Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10

utskottsdokument 2009/10:247112

Utbildningsutskottets verksamhet vid riksmötet 2009/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsutskottet

Beredningsområde

Utbildningsutskottet (UbU) bereder ärenden om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.

Sammansättning

Utbildningsutskottet hade under riksmötet 2009/10 följande sammansättning:

Ledamöter

Sofia Larsen (c), ordförande

Marie Granlund (s), vice ordförande

Margareta Pålsson (m)

Mats Gerdau (m)

Mikael Damberg (s)

Betty Malmberg (m)

Agneta Lundberg (s)

Fredrik Malm (fp), t.o.m. den 4 februari 2010

Tina Acketoft (fp), fr.o.m. den 5 februari 2010

Louise Malmström (s)

Lars Hjälmered (m), t.o.m. den 15 oktober 2009

Fredrik Schulte (m), fr.o.m. den 16 oktober 2009

Peter Hultqvist (s)

Gunilla Tjernberg (kd)

Patrik Forslund (m), ledig den 11 januari–5 april 2010

Rossana Dinamarca (v)

Thomas Strand (s)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Mats Pertoft (mp)

 


Suppleanter

Göran Thingwall (m), t.o.m. den 27 januari 2010

Mahmood Fahmi (m), fr.o.m. den 4 mars 2010

Caroline Helmersson-Olsson (s)

Sten Bergheden (m)

Jan Emanuel Johansson (s)

Jessica Polfjärd (m), t.o.m. den 15 oktober 2009

Lars Hjälmered (m), fr.o.m. den 16 oktober 2009

Per Lodenius (c)

Pia Nilsson (s)

Ulf Nilsson (fp)

Ameer Sachet (s)

Inge Garstedt (m)

Christer Engelhardt (s)

Eva Johnsson (kd)

Lars-Arne Staxäng (m)

Eva Olofsson (v)

Per Svedberg (s)

Birgitta Sellén (c)

Peter Rådberg (mp)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Christer Nylander (fp)

Amineh Kakabaveh (v)

Lage Rahm (mp)

Maria Stenberg (s)

Renée Jeryd (s)

Yvonne Andersson (kd)

 

Ersättare

Gunnel Söderberg (m) den 18 januari–5 april 2010 under Patrik Forslunds ledighet.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Sonja Dahl, kanslichef, t.o.m. den 28 april 2010

Cecilia Nordling, kanslichef, fr.o.m. den 1 maj 2010

Roger Aule, föredragande, ledig den 18 januari–18 juni 2010

Annelie Jonsson, utskottsassistent, fr.o.m. den 1 november 2009

Mimmi Lapadatovic, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Fia Michelsson, utskottsassistent, t.o.m. den 16 oktober 2009

Annika Tuvelid, utskottsassistent


Utskottets verksamhet

Utbildningsutskottet har under riksmötet 2009/10 avgivit 23 betänkanden och ett utlåtande till kammaren samt två yttranden till andra utskott. Utöver 14 propositioner har utskottet också behandlat en skrivelse från regeringen, en grönbok från Europeiska kommissionen, tre redogörelser från Riksrevisionens styrelse, en verksamhetsberättelse från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och sammanlagt 831 motionsyrkanden.

Under riksmötet 2009/10 höll utskottet 24 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 22 timmar och 35 minuter.

Ärenden som behandlats av utskottet

Betänkande UbU1 behandlade budgetpropositionen (prop. 2009/10:1) i vad avser utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning samt motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebär bl.a. fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns studiegång. Det universitet som bildas genom sammanslagning av verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar fr.o.m. den 1 januari 2010 benämns Linnéuniversitetet. Danshögskolan byter namn till Dans- och cirkushögskolan. Resursförstärkningar görs bl.a. för lärarfortbildning, befattningsutbildning för rektorer, skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, vuxenutbildning och yrkeshögskola, utbyggd högskoleutbildning samt forskning och forskarutbildning.

I betänkande UbU2 behandlades budgetpropositionen i vad avser utgiftsområde 15 Studiestöd och motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. De tillstyrkta förslagen innebär en höjning av totalbeloppet i studiemedlen med 431 kr per studiemånad vid heltidsstudier och en resursförstärkning till utgiftsområdet med drygt 2,2 miljarder kronor för 2010.

