist-demokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I ärendet fanns 15 reservationer (M, SD, C, L, KD) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 8 Migration och motioner från allmänna motionstiden hösten 2015 som gällde anslagen eller anslutande frågor. Bland motionerna fanns alternativa budgetförslag från Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Utskottet tillstyrkte propositionens förslag till anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt ca 19,4 miljarder kronor för 2016. Även regeringens förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden tillstyrktes av utskottet.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsförslag.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. De redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

I betänkandet fanns nio reservationer (M, SD, L, KD) och fem särskilda yttranden (M, C, V, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

En mer jämställd föräldrapenning (SfU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och sju motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden hösten 2015.

I propositionen lämnades förslag om att reservera ytterligare en månad inom föräldrapenningen för vardera föräldern. Till följd av förslaget föreslogs även ändringar i lagen om jämställdhetsbonus.

Regeringen föreslog att bestämmelserna skulle träda i kraft den 1 januari 2016.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte motionerna.

I ärendet fanns fyra reservationer (M, SD, C, V, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna (SfU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna.

I propositionen lämnades förslag bl.a. om balanseringen av pensionssystemet under en balanseringsperiod och beräkningen av inkomstindex.

De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2016, men tillämpas första gången vid beräkningar för 2017.

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen.

I ärendet fanns två särskilda yttranden (SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet (SfU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet, två motioner som väckts med anledning av propositionen och tre motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden hösten 2015.

Regeringen föreslog bl.a. att fullt underhållsstöd inte längre ska lämnas om den bidragsskyldiga föräldern under minst sex månader i följd, i rätt ordning, till Försäkringskassan har betalat det belopp som har bestämts, att bidragsskyldiga föräldrars möjlighet att göra s.k. umgängesavdrag inom underhållsstödet avskaffas och att den bidragsskyldiga föräldern ska betala ränta på sin skuld även vid kortare dröjsmål med betalning.

Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 april 2016 med vissa övergångsbestämmelser.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motioner.

I ärendet fanns fem reservationer (M, SD, C, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (SfU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas och tre följdmotioner om avslag på propositionen samt motioner från allmänna motionstiden hösten 2015 om vårdnadsbidraget.

Regeringen föreslog att vårdnadsbidraget skulle avskaffas genom att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag skulle upphöra att gälla vid utgången av januari 2016, med vissa övergångsbestämmelser. Till följd av förslaget föreslogs även följdändringar i annan lagstiftning.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om att det kommunala vårdnads-bidraget ska tas bort och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns tre reservationer (M, SD, KD) och ett särskilt yttrande (C).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning (SfU9)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning och två följdmotioner.

Riksrevisionens övergripande slutsats i granskningsrapporten Aktivitets-ersättning – en ersättning utan aktivitet? (RiR 2015:7) var att syftet med aktivi-tetsersättningen inte uppnås och att ersättningen inte lever upp till riksdagens och regeringens mål om ett aktivt förhållningssätt för unga med nedsatt arbets-förmåga.

I skrivelsen redovisade regeringen dels sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten, dels vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas med anledning av rapporten.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionerna och lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet fanns två reservationer (M, C, L).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utlänningsdatalag (SfU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:65 Utlänningsdatalag och två följdmotioner som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter i verksamhet som Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna bedriver enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen.

Utskottet ställde sig även bakom regeringens förslag till följdändringar i socialförsäkringsbalken och polisdatalagen (2010:361).

Utskottet ansåg att riksdagen borde bestämma ikraftträdandet till den 12 februari 2016.

Utskottet ansåg att riksdagen borde avslå motionerna.

Justitieutskottet yttrade sig över propositionen och följdmotionerna i de delar som rörde Polismyndigheten.

I betänkandet fanns fem reservationer (M, SD, V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Medborgarskap (SfU11)

I betänkandet behandlade utskottet 19 motionsyrkanden från allmänna motionstiden hösten 2015 om svenskt medborgarskap.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns fyra reservationer (SD, C, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Socialavgifter (SfU12)

I betänkandet behandlade utskottet 18 motionsyrkanden från allmänna motionstiden hösten 2015 om socialavgifter.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns två reservationer (M, SD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin (SfU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:109 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin.

