Civilutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Civilutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ7-41

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen (företrädare för Justitie-
departementet) om aktuella EU-frågor
civilutskottets beredningsområde

Bilagor: se bilageförteckning

3. Information från regeringen (företrädare för Miljö-
departementet) om aktuella EU-frågor
civilutskottets beredningsområde

Bilagor: se bilageförteckning

4. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2007/08:150 om förmynderskapsrättsliga frågor
och väckta motioner under den allmänna motions-
tiden 2007/08:
C278 av Ann-Christin Ahlberg (s)
Skuldsatta barn
C282 av Catharina Bråkenhielm (s)
Barns skuldsättning
C330 av Marina Pettersson m.fl. (s)
Skadeståndsersättningar till barn bör skyddas
C343 av Betty Malmberg (m)
Föräldrabalken
C375 av Marie Nordén m.fl. (s)
Utbetalning av medel till barn enligt brottskadelagen

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Monica Hall

Anm. Motionstiden går ut den 5 juni. Eventuella motioner
översändes elektroniskt.

5. Föredragning och (obs!) behandling av proposition
2007/08:155 om skärpta fusionsregler

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Susanne Sjöblom

Anm. Motionstiden går ut den 5 juni. Eventuella motioner
översändes elektroniskt.

6. Fråga om fastställande av arbetsplan för uppföljnings-
projektet om bortförda barn

Bilagor: se bilageförteckning

Föredragande: Caroline Hedvall

7. Övriga frågor

Bilagor: se bilageförteckning

8. Nästa sammanträde


Bilagor


Protokoll (p. 1)
Tre promemorior, 2008-06-03 resp. 2008.06.04,
från Justitiedepartementet (p. 2)
Promemoria 2008-05-28 från Miljödepartementet,
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om fastställande av harmoniserade villkor för utsläpp-
ande av byggprodukter på marknaden, KOM(2008)
311 slutlig och arbetsdokument från kommissionens
avdelningar (SEK(2008) 1901) samt sammanfattning
av konsekvensbedömningen KOM(2008) 311 slutlig,
(SEK(2008) 1900), promemoria 2008-06-02 från
Miljödepartementet, Faktapromemoria 2004/05:FPM10
och förteckning över rättsakter som hör till Miljö-
departementets ansvarsområde (p. 3)
Propositionen, motionerna, sammanställning över
propositionen och motionsyrkandena (p. 4)
Propositionen (p. 5)
Arbetsplan för uppföljningsprojektet (p. 6)
Förteckningar över inkomna skrivelser och EU-
dokument (p. 7)