Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

utskottsdokument 2013/14:verk

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

1 Utskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete – allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredningsområde.

I utskottets uppgifter ingår även uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet och bevakning av EU-frågor.

1.2 Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2013/14 hade utrikesutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Sofia Arkelsten (M), ordförande

Urban Ahlin (S), vice ordförande

Walburga Habsburg Douglas (M)

Carina Hägg (S)

Christian Holm (M)

Tommy Waidelich (S)

Mats Johansson (M)

Carin Runeson (S)

Fredrik Malm (FP), fr.o.m. 2013-09-26

Ismail Kamil (FP), t.o.m. 2013-09-25

Olle Thorell (S)

Kerstin Lundgren (C)

Kenneth G Forslund (S)

Christer Winbäck (FP)

Bodil Ceballos (MP), t.o.m. 2014-06-23

Valter Mutt (MP), fr.o.m. 2014-06-24

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD)

Hans Linde (V)

Suppleanter

Ulrik Nilsson (M)

Désirée Liljevall (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Jeppsson (S)

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP), fr.o.m. 2013-09-26

Fredrik Malm (FP), t.o.m. 2013-09-25

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

Valter Mutt (MP), t.o.m. 2014-06-23

Annika Lillemets (MP), fr.o.m. 2014-06-26

Gustav Blix (M)

Peter Rådberg (MP)

Robert Halef (KD)

Johnny Skalin (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD)

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annelie Enochson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M), föräldraledig fr.o.m. 2014-01-13

t.o.m. 2014-04-17

Karin Åström (S)

Extrasuppleanter

Anti Avsan (M), fr.o.m. 2014-01-24 t.o.m. 2014-03-14

Utskottets presidium bestod av ordförande Sofia Arkelsten (M) och vice ordförande Urban Ahlin (S). Som framgår av förteckningen över utskottets ledamöter under riksmötet 2013/14 tillhörde sex av utskottets ledamöter Arbetarepartiet Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Kristdemokraterna, en Sverigedemokraterna och en Vänsterpartiet.

1.3 Utskottets kansli

Under riksmötet 2013/14 hade utskottets kansli följande sammansättning:

Martin Brothén, kanslichef

Sara Ehrenberg, utskottshandläggare, tjänstledig

Andreas Ekengren, föredragande, t.o.m. 2014-08-31

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Josefina Kildjer, utskottshandläggare, fr.o.m. 2014-01-20

Eva Kvarfordt, föredragande

Moa Larsson, utskottshandläggare, fr.o.m. 2014-01-01

Johan Matz, föredragande, tjänstledig t.o.m. 2014-08-31

Ingrid Svensson, utskottshandläggare, tjänstledig

Hannah Wennberg, utskottsassistent, tjänstledig

John Wernberg, utskottsassistent, fr.o.m. 2014-01-01

Marlene Quinones Marquez, utskottsassistent, fr.o.m. 2013-10-07

2 Utskottets verksamhet

Utrikesutskottet lämnade 25 betänkanden och 1 yttrande till kammaren. Sammanfattningar återges nedan:

2.1 Utskottets verksamhetsplan

Utskottet fastställde 2010 en plan för inriktningen av verksamheten under hela valperioden 2010/11–2013/14. Denna plan har i det närmaste kunnat följas för den del som gäller 2013/14.

Utskottets planering är i enlighet med riksdagens riktlinjer (förs. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23) långsiktig och tematisk. Utskottet avser att behandla varje ämnesområde minst två gånger under en mandatperiod – första gången under det första riksmötet och andra gången under något av de följande riksmötena. Vidare arbetar utskottet kontinuerligt med uppföljning och utvärdering.

2.2 Ärenden som behandlats av utskottet

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2013/14:1 med förslag till anslag för 2014 och bemyndiganden inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan. I propositionen föreslog regeringen att riksdagen skulle anvisa sammanlagt 2 018 087 000 kronor till utgiftsområdet för budgetåret 2014. I betänkandet tillstyrkte utskottet regeringens förslag till medelsanvisning för de olika anslagen och avstyrkte därmed två motioner. Därutöver tillstyrkte utskottet att åtaganden som rör ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen får göras.