Utskottet såg positivt på de åtgärder som regeringen vidtagit och som i stort överensstämmer med Riksrevisionens bedömningar och rekommendationer. Regeringen hade avslutat rehabiliteringsgarantin med verkan fr.o.m. den 1 januari 2016 och vidtagit en rad andra åtgärder inom prioriterade områden för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Inga motioner hade väckts med anledning av skrivelsen.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Migration och asylpolitik (SfU14)

I betänkandet behandlade utskottet ca 130 motionsyrkanden från allmänna motionstiden hösten 2015 samt 8 yrkanden i en motion väckt med anledning av en händelse av större vikt.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionsyrkanden om bl.a. grunder för skydd, asylprocessen, samarbetet inom EU, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, förvar och visering.

I ärendet fanns 41 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Anhörig- och arbetskraftsinvandring (SfU15)

I betänkandet behandlade utskottet ett sextiotal motionsyrkanden om anhörig- och arbetskraftsinvandring från allmänna motionstiden hösten 2015. Yrkandena rörde bl.a. uppehållstillstånd för anhöriga, försörjningskrav, uppskjuten invandringsprövning och frågor om hur utländsk arbetskraft ska kunna attraheras.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I ärendet fanns 22 reservationer (M, SD, C, V, L, KD) och ett särskilt yttrande (V).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ny lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Vidare behandlade utskottet sex följdmotioner. Utskottet föreslog, med anledning av tre motionsyrkanden, att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anförde om att rådande ordning för urval av kvotflyktingar till
Sverige skulle gälla även fortsättningsvis och att detta skulle tillkännages för regeringen. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

I ärendet fanns 18 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen (SfU17)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2015/16:147 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle bifalla regeringens förslag att ändra bestämmelsen om formella avvisningsgrunder i utlänningslagen (2005:716). Syftet med ändringen var att förtydliga att den som vistas i Sverige med visering eller som viseringsfri får avvisas om personen inte avser lämna Sverige efter att viseringstiden eller den viseringsfria tiden har löpt ut. Regeringen framhöll att ändringen är nödvändig för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt EU-rätten.

Den nya bestämmelsen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2016.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden:

2015/16:SfU1y till finansutskottet över regeringens förslag till regeringens utgiftsram för 2016 och den preliminära utgiftsramen för 2017 och 2018 inom utgiftsområdena 8 och 10–12, beräkningen av utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget, beräkningen av budgetens inkomster för 2016 och den preliminära beräkningen av budgetens inkomster för 2017 och 2018 i de delar som avser utskottets beredningsområde samt lagförslagen 3.7, 3.8, 3.10 och 3.12. Utskottet yttrade sig även över vissa motionsyrkanden.

2015/16:SfU2y till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

2015/16:SfU3y till finansutskottet över Extra ändringsbudget för 2016 – Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar.

Subsidiaritetsprövningar

Utskottet genomförde fyra subsidiaritetsprövningar, avs

Förslag om inrättande av en omplaceringsmekanism vid kriser och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (KOM(2015) 450).

Förslag om upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU och om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd och om ändring av direktiv 2013/32/EU ändring av förordning om enhetlig utformning av visumhandlingar (KOM(2015) 452).

Förslag om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (KOM(2015) 668).

Förslag om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) (KOM(2016) 290).

Utskottet ansåg inte att utkasten till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen.

EU-frågor

Utskottet fortsatte under riksmötet att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde. Samarbetet inom EU berör utskottet dels i fråga om personers fria rörlighet och en samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem, dels vad gäller asyl- och migrationspolitik.

Utskottet hade under riksmötet överläggningar med regeringen om sammanlagt 17 frågor inom utskottets beredningsområde. Därutöver fick utskottet information om EU-frågor från berörda departement.

