Bostadsutskottets sammanträde Torsdag 2004-11-25 kl. 10:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista

Bostadsutskottet 2004/05:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8
Datum och tid: 10:00
Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2004/05:7

2. Frågan om utskottsinitiativ om bemyndigande för regeringen att under 2005 ingå vissa åtaganden när det gäller ramanslaget 31:10 Byggkostnadsforum m.m. (AL)

3. Justering av betänkande 2004/05:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (JB/AL)

4. Ev. övriga frågor

Bilagor


Utsända med tidigare kallelse:
1. Utkast till betänkande 2004/05:BoU1 (till punkt 3)
2. PM 2004-11-20 Bostadsutskottets studiebesök vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Nytillkommande:
3. Skrivelse med förslag till utskottsinitiativ (till punkt 2)
4. OH-bilder m.m. från redovisningen av Regeringskansliets faktapromemorior FPM2004/05:10 och 16 (endast i databasen)