Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:19 Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:19
Datum och tid: 2019-02-26 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Val av andre vice ordförande

2. Justering av protokoll

3. Skyddet av värdefull skog (MJU8)
Justering
Skriv. 2018/19:25 och motioner
Föredragande: BN

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden med anledning av Förenade kungarikets utträde ur unionen
Subsidiaritetsprövning, beslut
COM(2019) 48
Föredragande: AS

5. Överlämnande av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson (SD) yrkande 11 till justitieutskottet
Föredragande: AS

6. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

7. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 08.00

10. Information från SMHI
Generaldirektör Rolf Brennerfelt

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2018/19:17 och 18
Punkt 3: Förslag till betänkande
Punkt 4: Förslag till beslut
Punkt 5: Motion 2018/19:1290 y. 11
Punkt 6: Arbetsplan
Punkt 7: Inkommen skrivelse


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan