Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

1 Utrikesutskottet


1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till andra länders utveckling samt utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete – allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredningsområde.

I utskottets uppgifter ingår även uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet och bevakning av EU-frågor.

1.2 Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2015/16 hade utrikesutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Kenneth G Forslund (S), ordförande, fr.o.m. 2014-10-07

Karin Enström (M), vice ordförande, fr.o.m. 2014-10-07

Anna-Lena Sörenson (S), fr.o.m. 2014-10-07 t.o.m. 2015-09-30

Olle Thorell (S), fr.o.m. 2014-10-07

Sofia Arkelsten (M), fr.o.m. 2014-10-07

Julia Kronlid (SD), fr.o.m. 2014-10-07

Margareta Cederfelt (M), fr.o.m. 2015-01-29

Pyry Niemi (S), fr.o.m. 2014-10-07

Kerstin Lundgren (C), fr.o.m. 2014-10-07

Pernilla Stålhammar (MP), fr.o.m. 2016-06-16

Valter Mutt (MP), fr.o.m. 2014-10-07 t.o.m. 2016-06-16

Göran Pettersson (M), fr.o.m. 2015-01-29

Krister Örnfjäder (S), fr.o.m. 2014-11-25

Björn Söder (SD), fr.o.m. 2014-10-07

Birgitta Ohlsson (L), fr.o.m. 2014-10-07

Hans Linde (V), fr.o.m. 2014-10-07

Sofia Damm (KD), fr.o.m. 2014-10-07

Maria Andersson Willner (S), fr.o.m. 2015-10-01

Suppleanter

Emilia Töyrä (S), fr.o.m. 2014-10-07

Sotiris Delis (M), fr.o.m. 2015-01-29

Anders Österberg (S) fr.o.m. 2015-10-01

Maria Andersson Willner (S), fr.o.m. 2014-10-07 t.o.m. 2015-10-01

Tobias Billström (M), fr.o.m. 2014-10-07

Kent Härstedt (S), fr.o.m. 2014-10-07

Jeff Ahl (SD), fr.o.m. 2014-10-07

Ulrika Karlsson i Uppsala (M), fr.o.m. 2014-10-07

Azadeh Rojhan Gustafsson (S), fr.o.m. 2014-10-07

Ola Johansson (C), fr.o.m. 2014-10-07

Emma Nohrén (MP) fr.o.m. 2016-06-28

Pernilla Stålhammar (MP), fr.o.m. 2014-10-07 t.o.m. 2016-06-16

Hans Wallmark (M), fr.o.m. 2014-10-07

Yilmas Kerimo (S), fr.o.m. 2014-10-07

Johnny Skalin (SD), fr.o.m. 2014-10-07

Tina Acketoft (L), fr.o.m. 2015-03-12

Lotta Johnsson Fornarve (V), fr.o.m. 2014-10-07

Jakob Forssmed (KD), fr.o.m. 2014-10-07

Carin Jämtin (S), fr.o.m. 2014-11-05

Anti Avsan (M), fr.o.m. 2014-12-18

Johan Nissinen (SD), fr.o.m. 2014-10-14

Pavel Gamov (SD), fr.o.m. 2014-10-14

Jakop Dalunde (MP), fr.o.m. 2014-10-23 t.o.m. 2016-06-06

Anders Schröder (M), fr.o.m. 2016-06-28

Annika Lillemets (MP), fr.o.m. 2014-10-10 t.o.m. 2016-06-23

Ulrika Carlsson i Skövde (C), fr.o.m. 2014-10-14

Ali Esbati (V), fr.o.m. 2014-10-14

Robert Halef (KD), fr.o.m. 2014-10-14

Serkan Köse (S), fr.o.m. 2014-11-25

Maria Weimer (L), fr.o.m. 2014-10-07

Mathias Sundin (L), fr.o.m. 2014-11-05

Shadiye Heydari (S), fr.o.m. 2014-11-25

Maria Stockhaus M), fr.o.m. 2015-12-15

Extrasuppleant

Jamal Mouneimne (S), fr.o.m. 2015-11-03

Anna Vikström (S), fr.o.m. 2016-08-14

Åsa Eriksson (S), fr.o.m. 2016-08-15

Olof Lavesson (M), fr.o.m. 2015-01-28 t.o.m. 2015-12-15

Jenny Bengtsson (V), fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2016-07-27

Utskottets presidium bestod av ordförande Kenneth G Forslund (S) och vice ordförande Karin Enström (M). Som framgår av förteckningen över utskottets ledamöter under riksmötet 2015/16 tillhörde sex av utskottets ledamöter Arbetarepartiet Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna.

