Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

utskottsdokument 1998/99:CC6

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

 

 

 

 

1998/99

JuU

 

 

 

Beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden som rör

-  domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna

-  exekutionsväsendet

-  åklagarväsendet

-  polisväsendet

-  kriminalvården

-  brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1998/99 hade justitieutskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Gun Hellsvik (m), ordförande

Lars-Erik Lövdén (s), vice ordförande, t.o.m. 1998-11-19

Ingvar Johnsson (s), vice ordförande, fr.o.m 1998-12-10

Märta Johansson (s)

Margareta Sandgren (s)

Alice Åström (v)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Anders G Högmark (m)

Ann-Marie Fagerström (s)

Maud Ekendahl (m)

Helena Frisk (s)

Morgan Johansson (s)

Yvonne Oscarsson (v)

Ragnwi Marcelind (kd)

Jeppe Johnsson (m)

Kia Andreasson (mp)

Gunnel Wallin (c)

Siw Persson (fp)

 

Suppleanter:

Göran Norlander (s)

Anita Sidén (m)

Yilmas Kerimo (s)

Eva Johansson (s)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Rolf Åbjörnsson (kd)

Cecilia Magnusson (m)

Barbro Hietala Nordlund (s)

Christel Anderberg (m)

Paavo Vallius (s)

Nalin Pekgul (s)

Sture Arnesson (v)

Kjell Eldensjö (kd)

Lars Björkman (m)

Thomas Julin (mp)

Margareta Andersson (c)

Johan Pehrson (fp)

Barbro Johansson (mp), fr.o.m. 1998-10-20

Rigmor Ahlstedt (c), fr.o.m. 1998-12-18

Ordförande i utskottet var Gun Hellsvik. Vice ordförande var Lars-Erik Lövdén t.o.m. den 19 november 1998 och Ingvar Johnsson fr.o.m. den 10 december 1998. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Miljöpartiet de gröna och en Folkpartiet liberalerna.

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Cecilia Nordenfelt, kanslichef

Kristina Engholm, föredragande, tjl. fr.o.m. 1999-01-18

Hans Cappelen-Smith, föredragande

Sven Johannisson, föredragande

Elisabet Wass, föredragande, fr.o.m. 1999-01-11

Helena Björklund, byråassistent

Katarina Ågren, byråassistent

Verksamheten

Sammanträdestid, antal ärenden m.m.

Under riksmötet har utskottet hållit 27 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet har omfattat 43 timmar och 55 minuter.

Utskottet har behandlat 17 propositioner och fyra skrivelser jämte 338 yrkanden i motioner. Av propositionerna avsåg en budgetfrågor och en chefsförsörjningen inom polisväsendet under det att de återstående 15 innehöll lagförslag. I åtta fall föreslog utskottet att riksdagen skulle besluta om ändring (i huvudsak lagtekniska justeringar) i regeringens lagförslag eller konsekvensändringar till dessa och i tre fall att riksdagen skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört i viss fråga. Utskottets förslag bifölls av riksdagen i samtliga fall med undantag för ett förslag om tillkännagivande om ersättning till nämndemän.

Utskottet avlämnade 27 betänkanden till kammaren och fyra yttranden till annat utskott. Till 19 av betänkandena fogades sammanlagt 120 reservationer och i nio av dem avgavs dessutom sammanlagt 21 särskilda yttranden. I tre av yttrandena till andra utskott avgavs sammanlagt sex avvikande meningar.

Utskottsutfrågningar m.m.

Utskottet har hållit en icke offentlig utfrågning om drograttfylleri och sjöfylleri med företrädare för Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket.

På utskottets begäran har vid olika sammanträden med utskottet information lämnats av representanter för departement och myndigheter. I samband med beredningen av budgetpropositionen lämnade sålunda företrädare för Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen och Domstolsverket information om respektive myndighets verksamhet. Vid beredningen av regeringens proposition om penningtvätt (prop. 1998/99:19, JuU8) informerades utskottet närmare av företrädare för Svenska bankföreningen.

Slutligen har utskottet mottagit ett stort antal skrifter från enskilda och organisationer, vilka skrifter utskottets ledamöter informerats om.

EU-frågor

Utskottet har följt EU:s arbete i frågor som rör utskottets beredningsområden. Material som kommit in till riksdagen och som berör dessa områden har utskottets ledamöter informerats om. På inbjudan av utskottet har regeringen vid fem tillfällen lämnat EU-information och vid två tillfällen information om dels det organisatoriska ansvaret för polispersonal i FN-tjänst, dels Östersjösamarbetet.

Utskottet har under riksmötet inrättat en arbetsgrupp som närmare skall följa EU:s arbete i frågor som berör utskottets beredningsområde. I gruppen ingår en företrädare för varje parti.

Uppföljning och utvärdering

Under året har utskottets uppföljningsgrupp, bestående av en ledamot från varje parti, bestämt att följa verksamheten inom polisväsendet. Som ett led i det arbetet har gruppen bjudit in representanter för Rikspolisstyrelsen. Syftet med den inbjudan var att klarlägga orsakerna till att de nya misstanke- och belastningsregistren ännu inte kunnat tas i bruk.

Uppföljningsgruppen har också gjort ett studiebesök på Polishögskolan.

Resultatet av uppföljningsgruppens arbete har redovisats för utskottet i form av promemorior.

I uppföljningsgruppens arbete har också ingått att förbereda de studiebesök som utskottet gjort, vilket skett genom att promemorior lagts fram för utskottet. Vidare har erfarenheterna från studiebesöken dokumenterats.

Studieresor och studiebesök m.m.

Utskottet har under riksmötet företagit studiebesök hos Kriminalvårdsmyndigheten Hall (mars 1999), Riksdagens revisorer (mars 1999), Säkerhetspolisen (mars 1999), Riksåklagaren och Åklagarmyndigheten i Stockholm (april 1999), Sveriges advokatsamfund (april 1999), Polismyndigheten i Stockholms län (maj 1999) och Brottsförebyggande rådet (maj 1999).

Den 17–19 januari gjorde utskottet en studieresa till Västra Götalands län och den 13–16 februari genomfördes en studieresa till Bryssel för nya ledamöter.

Utskottet tog under perioden emot flera internationella besök.

Utskottet har också på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen. Vidare har de av regeringen utfärdade regleringsbreven till myndigheterna granskats och jämförts med riksdagens budgetbeslut för rättsväsendet avseende år 1999. Utskottet har inte i någondera fallet funnit anledning till kritik.

 

Elanders Gotab, Stockholm  1999