I betänkandet fanns två reservationer (MP och SD).

Ärendedebatt i kammaren: 55 minuter.

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens förslag till anslag i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1) inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som inkluderar förslag från Riksrevisionen till riksdagen om myndighetens anslag för internationellt utvecklingssamarbete, och 134 motionsyrkanden som väcktes under allmänna motionstiden 2013.

De motioner om utvecklingsbiståndet som behandlades i betänkandet avsåg övergripande mål för internationellt bistånd, finansiering från biståndsramen av utgifter inom andra utgiftsområden (s.k. avräkningar), främjande av internationella åtaganden om stöd till utveckling och fördelningen på anslag inom utgiftsområde 7. De rörde också förslag om den närmare inriktningen av biståndsinsatser, kapitaltillskott till det statliga bolaget Swedfund International AB samt styrningsfrågor och resultatuppföljning.

Utskottet tillstyrkte förslaget i budgetpropositionen om att biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete fastställs till 1 procent av beräknad BNI för 2014, vilket motsvarar 38,4 miljarder kronor. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag om anslag inom utgiftsområdet som uppgår till drygt 31,8 miljarder kronor. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om bemyndiganden och Riksrevisionens förslag om anslag och bemyndigande. Utskottet förordade att riksdagen delvis skulle bifalla regeringens förslag om målet för utgiftsområde 7 med ändringen att målet skulle haft följande lydelse: ”Att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om att målen för utgiftsområdets underindelningar skulle upphöra att gälla.

Samtliga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes. Vissa motioner behandlades förenklat i ett särskilt avsnitt.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet om biståndsramen och anslagstilldelningen. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden om biståndsramen och anslagen i särskilda yttranden.

I ärendet fanns 30 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Ärendedebatt i kammaren: 3 timmar 56 minuter.

UU3 Norden

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet redogörelsen till riksdagen 2013/14:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2013. Utskottet behandlade också regeringens skrivelse 2013/14:90 Nordiskt samarbete 2013 med huvudsaklig inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet. Utskottet behandlade även två följdmotioner till redogörelsen samt ett antal motioner från den allmänna motionstiden hösten 2013. Motionerna berörde frågor om det nordiska samarbetet, gränshindersarbetet, närområdet och försvarssamarbetet.

Utskottet föreslog att redogörelsen och skrivelsen skulle läggas till handlingarna och att motionerna skulle avstyrkas.

I betänkandet fanns fyra reservationer (S, SD) och ett särskilt yttrande (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 2 timmar 8 minuter.

UU4 Kommissionens arbetsprogram

I detta utlåtande behandlade utrikesutskottet meddelandet Kommissionens arbetsprogram 2014 (KOM(2013) 739). Kommissionen antog meddelandet den 22 oktober 2013 och den 21 november hänvisade kammaren det till utrikesutskottet för granskning enligt 10 kap. 5 § riksdagsordningen. Finansutskottet och justitieutskottet yttrade sig över utlåtandet.

I sitt årliga arbetsprogram anger kommissionen de politiska prioriteringarna för det kommande året. Med anledning av Europaparlamentsvalet och att kommissionens mandat löper ut under 2014 fokuserade 2014 års arbetsprogram på genomförande av befintliga, prioriterade förslag.

Utrikesutskottet konstaterade att kommissionens prioriteringar i huvudsak ligger i linje med svenska prioriteringar och ansåg att det var positivt att tillväxt- och konkurrenskraftsfrågorna gavs stort utrymme. Utrikesutskottet underströk vikten av att i tider av ekonomiska svårigheter värna om ett öppet Europa och att denna princip borde vara grundläggande i alla initiativ och program som kommissionen arbetar med under återstoden av sin mandatperiod. Utrikesutskottet framhöll vidare att Sverige har ett uppenbart intresse av att euroområdet står starkt och stabilt och att de länder som drabbas av betydande ekonomiska problem kan lösa dessa. Utrikesutskottet anslöt sig till finansutskottets ställningstaganden om den gemensamma rekonstruktionsmekanismen, ramen för återhämtning och rekonstruktion av banker samt insättningsgarantisystem.

I betänkandet behandlades även bl.a.

EU:s roll i förhållande till situationen i Syrien

situationen för EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen i unionens medlemsstater

kopplingen mellan EU:s ekonomiska utveckling och politiska inflytande globalt

de globala utvecklingsmålen efter 2015

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s grannskapspolitik.

I betänkandet anslöt sig utrikesutskottet även till ett antal ställningstaganden från justitieutskottet, bl.a. frågan om en europeisk åklagarmyndighet, direktivet om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området och förslaget till en allmän uppgiftsförordning.

I utlåtandet fanns tre motivreservationer (MP, SD och V).

Ärendedebatt i kammaren: 2 timmar 30 minuter.

UU5 Ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens förslag (prop. 2012/13:92) om att godkänna ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan.

Inga motioner hade väckts i ärendet.

Ärendedebatt i kammaren: Inga talare.

UU6 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2012/13:106 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan.

Inga motioner hade väckts med anledning av propositionen.

Ärendedebatt i kammaren: Inga talare.

UU7 Kvinnor, fred och säkerhet

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet temat kvinnor, fred och säkerhet. FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och relaterade resolutioner ägnades särskild uppmärksamhet.

Utskottet betonade att frågan om kvinnors roll när det gäller fred och säkerhet är central och bör vara en integrerad del av regeringens arbete inom den freds- och säkerhetsbyggande verksamheten, inklusive inom utvecklingssamarbetet.

I enlighet med Sveriges nationella handlingsplan betonade utskottet att Sverige som medlem i FN ska bidra till genomförandet av resolutionerna 1325 och 1820 genom aktiviteter på tre nivåer: nationellt, regionalt och globalt. I sammanhanget ville utskottet framhålla vikten av att de relaterade resolutionerna 1889 (2009), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) och 2122 (2013) också genomförs.

Utskottet välkomnade ordningen att regeringen har gett Folke Bernadotteakademin, Försvarsmakten, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen och Sida i uppdrag att med hjälp av indikatorer årligen redovisa hur de har genomfört handlingsplanen.

Utskottet välkomnade att regeringen under hösten 2013 avsåg påbörja en översyn av den nationella handlingsplanen för resolutionerna 1325 och 1820.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns två reservationer (MP+V och SD).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme 30 minuter.

UU8 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag.

Utskottet delade regeringens bedömning att vapenhandelsfördraget förväntas bidra konkret till arbetet med att komma till rätta med oansvarig och okontrollerad internationell handel med konventionella vapen.

Två motioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avstyrka motionerna och bifalla regeringens proposition.

I betänkandet fanns en reservation (MP+V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme 5 minuter.

UU9 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2013/14:139 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013. Utskottet behandlade också motioner från allmänna motionstiden 2013.

Utskottet behandlade frågor om bl.a. de multilaterala institutionernas roller och inriktning, IMF:s och Världsbankens låneramverk samt jämställdhets-, klimat- och energifrågor i Världsbankens verksamhet.

Finansutskottet lämnade ett yttrande i ärendet.

Utrikesutskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och att motionerna skulle avstyrkas.

I betänkandet fanns tre reservationer (S, MP, V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme 15 minuter.

UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2013/14:115 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 med tre följdmotioner och ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2012 och 2013 som innehåller yrkanden som avser samarbetet inom EU.

Regeringens skrivelse täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Med utgångspunkt i de motioner som väcktes om samarbetet inom EU valde utskottet att i betänkandet fästa särskild uppmärksamhet på följande nio teman:

utvidgningsprocessen

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik

ekonomiska och finansiella frågor

rättsliga och inrikes frågor

sysselsättning och socialpolitik

jordbruks- och fiskepolitik

miljö- och energifrågor

EU:s institutioner

utbildning, kultur och idrott.

