Anmärkning mot röstlängd m.m. utan samband med besvär över valutgången. Talan avvisad

Valprövningsnämndens beslut 1985:38

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av landstingsvalet i Stockholms läns landstingskommun. Den 4 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Vallentuna kommun. Länsstyrelsen prövade anmärkningar mot allmän röstlängd den 22 juli 1985.

I en skrivelse som kom in till länsstyrelsen den 25 september 1985 anförde AA att han fråntagits sin lokala rösträtt i hemorten av folkbokföringsmyndigheterna. Enligt AA hade därigenom förekommit valfusk.

AA hade framställt anmärkning mot röstlängden och länsstyrelsen har prövat denna vid sammanträde den 22 juli 1985.

Valprövningsnämnden yttrade:

Mot länsstyrelsens beslut över anmärkning mot allmän röstlängd får talan enligt 4 kap. 6 § vallagen (1972:620) föras endast i samband med besvär över val vid vilket beslutet länt till efterrättelse. Prövning av besvär över val kan enligt 15 kap. 7 § vallagen komma till stånd endast i den ordning som föreskrivs i 15 kap. 4 § vallagen, således efter talan mot beslut varigenom utgången av val fastställts. Länsstyrelsen fastställde utgången av landstingsvalet i Stockholms läns landstingskommun den 2 oktober 1985 och den 4 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Vallentuna kommun (den 2 oktober 1985 fastställdes utgången av kommunfullmäktigvalet i Stockholms kommun). AAs skrivelse inkom till länsstyrelsen redan den 25 september 1985, således innan utgången av något av de överklagade valen fastställts. Med hänsyn härtill kan AAs framställning inte prövas som besvär. AAs talan avvisas därför.

Beslut: Avvisat Beslutat: 11 december 1985
Ämnesord
  • Överklagandetid