Avregistrering av partibeteckning - avslag

Valprövningsnämndens beslut 2018:882

Valmyndigheten beslutade den 23 oktober 2018 att avregistrera partibeteckning för bl.a. Kommunens Bästa för val till kommunalfullmäktige i Forshaga kommun. I beslutet anförde Valmyndigheten att partiet inte hade anmält kandidater vid valen 2014 respektive 2018.

Redogörelse för överklagandet

AA, fullmäktigeledamot och politisk sekreterare för Kommunens Bästa, har överklagat Valmyndighetens beslut och anför i huvudsak följande. Vi har beställt och fått valsedlar. Vi har även fått protokoll från Länsstyrelsen Värmland att vi erhållit ordinarie platser och ersättare. Kommunens Bästa registrerades 2012 och ställde upp till valet 2014 i Forshaga kommun. Partiet beslutade inför valet 2014 att anmäla kandidater och låsa listor i styrelsen, men troligtvis blev det något fel eftersom listan inte var låst, vilket vi inte insåg när vi fick valsedlarna. Efter att vi erhållit mandat trodde vi att registreringen var giltig. Vid valet 2018 valde vi att ha öppna listor eftersom vi ansåg oss skyddade av antalet namn på valsedlarna och av det faktum att vi tagit mandat i förra valet. Vi anser att partinamnet ska vara fortsatt skyddat genom registrering.

Valmyndighetens yttrande

Valmyndigheten har den 31 oktober 2018 yttrat sig över överklagandet. I yttrandet anförs i huvudsak följande.

Enligt vallagen 2 kap. 7 § ska en registrerad partibeteckning avregistreras om, såvitt nu är av intresse, partiet inte har anmält kandidater för två ordinarie val i följd till riksdagen, till landstings- eller kommunfullmäktige eller till Europaparlamentet.

De grundläggande bestämmelserna om anmälan av kandidater återfinns i 2 kap.  9-13 §§ vallagen och innebär bl.a. att anmälan ska göras skriftligen av partiet. Anmälan ska lämnas in till länsstyrelsen när fråga är om val till annat än Europaparlamentet.

Om ett parti anmält kandidater på det sätt som vallagen föreskriver framgår det av valsedlarna att dessa gäller för ett parti med registrerad partibeteckning som anmält kandidater.

Kommunens Bästa har inte anmält några kandidater till valen 2014 och 2018. På de av partiet beställda valsedlarna finns därför heller ingen uppgift om att kandidaterna är anmälda. Även om partiet beställt namnvalsedlar, deltagit i valen och tagit mandat är detta inte tillräckligt för att den registrerade partibeteckningen ska finnas kvar i registret över registrerade partibeteckningar. Grund för avregistrering föreligger därför.

Det förhållandet att en partibeteckning avregistreras innebär emellertid inte att partiet saknar möjligheten att kunna beställa valsedlar och delta i allmänna val. Partiet har också möjligheten att i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. vallagen på nytt registrera sin partibeteckning.

Mot bakgrund av det ovan anförda avstyrker Valmyndigheten bifall till överklagandet.

I en bilaga till Valmyndighetens yttrande finns återgivningar av beställda valsedlar för val till kommunfullmäktige i Forshaga kommun för Kommunens Bästa 2018. Av dessa framgår inte att de gäller för ett parti med registrerad partibeteckning som anmält kandidater.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Av 2 kap. 7 § vallagen (2005:837) framgår att en registrerad partibeteckning ska avregistreras om partiet

  1. begär det, eller
  2. inte har anmält kandidater för två ordinarie val i följd till riksdagen, till landstings- eller kommunfullmäktige eller till Europaparlamentet.

Av 2 kap. 9 § vallagen följer att ett parti som vill anmäla samtliga sina kandidater för ett visst val ska skriftligen göra detta hos den centrala valmyndigheten eller, i den utsträckning som regeringen bestämmer, länsstyrelsen. Vidare ska partiet tillsammans med anmälan lämna en egenhändigt undertecknad förklaring från varje kandidat att han eller hon samtycker till anmälan.

Av förarbeten till vallagen (prop. 1996/97:70) framgår att nya regler infördes i samband med reformen av vallagen 1997 med innebörden att de partier som väljer att registrera sin partibeteckning måste anmäla samtliga sina kandidater. Samtidigt utmönstrades dåvarande regler om att endast några kandidater måste anmälas och att två kandidater måste stå överst på en namnvalsedel.

Av 5 a § valförordningen (2005:874) följer att det på en valsedel med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater ska finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta genom att markera namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald och om att väljaren inte kan rösta på fler än en eller på någon annan än dem som anges på valsedeln. Vidare ska det, om ett parti inte har anmält samtliga sina kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen (2005:837), på valsedeln finnas en upplysning om att väljaren också kan personrösta genom att skriva till namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald samt en upplysning om vad som i övrigt följer av 7 kap. 2 § tredje stycket vallagen. Det ska på valsedeln också finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta endast på en kandidat som har samtyckt till att kandidera.

Valprövningsnämnden konstaterar att Kommunens Bästa inte har anmält kandidater vid valen 2014 respektive 2018.

Valprövnings­nämnden finner därför i likhet med Valmyndigheten att det föreligger grund för avregistrering.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet av beslutet att avregistrera partibeteckningen Kommunens Bästa.

Beslut: Avslag Beslutat: 5 december 2018
Ämnesord
  • Partibeteckning