Utrikesutskottet gav övriga utskott tillfälle att yttra sig över skrivelsen och följdmotionerna inom deras respektive beredningsområden. Även EU-nämnden gavs tillfälle att yttra sig över skrivelsen. Yttranden kom in från

finansutskottet

skatteutskottet

justitieutskottet

civilutskottet

försvarsutskottet

socialförsäkringsutskottet

socialutskottet

kulturutskottet

utbildningsutskottet

trafikutskottet

miljö- och jordbruksutskottet

näringsutskottet

arbetsmarknadsutskottet

EU-nämnden

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelse 2013/14:115 till handlingarna.

I betänkandet fanns 39 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Ärendedebatt i kammaren: 5 timmar 10 minuter.

UU11 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2013/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt motioner i frågor med anknytning till skrivelsen.

Utskottet ansåg att motionerna skulle avstyrkas.

I betänkandet fanns fyra reservationer (MP, SD, V) och ett särskilt yttrande (S).

Utskottet föreslogs att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme 35 minuter.

UU12 Sveriges politik för global utveckling

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2013/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar. Skrivelsen fokuserade särskilt på den globala utmaning som utgörs av migrationsströmmar, vilken handlar om migrationens utvecklingspotential för både ursprungsländer och destinationsländer. Regeringen belyste exempel och potentiella mål- och intressekonflikter inom fokusområdena cirkulär migration, remitteringar och skydd och varaktiga lösningar för flyktingar.

Tre följdmotioner väcktes med anledning av skrivelsen. I betänkandet behandlade utskottet följdmotionerna och motioner från den allmänna motionstiden hösten 2012 och hösten 2013.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrka samtliga motioner.

I betänkandet fanns sju reservationer (S, MP, V och SD) och ett särskilt yttrande (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme 50 minuter.

UU13 Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2013/14:29 Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen samt tre motioner från de allmänna motionstiderna hösten 2012 och 2013.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrka motionerna.

Ärendedebatt i kammaren: Inga talare.

UU14 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2013/14:50 om Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet, en följdmotion som väcktes med anledning av skrivelsen och ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2013. I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i granskningsrapporten Sverige i Arktiska rådet – effektivt utbyte av medlemskapet? (RiR 2013:9). Vidare redovisades regeringens åtgärder med anledning av dessa iakttagelser. Granskningen var en del i Riksrevisionens granskningsstrategi Hållbar utveckling – klimat, och kommer även att utgöra ett bidrag till en multilateral granskning av Arktiska rådet som revisionsmyndigheterna i Norge och Ryssland samordnar.

I sitt ställningstagande betonade utskottet att Sveriges samarbete med övriga arktiska stater är viktigt i en tid då områdets strategiska betydelse ökar, och utskottet välkomnade därför Riksrevisionens granskning. Utskottet underströk vikten av att regeringen i alla sammanhang är tydlig med Sveriges prioriteringar och regelbundet redovisar vilka resultat som uppnåtts för att säkerställa att befintliga resurser används på ett effektivt sätt. Utskottet gjorde samtidigt bedömningen att Riksrevisionens granskning av denna aspekt försvårats av att den sammanfallit med det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet. Utskottet välkomnade de åtgärder som regeringen vidtagit för att säkerställa att rekommendationer från Arktiska rådet utvärderas, prioriteras och i relevanta fall genomförs i Sverige. Utskottet underströk också vikten av att regeringen regelbundet informerar riksdagen om utvecklingen i Arktis.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrka motionerna.

I betänkandet fanns fyra reservationer (S, MP, V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme 50 minuter.

UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet motioner från de allmänna motionstiderna 2010, 2011, 2012 och 2013 om mänskliga rättigheter (MR) i svensk utrikespolitik.

Ett stort antal motionsförslag om olika MR-frågor läggs årligen fram i riksdagen. Utskottet har under ett antal riksmöten valt att behandla frågor om de mänskliga rättigheterna ur olika MR-perspektiv och med olika fokus. I detta betänkande avsåg de flesta motionsförslagen MR-frågor i vissa regioner och länder i världen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avstyrka samtliga motioner.

