Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11

utskottsdokument 2010/11:29EB21

Trafikutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Trafikutskottet (TU) bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, trafiksäkerhet, post, elektroniska kommunikationer samt it-politik. Anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör trafikutskottets beredningsområde.

Sammansättning

Under riksmötet 2010/11 hade trafikutskottet följande sammansättning:

Ledamöter:

Anders Ygeman (S), ordförande

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Monica Green (S), fr.o.m. 2011-05-04

Malin Löfsjögård (M)

Lars Mejern Larsson (S)

Sten Bergheden (M)

Suzanne Svensson (S), fr.o.m. 2011-05-13

Lars Tysklind (FP)

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)

Edward Riedl (M)

Stina Bergström (MP)

Annelie Enochson (KD)

Tony Wiklander (SD)

Siv Holma (V)

Oskar Öholm (M), t.o.m. 2010-10-04

Pia Nilsson (S), t.o.m. 2011-05-02

Désirée Liljevall (S), t.o.m. 2011-05-02

Suppleanter:

Lotta Finstorp (M)

Leif Jakobsson (S)

Christer Akej (M)

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Suzanne Svensson (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Nina Larsson (FP)

Kerstin Nilsson (S)

Ola Johansson (C)

Annika Lillemets (MP)

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Jonas Sjöstedt (V)

Krister Örnfjäder (S), fr.o.m. 2010-12-21

Billy Gustafsson (S), fr.o.m. 2010-10-19

Katarina Köhler (S), fr.o.m. 2011-05-13

Christer Winbäck (FP), fr.o.m. 2010-10-19

Jonas Jacobsson (M), fr.o.m. 2010-11-17

William Petzäll (SD), fr.o.m. 2010-11-26

Josef Fransson (SD), fr.o.m. 2010-11-26

Lars Gustafsson (KD), fr.o.m. 2010-12-20

Andreas Carlson (KD), fr.o.m. 2011-05-11

Jasenko Omanovic (S), t.o.m. 2010-10-18

Carina Ohlsson (S), t.o.m. 2010-11-03

Extra suppleanter:

Marianne Åhman (FP), fr.o.m. 2011-04-27

Mats Sander (M), fr.o.m. 2011-04-07 t.o.m. 2011-06-22

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Göran Nyström, kanslichef

Hélène Tegnér, föredragande

Susanne Lindstedt, föredragande

Mattias Revelius, föredragande

Linda Kennemyr, föredragande tjl fr.o.m. 2011-06-01

Catarina Molin, föredragande fr.o.m. 2011-06-01

Cecilia Lekberg Sommerholt, extra föredragande fr.o.m. 2011-05-02

Anne Mattila Wass, utskottsassistent

Daniel Lindholm, utskottsassistent

 


Utskottets verksamhet

Betänkanden och utlåtanden som behandlats av utskottet

Utskottet har sammanlagt lämnat 25 betänkanden och 3 utlåtanden till kammaren. Nedan redovisas i korthet behandlade frågor och utskottets ställningstaganden samt riksdagens beslut.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

I betänkandet behandlar utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 avseende utgiftsområde 22 Kommunikationer. Vidare behandlas en budgetmotion från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om främst alternativa anslagsberäkningar.

Riksdagen godkände den 21 december 2010 regeringens förslag till ram för utgiftsområde 22 Kommunikationer. Ramen omfattar 40 125 miljoner kronor, varav 39 764 miljoner kronor är anslag inom det transportpolitiska området och 361 miljoner kronor är anslag inom området för politiken för informationssamhället. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner de förslag till anslagsberäkningar inom utgiftsområdet som redovisas i propositionen. Utskottet har vidare inte något att invända mot regeringens förslag till låneramar, ekonomiska bemyndiganden och investeringsplaner inom utgiftsområdet. Propositionen tillstyrks därmed även i detta avseende. Vidare tillstyrker utskottet att riksdagsbindningar som rör inrättandet av en särskild myndighet för rikstrafikfrågor – Rikstrafiken – ska upphöra att gälla.

Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om att godkänna att riksdagens tidigare ställningstaganden om betalnings- och avgiftsvillkor för järnvägstrafiken på Öresundsbron ska upphöra att gälla. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma till riksdagen med en konsekvensbeskrivning av de planerade avgiftsändringarna.

Vidare förslås att regeringens förslag som gäller bolagsförvaltningen bifalls av riksdagen.

I betänkandet behandlas även ett stort antal motioner om bl.a. höghastighetsbanor, Förbifart Stockholm och andra särskilda infrastrukturåtgärder i landet.

Utskottet avstyrker dessa motionsförslag med hänsyn bl.a. till rollfördelningen inom transportpolitiken, där projekt för att vidmakthålla och utveckla trafikens infrastruktur normalt sett inte är riksdagsfrågor utan i stället bör avgöras inom ramen för åtgärdsplaneringen. Syftet med ett stort antal av dessa motionsförslag förutsätts bli helt eller delvis tillgodosett.

I betänkandet finns sju reservationer (S, MP, V) och två särskilda yttranden. I det ena redogör Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för sina budgetalternativ.

Riksdagen godkände utskottets förslag utom när det gäller punkten Avgiftssättningen på Öresundsbron (reservation 2). Riksdagen godkände reservation 2 (S, MP, V) att nuvarande avgiftsvillkor ska fortsätta att gälla.

En digital agenda för Europa (TU2)

Utskottet redovisar i detta utlåtande sin granskning av Europeiska kommissionens meddelande En digital agenda för Europa (KOM(2010) 245). Utskottet välkomnar att kommissionen tagit initiativ till ett samlat och horisontellt grepp om it-politiken. Utskottet anser liksom kommissionen att den digitala agendan kommer att bidra till skapandet av en smart, hållbar och inkluderande tillväxt inom unionen.

Utskottet understyrker vidare vikten av att alla har tillgång till en modern it-infrastruktur samt betonar även betydelsen av digital kompetens för att kunna medverka fullt ut i informationssamhället.

Utskottet ställer sig bakom kommissionens ansträngningar att skapa en väl fungerande digital inre marknad och framhåller att detta arbete måste vara brett och leda till förbättringar på områden som konsumentskydd och immaterialrätt. Utskottet lyfter också fram betydelsen av insatser för att främja tillit och säkerhet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Vägsäkerhetslag (TU3)

Utskottet ställer sig bakom propositionen 2009/10:230 Vägsäkerhetslag. Det innebär att alla de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet
(TEN-T), vilket för Sveriges del huvudsakligen utgörs av landets Europavägar. Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG av den 19 november 2008 om förvaltning av vägars säkerhet.

Utskottet anser det angeläget att åtgärder vidtas inom EU för att förbättra trafiksäkerheten och delar uppfattningen om vikten av säkrare vägar inom unionen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1 (TU4)

Utskottet tillstyrker proposition 2009/10:231 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1. Förslaget innebär lagändringar för att genomföra dels direktivet om hamnstatskontroll, dels en ändring av direktivet om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (övervakningsdirektivet).

Enligt utskottets mening bör ikraftträdandet av lagändringarna med anledning av övervakningsdirektivet respektive ikraftträdandet av Lissabonfördraget förskjutas med en dryg månad jämfört med regeringens förslag och bestämmas till den 1 januari 2011. De lagändringar som avser genomförandet av hamnstatskontrolldirektivet bör träda i kraft den 1 januari 2011, dvs. i enlighet med regeringens förslag.

Riksdagens tillstyrkte utskottets förslag med nu nämnda ändring av tidpunkten för ikraftträdandet.

Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet (TU5)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet. Huvuddelen av förslagen gäller att öka punktligheten, minska driftstörningar och höja kvaliteten i järnvägssystemet genom att införa bestämmelser om ett ekonomiskt incitamentssystem i järnvägslagen (2004:519).

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns tre reservationer (S, MP, V).

Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet (TU6)

Utskottet tillstyrker proposition 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet. Det innebär att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillsyn, ärendehandläggning och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter inom samtliga trafikslag. Utskottet framhåller att konkurrensvillkoren mellan de fyra trafikslagen härigenom görs mer jämförbara och att det trafikslagsövergripande synsättet kan främjas i enlighet med gällande transportpolitiska principer. Utskottet föreslår också att riksdagen antar regeringens förslag om att samla tillsynsuppgifter enligt arbetstidsbestämmelserna inom delar av transportområdet hos Transportstyrelsen. Regeringens förslag medför att förändringar behöver göras i 25 författningar på transportområdet.

Utskottet välkomnar att Transportstyrelsens avgifter fortsättningsvis ska bruttoredovisas för att uppnå bättre överblick och styrning. Vidare noteras med tillfredsställelse att Transportstyrelsens styrelse har godkänt att museijärnvägar ska undantas från huvudregeln om självkostnadsprincipen i de nya avgiftsföreskrifter som myndigheten avser att fastställa.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns tre reservationer (S, MP, V).

Alkolås efter rattfylleri (TU7)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri. I betänkandet behandlas även motioner om alkolåsfrågor. Propositionens syfte är att ett permanent system med villkorlig körkortsåterkallelse införs. Den som dömts för rattfylleri föreslås få behålla sitt körkort om alkolås installeras och vissa andra krav är uppfyllda. Tiden med krav på alkolås kan variera. Spärrtiden, den tid då körkortet återkallas om alkolås inte ges som villkor, föreslås bli minst lika lång som villkorstiden med alkolås, dvs. ett eller två år.

Utskottet framhåller att alkoholpåverkade förare utgör en stor riskfaktor i trafiken och klargör att det finns ett klart samband mellan förekomsten av trafikolyckor och rattfylleri. För att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken och nå trafiksäkerhetsmålen behöver åtgärderna mot rattfylleri bli effektivare. Utskottet anser att det är viktigt att individen ges starka motiv för att ansöka om alkolåsvillkorat körkort. Därför bör, som regeringen förordar, kostnaderna för individen sänkas och konsekvenserna av att inte ansöka om alkolåsvillkorat körkort bli mer kännbara.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns fyra reservationer (S, MP, V).

Underhåll av järnvägar (TU8)

I betänkandet behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses redogörelse om Banverkets underhåll av järnvägar (redog. 2010/11:RRS7) och en följdmotion.

Utskottet konstaterar att Riksrevisionens granskning klargör att tillräckliga och tillförlitliga underlag saknas för att effektivt styra underhållet av järnvägarna. Enligt utskottets mening är detta allvarligt såväl ur transportpolitisk som statsfinansiell synpunkt. Utskottet delar därför Riksrevisionens styrelses överväganden om behov av förändringar och förutsätter att revisionernas rekommendationer till regeringen och Trafikverket kommet att utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet för att trygga att underhåller av landets järnvägar sker effektivt och ändamålsenligt.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns en reservation (S, MP, V).

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg (TU9)

I betänkandet behandlar utskottet regeringens skrivelse med redogörelse för den konvention (nr 188) om arbete ombord på fiskefartyg som antogs av Internationella arbetskonferensen 2007.

Utskottet ser med tillfredsställelse på att regeringen den 13 januari 2011 beslutade om direktiv till en utredning för att bringa klarhet i de frågor som bedömts utgöra hinder för en ratifikation från svensk sida.

Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020 (TU10)

Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens meddelande Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020, KOM(2010) 389. Meddelandet syftar till att skapa allmänna ramar och målsättningar för nationella och lokala strategier för trafiksäkerheten i EU.

Utskottet välkomnar att trafiksäkerhet lyfts fram på europeisk nivå och ser det som positivt att kommissionen betonar att trafiksäkerhet bör ses ur ett helhetsperspektiv. Utskottet ser det som angeläget att kommissionens fortsatta arbete förstärks, samtidigt som det är viktigt att också lyfta fram trafikantens eget ansvar. Tekniska lösningar, särskilt alkolås, är viktiga för fortsatt framgång i trafiksäkerhetsarbetet. Vidare betonar utskottet hastighetsfrågans betydelse för trafiksäkerheten.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ändringar i fartygssäkerhetslagen (TU11)

I betänkandet föreslår trafikutskottet att riksdagen antar ändringar i 7 kap. 6  § fartygssäkerhetslagen (2003:364) då lagparagrafen kommit att få två olika lydelser fr.o.m. den 1 januari 2011.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Väg-, fordons- och trafikfrågor (TU12)

I betänkandet behandlar utskottet 47 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 om bl.a. förnybara drivmedel, åtgärder inom taxibranschen, fordonsbesiktning, registreringsskyltar, digitala färdskrivare, övergivna fordon och parkeringsfrågor.

Med anledning av förslag om olika miljöåtgärder inom trafikområdet betonar utskottet att omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem är en av de största utmaningarna inom transportpolitiken och konstaterar att en rad strategiska insatser har gjorts och att ytterligare betydelsefulla åtgärder aviserats. När det gäller taxitrafiken betonar utskottet vikten av att en sund konkurrens råder inom taxinäringen. Utskottet konstaterar att ett införande av redovisningscentraler för taxinäringen skulle kunna vara en verksam åtgärd för att främja taxibranschens utveckling.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns 14 reservationer (S, MP, SD och V).

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU13)

Utskottet avstyrker 30 motioner med 60 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 om järnvägspolitik, kollektivtrafik, färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade samt Gotlandstrafiken.

Utskottet framhåller att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppfylla de transportpolitiska målen och därigenom åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. Utskottet lyfter vidare fram att viktiga frågor som rör tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning har uppmärksammats och att regeringen vidtagit åtgärder som syftar till att främja resandet även för dessa resenärsgrupper. När det gäller Gotlandstrafiken framhåller utskottet att staten har ett ansvar för att det finns tillfredsställande transportmöjligheter även på Gotland och att frågan om ett slopande av det s.k. Gotlandstillägget bör ha en hög prioritet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns 17 reservationer (S, MP, V) och ett särskilt yttrande (V).

Kostnadskontrollen i stora väginvesteringar (TU14)

I betänkandet behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar (framst. 2010/11:RRS13) och två följdmotioner.

Utskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och ser allvarligt på de brister som identifierats. Utskottet framhåller att ett flertal kraftfulla insatser vidtagits under senare tid för att komma till rätta med problemen och för att förbättra uppföljningen och kostnadskontrollen av vägprojekten. Utskottet konstaterar att åtgärder vidtagits för att bl.a. stärka produktivitetsutvecklingen på anläggningsmarknaden, förbättra styrningen inom Trafikverket och förbättra redovisningen. Utskottet anser mot denna bakgrund att syftet med Riksrevisionens styrelses framställning kan förutsättas bli väl tillgodosett. Utskottet understryker dock samtidigt vikten av en löpande och noggrann uppföljning av utvecklingen på området.

Utskottet påminner vidare om att det bl.a. pågår en omfattande översyn av planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur. Utskottet förutsätter att regeringen utifrån detta arbete kommer att vidta lämpliga åtgärder för att effektivisera det nuvarande planeringssystemet.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns fyra reservationer (S, MP, V).

Kontroll av färdskrivare (TU15)

Utskottet ställer sig bakom proposition 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare. I propositionen föreslår regeringen att en tjänsteman vid Transportstyrelsen som har ett särskilt förordnande ska ha rätt att kontrollera ett fordons färdskrivare. En färdskrivare är en anordning som redovisar bl.a. en fordonsförares körtid, raster och viloperioder. Färdskrivare ska i princip användas i samtliga fordon med en totalvikt som överstiger 3,5 ton eller som används för transport av mer än nio personer inklusive föraren.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns en reservation (SD).

Sjöfart (TU16)

Utskottet avstyrker ett fyrtiotal motionsyrkanden om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2010. Motionsförslagen handlar bl.a. om sjöfartens utveckling, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor samt fritidsbåtsverksamheten.

Utskottet konstaterar att ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete inleddes förra året och alltjämt pågår för att stärka svensk kvalitetssjöfart och konkurrenskraften för den svenska sjöfartsnäringen. Ett betydelsefullt arbete drivs också såväl nationellt som internationellt för att utveckla en mer miljöanpassad och säker sjöfart. Med hänvisning till bl.a. detta avstyrks samtliga motionsförslag, där dock syftet med flera förslag förutsätts komma att bli i huvudsak tillgodosedda.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns sex reservationer (S, MP, V).

Infrastrukturens planering m.m. (TU17)

I betänkandet behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses redogörelse om förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet (redog. 2010/11:RRS15) och 20 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som gäller frågor om infrastrukturens planering.

