Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:45 Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2012/13:45


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:45
Datum och tid: 2013-05-28 11:00
Plats: RÖ 7-08

1. EU-förslag om Allmän uppgiftsskyddsförordning
(dataskyddsförordningen)
Överläggning
Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid
Justitiedepartementet kommer kl. 11.00

2. Översyn av Europarådets dataskyddskonvention (1981, no 108)
Information
Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid
Justitiedepartementet

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. EU-bevakning

6. Indelning i utgiftsområden (KU25)
Justering
Prop. 2012/13:100 jämte motion
Föredragande: ACB

7. Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser (KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2012/13:75
Redog. 2012/13:RS4
Föredragande: TL och MM

8. Granskning av grönbok om förberedelse för en helt
konvergerad audiovisuell värld (KU26)
Beredning
KOM(2013) 231
Föredragande: KÖ

9. Granskning av regeringen

10. Övriga frågor

Bilagor


1. PM från Regeringskansliet skickas elektroniskt och delas i facken under måndagen
3. Protokoll
4. Förteckning över inkomna skrivelser
5. Förteckning över EU-dokument
6. Förslag
7. Utkast samt kansliPM
8. FaktaPM
- Utkast skickas elektroniskt och delas i facken under fredagen
9. Se särskild föredragningslista