I betänkandet fanns 13 reservationer (S, MP, SD, V) och 1 särskilt yttrande (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme 55 minuter.

UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) och redogörelsen för den svenska IPU-delegationens arbete under 2013.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: 40 minuter.

UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet verksamheten inom den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) och den svenska PA-UfM-delegationens arbete under 2013 (riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2013/14:RS5) samt en följdmotion som väcktes med anledning av redogörelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna och avstyrka motionerna.

Ärendedebatt i kammaren: 50 minuter.

UU18 Europarådet

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2012/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret av 2013. Vidare behandlade utskottet redogörelserna 2012/13:ER1 och 2013/14:ER1 från Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling.

I betänkandet behandlades även 2 följdmotioner som väcktes med anledning av regeringens skrivelse, 2 följdmotioner som väcktes med anledning av redogörelserna och 16 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelserna till handlingarna och avstyrka motionerna.

I betänkandet fanns 2 reservationer (SD och V).

Ärendedebatt i kammaren: 1 timme 30 minuter.

UU19 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2012/13:185 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret 2013. Vidare behandlade utskottet redogörelserna till riksdagen 2012/13:OSSE1 och 2013/14:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling om församlingens verksamhet under 2012 och 2013.

En följdmotion väcktes med anledning av skrivelsen.

I betänkandet behandlades även ett motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2012/13 och ett motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2013/14.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelserna till handlingarna och avstyrka motionerna.

Ärendedebatt i kammaren: 50 minuter.

UU20 Biståndspolitisk plattform

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens skrivelse 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform, följdmotioner till skrivelsen och en motion från den allmänna motionstiden 2013. Med utgångspunkt i den biståndspolitiska plattform som tidigare beslutats av regeringen, och i motionerna, behandlade utskottet frågor om biståndets uppgift och inriktning, biståndspolitiska mål samt effektivitet och resultatinriktning i biståndet.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrka motionerna.

I betänkandet fanns 22 reservationer (S, MP, SD och V) och 2 särskilda yttranden (S, MP, SD och V).

Ärendedebatt i kammaren: 3 timmar.

UU21 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2013/14:166 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan.

Inga motioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle tillstyrka propositionen.

I betänkandet fanns två särskilda yttranden (MP och V).

Ärendedebatt i kammaren: 45 minuter (gemensam debatt för UU21, UU22, UU23 och UU24).

UU22 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2013/14:165 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan.

Inga motioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle tillstyrka propositionen.

Ärendedebatt i kammaren: 45 minuter (gemensam debatt för UU21, UU22, UU23 och UU24).

UU23 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2013/14:163 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan.

Inga motioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle tillstyrka propositionen.

Ärendedebatt i kammaren: 45 minuter (gemensam debatt för UU21, UU22, UU23 och UU24).

UU24 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2013/14:167 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan.

Inga motioner väcktes med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle tillstyrka propositionen.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (V+MP).

Ärendedebatt i kammaren: 45 minuter (gemensam debatt för UU21, UU22, UU23 och UU24).

UU25 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten och en motion.

Enligt Genèvekonventionerna och deras tilläggsprotokoll är det röda korset, den röda halvmånen och det röda lejonet och solen internationellt erkända kännetecken för sjukvården och själavården under väpnade konflikter. Det röda korset och den röda halvmånen respekteras dock inte alltid i väpnade konflikter. Parterna i Genèvekonventionerna beslutade därför 2005 att inrätta ett nytt kännetecken som kompletterar de tidigare erkända kännetecknen för sjukvårds- och själavårdspersonal.

Mot denna bakgrund föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna tilläggsprotokoll III av den 8 december 2005 till Genèvekonventionerna av den 12 augusti 1949 om antagande av ytterligare ett kännetecken. Utskottet föreslog även att riksdagen skulle anta regeringens förslag till lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten, anta regeringens förslag till lag om ändring i firmalagen (1974:156) och anta regeringens förslag till lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877). Tilläggsprotokoll III trädde i kraft sex månader efter den dag då ratifikationsinstrumentet deponerades. Regeringens förslag till lag om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten, regeringens förslag till lag om ändring i firmalagen och regeringens förslag till lag om ändring i varumärkeslagen trädde i kraft den dag regeringen bestämde det.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle tillstyrka propositionen och avstyrka motionen.

