Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Utbildningsutskottets verksamhet riksmötet

2015/16

Utbildningsutskottets beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om

skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet

högre utbildning och forskning

studiestöd

anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning.

Sammansättning

Under riksmötet 2015/16 hade utbildningsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Lena Hallengren (S), ordförande

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Thomas Strand (S)

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Michael Svensson (M)

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Jabar Amin (MP), t.o.m. den 22 juni 2016

Elisabet Knutsson (MP), fr.o.m. den 28 juni 2016

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

Robert Stenkvist (SD)

Christer Nylander (FP), vice ordförande

Daniel Riazat (V)

Annika Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

Suppleanter

Lena Emilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M), föräldraledig fr.o.m. den 1 augusti 2016

Olle Thorell (S)

Carina Herrstedt (SD)

Pia Hallström (M)

Marianne Pettersson (S)

Kristina Yngwe (C), t.o.m. den 18 september 2015

Fredrik Christensson (C), fr.o.m. den 18 september 2016

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Nina Kain (SD)

Roger Haddad (FP)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Christina Östberg (SD)

Elisabet Knutsson (MP), t.o.m. den 28 juni 2016

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Barbro Westerholm (FP)

Said Abdu (FP)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), fr.o.m. den 23 februari 2016

Torbjörn Björlund (V), t.o.m. den 21 december 2015

Linus Sköld (S), t.o.m. den 4 april 2016

Alexandra Anstrell (M), fr.o.m. den 1 augusti 2016

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Cecilia Nordling, kanslichef

Roger Aule, föredragande

Ingrid Edmar, föredragande

Mimmi Lapadatovic, föredragande

Catarina Molin, föredragande

Helene Karlsson Högberg, extra föredragande fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december 2015 samt den 14 mars 2016 t.o.m. den 5 maj 2016.

Johan Sehlström, extra föredragande fr.o.m den 1 januari t.o.m. den 27 april 2016 samt den 5 september 2016 t.o.m. den 12 september 2016.

Anna Ekwing, extra föredragande fr.o.m. den 1 januari 2016 t.o.m. den 9 september 2016

Maria Lindh Sjöström, extra föredragande fr.o.m. den 6 mars 2016 t.o.m. den 8 juni 2016.

Lars Wikman, riksdagsstipendiat fr.o.m. den 4 december 2015 t.o.m. den 9 mars 2016

Amelie Andersson, utskottshandläggare

Annelie Jonsson, utskottsassistent t.o.m. den 31 januari 2016

Gunilla Qvarsebo, utskottassistent fr.o.m. den 11 april 2016 t.o.m. den 1 juli 2016

Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2015/16 lämnade utbildningsutskottet 23 betänkanden till kammaren och 9 yttranden till andra utskott. Utöver 12 propositioner och 1 skrivelse från regeringen behandlade utskottet även en redogörelse från Riksrevisionen, en verksamhetsberättelse från styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och sammanlagt 926 motionsyrkanden.

Utskottet anordnade tre öppna utfrågningar.

Utskottet genomförde en utskottsresa till Kanada, gjorde 10 studiebesök i Stockholmsområdet och tog emot 27 besök och uppvaktningar i utskottet.

Vid fyra tillfällen överlade utskottet med regeringen om EU-frågor och vid fyra tillfällen fick utskottet information om EU-frågor från regeringen.

Utskottet har under riksmötet publicerat två uppföljningsrapporter i riksdagens rapportserie.

Under riksmötet 2015/16 höll utskottet 42 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 41 timmar och 5 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (UbU1)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning med förslag till anslag m.m. för 2016 och 131 motionsyrkanden som rörde statens budget. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebar att knappt 69,5 miljarder kronor anvisades till 101 anslag inom utgiftsområdet för 2016. Utskottet tillstyrkte även regeringens förslag om att godkänna att riksdagens tidigare ställningstagande om att resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas även på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat inte längre ska gälla. Utskottet behandlade också resultatredovisningen i budgetpropositionen i olika avseenden och gjorde ett antal bedömningar.