Betänkande UbU3 behandlade proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan samt följdmotioner och motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2008. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena. Propositionen innehöll bl.a. förslag till ett nytt kapitel om gymnasieskolan i skollagen samt förslag om ändringar i skollagens bestämmelser om bl.a. fristående skolor och gymnasial vuxenutbildning.

Utlåtande UbU4 innehöll utskottets utlåtande över Europeiska unionens grönbok om ungas mobilitet i utbildningssystemet, KOM(2009) 329. Utskottet framhöll vikten av internationalisering och att studenters möjlighet att förlägga delar av sin utbildning eller sin praktik utomlands tas till vara och utökas. 

I betänkande UbU5 behandlade utskottet proposition 2009/10:18 Ett förenklat elektorsförfarande. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om ändring i lagen om Vetenskapsrådet med innebörd att de elektorer som utser forskarledamöter i Vetenskapsrådets styrelse inte längre väljs utan utses vid de universitet och högskolor regeringen bestämmer.

Betänkande UbU6 behandlade proposition 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer, en följdmotion samt motioner från allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna. De tillstyrkta förslagen innebär att kommuner och landsting ska vara skyldiga att se till att nyanställda rektorer går en särskild befattningsutbildning.

I tre betänkanden behandlade utskottet i förenklad ordning motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009. Dessa betänkanden var UbU7 Förskolan, UbU8 Grundskolan och UbU9 Gymnasieskolan. Utskottet avstyrkte samtliga motioner med hänvisning till att behandlingen av den aviserade propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet inte borde föregripas.

I ytterligare fyra betänkanden behandlade utskottet motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2009. Dessa betänkanden var UbU10 Forskning och forskarutbildning, UbU11 Vuxenutbildning, UbU12 Studiestöd och UbU13 Högskolan. Utskottet föreslog i samtliga av dessa betänkanden att motionsyrkandena skulle avslås. Utskottet hänvisade i huvudsak till gällande bestämmelser, aviserade propositioner, planerade eller vidtagna åtgärder och reformer samt i övrigt pågående utrednings- och beredningsarbeten.

Proposition 2009/10:68 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola samt en motion som väckts med anledning av propositionen behandlades i betänkande UbU14. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Propositionen innebär att huvudmän för det offentliga skolväsendet för vuxna vid utbildning på entreprenad kan överlämna den myndighetsutövning som tillhör rektorns uppgifter. Vidare innebär de tillstyrkta förslagen att en folkhögskola under vissa förutsättningar kan få genomföra utbildning som motsvarar svenskundervisning för invandrare (sfi).

I betänkande UbU15 behandlades proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter tillsammans med följdmotioner och motioner från den allmänna motionstiden 2009. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionerna. I propositionen föreslås att en bestämmelse tas in i högskolelagen om att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för svenska medborgare och för medborgare i länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (ESS) eller i Schweiz, dvs. inte för tredjelandsmedborgare. Studieavgifter ska kunna tas ut för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (som bedrivs efter den 31 juli 2011) för studenter som inte är medborgare i en stat inom EES eller i Schweiz.

Betänkande UbU16 gällde proposition 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning, en följdmotion samt motioner väckta under den allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. De tillstyrkta förslagen innebär bl.a. att dagens lärarexamen ersätts med fyra nya yrkesexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. Kravet i högskolelagen på att det vid lärosäten där lärarexamen utfärdas ska finnas ett särskilt organ för lärarutbildning och för forskning som anknyter till sådan utbildning tas bort.

Proposition 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning samt en följdmotion behandlades i betänkande UbU17. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Propositionens förslag innebär att regeringen inte längre ska utse och entlediga samtliga styrelseledamöter i vissa forskningsfinansierande stiftelser.