I betänkandet fanns en reservation (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 50 minuter.

UU1y Utrikesförvaltningen

Konstitutionsutskottet beslutade vid sammanträdet den 24 september 2013 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetproposition 2013/14:1 utgiftsområde 1 Rikets styrelse samt därtill hörande motioner i de delar som hör till utrikesutskottets ansvarsområde.

Utrikesutskottet valde att lämna synpunkter på anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 och yttra sig över ett antal motioner från den allmänna motionstiden 2013.

2.3 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utskottet beslutade under riksmötet 2013/14 att genom deputerade i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. I det sammansatta utskottet med försvarsutskottet hölls sex sammanträden om totalt 1 timme och 20 minuter där två propositioner och sju motioner behandlades. Två betänkanden lämnades till kammaren.

UFöU upprättar en egen verksamhetsberättelse.

2.4 EU-frågor

En stor del av utrikesutskottets arbete hade kopplingar till EU-frågor, framför allt inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och biståndspolitiken. Både den årliga skrivelsen om EU:s verksamhet och kommissionens arbetsprogram remitterades av kammaren till utrikesutskottet eftersom utrikesutskottet har en sammanhållande roll inom riksdagen vad gäller EU-frågor. Under riksmötet 2013/14 följde utskottet EU-frågor genom fort-löpande hantering av dokument från olika EU-organ samt genom föredragningar.

Vid sammanlagt tolv utskottssammanträden redogjorde representanter från regeringen för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesrådets och allmänna rådets möten. Kabinettssekreterare Frank Belfrage informerade utskottet vid elva av dessa tillfällen och vid ett tillfälle informerades utskottet av utrikesminister Carl Bildt. Statssekreterare Tanja Rasmusson informerade vid två tillfällen utskottet inför utrikesrådets möten om utveckling.

Därutöver har utskottet fått föredragningar om aktuella EU-frågor av representanter för Utrikesdepartementet. Utskottet överlade med regeringen vid ett tillfälle – om dagordningen inför Europeiska rådets möte den 19–20 december 2013.

Under riksmötet 2013/14 hänvisades ett betydande antal meddelanden och förslag från EU-kommissionen och rådet. Av dessa har ett kommissionsmeddelande granskats av utskottet enligt 10 kap. 5 § riksdagsordningen, nämligen Kommissionens arbetsprogram för 2014 (KOM(2013) 739).

Utskottet gjorde en subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Tunisien (KOM(2013) 860).

Utskottet behandlade även fem faktapromemorior.

Utrikesutskottet var representerat vid de återkommande interparlamentariska konferenserna inom utrikes- och säkerhetspolitiken samt säkerhets- och försvarspolitiken (IPC-CFSP/CSDP). Under riksmötet 2013/14 hölls möten i Vilnius och Aten. Resande delegation återrapporterade därefter till utskottet.

Utskottsordföranden var närvarande när de nordiska och baltiska utrikesutskottsordförandena (NB8) möttes i Helsingfors och Georgien. Ordföranden återrapporterade till utskottet.

2.5 Uppföljning och utvärdering

Liksom under tidigare år fortsatte utskottet under riksmötet 2013/14 sitt arbete med uppföljning och utvärdering genom att följa upp riksdagens beslut med betänkandearbete, resor, studiebesök och föredragningar. Utskottet besökte myndigheterna Folke Bernadotteakademin och Inspektionen för strategiska produkter (ISP), vilka båda omfattas av utskottets beredningsområden i budgeten. Utskottet bjöd även in representanter från Försvarsmakten och Utrikesdepartementet för föredragningar om bl.a. Sveriges insatser i Afghanistan och Sveriges deltagande insats i Mali.

Utskottet behandlade regeringens budgetproposition inom utskottets beredningsområden, utgiftsområde 5 Internationell samverkan och utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Utskottets arbete med budgetpropositionen resulterade i två betänkanden, 2013/14:UU1 Internationell samverkan och 2013/14:UU2 Internationellt bistånd.

