Vissa uppgifter om socialutskottets verksamhet riksmötet 1999/2000

utskottsdokument 1999/2000:CBF

 
Vissa uppgifter om socialutskottets

verksamhet riksmötet 1999/2000

 

 

1999/2000

SoU

 

 

 

Beredningsområde

Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska åtgärder, hälso- och sjukvård samt sociala ärenden i övrigt.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, tillhör också socialutskottets beredningsområde.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1999/2000 hade socialutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Ingrid Burman (v)

Chris Heister (m)

Susanne Eberstein (s)

Margareta Israelsson (s)

Rinaldo Karlsson (s)

Chatrine Pålsson (kd)

Leif Carlson (m)

Hans Karlsson (s)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Conny Öhman (s)

Elisebeht Markström (s)

Rolf Olsson (v)

Lars Gustafsson (kd)

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Thomas Julin (mp)

Kenneth Johansson (c)

Kerstin Heinemann (fp)

 

 

Suppleanter

Catherine Persson (s)

Lars Elinderson (m)

Tullia von Sydow (s)

Kent Härstedt (s)

Lena Olsson (v)

Maj-Britt Wallhorn (kd) (t.o.m. 1999-10-15)

Rosita Runegrund (kd)

Henrik Westman (m)

Ola Rask (s)

Göran Lindblad (m)

Urban Ahlin (s)

Marina Pettersson (s)

Stig Sandström (v) (t.o.m. 1999-09-20)

Carlinge Wisberg (v) (fr.o.m. 1999-09-20)

Ester Lindstedt-Staaf (kd) (fr.o.m. 1999-10-18)

Maud Ekendahl (m)

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Gunnel Wallin (c)

Harald Nordlund (fp)

Christina Nenes (s)

Bertil Persson (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Gunnar Goude (mp)

Agne Hansson (c)

Majléne Westerlund Panke (s) (fr.o.m. 1999-11-04)

 

Ordförande i utskottet var Ingrid Burman, förste vice ordförande Chris

Heister och andre vice ordförande Susanne Eberstein. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Vänsterpartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Miljöpartiet de gröna.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Monica Dohnhammar, kanslichef

Ingrid Skogö, föredragande

Eva Willman, föredragande (tjl.)

Cecilia Back, föredragande

Jakob Hedenmo, föredragande

Anders Bergene, föredragande (vik.)

Madeleine Richter, byråassistent

Anita Lysholm, byråassistent


Verksamheten

Propositioner, skrivelser och motioner

Bland de större ärenden som utskottet behandlade kan nämnas utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i budgetpropositionen för år 2000 (bet. 1999/2000:SoU1) samt propositioner om ändring i lagen om ersättning till steriliserade i vissa fall (bet. 1999/2000:SoU3), om vissa alkoholfrågor (bet. 1999/2000:SoU4), om vissa hälso- och sjukvårdsfrågor (bet. 1999/2000: SoU11), om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (bet. 1999/2000:SoU13) och om nationell handlingsplan för handikappolitiken (bet. 1999/2000:SoU14).

Utskottet har vidare behandlat regeringsskrivelser om redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1998 (bet. 1999/2000:SoU2), genetisk integritet (bet. 1999/2000:SoU5) och om hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (bet. 1999/2000:SoU9).

Motioner från den allmänna motionstiden 1999 behandlade utskottet i de nämnda betänkandena samt följande betänkanden: 1999/2000:SoU6 Socialtjänstfrågor, 1999/2000:SoU7 Folkhälsofrågor m.m., 1999/2000:SoU8 Äldrepolitik, 1999/2000:SoU10 Vissa narkotikafrågor m.m. och 1999/2000: SoU12 Barnfrågor.

Behandlingen av skrivelse 1999/2000:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1999, som regeringen överlämnade i maj 2000, samt de övriga ärenden som hänvisas till utskottet under återstoden av riksmötet, har skjutits upp till nästa riksmöte

Utskottet slutbehandlade sammanlagt sex propositioner (hela eller delar), tre skrivelser från regeringen och 1 141 motionsyrkanden.

