Utbildningsutskottets register vid riksmötet 2006/07

UbUReg.

Utbildningsutskottets register vid riksmötet 2006/07

Image: BET_200607_UbU_Reg-1.png

Betänkanden

UbU1

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

(prop. 2006/07:1, 13 motioner)

Utskottets justering 2006-11-30

Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2006-12-14

Protokollsnummer 2006/07:40

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2006-12-14

Protokollsnummer 2006/07:40

Riksdagsskrivelse 2006/07:54

UbU2

Utgiftsområde 15 Studiestöd

(prop. 2006/07:1, prop. 2006/07:17, 10 motioner)

Utskottets justering 2006-11-30

Förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2006-12-14

Protokollsnummer 2006/07:40

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2006-12-14

Protokollsnummer 2006/07:40

Riksdagsskrivelse 2006/07:53

UbU3

Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan

(prop. 2006/07:1, 6 motioner)

Utskottets justering 2006-11-16

Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2006-11-29

Protokollsnummer 2006/07:29

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2006-11-29

Protokollsnummer 2006/07:29

Riksdagsskrivelse 2006/07:8

UbU4

Högskolan

(79 motioner)

Utskottets justering 2007-02-15

Förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-03-28

Protokollsnummer 2006/07:83

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-03-28

Protokollsnummer 2006/07:83

UbU5

Forskning

(22 motioner)

Utskottets justering 2007-02-15

Förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-03-28

Protokollsnummer 2006/07:83

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-03-28

Protokollsnummer 2006/07:83

UbU6

Studiestöd

(16 motioner)

Utskottets justering 2007-03-01

Förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-03-21

Protokollsnummer 2006/07:79

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-03-22

Protokollsnummer 2006/07:80

UbU7

Förskolan

(20 motioner)

Utskottets justering 2007-02-22

Förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-03-22

Protokollsnummer 2006/07:80

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-03-22

Protokollsnummer 2006/07:80

UbU8

Grundskolan

(98 motioner)

Utskottets justering 2007-02-22

Förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-04-11

Protokollsnummer 2006/07:88

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-04-12

Protokollsnummer 2006/07:89

UbU9

Gymnasieskolan

(19 motioner)

Utskottets justering 2007-03-01

Förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-04-11

Protokollsnummer 2006/07:88

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-04-12

Protokollsnummer 2006/07:89

UbU10

Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning

(19 motioner)

Utskottets justering 2007-03-01

Förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-04-18

Protokollsnummer 2006/07:93

Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag. 2007-04-19

Protokollsnummer 2006/07:93

UbU11

Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses

(prop. 2006/07:43, 8 motioner)

Utskottets justering 2007-03-15

Förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Debatt i kammaren 2007-03-28

Protokollsnummer 2006/07:83

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-03-28

Protokollsnummer 2006/07:83

Riksdagsskrivelse 2006/07:122

UbU12

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2006

(redog. 2006/07:RJ1, redog. 2006/07:RRS12)

Utskottets justering 2007-04-17

Förslag till beslut: Redogörelserna 2006/07:RJ1 och 2006/07:RRS12 läggs till handlingarna.

Debatt i kammaren 2007-05-23

Protokollsnummer 2006/07:111

Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag. 2007-05-23

Protokollsnummer 2006/07:111

Riksdagsskrivelse 2006/07:161-162

UbU13

Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan

(prop. 2006/07:69, 2 motioner)

Utskottets justering 2007-05-15

Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-05-30

Protokollsnummer 2006/07:116

Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag. 2007-05-31

Protokollsnummer 2006/07:117

Riksdagsskrivelse 2006/07:183

UbU14

Vissa skolfrågor

(prop. 2006/07:86, 3 motioner)

Utskottets justering 2007-05-15

Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-05-30

Protokollsnummer 2006/07:116

Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag. 2007-05-31

Protokollsnummer 2006/07:117

Riksdagsskrivelse 2006/07:184

UbU15

Frisökning – ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.