Utgiftsområde 15 Studiestöd (UbU2)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 15 Studiestöd med förslag till anslag m.m. för 2016 och tio mo-tioner som rörde statens budget. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna. De tillstyrkta förslagen innebar att drygt 21,7 miljarder kronor anvisades till åtta anslag inom utgiftsområdet för 2016. Mest medel anvisades till anslaget 1:2Studiemedel (drygt 14,9 miljarder kronor) och anslaget 1:1Studiehjälp (drygt 3,3 miljarder kronor). Utskottet behandlade och tillstyrkte ett lagförslag som innebär förenklade regler om nedsättning av årsbelopp vid återbetalning av studielån. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2016. Utskottet tillstyrkte även regeringens förslag om förtydligande av jämställdhetsperspektivet i målet för utgiftsområdet. Utskottet behandlade också resultatredovisningen i budgetpropositionen i olika avseenden och gjorde ett antal bedömningar.

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning (UbU3)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:121 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa och en motion som väckts med anledning av propositionen. I ärendet fanns även ett yttrande från konstitutionsutskottet. Utbildningsutskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Förslaget innebär att lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa ska fortsätta att gälla t.o.m. den 31 december 2017. Lagen, som trädde i kraft den 1 december 2013, är tidsbegränsad och gäller t.o.m. den 31 december 2015.

Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1 (UbU4)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 och en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en skyldighet för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå de delar av kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk som avser läs- och skrivutveckling eller kunskapskravet i matematik samt elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt så att relevanta stödinsatser sätts in när så behövs. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2016.

Internationella skolor (UbU5)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:UbU5 Internationella skolor och en motion som har väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte propositionen med vissa ändringar och avstyrkte motionen. De tillstyrkta förslagen innebär att en interna-tionell skola ska definieras som en skola där utbildningen, i stället för att följa en svensk läroplan, bedrivs enligt ett annat lands läroplan eller en internatio-nell läroplan, och som i första hand riktar sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid. Det blir även tydligare vilka elever med svensk skolplikt som har möjlighet att gå i en internationell skola på grundskolenivå med enskild huvudman. Systemet för att godkänna en internationell grundskola med enskild huvudman kommer i stort att motsvara systemet för fristående skolor. Även kommuner ska få vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå om det behövs. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2016.

Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (UbU6)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet och två motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag med de ändringarna att lagarna föreslogs träda i kraft den 15 april 2016 samt vissa lagtekniskt motiverade redaktionella ändringar. Utskottet avstyrkte motionerna. Förslaget innebär att en ny lag, lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer, antas. Därigenom införlivas det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet i svensk rätt. Den nya lagen är en sektorsövergripande, horisontell författning som genomför de artiklar i direktivet som är av generell karaktär. Vissa av artiklarna är nya, andra finns sedan tidigare och har tidigare införlivats i de författningar som rör respektive yrke, dvs. sektorsspecifika författningar. Det medför vissa följdändringar i sju sektorsspecifika lagar, lagen (1974:191) om bevakningsföretag, socialtjänstlagen (2001:453), lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, patientsäker-hetslagen (2010:659), skollagen (2010:800), taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. En ny bestämmelse införs också i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric (UbU7)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spalla-tion Source Eric. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och godkände därmed ett undertecknat avtal mellan Sveriges regering och konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric. Enligt avtalet, som utskottet tillstyrkte, ska organisationen beviljas privilegier i Sverige som består i befrielse från mervärdesskatt och punktskatter. För att en sådan skattebefrielse ska komma till stånd tillstyrkte utskottet även en lag om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagändringen föreslogs träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Anställning under viss kompletterande utbildning (UbU8)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning och en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i skollagen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar. Anställningarna innebär undantag från skollagens krav på legitimation och behörighet för att få undervisa. Personerna som anställs ska parallellt genomföra en kompletterande pedagogisk utbildning för att få en lärarexamen. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2016.

Kvalitetssäkring av högre utbildning (UbU9)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning, två motioner som väckts med anledning av skrivelsen och tre motioner från allmänna motionstiden 2014/15 respektive 2015/16. I skrivelsen presenterade regeringen bedömningar när det gäller ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Bedömningarna ska vara ett ramverk för kvalitetssäkringssystemet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och föreslog tre tillkännagivanden till regeringen. Tillkännagivandena innebar att

regeringen ska ge Universitetskanslersämbetet i uppdrag att årligen rapportera om det nya kvalitetssäkringssystemet

regeringen ska utvärdera och följa upp det nya kvalitetssäkringssystemet tre år efter införandet

regeringen ska se över hur utbildningars kvalitet kan jämföras mellan olika lärosäten. Därmed tillstyrktes tre motionsyrkanden och övriga motioner avstyrktes.

Studiestöd (UbU10)

I detta betänkande behandlade utskottet 45 motionsyrkanden om studiestöd från allmänna motionstiden 2014/15 respektive 2015/16. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden främst med hänvisning till pågående beredning, gällande bestämmelser och tidigare ställningstaganden.

Förskolan (UbU11)

I detta betänkande behandlade utskottet 47 motionsyrkanden om förskolan från allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbeten, vidtagna åtgärder och tidigare ställningstaganden.

Grundskola (UbU12)

I detta betänkande behandlade utskottet 32 motionsyrkanden om grundskolan från allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet tillstyrkte motionsyrkanden om fler matematiklektioner i grundskolan. Tillkännagivandet innebär att re-geringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som medger en ytterligare utökning av undervisningstiden i matematik i årskurs 7–9 fr.o.m. 2017 för att stärka elevernas matematikkunskaper. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

Gymnasieskolan (UbU13)

I detta betänkande behandlade utskottet 42 motionsyrkanden om gymnasieskolan från allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet tillstyrkte motionsyrkanden om att regeringen ska utreda om en breddad och förstärkt gymnasial lärlingsutbildning kan införas och vilka konsekvenser det skulle medföra. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

Skolväsendet (UbU14)

I detta betänkande behandlade utskottet 267 motionsyrkanden som rör övergripande skolfrågor från allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16. Utskottet tillstyrkte motionsyrkanden om tioårig grundskola, möjligheten till konfessionella inslag i utbildningen, införande av ett nationellt digitalt lärarlyft, digitaliserade nationella prov med extern rättning och utökad undervisningstid i idrott och hälsa. De fem tillkännagivandena innebär följande:

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om en tioårig grundskola.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att det ska införas ett undantag från 1 kap. 6 § skollagen (2010:800) med innebörden att konfessionella inslag ska få förekomma i offentliga skolor, i annan utbildning än undervisning, vid vissa tillfällen i samband med firandet av skolavslutningar och andra traditionella högtider.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om ett nationellt digitalt lärarlyft.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att digitaliserade nationella prov med extern rättning ska införas.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att utöka undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning av ämnet med 20 procent.

Övriga motionsförslag avstyrktes.

Högskolan (UbU15)

I detta betänkande behandlade utskottet 193 motionsyrkanden om högskolan från allmänna motionstiden 2014/15 respektive 2015/16. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden med hänvisning till i huvudsak gällande bestämmelser, pågående arbeten och vidtagna åtgärder.

Vuxenutbildning (UbU16)

I detta betänkande behandlade utskottet 46 motionsyrkanden om vuxenutbildning från allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet avstyrkte samtliga mo-tionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående beredning och tidigare ställningstaganden.

Forskning (UbU17)

I detta betänkande behandlade utskottet 78 motionsyrkanden om forskning från allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden i huvudsak med hänvisning till pågående beredningsarbete och den aviserade forskningspolitiska propositionen.

Ökade möjligheter att erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet genom fjärrundervisning (UbU18)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål och fyra motionsyrkanden som har väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte propositionen och avstyrkte motionsyrkandena.

De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär att uppgifter inom grund-skolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som avser modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. Även uppgifter som avser fjärr-undervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. Uppgifterna får dock endast överlämnas på entreprenad om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen. Vidare innebär lagändringarna att skollagens definition av entreprenad ändras. Entreprenad föreslås innebära att en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman med bibehållet huvudmannaskap sluter avtal med någon annan än kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen om att utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. Utskottet tillstyrker dessutom en lagändring som innebär ett undantag från kommunallagen och som ger kommuner och landsting befogenhet att utföra uppgifter inom skolväsendet på entreprenad åt en annan huvudman inom skolväsendet, även om angelägenheten inte har anknytning till kommunens eller landstingets område eller medlemmar. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2016.

Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever (UbU19)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:134 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Utskottet tillstyrkte reger-ingens förslag. Förslaget rör bidrag till enskilda huvudmän för förskolor och skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever och innebär att det förtydligas att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov. Vidare innebär det att en kvarvarande hänvisning i skollagen om specialutformade program i gymnasiesärskolan som inte längre tillhandahålls tas bort. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2016.

Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar (UbU20)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar samt två följdmotionsyrkanden och två motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Förslaget innebär rätt för lärare och studenter att utse ledamöter i styrelser för statliga universitet och högskolor, i stället för att vara representerade i sådana styrelser. De ändrade bestämmelserna föreslogs börja gälla den 1 augusti 2016. Regeringen redovisade även sina bedömningar när det gäller hur förslag om ordförande och övriga ledamöter som regeringen utser i styrelser för statliga universitet och högskolor ska tas fram samt frågor om styrelsens sammansättning.

