Socialförsäkringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fråga om yttrande till justitieutskottet över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), KOM(2010) 61, i de delar som berör socialförsäkringsutskottets beredningsområde när det gäller subsidiaritetsfrågan.

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (ev. tisdagen den 6 april 2010 kl. 11.00, därefter torsdagen den 8 april 2010 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkten
2. PM, KOM(2010) 61 samt skrivelse angående tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Dessutom bifogas uppdaterad plan för SfU:s arbete