Utskottet avlämnade 14 betänkanden till kammaren och 11 yttranden till andra utskott.

Under riksmötet höll utskottet 30 sammanträden.

Utskottsutfrågningar

Utskottet anordnade den 17 september 1999 en offentlig utfrågning om Svensk alkoholpolitik i ett internationellt perspektiv. Detta för att närmare belysa en del av de frågor som behandlades i proposition 1998/99:134.

Den 4 april 2000 anordnade utskottet en utfrågning i anslutning till proposition 1999/2000:79 Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken.

Den 23 maj hölls en utfrågning om Mångfald och konkurrens inom hälso-och sjukvården. Utfrågningen anordnades mot bakgrund av utvecklingen och den allmänna debatten när det gäller olika driftsformer i hälso- och sjukvården. Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i en omfattande förändringsprocess. Nya behandlingsformer och läkemedel utvecklas kontinuerligt. Gamla strukturer och invanda arbetsformer ifrågasätts och förändras. Kvar står medborgarnas krav på att bästa möjliga hälso- och sjukvård skall kunna tillgodoses. Detta aktualiserar frågor kring arbetssätt och driftsformer.

Studieresor, studiebesök m.m.

Den 31 januari–1 februari 2000 gjorde utskottet en studieresa till Västra Götaland och Göteborg. Programmet berörde hälso- och sjukvårdsfrågor i Västra Götaland-regionen. I Göteborg fick utskottet bl.a. information om kommunens arbete med att bistå drabbade anhöriga och andra berörda efter brandkatastrofen i Backa hösten 1998.

Den 10–11 april 2000 gjorde utskottet en studieresa till Sundsvall. Programmet omfattade information om dels psykiatrisk vård, dels formerna för kommunens psykiatriverksamhet.

Utskottet gjorde under riksmötet studiebesök hos Vårdalstiftelsen (oktober 1999), Landstingsförbundet och Apoteket AB (november 1999), Vårdförbundet (februari 2000) och Folkhälsoinstitutet (april 2000).

Utskottet inbjöd vidare Alkoholinspektionen, Socialvetenskapliga forskningsrådet, Medicinska forskningsrådet, Prioriteringsdelegationen och Dopingjouren för att informera om aktuella frågor på respektive område.

Utskottet gjorde en delegationsresa till Kanada den 28 augusti–10 september 2000. Programmet rörde – förutom information om den politiska och ekonomiska utvecklingen i landet – studier av hälso- och sjukvårdens uppbyggnad, telemedicin, hälsoekonomi inklusive läkemedelsförsörjning samt sociala frågor, bl.a. insatser för att stödja misshandlade kvinnor och insatser mot spelberoende.

EU-frågorna

Utskottet har på olika sätt försökt skaffa sig god överblick över utvecklingen inom EU och information inför kommande ministerrådsmöten inom utskottets ansvarsområde. Utskottets kansli bevakar fortlöpande dokument från EU samt EU-nämndens dagordningar och de dokument som presenteras för EU-nämnden. Detta redovisas fortlöpande till utskottets ledamöter.

Vid tre tillfällen har utskottet fått information från företrädare för Socialdepartementet.

Uppföljning och utvärdering 

De aktiviteter som redovisats i det föregående i form av utfrågningar, studieresor och studiebesök utgör viktiga led i utskottets fortlöpande arbete med uppföljning och utvärdering.

Ett annat viktigt led i uppföljningsarbetet är granskning föranledd av regeringens årliga skrivelse till riksdagen med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

I den ordinarie ärendehanteringen ingår vidare en omfattande uppföljning i form av underhandskontakter via kansliet med myndigheter, institutioner, organisationer m.m. som redovisas för utskottet. Inom utskottets beredningsområde ligger också myndigheter med särskilt ansvar för uppföljning av beslutade reformer.

Elanders Gotab, Stockholm  2000