Vissa timplanefrågor (UbU21)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att den minsta totala undervisningstiden utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt i grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan. För grundskolan föreslogs att den ökade undervisningstiden ska användas för ämnet matematik och regeringen bedömde även att den utökade undervisningstiden bör användas för ämnet matematik även i specialskolan och sameskolan samt i grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2016.

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (UbU22)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen och en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Förslaget innebär bl.a. att det tillfälliga utbildningsbidraget, som införs för personer med examen på forskarnivå som läser en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, ska vara skattepliktigt, att sekretess ska gälla i ärenden om utbildningsbidrag och att en etableringsplan ska upphöra att gälla när en nyanländ påbörjar utbildningen. Studiemedel ska inte få lämnas eller tas emot för den tid då utbildningsbidraget lämnas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2016.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovis-ning 2015 (UbU23)

I detta betänkande behandlade utskottet styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2015 (2015/16:RJ1) och Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över fondens årsredovisning för samma år (2015/16:RR3).

Enligt Riksrevisionens uppfattning ger stiftelsens årsredovisning tillsammans med förvaltningsberättelsen och övrig information en rättvisande bild. Riksrevisionen har också granskat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och funnit att varken styrelsen eller verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen eller årsredovisningslagen. Däremot anser Riksrevisionen att styrelseledamot eller den verkställande direktören har handlat i strid med stiftelsens stadgar. Som grund anför Riksrevisionen att arvoden till styrelseledamöter har betalats ut i strid med den s.k. arvodeslagen. RJ:s praxis för arvodesutbetalning har inte uppmärksammats av revisionen tidigare.

Utbildningsutskottet noterade att styrelsen har vidtagit åtgärder och överväger ytterligare åtgärder med anledning av Riksrevisionens uttalanden och föreslog att riksdagen lägger redogörelserna till handlingarna.

Utskottet har lämnat följande yttranden till andra utskott:

2015/16:UbU1y Ramar för utgiftsområdena 15 och 16

2015/16:UbU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2015/16:UbU3y Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

2015/16:UbU4y Kommissionens arbetsprogram för 2016

2015/16:UbU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

2015/16:UbU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

2015/16:UbU7y 2016 års ekonomiska vårproposition

2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016

2015/16:UbU9y Indelning i utgiftsområden

EU-frågor

EU-överläggningar och EU-information

Utskottet har enligt 7 kap. 12 § riksdagsordningen vid fyra tillfällen haft över-läggningar om EU-frågor med regeringen, som företrätts av statsrådet Gustav Fridolin, statsrådet Helene Hellmark Knutsson, statssekreteraren Helene Öberg och statssekreteraren Karin Röding, samtliga från Utbildningsdepartementet.

På forskningsområdet har överläggningarna bl.a. rört frågor om det euro-peiska forskningsområdet (ERA), såsom jämställdhet inom ERA och den rådgivande strukturen för ERA. Överläggningarna på forskningsområdet har också bl.a. avsett frågor om forskningsintegritet, övergången till ett system för öppen vetenskap, innovations- och forskningsbefrämjande regelverk samt efterhandsutvärderingen av det sjunde ramprogrammet.

På utbildningsområdet har överläggningarna bl.a. rört integrationen av nyanlända migranter och personer med utländsk bakgrund, den strategiska ramen för ett europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020), utbildningens bidrag till tillväxt och sysselsättning, en ny kompetensagenda för Europa och mediakunnighet och främjandet av kritiskt tänkande.

Utskottet har vidare informerats av regeringen om aktuella EU-frågor vid fyra tillfällen. Utskottet har då fått information om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och investeringar i europeisk forskning och innovation, ministermötet den 30 november 2015 mellan EU och Europeiska rymdorganisationen (ESA), Open Access, det informella konkurrenskraftsrådet den 27–28 januari 2016, den kommande rymdstrategin för Europa, utnyttjande av rymddata samt ett europeiskt initiativ om molnbaserade tjänster.

