Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:5 Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2019/20:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:5
Datum och tid: 2019-10-24 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2019/20:4

2. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Beredning I
Prop. 2019/20:1 + motioner
Föredragande: AK + AB

3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (TU2y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Föredragande: SE

4. Arbetet i frågor som rör Kina
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2019/20:18 + motioner
Föredragande: MR

5. Inkommen skrivelse

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 november kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Föredragningspromemoria, prop. 2019/20:1, motioner
Punkt 3. Föredragningspromemoria, protokollsutdrag, promemoria, bilaga
Punkt 4. Föredragningspromemoria, skrivelse 2019/20:18
Punkt 5. Skrivelse