Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:41 Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00

Torsdag 2013-05-02 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:41
Datum och tid: 2013-05-02 09:00
Plats: RÖ 7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. EU-bevakning

4. Reglering av Partibidragsnämnden (KU24)
Justering
Framst. 2012/13:RS3
Föredragande: KD

5. En ny kameraövervakningslag (KU6y)
Justering
Prop. 2012/13:115 jämte motioner
Föredragande: ACB

6. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen
under 2012 (KU7y)
Justering
Skr. 2012/13:80 jämte motioner
Föredragande: KÖ

7. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen m.m. (KU21)
Beredning
Skr. 2012/13:75
Föredragande: TL och MM

8. Granskning av regeringen

9. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
3. Förteckning över EU-dokument
4-6. Förslag
7. Utkast samt KansliPM
8. Se särskild föredragningslista