Konstitutionsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-11-21 kl. 09:00

Torsdag 2019-11-21 kl. 09:00

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-21 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Mottagande av motioner
Fråga om mottagande av motion 2019/20:3046
av Lotta Finstorp (M) yrkande 11 från kulturutskottet
och motion 2019/20:1313 av Betty Malmberg och
Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2 från trafikutskottet
Föredragande: LW

4. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Redog. 2018/19:RS1
Föredragande: LW

5. Uppföljning av riksdagens tillämpning
av subsidiaritetsprincipen (KU5)
Fortsatt beredning
Föredragande: KÖ

6. Granskning av regeringen

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


1. Protokoll
3. Motioner
4-5. Utkast
6. Se särskild föredragningslista