Socialutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

utskottsdokument 1998/99:CCC

Socialutskottets verksamhet       riksmötet 1998/99

1998/99

SoU

Arbetsområde

Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg tillhör också socialutskottets beredningsområde.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1998/99 hade socialutskottet följande sammansättning:

 

Ledamöter

Ingrid Burman (v)

Chris Heister (m)

Susanne Eberstein (s)

Margareta Israelsson (s)

Rinaldo Karlsson (s)

Chatrine Pålsson (kd)

Leif Carlson (m)

Hans Karlsson (s)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Conny Öhman (s)

Elisebeht Markström (s)

Rolf Olsson (v)

Lars Gustafsson (kd)

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Thomas Julin (mp)

Kenneth Johansson (c)

Kerstin Heinemann (fp)

 

 

 

Suppleanter

Catherine Persson (s)

Lars Elinderson (m)

Tullia von Sydow (s)

Kent Härstedt (s)

Lena Olsson (v)

Maj-Britt Wallhorn (kd)

Henrik Westman (m)

Ola Rask (s)

Göran Lindblad (m)

Urban Ahlin (s)

Marina Pettersson (s)

Stig Sandström (v)

Rosita Runegrund (kd)

Maud Ekendahl (m)

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Gunnel Wallin (c)

Harald Nordlund (fp)

Christina Nenes (s) (fr.o.m. 20 oktober1998)

Bertil Persson (m) (fr.o.m. 20 oktober 1998)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (fr.o.m. 20 oktober 1998)

Gunnar Goude (mp) (fr.o.m. 20 oktober 1998)

Agne Hansson (c) (fr.o.m. 18 december 1998)

 

Rossana Valeria (v) var ersättare för Stig Sandström 1999-01-11–1999-02-10

 

Ordförande i utskottet var Ingrid Burman, förste vice ordförande Chris

Heister och andre vice ordförande Susanne Eberstein. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Miljöpartiet de gröna.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Monica Dohnhammar, kanslichef

Ingrid Skogö, föredragande

Eva Willman, föredragande

Cecilia Back, föredragande

Jakob Hedenmo, föredragande

Madeleine Richter, byråassistent

Anita Lysholm, byråassistent


Verksamheten

Propositioner, skrivelser och motioner

Bland de större ärenden som utskottet behandlade kan nämnas utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i budgetpropositionen för år 1999 (bet. 1998/99:SoU1) samt propositioner om patientens ställning och om stärkt patientinflytande m.m. (bet. 1998/99:SoU3), om kontroll av syntetiska droger m.m. och om åtgärder mot dopning (bet. 1989/99:SoU5), om strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige m.m. (bet. 1998/99:SoU6), om könsstympning – borttagande av kravet på dubbel straffbarhet (1998/99:SoU12), om ersättning av staten till steriliserade i vissa fall (bet. 1998/99:SoU13) och om vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. (bet. 1998/99:SoU14).

Utskottet har vidare behandlat regeringsskrivelser om narkotikapolitik (bet. 1998/99:SoU4) och om redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1997 (bet. 1998/99:SoU2).

Riksdagens revisorers förslag 1998/99:RR2 angående primärvårdens resurser behandlades tillsammans med ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden i betänkande 1998/99:SoU10 Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.

Motioner från den allmänna motionstiden 1998 behandlade utskottet i de nämnda betänkandena samt följande betänkanden: 1998/99:SoU7 Äldrepolitik, 1998/99:SoU8 Folkhälsofrågor m.m., 1998/99:SoU9 Socialtjänstfrågor och 1998/99:SoU11 Handikappolitik m.m.

Behandlingen av skrivelse 1998/99:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1998, som regeringen överlämnade i maj 1999, samt de övriga ärenden som hänvisas till utskottet under återstoden av riksmötet, har skjutits upp till nästa riksmöte.

Utskottet slutbehandlade sammanlagt nio propositioner (hela eller delar), två skrivelser från regeringen, ett förslag från Riksdagens revisorer och 802 motionsyrkanden.

Utskottet avlämnade 14 betänkanden till kammaren och nio yttranden till andra utskott.

Under riksmötet höll utskottet 29 sammanträden.

Utskottsutfrågningar

Utskottet anordnade den 18 mars 1999 en offentlig utfrågning om läkemedel i framtiden. Detta mot bakgrund av utvecklingen och den allmänna debatten på läkemedelsområdet under senare tid. Utskottet ansåg det angeläget att få en aktuell och allsidig belysning av olika frågor samt därigenom skaffa sig viss beredskap för eventuella kommande ställningstaganden på området.

Utskottet har vidare hållit en sluten utfrågning om personalförsörjning och utbildningsbehov inom äldreomsorgen. 

Studieresor, studiebesök m.m.

Den 22–23 mars 1999 gjorde utskottet en studieresa till Östergötlands län. Programmet berörde i huvudsak frågor på barn och ungdomar. Information gavs om landstingets arbete inom barnpsykiatrin, länsstyrelsens arbete kring misshandlade barn och kvinnor och behandlingsarbete vid Folåsa behandlingshem med speciell inriktning på adopterade barn. I övrigt berördes även länsstyrelsens tillsynsverksamhet och landstingets medicinska programarbete liksom hemsjukvården.

Utskottet gjorde under riksmötet studiebesök hos Socialstyrelsen (november 1998), Systembolaget (november 1998), Statens beredning för medicinsk utvärdering (januari 1999) och Sveriges Läkarförbund (februari 1999). Utskottet inbjöds vidare till arbetsmiddag med socialministern (januari 1999) och till ett informationsmöte med OAS – Oberoende alkoholsamarbetet (mars 1999).

Utskottet inbjöd vidare Barnombudsmannen och Handikappombudsmannen till utskottet för att informera om aktuella frågor på respektive område. 

Utskottet tog emot en rysk delegation i maj 1999. I juni 1999 tog utskottet emot en delegation från det nederländska hälsoministeriet och i augusti 1999 kom en tysk delegation på besök.

Utskottet gjorde en studieresa till Nederländerna den 8–10 september 1999. Programmet rörde hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering samt hälsoekonomi inklusive läkemedelsförsörjning. Vidare omfattade programmet sociala frågor i anslutning till narkotikapolitik och prostitution.

EU-frågorna

Utskottet har på olika sätt försökt skaffa sig god överblick över utvecklingen inom EU och information inför kommande ministerrådsmöten inom utskottets ansvarsområde. Material som kommer in till riksdagen och som berör utskottets beredningsområde redovisas fortlöpande till utskottets ledamöter. Vid två tillfällen har utskottet fått information från företrädare för Socialdepartementet.

Utskottet har vidare gjort en studieresa till Bryssel den 12–13 april 1999 och då besökt Sveriges ständiga representation vid den europeiska unionen (EU) samt olika delar av kommissionen. Utskottet informerades även av socialrådet vid den finska representationen om aktuella frågor inför det finska ordförandeskapet i ministerrådet.

Uppföljning och utvärdering 

De utfrågningar som utskottet anordnat, såväl den offentliga som den slutna, har i stor utsträckning skett för att belysa utvecklingen på olika områden. En utskrift av utfrågningen om läkemedel har gjorts tillgänglig för en vidare krets genom publicering i serien Utredningar från riksdagen (1998/99:URD6). Studieresor och studiebesök har också utgjort led i utskottets uppföljning.

Elanders Gotab, Stockholm  1999