Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:44 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:00

Torsdag 2016-04-21 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2015/16:44


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:44
Datum och tid: 2016-04-21 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Indelning i utgiftsområden (KU23)
Fråga om att ge berörda utskott tillfälle att yttra sig över
Prop. 2015/16:100 p. 2-11 och ev. motioner
Föredragande: ACB

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
(KU21)
Fortsatt beredning
Skr. 2015/16:75 och motioner
Föredragande: HH

6. Offentlighet och sekretess för uppgifter i
domstolsavgöranden (KU22)
Beredning
Prop. 2015/16:144
Föredragande: CB

7. Informationsutbyte med USA
Fråga om yttrande till justitieutskottet
Prop. 2015/16:96 och motion
Föredragande: CB

8. Verksamheten i Europeiska unionen
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2015/16:115 och motion
Föredragande: KÖ

9. Övriga frågor

Bilagor


2. Protokoll
4. KansliPM
5-7. Utkast
8. Utkast och motion