Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-10-14 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2003/04:27

2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen (prop. 2004/05:1) om statsbudgetens fördelning på utgiftsområden m.m. jämte motioner (AL).
Finansutskottet har berett bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig.

3. Föredragning av förslag i budgetpropositionen till tilläggsbudget för 2004 (JB).
Finansutskottet har berett bl.a. bostadsutskottet tillfälle att yttra sig.

4. Föredragning av proposition 2004/05:2 Makten att bestämma – rätt till välfärd jämte följdmotioner för ev. yttrande till kulturutskottet (JB). Kulturutskottet har berett bl.a. bostadsutskottet tillfälle att ytttra sig.

5. Fråga om att mottaga de från miljö- och jordbruksutskottet överlämnade motionsyrkandena 2003/04:MJ66 yrk. 14
och 16 (JB).
Omedelbar justering av paragrafen.

6. Arbetet i bostadsutskottet hösten 2004 (JB)

7. Arbetet med uppföljning och utvärdering hösten 2004 (JB)

8. Ev. övriga frågor.


Bilagor


FPM 1: Ram för utgiftsområde 18 budgetåren 2005-2007 (till punkt 2)
Utdrag ur budgetpropositionen volym 1 (till punkt 2)
Utdrag ur motioner väckta med anledning av prop. 2004/05:1 (till punkt 2)
FPM 2: Tilläggsbudet för år 2004 - utgiftsområde 18 (till punkt 3)
Utdrag ur proposition 2004/05:2 (till punkt 4)
Utdrag ur motioner väckta med anledning av prop. 2004/05:2 (till punkt 4)
FPM 3: Förslag om ungdomspolitiken i prop. 2004/05:2 jämte motioner (till punkt 4)
PM: Arbetet i bostadsutskottet hösten 2004 (till punkt 6)
Inbjudan till samtal med miljönämnden i Falköpings kommun
PM: Arbetet med uppföljning och utvärdering hösten 2004 (till punkt 7)