Överläggningarna med Justitiedepartementet rörde bl.a. viseringspolitik, inrättandet av en omplaceringsmekanism vid kriser och ansvar för prövning av ansökningar om internationellt skydd, förteckning över säkra ursprungsländer och förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd samt om ändring av direktiv 2013/32/EU, EU:s handlingsplan för återvändande, EU:s åtgärdsplan mot smuggling av migranter, förslag till direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete, framtiden för EU:s asylsystem, genomförandet av uttalandet från EU och
Turkiet, viseringspolitik, asylreformpaketet (revidering av Dublinförordningen, Eurodac och utökat mandat till Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och laglig migration.

Under hösten 2015 informerade Justitiedepartementet utskottet om bl.a. hanteringen av flyktingkrisen, vidarebosättning, inrättandet av en omplaceringsmekanism vid kriser, förteckning över säkra ursprungsländer samt om Sveriges begäran till kommissionen med anledning av omfördelning av personer i behov av skydd. Under våren 2016 informerade Justitiedepartementet utskottet om bl.a. förslag om en europeisk resehandling för återsändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, genomförandet av mottagningscentrum (hotspots) i Grekland och Italien, återtagande- och viseringsförenklingsavtal, kommissionens rekommendation om ett frivilligt humanitärt mottagandesystem tillsammans med Turkiet, framtida insatser och genomförandet av de prioriterade åtgärderna i den europeiska migrationsagendan, den aktuella lägesbilden på migrationsområdet, kommissionens meddelande om en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet och ökade möjligheter till laglig inresa i EU. Information gavs under våren även om kommissionens förslag om ändring av rådets beslut av den 22 september 2015 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland, asylreformpaketet, förslag om viseringsfrihet för ett flertal länder, genomförandet av EU–Turkiet-uttalandet av den 18 mars 2016, och utvecklingen i centrala Medelhavet.

Överläggningarna med Socialdepartementet rörde bl.a. social styrning i ett Europa för alla, tillräckliga pensionsinkomster mot bakgrund av en åldrande befolkning och den europeiska planeringsterminen 2016 – Politisk vägledning för sysselsättnings- och socialpolitiken.

Socialdepartementet informerade under hösten 2015 utskottet om bl.a. överträdelseärende 2014/4101 om föräldrapenning, förordning (EG) nr 883/2004, aviserade förslag till paket om arbetskraftens rörlighet, frågor om fri rörlighet för EU-medborgare och arbetet med utsatta EES-medborgare, social styrning för ett inkluderande Europa, den europeiska planeringsterminen 2016, kommissionens arbetsprogram 2016 (sociala området) och om samarbetsavtal med Rumänien och Bulgarien. Under våren 2016 informerade
Socialdepartementet utskottet bl.a. om läget för paketet för arbetskraftens rörlighet, ny start för förvärvsarbetande föräldrar, EU-domen Alimanovic (C-67/14), utsatta EU-medborgare (inklusive slutbetänkandet SOU 2016:6 Framtid sökes) och en europeisk pelare för sociala rättigheter.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet följer i det löpande arbetet upp riksdagens beslut i frågor som aktualiseras. Uppföljning genomfördes främst genom att utskottet vid sina sammanträden fick redovisningar från regeringen och myndigheter som underlag för diskussion och ställningstaganden. Även studiebesök och möten med organisationer m.m. har haft betydelse för uppföljningsarbetet.

Utskottet har löpande bjudit in Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för att få information om rapporter som rör utskottets ansvarsområde. Dessutom har Försäkringskassan, Riksrevisionen och Migrationsverket informerat utskottet.

Myndighetskontakter m.m.

I oktober 2015 informerade tf. generaldirektör Catarina Eklundh Ahlgren med medarbetare från ISF utskottet om rapporterna 2015:8 Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) och 2015:6 Offentlig och kollektivavtalad sjukförsäkring – Institutionell utveckling under 30 år. Under samma månad informerade dels generaldirektör Ann-Marie Begler från Försäkringskassan, dels generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare från Migrationsverket utskottet om respektive myndighets verksamhet och aktuella frågor.