Subsidiaritetsprövning

Utskottet har inte genomfört några subsidiaritetsprövningar av EU-förslag un-der riksmötet 2015/16.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet har genomfört analyser av regeringens resultatredovisningar för ut-giftsområdena 15 och 16 i budgetpropositionen för 2016. Utskottet gjorde även en fördjupningsstudie av specialdestinerade statsbidrag till skolan. Utskottet behandlade analyserna i betänkandena UbU1 och UbU2 och gjorde ett antal iakttagelser som regeringen har att beakta i sitt fortsatta arbete.

I Rapporter från riksdagen har utskottet även publicerat två ytterligare rap-porter:

Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen (2015/16:RFR18)

Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige. Delredovisning 5:

Intervjuundersökning med kvalitetsansvariga och den fallstudiebaserade undersökningens andra fas (2015/16:RFR19). Rapporten var den femte och sista i en serie rapporter i det uppföljningsprojekt om effekter av två högskolereformer som utförts av Center for forskningsanalyse vid Århus universitet på uppdrag av utskottet.

Utfrågningar

Den 3 mars 2016 ordnade utskottet en öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation (dnr 1236-2015/16).

Den 17 maj 2016 ordnade utskottet en öppen utfrågning om lärarbrist (dnr 1996-2015/16).

Den 9 juni ordnade utskottet en öppen utfrågning om brist på utbildade inom naturvetenskap och teknik (dnr 2203-2015/16).

Information och uppvaktningar

Utskottet har vid sina sammanträden informerats om aktuella frågor.

Den 17 september 2015 informerades utskottet om arbetet med lärarlegitimationer av Anna Ekström, generaldirektör, och Zara Warglo, enhetschef, från Skolverket.

Den 22 september 2015 informerades utskottet om lärosätenas kvalitetsarbete av Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet och vice ordförande av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Anders Malmberg, prorektor vid Uppsala universitet och ledamot av SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor, Åsa Kettis, utvärderingschef vid Uppsala universitet, och Marianne Granfelt, generalsekreterare vid SUHF.

Den 24 september 2015 informerades utskottet om Statskontorets myndighetsanalys av Statens skolverk av Ingvar Mattson, generaldirektör, och Anders Widholm, utredare, från Statskontoret.

Den 24 september 2015 informerades utskottet om Svenska institutets verksamhet av Annika Rembe, generaldirektör, Kurt Bratteby, avdelningschef, och Monika Wirkkala, enhetschef, från Svenska institutet.

Den 20 oktober 2015 informerades utskottet av Åsa Petri, utbildningsråd, och Per-Erik Yngwe, forsknings- och rymdråd, från Sveriges ständiga representation vid EU om representationen och övergripande om EU-arbetet.

Den 22 oktober 2015 informerades utskottet om internationella skolor av Helene Öberg, statssekreterare, Kristina Söderberg, ämnessakkunnig, Gunnar Stenberg, departementssekreterare, och Lars Ilmoni, politiskt sakkunnig, från Utbildningsdepartementet.

Den 17 november 2015 informerades utskottet om skolgång för nyanlända elever av Gustav Fridolin, utbildningsminister, Helene Öberg, statssekreterare, och Lars Ilmoni, politiskt sakkunnig, från Utbildningsdepartementet.

Den 26 november 2015 informerades utskottet om yrkeshögskolan av
Thomas Persson, generaldirektör, och Johan Blom, avdelningschef, från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Den 8 december 2015 informerades utskottet om svenska för invandrare (sfi) av Roger Mörtvik, statssekreterare, och Isabella Enbågen, politiskt sakkunnig, från Utbildningsdepartementet.

Den 19 januari 2016 informerades utskottet om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens inspel till den kommande forskningsproposi-tionen av professor Björn O Nilsson, verkställande direktör, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), dr Martin Wikström, forsknings- och utbildningspolitisk expert, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), och
Jan-Eric Sundgren, senior rådgivare, AB Volvo.

Den 26 januari 2016 informerades utskottet om Kungl. Vetenskapsakademiens inspel till den kommande forskningspropositionen av professor Christina Moberg, akademiens preses, professor Arne Jarrick, vice preses och ordförande i akademiens kommitté för forskningspolitiska frågor, professor Göran K Hansson, akademiens ständige sekreterare, professor
Kerstin Lidén, ledamot i akademiens kommitté för forskningspolitiska frågor, docent Per Hedenqvist, akademiråd, och teknologie doktor Heléne Sundström, vetenskaplig sekreterare, samtliga från Kungl. Vetenskapsakademien.

