Skatteutskottets sammanträde Måndag 2002-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista

Skatteutskottet 2001/02:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. EU-information
Statssekreterare Claes Ljungh, Finansdepartementet

2. Justering av protokoll
2001/02:14 m.m.
Anmälan av inkomna skrivelser
Anmälan av inkomna Fakta-PM

3. Skatteregler mot handel med skalbolag
(prop. 2001/02:165)
Förslag till betänkande 2001/02:SkU23
(föredr. Gutsjö)

4. Anpassning av skattereglerna för utomlands bosatta pensionärer i det reformerade pensionssystemet
(prop. 2001/02:154)
Förslag till betänkande 2001/02:SkU24
(föredr. Brynolf)

5. 2002 års ekonomiska vårproposition
Proposition 2001/02:100 jämte motioner
Fråga om yttranden till finansutskottet över 2002 års ekonomiska vårproposition
(föredr. Brynolf)

6. Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m.
Proposition 2001/02:127
(föredr. Åkerrén)
7. Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarätter och på andelar i svenska handelsbolag
Proposition 2001/02:140 och Skrivelse 2001/02:77

Motion
2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)
(föredr. Gutsjö)

8. Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning
Proposition 2001/02:143 jämte motioner
Skrivelse av LRF m.fl.
Fråga om yttrande till näringsutskottet ang. kraftvärmebeskattningen
(föredr. Ask)

___________________
kl. 18.30 Möte och buffé med Advantage Sweden
(Program, deltagarförteckning m.m. har bifogats detta utskick för dem som anmält sig.)

Anmälningsblankett till SkUs Vårfest den 30 maj bifogas. Blanketten jämte betalning inlämnas till kansliet senast den 16 maj.

Bilagor