I Riksrevisionens granskning identifieras ett antal kritiska områden för förvaltningen av de samhällsekonomiska metoderna och det anförs att det finns brister inom samtliga dessa. Riksrevisionens styrelse konstaterar att problemen har varit kända sedan lång tid och förutsätter att Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer kommer att tas till vara i regeringens och Trafikverkets fortsatta arbete. Utskottet välkomnar Riksrevisionens granskning och understryker vikten av att de samhällsekonomiska analyserna är väl underbyggda och av god kvalitet. Utskottet påminner dels om att ett betydelsefullt reformarbete för ökad effektivitet inom transportområdet inleddes under förra mandatperioden, dels att en utvecklingsplan för de samhällsekonomiska metoderna nyligen utformats. Utskottet förutsätter att de brister som identifierats i förvaltningen av de samhällsekonomiska kalkylerna kommer att hanteras inom ramen för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utskottet avstyrker vidare i betänkandet motionsförslag om infrastrukturplaneringens inriktning, bl.a. med hänvisning till att de prioriteringar som legat till grund för åtgärdsplaneringen för transportsystemet 2010–2021 inbegriper flertalet av de faktorer som lyfts fram i motionerna. Utskottet avstyrker också motionsförslag om olika finansieringsfrågor och understryker i sammanhanget att frivillig medfinansiering är ett angeläget sätt att öka investeringsvolymen samt att anslagsfinansiering förbättrar överskådligheten i statsbudgeten liksom riksdagens möjligheter till helhetssyn.

Utskottet avstyrker vidare, med hänvisning till vidtagna initiativ, motionsförslag om planeringsprocessen, om klimatpåverkan och effektivare samhällsplanering samt om inriktningen på det transportpolitiska arbetet inom EU.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns fem reservationer (S, MP, V) och ett särskilt yttrande (MP, V).

Trafiksäkerhet (TU18)

Utskottet avstyrker 61 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2010. Motionsförslagen handlar bl.a. om hastighetsfrågan, körkortsfrågor, barns trafiksäkerhet och alkoholpåverkade förare.

Utskottet betonar att förarens koncentration vid bilkörning är en av de viktigaste faktorerna för att undvika olyckor. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör beakta den forskning som gjorts och som pågår på området för att sedan återkomma till riksdagen senast under 2012 med förslag till de åtgärder som kan erfordras, eller redovisa vidtagna åtgärder när det gäller mobiltelefonerande vid bilkörning.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns tio reservationer (S, MP, SD, V) och ett särskilt yttrande (S, MP, V).

Behörighet för lokförare (TU19)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2010711:122 Behörighet för lokförare med förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller ett motionsförslag om undantag från lokförarkrav för museijärnvägar och klargör att lokförarkrav inte ska gälla för museijärnvägar på fristående nät. Utskottet föreslår vidare i ett tillkännagivande, med anledning av ett motionsförslag, att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur undantag för registerföring för bl.a. järnvägar med historiska ändamål eller turiständamål lämpligen kan regleras.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns ett särskilt yttrande (V).

Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra it-politiska frågor (TU20)

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer samt 2 följdmotioner som väckts med anledning av propositionen. I ärendet behandlas också andra it-politiska frågor med utgångspunkt i 34 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010.

Utskottet anser att de föreslagna lagändringarna sammantaget bidrar till att främja en mer ändamålsenlig reglering av elektroniska kommunikationer, till gagn för såväl marknadsaktörer som slutanvändare.

Utskottet konstaterar vidare att det pågår ett omfattande arbete med att utforma en bred och sammanhållen it-politisk strategi och för att göra Sverige till ett informationssamhälle för alla. Det framhålls också att frågor om tillgången till olika former av elektroniska kommunikationer är väl uppmärksammade. I betänkandet behandlas även frågor om integritetsskyddet inom elektroniska kommunikationer, robusta kommunikationer, internationell roaming för datakommunikationstjänster, öppen källkod och öppna standarder, it och miljön samt sociala medier.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns sex reservationer (S, MP, SD, V).

Cykelfrågor (TU21)

I betänkandet behandlar utskottet 30 motionsyrkanden om cykelfrågor från allmänna motionstiden 2010. Motionerna rör bl.a. mål för cykelpolitiken samt infrastrukturåtgärder och trafikregler för cykling.

Med hänvisning bl.a. till att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska göra en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv avstyrker utskottet motionsförslagen.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns 10 reservationer (S, MP, V) och ett särskilt yttrande (V).

Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (TU22)

Utskottet redovisar i detta utlåtande sin granskning av Europeiska kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – Ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (KOM(2011) 144).

Utskottet välkomnar kommissionens initiativ till ny vitbok om den framtida europeiska transportpolitiken. Utskottet instämmer i huvudsak i de mål och initiativ som kommissionen redovisar i färdplanen; utskottet ifrågasätter dock att kommissionen för fram att överflyttning av trafik från ett trafikslag till ett annat är en målsättning i sig. Utskottet lägger liksom kommissionen stor vikt vid miljö- och klimatrelaterade frågor och framhåller i utlåtandet behovet av att skapa ett hållbart transportsystem där transportslagen samverkar så att de används optimalt.

Utskottet delar vidare kommissionens syn på vikten av teknisk innovation och utveckling för att påskynda övergången till ett effektivare och mer hållbart transportsystem.

Utskottet välkomnar också kommissionens avsikt att förbättra samordningen av de befintliga finansieringsinstrumenten på transportområdet.

Utskottet pekar på att särskild hänsyn måste tas till de speciella förhållanden som råder i t.ex. Sverige med bl.a. stora avstånd och låg befolkningstäthet i stora områden.

När det gäller transportpolitiken gentemot tredjeland framhåller utskottet betydelsen av den nordliga dimensionen i EU:s externa och gränsöverskridande politik liksom vikten av den gemensamma strategin för Östersjöområdet.