(prop. 2006/07:71, 1 motion)

Utskottets justering 2007-05-10

Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Debatt i kammaren 2007-05-23

Protokollsnummer 2006/07:111

Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag. 2007-05-23

Protokollsnummer 2006/07:111

Riksdagsskrivelse 2006/07:163

UbU16

Sekretess vid forskningssamverkan

(prop. 2006/07:91)

Utskottets justering 2007-05-10

Förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Debatt i kammaren 2007-05-23

Protokollsnummer 2006/07:111

Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag. 2007-05-23

Protokollsnummer 2006/07:111

Riksdagsskrivelse 2006/07:164

UbU17

Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet

(prop. 2006/07:107, 3 motioner)

Utskottets justering 2007-05-15

Förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Debatt i kammaren 2007-06-07

Protokollsnummer 2006/07:121

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag. 2007-06-07

Protokollsnummer 2006/07:121

Riksdagsskrivelse 2006/07:202

Yttranden

UbU1y till SoU (SoU11)

Driftsformer för sjukhus

Utskottets justering 2007-03-27

UbU2y till SfU (SfU12)

Bidragsbrottslag

Utskottets justering 2007-04-19

Sakregister

A

ALF-avtal 1y

Alkohol, narkotika och tobak (ANT)

förebyggande åtgärder mot drogmissbruk 11

undervisning och information om 8

Animationsutbildning på högskolenivå 4

Arbetsmarknadsstöd för högskolestudenter 4

Arbetsmiljö

arbetsmiljölagen 8

buller 8

elevskyddsombud 8

i skolan 8

trygghet och arbetsro 8

Arbetsmiljökunskap

högskoleutbildning i 4

Arbetsmiljöstatistik gällande högskolestudenter 4

Avgifter

för högskolestudier 4

i skolan 8

Avstämningstillfällen i grundskolan 14

B

Barnomsorg – se även Förskoleverksamhet respektive Skolbarnsomsorg

avgiftsfri förskola 7

barngruppers storlek 7

etableringsfrihet 7

modersmål 7

obekväm arbetstid 7

personal 7

skolbarnsomsorg 7

vistelsetider 7

Beroendekunskap för högskolestudenter 4

Betyg

omprövning av betyg 8, 14

rapport om olovlig frånvaro i betyg 8

skriftliga omdömen i ordning och uppförande 8

skriftliga omdömen 8, 14

tidigare betyg 8, 14

Bibliotek

i grundskolan 8

i förskolan 7

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

anslag till 2

Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

anslag till 1:2

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

anslag till 1:2

Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola

anslag till 1:2

Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildningen

anslag till 1:2

Bidrag till vissa organisationer m.m.

anslag till 2

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

anslag till 2

C

Centrala etikprövningsnämnden

anslag till 1:5

Centrala studiestödsnämnden

anslag till 1:4

nedläggning av 6

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 5

D

Danshögskolan

anslag till 1:3

Demokrati m.m.

elevinflytande 8

undervisning i 8

Disciplinära åtgärder 8, 13

Diskriminering

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 8

inom högskolan 4

Djurförsök i högskoleutbildningar 4

Dramatiska institutet

anslag till 1:3

Driftsformer för sjukhus 1y

Dövtolkning vid Örebro universitet 1:3

E

Elever i behov av särskilt stöd

i grundskolan 8

Elevhälsa

ANT-undervisning 8

förebyggande hälsoarbete 8

hälsa, rörelse och kost 8

skolans självmordsförebyggande arbete 8

skolhälsovårdens uppgifter 8

Elevinflytande 8

Elitidrott och högre studier 4

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

anslag till 1:3

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

anslag till 1:3

Etableringsfrihet för förskolor 7

EU-forskning 5

F

Familjedaghem 7

Film- och medieutbildning vid Högskolan Väst 4

Folkhögskola

studiemedel 6

Forska och väx 1:3

Forskarstudier 5

Forskning

alkohol och droger 5

assyriers och syrianers situation 1914–18 5

etnisk diskriminering 5

innovationer 5

kvinnors ohälsa 5

mäns våld mot kvinnor 5

neuropsykiatriska funktionshinder 5

professioner 5

Forskningscentrum 5

Forskningspolitik

anslag till 1:5

Forskningsstiftelserna 5

Fri forskning 5

Fristående lärarutbildningar 4

Fristående skolor

etablering av 8

konfessionella 8

Frisökning 15

Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan 13

Förflyttning av elever med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero 13

Förskoleverksamhet

avgiftsfri förskola 7

barngruppers storlek 7

etableringsfrihet 7

modersmål 7

obekväm arbetstid 7

personal 7

vistelsetider 7

Förskollärare

utbildning 7

Förstärkning av vissa lärosäten 4

G

Genuskunskap i högskoleutbildningar 4

Geriatriker

utbildning av 4

Grundläggande behörighet för högskolestudier

avancerad nivå 4

25:4-regeln 4, 17

Grundskolan

avgiftsfri undervisning 8

betygssystemet 8

elevinflytande 8

finansiering av skolan 8

flextid 8

frågor om olika ämnen, se Ämnen i grundskolan

hälsa och motion 8

individanpassad undervisning 8

jämställdhetsarbete 8

kost 8

läromedel 8

målen för skolan 8

nationella prov 8, 14

närhetsprincipen 8

rätt till kunskap 8

skolans personal 8

skolans uppgift 8

skolavslutningar 8

skolbibliotek 8

skolplikt 8

skolskjuts 8

stödundervisning 8

utvecklingssamtal 8

utvärdering av skolan 8

Gymnasieskolan

byggprogrammet 9

folkbildningens pedagogik 9

fortbildning för lärare 9

frisökning 15

gymnasieexamen 3

hantverksutbildning 9

hushållsnära tjänster 9

kostnadsfria luncher 9

kost- och näringslära 9

körkortsutbildning 9

lärlingsutbildning 3

nationella prov 9

närhetsgaranti vid intagning 15

näringsriktiga måltider 9

praktik 9

ungdomars företagsamhet 9

utvecklingssamtal 9

yrkesutbildning 9

återkallande av gymnasiereformen 2007 3

ämnesbetyg 3

Gymnastik- och idrottshögskolan

anslag till 1:3

Göteborgs universitet

anslag till 1:3

H

Hantverksskolor 10

Hem- och konsumentkunskapslärare

högskoleutbildning av 4

Homosexuella, bisexuella och transpersoner, frågor om (HBT-frågor)

HBT-kunskap i högskoleutbildningar 4

i skolans undervisning 8

Hotell- och restaurangutbildning inom högskolan 4

Hälso- och sjukvård

högskoleutbildning inom 1y

Högre hemslöjdsutbildning vid Handarbetets vänner 4

Högskolan Dalarna

anslag till 1:3

Högskolan i Borås

anslag till 1:3

Högskolan i Gävle

anslag till 1:3

Högskolan i Halmstad

anslag till 1:3

Högskolan i Kalmar

anslag till 1:3

Högskolan i Skövde

anslag till 1:3

Högskolan Kristianstad

anslag till 1:3

Högskolan på Gotland

anslag till 1:3

Högskolan Väst

anslag till 1:3

Högskolans personal 4

Högskoleenheter i förorter 4

Högskolelagen

ändring av 17

Högskoleprovet

poängtillägg för totalförsvarspliktiga 4

Högskoleutbildningars innehåll och omfattning 4

anslag till 1:4

kampanj om studenters sociala trygghet 6

I

Idrott

i skolan 8

Imamutbildning 4

Inackorderingstillägg 6

Informationsteknik (IT)

utbildningsinsatser inom 8

Innovationer 5

Institutet för rymdfysik

anslag till 1:5

Institut för subarktisk kulturlandskapsforskning 5

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

anslag till 1:4

J

Juristutbildningen

genuskunskap och bemötandefrågor 4

Jämställdhet

i förskolan 7

i skolan 8

K

Karlstads universitet

anslag till 1:3

Karolinska Institutet

anslag till 1:3

Klinisk forskning 1y

Kommersialisering av forskning 5

Kompetensutveckling

vid högskolan 4

Konstfack

anslag till 1:3

Kost och motion

i skolan 8

Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.

anslag till 1:4

Kungl. Biblioteket

anslag till 1:5

Kungl. Konsthögskolan

anslag till 1:3

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

anslag till 1:3

Kungl. Tekniska högskolan

anslag till 1:3

Kunskap om HBT-personer i högskoleutbildningar 4

Kursplaner 8

Kursutbud inom högskolan

planering av 4

Kvalificerad yrkesutbildning

avgifter från utbildningsanordnare 1:2

en fortsatt utbyggnad 10

i Dalsland 10

översyn av behovet 10

Kårobligatoriet 4

Könsidentitet

diskriminering på grund av 4

L

Lektorer

befordran till professor 4

resurser för 1:3

Lektorers forskning 1:3

Likabehandling i högskolan 4

Likabehandlingsplan i skolan 8

Linköpings universitet

anslag till 1:3

Luleå tekniska universitet

anslag till 1:3

Lunds universitet

anslag till 1:3

Läkarutbildning

vid Örebro universitet 4

kunskap om demens- och äldrevård 4

Lärare

ansvar och befogenheter 8, 13

behörighetskrav för lärare i sfi 10

i förskolan 7

Lärarexamen 4, 17

Lärarhögskolan i Stockholm

anslag till 1:3

Lärarundantaget 5

Lärarutbildningen

utbildning om dolda funktionshinder 4

Lärcentrum 1:3, 10

Lärlingsutbildning 1:2

Läromedel

diskriminering i 8

i skolan 8

Läs- och skrivsvårigheter

stöd till elever med 8

M

Malmö högskola

anslag till 1:3

Masterexamen

ansökan om 4

Matens betydelse för hälsan

utbildning om 8

Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.

anslag till 1:2

Meritvärdering vid antagning till högskolan 17

Mittuniversitetet

anslag till 1:3

Mobbningsförebyggande arbete 8

Modersmålsundervisning

i förskolan 7

i grundskolan 8

Musik- och kulturskolor 8

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

anslag till 1:2

Myndigheten för nätverk och samarbetet inom högre utbildning

anslag till 1:4

Myndigheten för skolutveckling

anslag till 1:2

Mångfald i högskolan 4

Mälardalens högskola

anslag till 1:3

Mäns våld mot kvinnor

kunskap om 4

N

Nationella prov 8, 14

Nationellt centrum för flexibelt lärande

anslag till 1:2

Naturskolor 8

Nya högskoleutbildningar 4

Närhetsprincipen

i förskolan 7

i grundskolan 8

i gymnasieskolan 15

O

Omhändertagande av föremål som tillhör elever 13

Operahögskolan i Stockholm

anslag till 1:3

Ordningsregler i skolan 8, 13

Oredlighet i forskning 5

P

Platsfördelning vid antagning till högskolan 17

Pojkars och flickors resultat i skolan 8

Polarforskningssekretariatet

anslag till 1:5

Praktik för högskolestudenter 1:3, 4

Professorers anställningsskydd 4

Psykologutbildning i Säter 4

Punktskrift 10

R

Regionala etikprövningsnämnden

anslag till 1:5

Regionala hänsyn inom forskningspolitiken 5

Rekryteringsbidrag

anslag till 2

avveckling av 2

Rektorstillsättning inom högskolan 4

Rektorsutbildning 4

Resursfördelning

hänsyn till utbudet av studentbostäder 4

principer för 4

Rymdforskning

anslag till 1:5

S

Sameskolstyrelsen

anslag till 1:2

Samlat betygsdokument från vuxenutbildning 17

Sammanfattningar av avhandlingar 5

Sekretess vid forskningssamverkan 16

Sex och samlevnad

högskoleutbildning om 4

i grundskolan 8

nationella mål, läro- och kursplan 8

Sexuella trakasserier

i skolan 8

Sjuksköterskeutbildning 4

Självmordsprevention 8

Skolbarnsomsorg 7

Skolhälsovård – se Elevhälsa

Skolk 8

Skolmiljö 8

Skolmåltider

servering av ekologiskt framtagen och närodlad mat 8

Skolskjuts 8

Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med funktionshinder

anslag till 1:2

Skriftliga omdömen 8, 14

Skriftlig information i samband med utvecklingssamtal 14

Smärta

högskoleutbildning om 4

Socionomutbildning 4

Specialpedagogiska institutet

anslag till 1:2

Specialskolemyndigheten 1:2

Sponsring 8

Statens skolverk

anslag till 1:2

uppgifter 1:2

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet år 2006 12

Stockholms universitet

anslag till 1:3

Studenters rättigheter 4

Studenthälsan 4

Studentkontrakt inom högskolan 4

Studiemedel

anslag till 2

antalet veckor med 6

bidragsbrott 2y

eftergymnasial utbildning vid folkhögskola 6

fribeloppet 6

försörjning vid sjukdom 6

invandrares studieekonomiska situation 6

lånetrappan 6

studiestödslagen 2

Studiemedelsräntor m.m.