I november 2015 informerade vikarierande generaldirektör Jenny
Kärrholm med medarbetare från ISF utskottet om rapporten 2015:10 Effekter av intensifierad handläggning för långtidssjukskrivna – En utvärdering av Försäkringskassans Pila-projekt.

Följande månad informerade riksrevisor Margareta Åberg och revisor Jenny Lee från Riksrevisionen om rapporten RiR 2015:19 Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner.

I januari 2016 informerade generaldirektör Anders Danielsson från Migrationsverket och chefen för Gränspolissektionen Patrik Engström utskottet om flyktingsituationen, mottagandet av asylsökande samt gränskontrollarbetet och id-kontrollerna.

I mars månad 2016 informerade generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare från Migrationsverket utskottet om myndighetens prognos och riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare från Riksrevisionen informerade om arbetet med en förnyad organisation för effektivitetsrevisionen samt pågående och kommande granskningar.

I juni 2016 informerade generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare från Migrationsverket utskottet om vidtagna och planerade åtgärder på vissa asylboenden.

Utländska besök

I september 2015 besöktes utskottet av Prof. Dr. Egon Jüttner från Tysklands bundestag, och under samma månad hade utskottet besök av en delegation från Kanada.

I november 2015 besöktes utskottet tillsammans med utrikesutskottet av generaldirektören William Swing för Internationella organisationen för migration (IOM). I samma månad deltog ledamöter i utskottet vid ett besök av presidiet vid Estlands motsvarighet till riksdagens EU-nämnd.

Utskottet tog emot en rysk delegation i februari 2016 och en delegation från tyska bundestag i april månad. Under samma månad deltog ledamöter från utskottet i ett besök av FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi i ett gemensamt möte med utrikesutskottet. Dessutom deltog ordförande Fredrik Lundh
Sammeli (S) och Yilmaz Kerimo (S) vid en arbetslunch med en turkisk parlamentsdelegation som socialutskottet var värd för under samma månad.

I maj 2016 deltog presidiet vid en arbetslunch där EU-nämnden var värd med anledning av ett besök av en parlamentsdelegation från Tjeckien. I samma månad deltog utskottet i ett besök av Finlands talman tillsammans med ledamöter från arbetsmarknadsutskottet.

I juni besöktes utskottet av Bulgariens vice talman i ett gemensamt möte med socialutskottet.

Övrigt

Den 23 september 2015 deltog Carina Ohlsson (S), Markus Wiechel (SD), Magda Rasmusson (MP) och Johanna Jönsson (C) i ett interparlamentariskt möte om migration i Europaparlamentet i Bryssel. På samma tema deltog Markus Wiechel (SD) och Jennie Åfeldt (SD) vid ett interparlamentariskt möte i Europaparlamentet i Bryssel den 10 november 2015.

Den 11 december 2015 deltog Johanna Jönsson (C) i ett möte i det italienska parlamentet om Schengen, migration och asylfrågor. Samma månad deltog Lotta Finstorp (M) i Europarådets konferens om migration i Paris.

Den 3 mars 2016 deltog Carina Ohlsson (S) och Anna Vikström (S) i ett interparlamentariskt möte i Europaparlamentet i Bryssel om kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU. Under samma månad deltog Anna Vikström (S) i ett interparlamentariskt möte i Haag om människohandel och migration.

Utskottet besökte Sveriges Läkarförbund den 12 november 2015 och
Försäkringskassan den 10 februari 2016.

En delegation från utskottet reste till Etiopien och Rwanda den 3–11 september 2016 för att granska och få information om utskottets båda beredningsområden, socialförsäkring och migration. Inför resan fick utskottet information av Utrikesdepartementet och Svenska kyrkan om ländernas trygghetssystem. Inför delegationens resa tog Fredrik Lundh Sammeli (S) i juni 2016 emot Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka och Mathias Tegnér (S) tog i augusti 2016 emot förstesekreteraren Ms. Fireselam Teklemariam och medarbetare från Etiopiska ambassaden.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016