1.3 Utskottets verksamhetsplan

Under riksmötet 2015/16 hade utskottets kansli följande sammansättning:

Martin Brothén, kanslichef

Sara Ehrenberg, utskottshandläggare, föredragande fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-09-04

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Josefina Kildjer, utskottshandläggare

Fredrik Kirst, föredragande

Moa Larsson, utskottshandläggare, föräldraledig fr.o.m. 2016-03-01

Agota Földes, utskottshandläggare fr.o.m. 2016-02-15

John Wernberg, utskottsassistent, föräldraledig fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2016-09-02

Matilda Wärmark, utskottsassistent, fr.o.m. 2016-01-19 t.o.m. 2016-08-18

Marlene Quinones Marquez, utskottsassistent

2 Utskottets verksamhetsplan

Utrikesutskottet lämnade 16 betänkanden, 3 utlåtanden till kammaren och 5 yttranden till andra utskott. Sammanfattningarna återges nedan.

2.1 Utskottets verksamhetsplan

Utskottets planering är långsiktig och tematisk. Utskottet avser att behandla olika ämnesområden under en mandatperiod och att kontinuerligt arbeta med uppföljning och utvärdering.

Under 2014/15 diskuterade utskottet prioriteringar för verksamheten, och utskottets prioriteringar för studiebesök, motioner från allmänna motionstiden, skrivelser, redogörelser, EU-frågor, uppföljning och utvärdering, utrikes resor och internationella konferenser ligger som grund för inriktningen av verksamheten under valperioden 2014/15–2017/18. Dessa prioriteringar har i det närmaste kunnat följas under riksmötet 2015/16.

2.2 Ärenden som behandlats av utskottet

UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens proposition 2015/16:1 med förslag till anslag för 2016 och bemyndigande inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och ett antal motioner som väcktes under den allmänna motionstiden 2015/16.

I betänkandet tillstyrkte utskottet regeringens förslag om anslag för utgiftsområdet, som uppgår till totalt drygt 1 905 miljoner kronor för 2016. Vidare ställde utskottet sig bakom regeringens förslag om bemyndigande om ekonomiska åtaganden. Utskottet följde även upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet. Samtliga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes. I betänkandet fanns en reservation (M) och fyra särskilda yttranden (M, SD, L, KD).

Ärendedebatt i kammaren: 27 minuter.

UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet regeringens förslag till anslag i proposition 2015/16:1 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Utskottet behandlade även motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om en biståndsram motsvarande 0,98 procent av beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2016 enligt EU:s nya beräkningsmodell för BNI (ENS 2010), eller 43,4 miljarder kronor. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag till anslag för utgiftsområdet, som uppgick till totalt 32,4 miljarder kronor för 2016. Vidare tillstyrkte regeringens förslag om vissa bemyndiganden.

I betänkandet behandlade utskottet även frågor om avräkningar på biståndsramen och utvecklingspolitikens inriktning.

Samtliga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes.

I betänkandet fanns tio reservationer (M, SD, C, V, L, KD) och sex särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Ärendedebatt i kammaren: 170 minuter.

UU4 Kommissionens arbetsprogram

I detta utlåtande behandlade utskottet kommissionens meddelande KOM(2015) 610 Kommissionens arbetsprogram 2016 – Dags för nya tag. I sitt årliga arbetsprogram angav kommissionen de politiska prioriteringarna för det kommande året. I likhet med vad kommissionen aviserade i sitt arbetsprogram för 2015 är ansatsen de kommande åren att göra skillnad i de stora frågorna och att mer öppet visa hur EU arbetar med detta.

Konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och arbetsmarknadsutskottet yttrade sig över programmet.

Utrikesutskottet underströk det positiva i att kommissionen årligen presenterar ett arbetsprogram. Utskottet noterade att arbetsprogrammet innehöll förslag som syftade till att bemöta de utmaningar som EU och dess medlemsländer stod inför bl.a. vad gäller EU:s flykting- och migrationspolitik, åtgärder för tillväxt och jobbskapande och att främja en väl fungerande inre marknad för varor och tjänster, vilket inkluderar en digital inre marknad. Utskottet hade dock önskat se en ännu högre ambitionsnivå på energi-, miljö- och klimatområdet.