anslag till 2

Studiero 13

Studiestödssystemet

utredning om ett mer flexibelt 6

översyn av 6

Styrelseledamöter inom universitet och högskolor 11

Stöd

i förskolan 7

i skolan 8

Sunet

anslag till 1:5

Svenska institutets stipendier 1:3

Svenska för invandrare (sfi)

behörighetskrav för lärare 10

konkurrensutsättning av 10

sex och samlevnad i undervisningen 10

sfi-checkar 10

sfi-undervisning via tv, radio och Internet 10

tydligare individualisering och mer undervisning 10

utbildningens innehåll 10

Särskilda insatser på skolområdet

anslag till 1:2

Särskilda utgifter för forskningsändamål

anslag till 1:5

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

anslag till 1:3

Södertörns högskola

anslag till 1:3

T

Tandhygienistutbildning 1:3

Tandläkarutbildningen i Umeå 1:3

Tandsköterskeutbildning 4

Teaterhögskolan i Stockholm

anslag till 1:3

Teckenspråkslärare

utbildning av 1:3

Tentamensrätt 4

Terminssystem inom högskolan 4

Tillträdesregler för högskolan 4, 17

Trafikhögskolan i Ljungbyhed 4

Trakasserier 8, 13

Trygghet 13

U

Umeå universitet

anslag till 1:3

Universitet och högskolor

anslag till 1:3

utseende av styrelseledamöter 11

Universitetsstatus 4

University of the Artic 4

Uppföljning av högskolestudenter efter examen 4

Uppföljning och utvärdering

i grundskolan 8

Uppsala universitet

anslag till 1:3

Urval till högskolan 17

antagningskriterier som högskolan bestämmer 4, 17

Utbildningsvetenskaplig forskning 5

Utbyggnad av antalet högskoleplatser 1:3

Utländska examina 4

Utveckling av påbyggnadsutbildningar

anslag till 1:2

Utveckling av skolväsende och barnomsorg

anslag till 1:2

Utvecklingssamtal 8

V

Validering

ansvaret för 4

av asylsökandes betyg 10

av barnskötares och dagbarnvårdares utbildningar 4

av invandrares och flyktingars kunskaper 10

genom utbildning och examensprov 10

information vid 4

Valideringsdelegationen

anslag till 1:2

Verket för högskoleservice

anslag till 1:4

Vetenskapsområde

ansökningar om 4

Vetenskapsrådet

anslag till 1:5

stöd till starka forskningsmiljöer 5

uppdrag om stamcellsforskning 5

Vidareutbildning vid högskolan 4

Vuxenutbildning

avveckling av rekryteringsbidrag 2

en ny myndighet för vuxnas lärande 1:2

fackliga organisationers uppsökande verksamhet 1:2

fortsatt satsning på 10

förstärkning av 10

vikten av 10

yrkes- och fackhögskolor 10

Växjö universitet

anslag till 1:3

Y

Yrkes- och fackhögskolor 10

Yrkesvägledning för högskolestudenter 4

Ä

Äldreforskning 1:3

Ämnen i grundskolan

alkohol, narkotika och tobak (ANT) 8

entreprenörskap 8

hem- och konsumentkunskap 8

historia och samhällskunskap 8

hållbar utveckling 8

idrott, antalet timmar 8

jämställdhet 8

litterär kanon 8

modersmålsundervisning 8

musik och kultur 8

naturskolor 8

retorik 8

sex- och samlevnadsundervisning 8

simundervisning 8

språk 8

svenska 8

Ö

Örebro Teologiska högskola 4

Örebro universitet

anslag till 1:3

Övergången mellan högskolestudier och arbete

stöd vid 4

Överklagandenämnden för studiestöd

anslag till 1:4

Elanders Gotab, Stockholm 2007