Den 1 mars 2016 informerades utskottet om utbildning för nyanlända elever i skolan av Eva Blomdahl, undervisningsråd på förskole- och grundskoleenheten, Kjell Hedwall, avdelningschef för utbildningsavdelningen, och Helena Carlsson, biträdande enhetschef på prov- och bedömningsenheten, från Skolverket.

Den 10 mars 2016 informerades utskottet om lärarförsörjningen i skolan av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Anders Lönn, politiskt sakkunnig, och Klas-Herman Lundgren,
politiskt sakkunnig, samtliga från Utbildningsdepartementet.

Den 22 mars 2016 informerades utskottet om nyanlända elever i skolan av Roy Melchert, sektionschef för utbildning, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, från Sveriges Kommuner och Landsting.

Den 12 april 2016 informerades utskottet om Yrkesprogramsutredningens betänkande SOU 2015:97 Välja yrke av Amelie von Zweigbergk, chef för Industriell utveckling vid Teknikföretagen.

Den 14 april 2016 informerades utskottet om delbetänkande av utredningen om Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad av Eva Durhan, utredare, och Anna Neuman, huvudsekreterare.

Den 21 april 2016 informerades utskottet om Vinnovas inspel till den kommande propositionen om forskning och innovation samt Horisont 2020 av Charlotte Brogren, generaldirektör, Joakim Appelquist, avdelningschef, och Göran Marklund, avdelningschef, samtliga från Vinnova, samt Lena Svendsen, departementssekreterare, från Näringsdepartementet.

Den 26 april 2016 informerades utskottet om nyanlända elever i skolan av Åsa Strand, undervisningsråd, och Anna Österlund, undervisningsråd, samt Kjell Hedvall, avdelningschef, från Skolverket.

Den 26 april 2016 informerades utskottet om Utredningen om nationella prov, Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25) av Tommy Lagergren, utredare, och Cecilia Sandberg, huvudsekreterare.

Den 28 april 2016 informerades utskottet om forskningsfrågor av Göran Blomqvist, verkställande direktör, från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och Göran Sandberg, verkställande ledamot, från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Den 28 april 2016 informerades utskottet om Kanada av Teppo Tauriainen, departementsråd, och Robert Leijon, departementssekreterare, från Utrikesdepartementet.

Den 10 maj 2016 informerades utskottet om redogörelse 2015/16:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2015 av Margareta Åberg, riksrevisor, Anders Herjevik, revisor, och Jesper Fagerberg, revisor, från Riksrevisionen.

Den 10 maj 2016 informerades utskottet om redogörelse 2015/16:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2015 av professor Maarit Jänterä-Jareborg, ordförande, och Göran Blomqvist, verkställande direktör, från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Den 12 maj 2016 informerades utskottet om en internationell kunskapsöversikt över system för forskningsfinansiering och kvalitet av Stephen Hwang, ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) expertgrupp för kvalitetsfrågor och rektor vid Linnéuniversitet, Helen Dannetun, ordförande i SUHF och rektor vid Linköpings universitet, Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, Marita Hilliges, rektor vid Högskolan Dalarna, Bo-Anders Jönsson, rektorsråd vid Lunds universitet,
Ingrid Elam, dekan vid Göteborgs universitet, Ulf Heyman, seniorrådgivare vid Uppsala universitet, Johan Alvfors, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Marianne Granfelt, generalsekreterare vid SUHF.

Den 19 maj 2016 informerades utskottet om Kanada av ambassadör
Kenneth Macartney, Robert Buswell, political officer, och Caroline
Ribers, public affairs officer, från Kanadas ambassad i Sverige.

Studiebesök och resor

Den 28 maj–5 juni gjorde utskottet en resa till Kanada. Resan omfattade möten med parlamentet och företrädare för regeringen och utbildningsverksamheten.

Under riksmötet har utskottet gjort följande studiebesök i Stockholmsområdet:

Skolverket, den 2 december 2015

Kungl. biblioteket, den 3 december 2015

Lärarförbundet, den 8 december 2015

Skolinspektionen, den 21 januari 2016

Lärarnas riksförbund, den 27 januari 2016

TCO, den 2 februari 2016

Handelshögskolan, den 4 februari 2016

Vetenskapsrådet, den 17 mars 2016

Teknikföretagen, den 25 maj 2016

Sveriges universitetslärarförbund, den 8 juni 2016.

Inkommande besök

Den 8 mars 2016 besöktes utskottet av en parlamentarikerdelegation från Tyskland och den 21 april 2016 av en parlamentarikerdelegation från Vietnam.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016