Utskottet granskade regeringens regleringsbrev och kom fram till att det inte fanns några avvikelser mellan anvisade medel och belopp i regleringsbreven. Utskottet tog del av information om de delar av Riksrevisionens granskning och statens årsredovisning som rörde utgiftsområde 5 och utgiftsområde 7. Utskottets arbete i detta hänseende resulterade i kanslipromemorian Uppföljning av regleringsbrev för 2014 samt Riksrevisionens uppföljningsrapport 2014.

Vidare behandlade utskottet regeringens skrivelser Riksrevisionens granskningsrapport om Sverige i Arktiska rådet och regeringens resultatskrivelse om Sveriges politik för global utveckling. Ärendena faller båda inom ramen för utskottets arbete med uppföljning och utvärdering och resulterade i två betänkanden 2013/14:UU14 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet och 2013/14:UU12 Sveriges politik för global utveckling.

2.6 Forsknings- och framtidsfrågor

På temat forsknings- och framtidsfrågor har utskottet bevakat händelse-utvecklingen kring FN-förhandlingar om en ny agenda för global utveckling efter 2015. Biståndsminister Hillevi Engström informerade utskottet om regeringens ståndpunkt och om läget i förhandlingarna den 20 februari 2014. Även statssekreterare Tanja Rasmusson berörde ämnet under informationen i utskottet inför FAC Utveckling i maj 2014. Biståndsminister Engström informerade utskottet inför högnivåmötet om effektivt utvecklingssamarbete i Mexiko den 15 – 16 april 2014.

Utskottet fick den 30 januari 2014 information om expertgruppen för biståndsanalys (EBA) från EBA:s ordförande Lars Heikensten och kanslichef Sonja Daltung. Informationen handlade om biståndsanalys.

Utskottets presidium tog emot de blivande diplomaterna vid UD:s diplomatprogram den 19 februari 2014.

I samband med de offentliga utfrågningarna om SRHR och den humanitära situationen i Syren var ett antal forskare särskilt inbjuda att sitta med i publiken och gavs där möjlighet att ställa frågor till panelen.

Utskottet tog emot Bill Gates som representant för Bill & Melinda Gates Foundation. Mötet handlade bl.a. om stiftelsens arbete med forskning och innovation inom biståndsområdet.

2.7 Offentliga och interna utfrågningar

Utskottet har under riksmötet genomfört två offentliga utfrågningar, båda under våren 2014.

Den 11 mars hölls en offentlig utfrågning om Sveriges globala engagemang i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ann Måwe, kansliråd och chef för FN-gruppen på Utrikesdepartementet, Sophie Becker, förste ambassadsekreterare vid Sveriges ständiga representation vid FN New York 2000–2005, Katarina Lindahl, generalsekreterare för RFSU 1987–2007, och Bo Stenson, f.d. hälsobyråchef på Sida belyste Sveriges engagemang i SRHR-frågan utifrån följande tre frågeställningar:

Vad har Sverige gjort?

Vad gör Sverige i dag?

Vad kan Sverige göra framöver?

Den 8 april deltog FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson och Inter-nationella Rödakorskommitténs generalsekreterare Yves Daccord i utrikes-utskottets offentliga utfrågning om den humanitära situationen i Syrien.

Interna utfrågningar som utskottet genomförde redovisas under punkterna 2.4–2.6.

2.8 Resor och besök

Under riksmötet 2013/14 har en utskottsresa utomlands genomförts. En delegation från utrikesutskottet besökte den 7–9 oktober 2013 Washington DC. Syftet med resan var att genomföra möten och samtal med kongressledamöter och senatorer, representanter från amerikanska utrikesdepartementet, tjänstemän vid Världsbanken samt forskare och analytiker vid en rad tankesmedjor om frågor av särskild relevans för utskottets beredningsområden.

Utskottet har tagit emot 17 utländska delegationer under riksmötet.

