Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:11 Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2019/20:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:11
Datum och tid: 2019-11-26 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: AS och SM

2. Uppföljningsrapport resultatredovisning utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Presentation och behandling
Föredragande: MN och AS

3. Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020
Subsidiaritetsprövning
COM(2019) 580
Föredragande: SE

4. Kommissionens förslag om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)
Subsidiaritetsprövning
COM(2019) 581
Föredragande: SE

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande:BN

6. Inkomna skrivelser
Föredragande: MB

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 december 2019 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Utkast till betänkande
Punkt 2: Förslag till uppföljningsrapport
Punkt 3: PM och COM(2019) 580
Punkt 4: PM och COM(2019) 581
Punkt 5: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 6: Inkommen skrivelse

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan