Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

utskottsdokument 1998/99:CC7

Vissa uppgifter om kulturutskottets verksamhet riksmötet 1998/99

 

 

 

 

1998/99

KrU

 

 

 

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör kulturutskottets beredningsområde.

Sammansättning m.m.

Ledamöter
Inger Davidson, (kd), ordf.

Åke Gustavsson (s), vice ordf.

Elisabeth Fleetwood (m)

Agneta Ringman (s)

Annika Nilsson (s)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Lennart Fridén (m)

Eva Arvidsson (s)

Jan Backman (m)

Paavo Vallius (s)

Björn Kaaling (s), t.o.m. 16/12 1998

Lars Wegendal (s), fr.o.m. 17/12 1998

Peter Pedersen (v)

Dan Kihlström (kd)

Gunnar Hökmark (m)

Ewa Larsson (mp)

Birgitta Sellén (c)

Lennart Kollmats (fp)

Suppleanter
Birgitta Ahlqvist (s), t.o.m. 19/10 1998

Hillevi Larsson (s), fr.o.m. 18/12 1998

Lars Wegendal (s), t.o.m. 16/12 1998

Roy Hansson (m)

Torgny Danielsson (s)

Rune Berglund (s)

Willy Söderdahl (v)

Gunilla Tjernberg (kd)

Anne-Katrine Dunker (m)

Maud Björnemalm (s)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Märta Johansson (s)

Lena Sandlin (s), fr.o.m. 20/10 1998, (tjl 8/3 t.o.m. 14/6)

Tasso Stafilidis (v)

Ingvar Svensson (kd)

Patrik Norinder (m)

Per Lager (mp)

Erik Arthur Egervärn (c)

Kenth Skårvik (fp)

Lars Hjertén (m), fr.o.m. 20/10 1998

Birgitta Wistrand (m), fr.o.m. 20/10 1998

Gudrun Schyman (v), fr.o.m. 20/10 1998

Kia Andreasson (mp), fr.o.m. 20/10 1998

Marianne Andersson (c), fr.o.m. 18/12 1998

Lars Lilja (s), ers. f. Lena Sandlin

Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fyra Moderaterna, två Vänsterpartiet och två Kristdemokraterna. Övriga tre partier, nämligen Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet, representerades av en ledamot vardera.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Lena Axelsson-Westlund, kanslichef

Karin Josephson, föredragande

Maria Lindh-Reinius, föredragande

Charlotte Rydell, extra föredragande fr.o.m. 1998-09-01–1998-12-31

Brita Grönlund, byråassistent

Charlotte Rundelius, byråassistent

Verksamhetens omfattning

Sammanträdestid

Under riksmötet 1998/99, som sträckte sig från den 5 oktober 1998 till den 14 september 1999, höll utskottet 23 sammanträden. Sammanträdestiden omfattade 41 timmar och 5 minuter.

Antal ärenden, m.m.

Utskottet behandlade under riksmötet dels tre propositioner och en skrivelse samt 261 yrkanden i motioner, väckta med anledning av propositionerna och skrivelsen, dels 66 fristående motioner med 115 yrkanden.

I utskottets budgetbetänkande 1998/99:KrU1 föreslog utskottet i tre fall att riksdagen skulle besluta om ändring av regeringens förslag eller ge regeringen till känna vad utskottet anfört i viss fråga. Vidare tog utskottet i samma betänkande ett initiativ vilket rörde Världskulturmuseets organisation, styrelse, personal m.m. I övrigt har utskottet i två fall föreslagit att riksdagen skulle besluta om ändring av regeringens förslag eller ge regeringen till känna vad utskottet anfört i viss fråga (betänkandena KrU6 och KrU9). Utskottets förslag bifölls av riksdagen.

Utskottet avlämnade elva betänkanden till kammaren och fem yttranden till  andra utskott. Ett betänkande (KrU8) har återremitterats till utskottet för ytterligare behandling.

Till tio av dessa betänkanden fogades sammanlagt 97 reservationer och i sex av betänkandena avgavs dessutom sammanlagt 19 särskilda yttranden. I fyra av yttrandena till andra utskott avgavs sammanlagt elva avvikande meningar.

På utskottets begäran har vid olika sammanträden med utskottet information lämnats av representanter för Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Sveriges Television (SVT), Kungliga Operan AB, Svensk Arkivinformation (SVAR), Lotteriinspektionen, Sveriges Riksidrottsförbund och TV 4.

I samband med behandlingen av olika ärenden har utskottet uppvaktats av ett antal institutioner, organisationer, m.m.

Utskottet har följt EU:s arbete i frågor som rör utskottets beredningsområden. Vid tre tillfällen har EU-information lämnats av representanter för Kulturdepartementet. Material som kommit in till riksdagen och som berör dessa områden har utskottets ledamöter informerats om. Utskottet har också informerats om EU-frågor vid studiebesök hos Statens kulturråd.

Under april, maj respektive juni månad har regeringen avgivit propositionerna 1998/99:107 En idrottspolitik för 2000-talet – folkhälsa, folkrörelse och underhållning, 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål, 1998/99:115 På ungdomars villkor – ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro och 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik. Utskottet avser att vid nästa riksmöte behandla dessa propositioner och med anledning därav väckta motioner samt vissa motioner från allmänna motionstiden 1998 vilka rör motsvarande ämnesområden.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har under riksmötet besökt Kungliga Dramatiska teatern (februari 1999), Riksarkivet (februari 1999), Statens kulturråd (februari 1999), Sveriges Radio AB (mars 1999), Livrustkammaren (mars 1999), Moderna museet (mars 1999), Folkbildningsrådet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Folkbildningsförbundet (april 1999) samt Sveriges Television AB (juni 1999).

Vidare gjorde utskottet studieresor till Gävleborgs län och Skåne län inklusive Region Skåne och Malmö stad.

I samband med en måltid på Nationalmuseum har kulturminister Marita Ulvskog och statsrådet Ulrica Messing lämnat information om aktuella frågor inom Kulturdepartementets område.

Företrädare för utskottet har deltagit i Biblioteksmässan i Göteborg, Göteborgs filmfestival, Halmstads Barnkulturbiennal, Jordbruksdepartementets fördjupningseminarium i samiska frågor, Museiveckan 1999, 1998 års hästriksdag, Riksidrottsförbundets stämma, Statens kulturråds diskussion kring musikteatern i Sverige och Svenska Filminstitutets seminarium Nationell filmpolitik – de sju dödssynderna.

 

Elanders Gotab, Stockholm  1999