Den 19 september 2013: Leila Bahria, Tunisiens statssekreterare för utrikesfrågor, med delegation

Den 2 oktober 2013: Sima Sami Bahous, UNDP:s regionala chef för arabländerna, med delegation

Den 19 november 2013: en delegation från Unaids

Den 21 november 2013: Babatunde Osotimehin, exekutiv direktör för FN:s befolkningsfond (UNFPA)

Den 28 november 2013: Majid Tahkt Ravanchi, Irans vice utrikesminister, med delegation

Den 28 november 2013: Tanja Miščević, Serbiens chefsförhandlare i förhandlingarna om Serbiens anslutning till EU, med delegation

Den 4 december 2013: Kaushik Basu, Världsbankens chefsekonom, med delegation

Den 5 december 2013: Ann Dismorr, chef för UNRWA i Libanon

Den 10 december 2013: Uong Chu Luu, vice talman i Vietnams

nationalförsamling, med delegation

Den 5 mars 2014: en delegation av co-chairs från den s.k.

Minskgruppen

Den 18 mars 2014: Igor Corman, talman i Moldaviens parlament

Den 20 mars 2014: Joachim von Amsberg, Världsbankens vice

president, med delegation

Den 31 mars 2014: Bill Gates, som företrädare för Bill & Melinda Gates Foundation

Den 9 april 2014: Yves Daccord, Internationella Rödakorskommitténs generalsekreterare

Den 21 maj 2014: Wivine Mumba Matipa, Demokratiska Republiken Kongos justitieminister

Den 12 juni 2014: Yuli-Yoel Edelstein, talman i Israels parlament (Knesset)

Den 17 juni 2014: Valeriu Stefan Zgonea, talman i Rumäniens

deputeradekammare.

Utskottet har även gjort två utgående besök, det ena till Folke Bernadotteakademin den 19 mars 2014 och det andra till Inspektionen för strategiska produkter den 7 maj 2014.

Utskottets ledamöter har även deltagit i fem internationella konferenser och seminarier: I september 2013 reste en ledamot till Bryssel för en Europaparlamentarisk konferens om strategin för mänskliga rättigheter, i november 2013 reste fyra ledamöter till Bryssel för ett möte om Nato, i mars 2013 reste en ledamot till Genève för IPU:s vårförsamling, i april 2014 åkte dels en ledamot till Washington för Världsbankens och IMF:s vårmöten, dels en ledamot till Mexiko för att delta i ett högnivåmöte.

Utrikesutskottet var representerat vid de återkommande interparlamentariska konferenserna inom utrikes- och säkerhetspolitiken samt säkerhets- och försvarspolitiken (IPC-CFSP/CSDP). Under riksmötet 2013/14 hölls möten i Vilnius och Aten. Resande delegation återrapporterade därefter till utskottet.

Utskottsordföranden var närvarande när de nordiska och baltiska utrikesutskottsordförandena (NB8) möttes i Helsingfors och Georgien. Ordföranden återrapporterade till utskottet.

Utöver utskottets deltagande i internationella konferenser har även utskottspresidiet representerar utrikesutskottet vid ett antal resor. Utskottets ordförande Sofia Arkelsten (M) var på studieresa till Köpenhamn, Haag, Budapest och Genève. Vice utskottsordförande Urban Ahlin (S) deltog i Världsbankens vårmöte i Washington.

2.9 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2013/14 höll utskottet 35 allmänna sammanträden och 17 särskilda sammanträden i form av t.ex. seminarier och besök i utskottet. Den totala sammanträdestiden uppgick till 50 timmar respektive 12 timmar och 30 minuter.

Utskottet behandlade utöver utgiftsområdena 5 och 7 i budget-propositionen även 8 ytterligare propositioner, 10 skrivelser och 7 redogörelser. Totalt behandlades 801 motionsyrkanden om olika åtgärder. Utrikesutskottet lämnade 25 betänkanden och 1 yttrande till kammaren.

Den totala tiden för utrikesutskottets ärendedebatter i kammaren uppgick till 34 timmar och 43 minuter.

Elanders, Stockholm 2014