I betänkandet fanns två reservationer (SD, V).

Ärendedebatt i kammaren: 65 minuter.

UU5 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken

I detta utlåtande behandlade utskottet det gemensamma meddelandet Översyn av den europiska gransskapspolitiken (JOIN(2015) 50 slutlig) som Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen offentliggjorde den 18 november 2015.

Utskottet välkomnade genomförandet av en översyn av grannskapspolitiken mot bakgrund av att det skett omfattande förändringar i grannskapet sedan 2011 då den senaste översynen genomfördes. Utskottet betonade bl.a. att grannskapspolitiken även i fortsättningen, i linje med EU-fördraget, måste ta sin utgångspunkt i de universella värderingar som EU-samarbetet bygger på.

I utlåtandet fanns två reservationer (SD, V).

Ärendedebatt i kammaren: 35 minuter.


UU6 På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020

I detta utlåtande behandlade utskottet det gemensamma samrådsdokumentet från Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020 (JOIN(2015) 33 slutlig).

I utlåtandet fanns ett särskilt yttrande (SD). Utskottet föreslog att utlåtandet skulle läggas till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: 5 minuter.

UU7 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer samt en följdmotion.

Utskottet välkomnade Riksrevisionens granskning som avser de kärnstöd som Sverige betalat ut till ett antal multilaterala banker och organisationer. Utskottet underströk betydelsen av att Sveriges bidrag till de multilaterala organisationerna även fortsättningsvis lämnas i form av kärnstöd. Denna bidragsform ökar sannolikheten för ett långsiktigt stabilt multilateralt system där Sveriges politiska prioriteringar får större genomslag.

Utskottet föreslog att den skrivelse om verksamheten i de internationella finansieringsinstitutionerna som regeringen regelbundet överlämnar till riksdagen utvecklas så att riksdagen får en samlad resultatanalys av arbetet i de multilaterala utvecklingsorganisationerna. För att möjliggöra en djupare analys bör det finnas möjlighet att i varje skrivelse fokusera på vissa teman eller grupper av organisationer.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motionen och lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet fanns en reservation (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 30 minuter.

UU8 Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m.

Utrikesutskottet behandlade i detta betänkande ett antal motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16 med bäring på beröringspunkterna mellan klimat, hållbarhet och bistånd.

Betänkandet behandlades inför statspartsmötet inom ramen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) i november/december 2015 och mot bakgrund av att flera andra förhandlingsprocesser med bäring på hållbar utveckling avslutades under 2015 (antagandet av ett nytt internationellt ramverk för katastrofriskreducering, genomförandet av den tredje internationella konferensen om utvecklingsfinansiering och antagandet av de nya globala hållbarhetsmålen bortom 2015).

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns en reservation (C) och ett särskilt yttrande (C).

Ärendedebatt i kammaren: 35 minuter.

UU9 FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Utskottet behandlade i detta betänkande 18 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16 som rör kvinnor, fred och säkerhet i svensk utrikespolitik. Implementering av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 ägnas särskild uppmärksamhet.

Utrikesutskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16 om genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.

I betänkandet fanns fyra reservationer (M, V, L, KD).

Ärendedebatt i kammaren: 50 minuter.

UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015

Utskottet behandlade i detta betänkande regeringens skrivelse 2015/16:115, en följdmotion och ca 40 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Utskottet valde i betänkandet att fästa särskild uppmärksamhet på elva områden. Dessa är den övergripande utvecklingen i EU, Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor m.m., rättsliga och inrikes frågor, jordbruk, fiske och livsmedel m.m., miljö- och energifrågor, konkurrenskraft och transport, utbildning, ungdom och kultur samt EU:s institutioner.

Konstitutionsutskottet, finansutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, försvarsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden yttrade sig över skrivelsen och följdmotionen.

I betänkandet fanns 32 reservationer (M, SD, V, L, KD). Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrkte motionerna.

Ärendedebatt i kammaren: 100 minuter.

UU11 Riksrevisionens rapport om Arktiska rådet – vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar

I betänkandet behandlade utskottet Riksrevisionens granskning av samarbetet inom Arktiska rådet och miljöfrågor i Arktis (RiR 2015/16:34), tre yrkanden i följdmotioner och 16 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå alla motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete och aviserade insatser från regeringen.

I betänkandet fanns tre reservationer (C, V).

Ärendedebatt i kammaren: 40 minuter.

UU12 Mellanöstern och Nordafrika

Utrikesutskottet behandlade i detta betänkande ca 150 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16 om Mellanöstern och Nordafrika. Betänkandet fokuserade på Irak och Syrien, Egypten, Israel och Palestina, Västsahara, Iran och Libyen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå alla motionsyrkanden.

I betänkandet fanns 14 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Ärendedebatt i kammaren: 175 minuter.

UU13 Europarådet

Utskottet behandlade redogörelse 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling och tre yrkanden i en följdmotion samt ett yrkande i en motion från allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna och avstyrkte motionerna.

I betänkandet fanns en reservation (SD).

Ärendedebatt i kammaren: 65 minuter.

UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Utskottet behandlade redogörelse 2015/16:OSSE1 Från Sveriges delegation vid OSSE:s parlamentariska församling.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen från riksdagens delegation vid OSSE:s parlamentariska församling till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: 40 minuter.

UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

I detta betänkande behandlade utrikesutskottet ca 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2014/15 och 2015/16 om situationen för de mänskliga rättigheterna m.m. i Kina, Kuba, Myanmar, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Ryssland och Somaliland. Utskottet föreslog två tillkännagivanden om vad utskottet anförde om Kuba och Ryssland. Motionsyrkandena om Kuba och Ryssland bifölls delvis. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden, i flertalet fall med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet fanns fem reservationer (M, SD).

Ärendedebatt i kammaren: 90 minuter.

UU16 Interparlamentariska unionen (IPU)

I detta betänkande behandlade utskottet riksdagsstyrelsens redogörelse för verksamheten inom Interparlamentariska unionen (IPU) 2015/16:RS3 och den svenska IPU-delegationens arbete under 2015. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: 35 minuter.

UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

I detta betänkande behandlade utskottet riksdagsstyrelsens redogörelse 2015/16:RS2 om riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavets (PA-UfM) arbete under 2015.

Utskottet föreslog att redogörelsen skulle läggas till handlingarna.

Ärendedebatt i kammaren: 10 minuter.

UU18 Norden

I detta betänkande behandlade utskottet riksdagens redogörelse 2015/16:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2015, regeringens skrivelse 2015/16:90 Nordiskt samarbete 2015 och tolv yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelsen till handlingarna och att motionsyrkandena skulle avslås.

I betänkandet fanns fem reservationer (SD, C, V, KD).

Ärendedebatt i kammaren: 125 minuter.

UU19 Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, fyra yrkanden i följdmotioner och fem yrkanden i mo-tioner från allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna samt avslå alla motionsyrkanden som behandlades i betänkandet, bl.a. med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet fanns sex reservationer (M, SD,V, L, KD).

Ärendedebatt i kammaren: 75 minuter.

UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (prop. 2015/16:112). Utrikesutskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna avtalet.


UU1y Utrikesförvaltningen

Konstitutionsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 24 september 2015 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:1 Utgiftsområde 1 och motioner i de delar som berör utrikesförvaltningen.

Utrikesutskottet valde att här lämna synpunkter på anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. och ett antal motioner inom utgiftsområde 1.

I yttrandet fanns en avvikande mening (SD) och fyra särskilda yttranden (M, C, V, KD).

UU2y Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism

Justitieutskottet beslutade den 20 oktober 2015 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism och de motioner som behandlades i ärendet i de delar som berörde utskottets beredningsområde.

Utrikesutskottet beslutade att yttra sig över skrivelsen i de delar som bedömdes röra utrikesutskottets beredningsområde samt över ett antal motioner.

Utskottet ansåg inte att något initiativ var nödvändigt med anledning av motionsyrkandena och föreslog att yrkandena därför skulle avstyrkas.

I yttrandet fanns fyra avvikande meningar (M, SD, FP, KD).

UU3y Regeringens exportstrategi

Näringsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 10 december 2015 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi och de motioner som kunde komma att väckas med anledning av skrivelsen.

I sitt yttrande behandlade utrikesutskottet framför allt de aspekter av regeringens skrivelse som rör utskottets beredningsområde liksom motionerna 2015/16:3296 yrkandena 1 och 2 och 2015/16:3315 yrkandena 1, 5, 9 och 13.

