Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-14 kl. 10:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-02-14 10:00
Plats: RÖ 7-26

1. Jakt och viltvård (MJU6)
Justering
Motioner
Föredragande: AS

2. Kemikaliepolitik (MJU7)
Justering
Motioner
Föredragande: CN

3. Skyddet av värdefull skog (MJU8)
Beredning
Skrivelse 2018/19:25 och motioner
Föredragande: BN

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
Subsidiaritetsprövning
COM(2019) 48
Föredragande: AS

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: AS och SM

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 februari 2019 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1-2: Förslag till betänkande
Punkt 3: PM och motioner
Punkt 4: PM och COM(2019)48
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan