Anmärkning mot valförrättning utan samband med besvär över valutgången. Talan avvisad

Valprövningsnämndens beslut 1985:36

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 2 oktober 1985 utgången av landstingsvalet i Stockholms läns landstingskommun. Den 2 oktober 1985 fastställde länsstyrelsen utgången av kommunfullmäktigvalet i Stockholms kommun.

I en skrivelse som inkom till länsstyrelsen den 25 september 1985 anförde AA att han av valförrättarna i valdistrikt Katarina 13 i Stockholm förvägrats avge sin röst eftersom han redan var förprickad i röstlängden. AA har uppgivit att han inte röstat tidigare under dagen, något som han var beredd att styrka med hjälp av vittnen.

Valprövningsnämnden yttrade:

Talan mot sådant som förekommit vid valförrättningen får inte föras särskilt. Omständigheter av den arten kan emellertid åberopas som grund för besvär över beslut, varigenom utgången av val fastställts (15 kap 4 och 7 §§ vallagen). Såvitt gäller landstingsvalet i Stockholms läns landstingskommun har länsstyrelsen fastställt valutgången den 2 oktober 1985. Samma dag har länsstyrelsen också fastställt utgången av kommunfullmäktigvalet i Stockholms kommun. AA:s skrivelse inkom till länsstyrelsen redan den 25 september 1985, således innan beslut meddelats om fastställande av utgången i något av de berörda valen. AA:s framställning kan därför inte upptas till prövning som besvär. Eftersom det inte ankommer på valprövningsnämnden att ta befattning med den av AA väckta frågan i annan ordning än genom prövning av besvär avvisar nämnden hans talan.

Beslut: Avvisat Beslutat: 11 december 1985
Ämnesord
  • Överklagandetid