Som ett led i beredningen av ärendet fick utskottet den 19 januari 2016 en föredragning om skrivelsen av näringsminister Mikael Damberg.

Utskottet föreslog att näringsutskottet skulle avstyrka de aktuella motionsyrkandena.

I yttrandet fanns en avvikande mening (V).

UU4y Politik för hållbart företagande

Näringsutskottet beslutade den 21 januari 2016 att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande och motioner.

Utrikesutskottet beslutade att yttra sig över skrivelsen i de delar som ansågs beröra utrikesutskottets beredningsområde.

Som en del av yttrandet redogjorde statsrådet Mikael Damberg för skrivelsens innehåll i samband med en föredragning för utskottet den 19 januari 2016.

Utrikesutskottet hade inte något att anföra med anledning av regeringens skrivelse.

I yttrandet fanns ett särskilt yttrande (C).

UU5y Vårändringsbudget

Finansutskottet beslutade den 14 april 2016 att ge övriga utskott tillfälle att inom sina respektive beredningsområden yttra sig över Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99) och de motioner som kunde komma att väckas med anledning av den.

Utrikesutskottet begränsade sitt yttrande till de delar av propositionen som avsåg anslaget 1:1 inom utgiftsområde 7 och motion 2015/16:3396 (SD) yrkande 1 i berörd del.

2.3 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utrikesutskottet och försvarsutskottet beslutade i separata beslut under riksmötet 2015/16 att genom deputerade i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Det sammansatta utskottet genomförde elva sammanträden om totalt 3 timmar och 55 minuter där fyra propositioner och 31 motionsyrkanden behandlades. Fyra betänkanden lämnades till kammaren.

UFöU upprättar en egen verksamhetsberättelse.

2.4 EU-frågor

En stor del av utrikesutskottets arbete har kopplingar till EU-frågor, framför allt inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och biståndspolitik. Under riksmötet 2015/16 följde utskottet EU-frågor genom fortlöpande hantering av dokument från olika EU-organ samt genom betänkanden, utlåtanden, besök, internationella konferenser, överläggningar och föredragningar.

Kammaren remitterade både den årliga skrivelsen om EU:s verksamhet och kommissionens arbetsprogram till utrikesutskottet eftersom utskottet har en sammanhållande roll inom riksdagen vad gäller EU-frågor. Även samrådsdokumenten Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2015) 50 slutlig) och På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020 (JOIN(2015) 33 slutlig) samt Avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan remitterades till utrikesutskottet.

Vid sammanlagt elva utskottssammanträden redogjorde representanter från regeringen för aktuella frågor och svenska ståndpunkter inför utrikesrådets (FAC) och allmänna rådets (GAC) möten. Kabinettssekreterare Annika Söder informerade utskottet vid sju av dessa tillfällen, vid tre tillfällen informerades utskottet av utrikesrådet Anna-Karin Eneström, och vid ett tillfälle av statssekreterare Ulrika Modéer. Därutöver har utskottet fått föredragningar om aktuella EU-frågor av representanter från Utrikesdepartementet. Utskottet överlade med regeringen vid tre tillfällen: Översyn om den europeiska grannskapspolitiken (ENP) den 3 december 2015 med anledning av EU-kommissionsmeddelandet JOIN(2015) 50 final slutlig, inför världstoppmötet om humanitära frågor den 11 november 2015 med anledning av faktapromemoria 2015/16:FPM13 samt om EU:s globala strategi (EGS) den 17 mars 2016. Under riksmötet 2015/16 hänvisades ett betydande antal meddelanden och förslag från EU-kommissionen och den höga representanten till utrikesutskottet. Av dessa har ett kommissionsmeddelande, ett gemensamt meddelande och ett samrådsdokument granskats av utskottet enligt 9 kap. 20 § riksdagsordningen, nämligen kommissionens arbetsprogram för 2016 (KOM(2015) 610) och samrådsdokumenten Översyn av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2015) 50 slutlig) och På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020 (JOIN(2015) 33 slutlig).

Utskottet gjorde en subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien, (KOM(2016) 67).

Utskottet behandlade även sju faktapromemorior.

Utrikesutskottet var representerat vid de återkommande interparlamentariska konferenserna inom utrikes- och säkerhetspolitiken samt säkerhets- och försvarspolitiken (IPC-CFSP/CSDP). Strax innan riksmötet 2015/16 hölls mötet i Luxemburg, och under riksmötet 2015/16 hölls möten i Haag och Bratislava. Den resande delegationen återrapporterade därefter till utskottet.

2.5 Uppföljning och utvärdering

Liksom under tidigare år fortsatte utskottet, i enlighet med 4 kap. 8 § reger-ingsformen, under riksmötet 2015/16 sitt arbete med uppföljning och utvärdering genom att följa upp riksdagens beslut med betänkandearbete, resor, studiebesök och föredragningar. Utskottet besökte myndigheterna Folke Bernadotteakademin, Försvarets radioanstalt, Uppsala universitet, Svenska institutet och Sida samt deltog i medaljceremonier i Karlsborg i samband med hemkomsten av missionerna MALI 02 och MALI 03.

Utskottet har beställt och mottagit uppföljnings- och utvärderingsuppdrag dels om konsulära krisinsatser, dels om UD:s reserekommendationer (Uppföljning av den konsulära krishanteringsförmågan och Uppföljning av UD:s avrådan att resa).

Utskottet beslutade den 16 juni 2016 att genomföra en uppföljning av kampanjen för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd.


2.6 Forsknings- och framtidsfrågor

På temat forsknings- och framtidsfrågor har utskottet fortsatt arbetet och bevakat händelseutvecklingen kring FN-förhandlingar om en ny agenda för global utveckling efter 2015.

Den 19 november 2015 fick utskottet information om säkerhetsrådsresolu-

tion 1325 från Eva Zetterberg, ordförande i Operation 1325.

Den 8 mars 2016 fick utskottet information om islamistisk terrorism från Magnus Ranstorp, forskare vid Försvarshögskolan.

Den 10 mars 2016 fick utskottet information om EU:s globala strategi (EGS) från Björn Fägersten och Ylva Pettersson, Utrikespolitiska institutet.

Den 22 mars 2016 fick utskottet information om Mellanöstern och Nordafrika från associerad redaktör Per Jönsson, Utrikespolitiska institutet.

2.7 Offentliga och interna utfrågningar

Under riksmötet 2015/16 genomförde utskottet två offentliga utfrågningar.

Utfrågningen som genomfördes den 22 oktober 2015 hölls med anledning av FN-dagen och behandlade FN:s fredsfrämjande insatser. Vid utfrågningen deltog följande personer som informerade utskottet och besvarade frågor: Anna-Karin Eneström, utrikesråd för politiska frågor från Utrikesdepartementet, Ola Engdahl, docent i folkrätt vid Försvarshögskolan, Kristina Zetterlund, konflikt- och säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Utfrågningen som genomfördes den 7 juni 2016 tillsammans med skatteutskottet med anledning av de nya globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) och deras finansiering fokuserade på hur resurserna kan ökas för utveckling och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Vid utfrågningen deltog följande personer som informerade utskotten och besvarade frågor: Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister från Utrikesdepartementet, Charlotte Svensson, statssekreterare från Finansdepartementet, Penny Davies, policyrådgivare från Diakonia (representant för Concord Sverige) samt Jacob Lundberg, doktorand vid Uppsala universitet och verksam vid Timbro.

Utskottet har även genomfört följande interna utfrågningar:

– Den 11 november 2015 fick utskottet information om Biståndspolitiskt ramverk, Sveriges politik för global utveckling, multilateralt bistånd och utgiftsområde 7 från biståndsminister Isabella Lövin, UD.

– Den 26 november 2016 fick utskottet information om Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd från statssekreterare Ulrika Modéer, UD.

– Den 4 februari 2016 fick utskottet information om Storbritanniens förhållande till EU från statssekreterare Hans Dahlgren.

– Den 1 mars 2016 fick utskottet information om klimattoppmötet i Paris från biståndsminister Isabella Lövin, UD.

– Den 10 mars och den 23 maj 2016 fick utskottet information om kandidaturen till FN:s säkerhetsråd från kabinettssekreterare Annika Söder respektive utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD.

– Den 21 april fick utskottet information om finansieringen av Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd från utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin, UD.

– Den 17 mars 2016 fick utskottet information om Sveriges FN-politik från utrikesminister Margot Wallström, UD.

– Den 26 april fick utskottet information om personer från Sverige som ansluter sig till terroristorganisationer i främst Mellanöstern från generaldirektör Anders Thornberg, Säkerhetspolisen.

2.8 Resor och besök

Under riksmötet 2015/16 gjorde utskottet följande sju resor i delegationer:

– Den 23–24 november 2015 till Oslo. Syftet med resan var att träffa och utbyta information med representanter från parlamentet, regeringen och civilsamhällets organisationer.

– Den14–19 februari 2016 till Israel och Palestina. Syftet med resan var att uppdatera sig om fredsprocessen i Mellanöstern genom möten med representanter för ländernas regeringar och parlament, civilsamhället och internationella organisationer med verksamhet i respektive land. Utskottet tog den 9 februari 2016 emot Utrikesdepartementets tjänstemän inför delegationsresan.

– Den 15–18 februari 2016 till Etiopien och Moçambique och den 15–22 februari 2016 till Etiopien och Tanzania. Syftet med resorna var dels att få en överblick över den politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika genom möten med representanter för regionala organisationer, dels att besöka länder, som Moçambique och Tanzania, med vilka Sverige bedriver ett långsiktigt och omfattande utvecklingssamarbete. Den 9 februari 2016 tog utskottet emot Utrikesdepartementets tjänstemän inför delegationsresan.

– Den 3–4 maj 2016 till Helsingfors. Syftet med resan var att träffa och utbyta information med representanter från parlamentet, regeringen och civilsamhällets organisationer.

– Den 23–24 maj 2016 till Erbil, norra Irak. Syftet med resan var att besöka den svenska militärinsatsen samt möten med representanter för Kurdistans regionala regering och parlament i Erbil. Resan gjordes tillsammans med försvarsutskottet.

– Den 8–10 november 2015 till Kiev. Syftet med resan var att diskutera situationen i landet med representanter för den exekutiva makten och parlamentet, för civilsamhället samt för internationella organisationer med verksamhet i Ukraina.

Utskottets ledamöter deltog även i elva internationella konferenser och seminarier: den 11–15 oktober 2015 deltog två ledamöter i konferensen om tillväxt för alla i Moçambique, den 11 december 2015 deltog ordföranden i Meeting of the Chairpersons of the Committees on Development i Luxemburg, den 23 februari 2016 deltog två ledamöter i det gemensamma mötet mellan Europaparlamentets utrikesutskott (AFET) och representanter från de nationella parlamentens utrikes- och försvarsutskott i Bryssel, den 14–15 mars 2016 deltog en ledamot i en försvars- och säkerhetspolitisk konferens i Amsterdam, den 10–12 april 2016 deltog en ledamot i den interparlamentariska IMF/VB– konferensen i Washington, den 18–23 april 2016 deltog tre ledamöter i en delegationsresa till ASEP-konferensen i Mongoliet, den 23–24 maj 2016 deltog två ledamöter i det humanitära världstoppmötet i Istanbul, den 29 maj–1 juni 2016 deltog sex ledamöter i en konferens på Svenska institutet i Alexandria och möten med egyptiska företrädare i Kairo, den 4–7 juli deltog en ledamot i 6th Westminster Workshop on Parliamentary Financial Oversight of Aid Effectiveness i London och den 14–15 juli deltog en ledamot i 13th Batumi International Conference i Georgia.

Utskottet har tagit emot ett flertal delegationer och andra besök under riksmötet.

– Den 18 september 2015: Saleem Al-Jbori, Iraks talman, med delegation.

– Den 30 september 2015: Antti Kaikkonen, ordförande, Finlands utrikesutskott, med delegation.

– Den 14 oktober 2015: Saud Alhuraiji, delegationschef, Kuwaits
parlament, med delegation.

– Den 15 oktober 2015: Astrid Thors, OSSE:s högkommissionär, med tjänsteman.

– Den 21 oktober 2015: UD:s säkerhetspolitiska rapportörer, med delegation.

– Den 3 november 2015: William Swing, generaldirektör, Internationella organisationen för migration, med delegation.

– Den 3 november 2015: Marco Antonio Núñez, Chiles talman, med delega-

tion.

– Den 5 november 2015: Joakim Reiter, biträdande generalsekreterare Unctad.

– Den 10 november 2015: Jens Stoltenberg, generalsekreterare för Nato, med delegation.

– Den 12 november 2015: Marko Mihkelson, ordförande i Nationella försvarskommittén, estländska parlamentets försvarsutskott, med delegation.

– Den 17 november 2015: Volodymyr Groisman, Ukrainas talman, med delegation.

– Den 25 november 2015: Zeid Ra'ad Al-Hussein, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, med delegation.

– Den 20 januari 2016: Rachid Talbi Alami, Marockos talman, med delega-

tion.

– Den 2 februari 2016: Cesilia Karlsson Kabaca, generalsekreterare, veteranorganisationer, med delegation.

– Den 2 februari 2016: Sri Mulyani Indrawati, Världsbanken, med delegation.

– Den 9 februari 2016: Utrikesdepartementets tjänstemän inför delegationsbesök i Etiopien, Tanzania, Moçambique, Israel och Palestina.

– Den 23 februari 2016: Ilir Meta, Albaniens talman, med delegation.

– Den 8 mars 2016: Staffan de Mistura, FN:s generalsekreterare, med delega-tion.

– Den 10 mars 2016: Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogram (UNDP), med delegation.

– Den 5 april 2016: Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie (UNHCR), med delegation.

– Den 27 april 2016: Davit Bakradze, Georgiens minister för europeisk och euroatlantisk integration, med delegation.

– Den 12 maj 2016: Mustafa Dzjemilev, krimtatarernas ledare, med delega-tion.

– Den 12 maj 2016: Mohamed Jalel Ghedira, parlamentariker från Tunisien, med delegation.

– Den 13 maj 2016: Studenter från Stockholm School of Economics, Riga.

– Den 18 maj 2016: Robert Piper, FN:s humanitära samordnare.

– Den 26 maj 2016: Riad Malki, Palestinas utrikesminister.

– Den 27 maj 2006: Mike Rogers (R-AL), kongressledamot USA, med delegation.

– Den 26 maj 2016: Studenter från Elliott School of International Affairs, Georgetown University.

– Den 26 maj 2016: Maria Lohela, Finlands talman, med delegation.

– Den 8 juni 2016: Eyal Ben-Reuven, ordförande i vänföreningen för Israel–Sverige i Knesset, med delegation.

– Den 19 juni 2016: Zhou Wenzhong, vice ordförande Kinas utrikesutskott, med delegation. –

Utskottet gjorde även sex utgående studiebesök: den 21 oktober 2015 till Folke Bernadotteakademin, den 14 mars 2016 till Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala universitet, Utrikespolitiska föreningen och Dag Hammarskjöld Foundation, den 17 mars 2016 till Försvarets radioanstalt, den 20 april 2016 till Svenska institutet, den 18 maj 2016 till Sida, den 11 december 2015 till MALI 02 och den 17 juni 2016 till MALI 03 vid Försvarsmakten i Karlsborg för medaljceremonier. Vidare deltog elva ledamöter i Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari 2016.

Utrikesutskottet var representerat vid de återkommande interparlamentariska konferenserna inom utrikes- och säkerhetspolitik samt säkerhets- och försvarspolitik (IPC-CFSP/CSDP). Strax innan riksmötet 2015/16 hölls mötet i Luxemburg, och under riksmötet 2015/16 hölls möten i Haag och Bratislava.

Utskottsordföranden var värd för de nordiska och baltiska utrikesutskottsordförandena (NB8) när de möttes i Stockholm den 12–13 oktober 2015 och närvarade när de möttes i Tallinn den 24 april 2016. Ordföranden återrapporterade till utskottet.

Utrikesutskottets ordförande och vice-ordförande har även tagit emot ett stort antal ambassadörsbesök och internationella besök.

2.9 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2015/16 höll utskottet 43 allmänna sammanträden och 31 särskilda sammanträden i form av t.ex. seminarier och besök i utskottet. Den totala sammanträdestiden uppgick till 75 timmar respektive 38 timmar.

Utskottet behandlade utöver utgiftsområdena 5 och 7 i budgetpropositionen även 5 ytterligare propositioner, 5 skrivelser och 4 redogörelser. Totalt behandlades 353 motionsyrkanden om olika åtgärder. Utrikesutskottet lämnade 20 betänkanden till kammaren och 5 yttranden till andra utskott.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Den totala tiden för utrikesutskottets ärendedebatter i kammaren uppgick till 19 timmar och 35 minuter.