Utskottet understryker också i utlåtandet vikten av att kommissionen i det fortsatta arbetet inte gör avkall på subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Utskottet anför i sammanhanget att frågor om t.ex. den lokala och regionala kollektivtrafiken lämpligtvis bör hanteras inom respektive medlemsstat.

Riksdagen godkände utskottets förslag. I ärendet finns tre motivreservationer (S, MP, SD, V).

Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2 (TU23)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2010/11:116 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2.

I propositionen lämnar regeringen förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra det s.k. klassdirektivet. Detta reglerar frågor om åtgärder som medlemsstaterna ska vidta i sina förbindelser med de organisationer som tar hand om inspektion, besiktning och certifiering av fartyg inom EU.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lagändringar, dock med den ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor som föranleds av behovet av att införa en möjlighet för den svenska utredande myndigheten av en sjöolycka eller ett tillbud till sjöss att överlåta förvaltningsuppgifter av en undersökning till ett utländskt organ som fullgör utredningsskyldighet enligt olycksutredningsdirektivet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Genomförande av direktivet om flygplatsavgifter m.m. (TU24)

I betänkandet behandlar utskottet luftfartsfrågor med utgångspunkt från åtta motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Motionsförslagen rör bl.a. flygplatser samt miljö- och säkerhetsfrågor inom luftfarten.

Med hänvisning bl.a. till den gällande planeringsprocess som riksdagen lagt fast för bl.a. flygplatser och det miljöarbete som bedrivs inom luftfartsområdet avstyrker utskottet motionsförslagen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

I betänkandet finns tre reservationer (S, MP, V).

Postservice och grundläggande betaltjänster (TU25)

I detta betänkande behandlar utskottet frågor om postservice och grundläggande betaltjänster med utgångspunkt i 14 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011.

Utskottet förutsätter att regeringen och PTS bevakar frågan om samhällets behov av posttjänster och postservice av god kvalitet och hög tillgänglighet i hela landet. När det gäller grundläggande betaltjänster understryker utskottet betydelsen av att alla får tillgång till grundläggande betaltjänster och framhåller vikten av att utvecklingen på betaltjänstområdet följs.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

I betänkandet finns två reservationer (S, MP, V).

Godkännande av den reviderade STCW-konventionen (TU26)

Utskottet tillstyrker regeringens proposition 2010/11:117 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

I betänkandet finns en reservation (S, V).

Lag om flygplatsavgifter (TU27)

I detta betänkande tillstyrker utskottet regeringens proposition 2010/11:143 Lag om flygplatsavgifter.

I korthet innebär lagförslaget att flygplatsens ledningsenhet och flygföretagen fortlöpande ska samråda om bl.a. flygplatsavgifterna samt att sådant samråd ska vara obligatoriskt när flygplatsens ledningsenhet överväger att höja sina avgifter eller förändra grunderna för uttaget av avgifterna. Utskottet ställer sig positivt till strävan att öka kostnadseffektiviteten på gemenskapens större flygplatser och att flygplatsavgifterna tas ut på ett öppet, konkurrensneutralt och relevant sätt. I dagens läge är det i Sverige bara Stockholm Arlanda flygplats som uppfyller kriterierna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ändring i offentlighets- och sekretesslagen (TU28)

I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen antar utskottets förslag till ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ändringen avser främst ändrad beteckning på en paragraf.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Utskottet har under riksmötet lämnat följande fem yttranden till andra utskott:

-  2010/11:TU1y till justitieutskottet om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser

-  2010/11:TU2y till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

-  2010/11:TU3y till justitieutskottet över lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG

-  2010/11:TU4y till konstitutionsutskottet över redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2010/11:75)

-  2010/11:TU5y till finansutskottet över vårändringsbudget för 2011.

EU-frågor

En stor del av trafikutskottets beredningsområde är antingen direkt hänförligt till EU:s regelverk eller har i övrigt anknytning till EU-samarbetet.

Beredningsområden

Inom kommissionen bereds frågor om transporter inom DG Transport och rörlighet och om telekommunikationer inom DG Informationssamhället och medier. Postfrågor bereds inom DG Inre marknaden och tjänster. Inom det berörda rådet – TTE (transport, telekommunikation och energi) – behandlas trafikutskottets frågor enligt följande huvudindelning.

 

Transporter:

-  Övergripande och intermodala frågor (t.ex. transporter och miljö, godslogistik, transeuropeiska nät, kombinerade transporter, satellitnavigering och prissättning på transportområdet).

-  Vägtransporter (t.ex. vägtrafiksäkerhet och harmonisering av fordonsbestämmelser).

-  Järnvägstransporter (t.ex. ett gemensamt europeiskt järnvägsområde och järnvägssäkerhet). 

-  Sjöfart (t.ex. en gemensam havspolitik, sjösäkerhet, hamninfrastruktur och inlandssjöfart).

-  Luftfart (t.ex. ett gemensamt europeiskt luftrum och flygsäkerhet).

Telekommunikation:

       IKT-frågor (t.ex. initiativet ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning” och lagstiftning om elektronisk kommunikation).

·    Postfrågor

·     

EU-dokument

Till trafikutskottet har kammarkansliet under riksmötet remitterat drygt 60 EU-dokument (företrädesvis från kommissionen, s.k. KOM-dokument). Vidare har utskottet behandlat 8 faktapromemorior senast FPM 115. Kansliet gör korta sammanfattningar av EU-dokumenten. Sammanfattningarna sammanställs i en promemoria som – i likhet med de remitterade faktapromemoriorna – regelmässigt skickas ut till utskottets ledamöter. Vid utskottssammanträden redovisas även inkomna faktapromemorior i särskild ordning. EU-frågor utgör normalt en stående dagordningspunkt vid utskottets sammanträden.