Betänkande UbU18 behandlade proposition 2009/10:141 Rättvist och effektivt – förändringar i studiestödssystemet samt följdmotioner. I propositionen föreslogs bl.a. ändringar i studiestödslagen i syfte att säkra att utbetalningar från studiestödssystemet är riktiga och att studiestöd betalas tillbaka samt en tydligare prövning av studieresultat. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag med en mindre ändring vad gäller ett bemyndigande i regeringens lagförslag samt avstyrkte motionerna.

I betänkande UbU19 behandlades Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhetsberättelse för 2009 och Riksrevisionens styrelses redogörelse om revisionsberättelsen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelserna till handlingarna.

I betänkande UbU20 behandlades proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen samt en följdmotion. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Propositionens förslag innebär att resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska, förutom på grundval av antalet helårsstudenter och helårsprestationer, fördelas på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat. Regeringen gjorde i propositionen bedömningen att Högskoleverket ska ansvara för kvalitetsutvärderingar och att dessa bör omfatta utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå och främst avse utbildningars resultat.

Vidare behandlades i betänkande UbU20 regeringens skrivelse 2009/10:186 Urval till högskoleutbildning utan hänsyn till kön. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkande UbU20 behandlades också Riksrevisionens styrelses redogörelse 2009/10:RRS22 om studenters anställningsbarhet tillsammans med en följdmotion samt Riksrevisionens styrelses redogörelse 2009/10:RRS26 om gäststudenter i högre utbildning. Utskottet avstyrkte motionen och föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelserna till handlingarna.

I betänkande UbU21 behandlades proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet samt följdmotioner. Utskottet avstyrkte motionerna och tillstyrkte regeringens förslag med bl.a. ett förtydligande i lagtexten att även dövblinda elever ska kunna tas emot i specialskolan. Propositionen innehåller förslag till en ny skollag som i huvudsak är gemensam för alla skol- och verksamhetsformer och alla huvudmän. Förskolan blir en egen skolform och de fristående skolorna blir en del av skolväsendet.

Betänkande UbU22 behandlade proposition 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter och en följdmotion. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag med en ändring av tidpunkten för ikraftträdande och avstyrkte motionen. Propositionens förslag innebär bl.a. att bestämmelserna om prövning inför godkännande av fristående skolor förtydligas och att bidrag till pedagogisk omsorg ska bestämmas på samma sätt som bidrag till övrig enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och fristående skolor.

Proposition 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor behandlades tillsammans med en följdmotion i betänkande UbU23. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Propositionens förslag innebär avreglering av lärosätenas organisation, läraranställningar och utbildning.

I betänkande UbU24 behandlades Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Utskottet har avgivit följande yttranden till andra utskott:

-  2009/10:UbU1y 2010 års ekonomiska vårproposition (till finansutskottet).

-  2009/10:UbU2y Vårtilläggsbudget för 2010 (till finansutskottet).

EU-frågor

Utskottet har avgivit utlåtande i betänkande UbU4 över Europeiska kommissionens grönbok om ungas mobilitet i utbildningssystemet, KOM(2009) 329.

Utskottet har vidare haft överläggning med statssekreterarna Peter Honeth och Bertil Österberg vid Utbildningsdepartementet, om EU-förslag om nationella mål för utbildning och forskning. Vidare har statssekreterare Peter Honeth informerat utskottet om aktuella EU-frågor. Genom utskottets kansli har utskottet därutöver fått fortlöpande information om EU-dokument som är av intresse för utskottets verksamhet.

Uppföljning och utvärdering

Utskottet ordnade den 9 mars 2010 en öppen utfrågning om resultaten i svensk grundskola (dnr 150-1320-2009/10).

Studiebesök och resor

Utskottet gjorde den 9–10 november 2009 en studieresa till Helsingfors. Resan omfattade bl.a. möten med företrädare för parlament, regeringskansli och myndigheter samt besök på skolor.

Utskottet besökte Västerås den 3 november 2009. På programmet stod bl.a. besök vid Myndigheten för yrkeshögskolan.

Under riksmötet har utskottet gjort följande studiebesök i Stockholmsområdet: Kvarngymnasiet i Järfälla den 5 november 2009, Högskoleverket den 24 november 2009, Lärarförbundet den 9 december 2009 och Folkbildningsrådet den 5 maj 2010.

Elanders, Vällingby  2010