Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottets sammanträde Tisdag 2005-02-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista

Sammansatta Utrikes- Och Socialutskottet 2004/05:1

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30

Föredragningslista

1. Den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen under längst tid förklarar sammanträdet öppnat och leder sammanträdet

2. Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet med ledning av protokollsutdrag från utrikes- och socialutskotten

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Utskottets arbetsplanering

7. Mottagande av motioner från utrikesutskottet och socialutskottet

8. Beredning av motionerna 2004/05:U283 (kd) yrkande 4 och 2004/05:So539 (s)

9. Övriga frågor

Bilagor


- Förteckning över deputerade och suppleanter i USoU
från UU och SoU
-PM diskussionsunderlag
-Motion 2004/05:U283 (kd) yrkande 4
-Motion 2004/05:So539 (s)
-Utredningstjänstens PM om hiv/aids, fågelinfluensa och sars
-Utdrag ur budgetprop. 2004/05:1 Utgiftsområde 9
-Sammanfattning av SOU 2004:13
-OH-bilder från presentationerna den 3 februari (endast i elektronisk form)
-Anmälningsblankett för studiebesök den 15 februari