Inom utskottet har en särskild arbetsgrupp bildats med företrädare för respektive parti för beredning av utlåtanden och yttranden inom EU-området. Arbetsgruppen tar vidare terminsvis inför varje nytt ordförandeskap fram förslag på EU-frågor som bör ägnas särskild uppmärksamhet i utskottsarbetet.

Information från företrädare för regeringen m.m.

Utskottet har haft möten med företrädare för regeringen vid flera tillfällen (se vidare under avsnittet Studieresor, studiebesök, information m.m.). Ett syfte med dessa möten är att utskottet ska få en orientering om innevarande och nästföljande ordförandeskaps arbetsprogram på trafikutskottets beredningsområde och om regeringens prioriteringar med anledning av detta.

Möten med regeringsföreträdare sker regelmässigt inför relevanta ministerrådsmöten i TTE-rådet. Utskottet delges här information om rådsdagordningen och om regeringens ståndpunkt i de aktuella ärendena. 

Mötena med regeringsföreträdarna syftar till att utskottet löpande ska informeras om de nya förslag och andra ärenden som presenterats av kommissionen. Bland de ärenden som särskilt diskuterats under riksmötet kan nämnas följande:

       inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

       den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

       ändrade regler för elektronisk kommunikation.

Vidare gjorde utskottet den 27 februari–1 mars 2011 ett studiebesök i Bryssel. Utskottet fick här bl.a. möjlighet att träffa företrädare för kommissionen och diskutera innehållet i den digitala agendan för Europa och den framtida europeiska transportpolitiken.

Genomförande av EU-lagstiftning

Flera av de betänkanden och yttranden som utskottet avlämnat under riksmötet har antingen haft sin direkta grund i EU-rätten eller i övrigt hänvisat till pågående beredning, däribland följande:

       2010/11:TU3 Vägsäkerhetslag (direktiv 2008/96/EG)

       2010/11:TU4 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 1 (direktiv 2009/16/EG och 2009/17/EG)

       2010/11:TU5 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet (direktiv 2001/12/EG och 2001/14/EG)

       2010/11:TU19 Behörighet för lokförare (direktiv 2007/59/EG)

       2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra it-politiska frågor (direktiv 2009/136/EG och 2009/140/EG samt förordning EG nr 544/2009)

       2010/11:TU23 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2 (direktiv 2009/15/EG och 2009/18/EG samt förordning EG nr 391/2009)

       2010/11:TU27 Lag om flygplatsavgifter (direktiv 2009/12/EG)

       2010/11:TU3y Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG.

Utlåtanden och yttranden

Trafikutskottet har avlämnat följande tre utlåtanden under riksmötet med anledning av inkomna kommissionsdokument:

      2010/11:TU2 En digital agenda för Europa (KOM(2010) 245)

       2010/11:TU10 Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020 (KOM(2010) 389)

      2010/11:TU22 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde (KOM(2011) 144).

Utskottet har vidare lämnat ett yttrande (2010/11:TU1y) till justitieutskottet över kommissionens meddelande om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser (KOM(2010) 311).

Subsidiaritetsprövning

Av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, följer att de nationella parlamenten har möjlighet att göra en subsidiaritetskontroll av förslag till EU-lagstiftning. Trafikutskottet har under riksmötet genomfört 10 sådana subsidiaritetsprövningar, t.ex. av kommissionens direktivförslag om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (KOM(2010) 475) och av förslaget till förordning om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik (KOM(2010) 494). Utskottet har i samtliga fall funnit att de granskade lagförslagen inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljning och utvärdering

I utskottens beredning av ärendena ingår att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut (4 kap. 18 § RO). Utskottens skyldighet att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut inom sina ämnesområden har ytterligare tydliggjorts genom att riksdagen under 2010 beslutade att införa en bestämmelse i regeringsformen (4 kap. 8 § RF). Riksdagen har vidare fattat beslut om riktlinjer som syftar till att utveckla riksdagens arbete med uppföljning och utvärdering. Enligt riktlinjerna omfattar utskottens uppföljnings- och utvärderingsverksamhet dels fördjupade uppföljningar och utvärderingar, dels uppföljningar av den resultatinformation som regeringen lämnar i budgetpropositionen och i resultatskrivelser. Utskottets arbete i form av utfrågningar, seminarier och studiebesök m.m. är en del av utskottets löpande uppföljnings- och utvärderingsarbete.

It-politiskt mål

Vid trafikutskottets sammanträde den 2 november 2010 presenterades en förstudie om det av riksdagen beslutade it-politiska målet att Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. Av förstudien framgick att regeringens återrapportering av målet hittills inte helt tydligt har beskrivit i vilken utsträckning målet uppfylls, även om utvecklingen synes väl ske enligt det fastlagda målet. Förstudien visade att det har skett och alltjämt pågår ett antal initiativ för att åtgärda bristerna i återrapporteringen av det it-politiska målet. Mot denna bakgrund beslutade utskottet att avvakta utfallet av dessa initiativ och genomföra en fördjupad granskning av frågan inom ramen för mål- och resultatuppföljningen i samband med budgetberedningen hösten 2011.

Yrkesmässiga godstransporter på väg

Vid utskottets sammanträde den 25 november 2010 presenterades en förstudie om tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg. Utifrån förstudien beslutade utskottet att genomföra en huvudstudie som innefattar en uppföljning av regler och tillsyn med inriktning på att belysa kör- och vilotider, lastsäkring och överlast, cabotage samt hastigheter. Utskottet beslutade också att utse en grupp ledamöter med uppgift att följa och lämna synpunkter på uppföljningen. I gruppen ingår företrädare för samtliga partier. Under riksmötet 2010/11 har uppföljnings- och utvärderingsgruppen haft följande sammansättning:

§         Sten Bergheden, (M), sammankallande

§         Lars Tysklind (FP)

§         Annelie Enochson (KD)

§         Leif Pettersson (S)

§         Siv Holma (V)

§         Ola Johansson (C)

§         Annika Lillemets (MP)

§         Tony Wiklander (SD)

Under riksmötet 2010/11 har uppföljnings- och utvärderingsgruppen haft två möten. Gruppen genomförde dessutom den 3 maj 2011 ett studiebesök hos Polismyndigheten i Stockholms län i syfte att närmare studera polisens arbete med att kontrollera kör- och vilotider samt lastsäkring och överlaster. Huvudstudien inleddes i mitten av februari 2011 och uppföljningen planeras vara klar våren 2012.

Forsknings- och framtidsfrågor

Forsknings- och framtidsfrågor forsknings- och framtidsgrupp består av en utskottsledamot från varje parti och har under riksmötet 2010/11 haft följande sammansättning:

§           Malin Löfsjögård (M), sammankallande

§           Lars Mejern Larsson (S)

§           Lars Tysklind (FP)

§           Ola Johansson (C)

§           Annelie Enochson (KD)

§           Stina Bergström (MP)

§           Siv Holma (V)

§           Thoralf Alfsson (SD)

Gruppen har under året fortsatt att ta fram förslag till olika fördjupningsområden och lägga upp en strategi för arbetet med forskningsfrågor och teknikutvärdering inom transport- och it-områdena.

Under året slutfördes det projekt som utskottet – tillsammans med civilutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet – hade tagit initiativ till under riksmötet 2009/10 på det övergripande temat hållbarhet och anpassning till klimatförändringar. Projektet resulterade i en rapport från riksdagen (Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden, utgiven i serien Rapporter från riksdagen, 2010/11:RFR3). I rapporten redovisas forsknings- och framtidsaspekter i fråga om bl.a.

·         hållbara transporter i staden, inklusive försörjning med förnybara drivmedel

·         hållbart byggande och boende samt samhällsplanering

·         grönområden, luft, mark- och vattenmiljö samt biologisk mångfald i staden

Syftet med projektet var att presentera rapporter och vetenskapliga rön inom de berörda områdena som kan bidra till ökade kunskaper hos ledamöterna. I rapporten presenteras även goda exempel från Sverige och andra länder.

Projektet har letts av en styrgrupp med företrädare för de tre utskotten. Utvärderings- och forskningsfunktionen inom riksdagens utredningstjänst har – med biträde av de berörda utskottskanslierna – ansvarat för genomförandet. Inom ramen för uppdraget har forskare och andra experter anlitats för bidrag med textunderlag. Projektet har innefattat vissa för riksdagen nya arbetsmetoder. Sålunda har den utskottsövergripande aspekten fått ett tydligt genomslag  genom att det  är tre utskott som ingått i projektet. Härutöver har s.k. medborgarkonsultation använts liksom sociala medier (Facebook).

Vidare har forsknings- och framtidsgruppen under året diskuterat inriktningen av det faktablad (en s.k. fyrsiding) på temat hållbara transporter i städer som under hösten 2011 ska utföras av en doktorand från Lunds tekniska högskola. Projektet finansieras av Vinnova och är en del av det forskningsstipendiatprogram som är knutet till utvärderings- och forskningsfunktionen. Gruppen har också diskuterat tänkbara ämnen på trafikutskottets område inför riksdagens framtidsdag i januari 2012.

Utfrågningar och seminarier

Under riksmötet har utskottet anordnat en offentlig utfrågning:

           den 9 december 2010: Offentlig utfrågning om vinterberedskapen inom järnvägstrafiken.

Studieresor, studiebesök, information m.m.

2010

Den 4 november – Generaldirektör Gunnar Malm och chef för verksamhetsområde Samhälle Lena Erixon från Trafikverket, informerade om aktuella verksamhetsfrågor.

Den 9 november – Sandra Gegerfelt från Transportgruppen, Bengt Waldersten och Carina R Nilsson, båda från Sveriges Åkeriföretag, Anna Grönlund från Bussbranschens Riksförbund, Jan-Olov Bergling från Svenska Flygföretagens Riksförbund, Håkan Friberg från Sveriges Redareförening, Peder Wadman och Gunnar Alexandersson, båda från Branschföreningen Tågoperatörerna, Guy Ehrling från Näringslivets Transportråd samt Pether Nordin och Bengt Magnusson, båda från Transportstyrelsen, informerade utskottet om förslag angående förändrade avgifter i Transportstyrelsens verksamhet.

Den 18 november – Riksrevisor Claes Norgren, revisionsdirektör Jan Vikström och revisionsledare Ingvar Önnhage, samtliga från Riksrevisionen, informerade utskottet om Riksrevisionens granskning om Banverkets underhåll av järnvägar.

Den 23 novemberinfrastrukturminister Catharina Elmsäter–Svärd från Näringsdepartementet informerade dels om budgetförslag för trafikens infrastruktur, dels inför rådsmötet den 2 december 2010 med EU:s transportministrar.

Den 23 novemberstatssekreterare Marita Ljung  från Näringsdepartementet informerade inför rådsmötet den 3 december 2010 för EU:s teleministrar.

Den 2 december – generaldirektör Staffan Widlert och chef för utvecklingsavdelningen Jacob Gramenius, båda från Transportstyrelsen, informerade om aktuella frågor.

Den 7 december – regionrådet Mats Persson, tillika ordförande i Skånetrafiken, och regionrådet Christine Axelsson båda från Region Skåne, informerade om regionens synpunkter på frågan om betalnings- och avgiftsvillkor för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund.

Den 9 december – utskottet arrangerade en offentlig utfrågning om vinterberedskapen inom järnvägstrafiken.

 

2011

Den 12–13 januari – företrädare för utskottet deltog i Transportforum i Linköping.

Den 25 januari – riksrevisor Claes Norgren med medarbetarna Jan Vikström, Christofer Lundin, Anna Johansson, Henrik Segerpalm, Frida Widmalm och Kristin Kirs, samtliga från Riksrevisionen, informerade om granskningsrapporterna RiR 2010:25 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar, RiR 2010:27 Förvaltningen av samhällsekonomiska metoder inom infrastrukturområdet och RiR 2011:6 Brister i kostnadskontrollen av stora järnvägsinvesteringar.

Den 27 januari – företrädare för utskottet genomförde ett studiebesök hos Rymdbolaget i Solna.

Den 31 januari–1 februari – utskottet genomförde en studieresa till Västernorrland.

Den 8 februari – statsrådet Anna-Karin Hatt informerade om strategin för en digital agenda för Sverige, lagrådsremissen om lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och aktuella frågor kring EU-arbetet.

Den 15 februari – generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl, marknadsdirektör Jonas Vedsmand och direktören för samhällsavdelningen Jaak Meri, samtliga från Sjöfartsverket, informerade utskottet om aktuella verksamhetsfrågor.

Den 17 februari – förbundsordförande Lennart Hamnered, förbundsdirektör Thomas Winskog och senior konsult Friborg Grayling, samtliga från Svenska Taxiförbundet, informerade om aktuella taxifrågor.

Den 27 februari–1 mars – utskottet genomförde en studieresa till Bryssel.

Den 3 mars – forskningschef Lennart Rådström och projektledare Claes Löfroth båda från Skogforsk, transportdirektör Carolina Boholm, Skogsindustrierna, utvecklingsstrateg Anders Berndtsson och vägteknikchef Thomas Asp från Trafikverket, Director Public Affairs Lennart Pilskog och projektledare Lena Larsson, båda från Volvo Lastvagnar, samt skogslogistikchef Ulric Långberg från Åkeriföretagen informerade om projektet Modulsystem för skogstransporter.

Den 15 mars – infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd från Näringsdepartementet informerade inför rådsmötet den 31 mars 2011 med EU:s transportministrar.

Den 29 mars – generaldirektör Brita Saxton och avdelningscheferna Gunnar Eriksson och Per-Åke Vikman, samtliga från Trafikanalys, informerade om myndigheten och dess verksamhet.

Den 31 mars – företrädare för utskottet genomförde ett studiebesök hos Trafikverket.

Den 7 april – företrädare för utskottet genomförde ett studiebesök hos Sveriges Åkeriföretag.

Den 11–12 april – företrädare för utskottet genomförde en studieresa till VTI i Linköping.

Den 27 april – företrädare för organisationen Future Rail Sweden informerade utskottet.

Den 28 april – koncernchef Raoul Grünthal och Halvar Kristiansen från Schibsted Sverige samt rättssakkunnig Helene Ramqvist och kansliråden Jörgen Samuelsson och Pontus Söderström från Näringsdepartementet informerade utskottet med anledning av proposition 2010/11:115 Ändrade regler för elektronisk kommunikation.

Den 3 maj – utskottet genomförde ett studiebesök hos Swedavia på Arlanda flygplats den 3 maj 2011.

Den 5 maj – Harriet Jorderud, landstingsstyrelsens ordförande i Jämtlands län, Christer Siwertsson, landstingsstyrelsens andre vice ordförande och Sara Ekström, förbundsdirektör vid Norrlandstingens Regionförbund, informerade utskottet om flygtrafiken mellan Östersund och Umeå med anledning av förslag i vårändringsbudgeten för 2011.

Den 12 maj – generaldirektör Gunnar Malm och ekonomidirektör Caroline Ottoson, båda från Trafikverket, samt statssekreterarna Hans Lindblad från Finansdepartementet och Carl von der Esch från Näringsdepartementet informerade utskottet om anslagstilldelningen till underhållet av järnväg.

Den 17 maj – statssekreterare Marita Ljung med medarbetare informerade inför rådsmötet den 27 maj 2011 för EU:s teleministrar.

Den 17 maj – kanslirådet Per Håvik från Näringsdepartementet informerade om innebörden av regeringens förslag till ändringar i lagen om vilotid för sjömän med anledning av proposition 2010/11:117.

Den 18–20 maj – Lotta Finstorp (M) deltog vid den 5:e parlamentariska Barentskonferensen i Luleå.

Den 31 maj – generalsekreterare Jesper Christensen och internationell sekreterare Maria Nordqvist, båda från SMC, samt vd Per Johansson, från McRF, informerade utskottet om aktuella frågor.

Den 7 juni – statssekreterare Carl von der Esch med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför rådsmötet den 16 juni 2011 med EU:s transportministrar.

Den 28–30 augusti – företrädare för utskottet deltog i trafiksäkerhetsseminariet i Tylösand.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll trafikutskottet 34 sammanträden. Den totala sammanträdestiden omfattade 23 timmar. Utskottet har lämnat 25 betänkanden och 3 utlåtanden till kammaren samt 5 yttranden till andra utskott. Utskottet behandlade 11 propositioner, 3 redogörelser från Riksrevisionens styrelse och 646 motionsyrkanden. Den totala tiden för trafikutskottets ärendedebatter i kammaren uppgick under riksmötet 2010/11 till 12 timmar och 27 minuter.

 

Elanders, Vällingby  2011