Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Torsdag 2019-11-14 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-14 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Rapport från möte i riksdagens råd för Riksrevisionen
Information
Rådets ordförande Ingemar Nilsson

2. En ny beteckning för kommuner på regional nivå och
vissa frågor om regionindelning (KU3)
Justering
Prop. 2018/19:127 delvis, prop. 2018/19:162 och motion
Föredragande: ACB

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Översyn av Riksdagens ombudsmän (KU4)
Överläggning om utskottsinitiativ
Föredragande: JFG

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


2. Förslag (delas under onsdagen)
3. Protokoll
4. - Program för besök hos HD och HFD
- Program m.m. inrikes resa
- Inkomna skrivelser
5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista