Begäran om rättelse i röstlängd inför valet till Europaparlamentet vägrad

Valprövningsnämndens beslut 2019:20

Den 6 maj 2019 kom en begäran om rättelse i röstlängden för EU-valet till Länsstyrelsen i Skåne från AA, bosatt i Spanien. Som skäl för sin begäran anförde AA i huvudsak följande. Med anledning av EU-valet hade hon upptäckt att hon många år tidigare hade ändrat till spansk röstlängd för EU-val. Hon ville ha ändring i röstlängden för att kunna rösta i Sverige på valdagen.

Länsstyrelsen avslog i ett beslut den 7 maj 2019 AA:s begäran. Länsstyrelsen anförde som skäl för beslutet att det av uppgift från Valmyndigheten framgick att AA tagits bort från den svenska röstlängden eftersom hon redan var upptagen i den spanska röstlängden. Mot den bakgrunden och med hänvisning till 5 kap. 6 §, 15 kap. 3 § 2 och 6 § vallagen (2005:837) ansåg länsstyrelsen att någon rättelse inte kunde göras i den svenska röstlängden.

AA har överklagat beslutet och begärt att bli återförd till den svenska röstlängden, vilket hon anser sig ha rätt att göra fram till den 12 maj.

Valmyndigheten har på begäran av Valprövningsnämnden bekräftat att myndigheten den 4 april 2019 aviserades av valmyndigheten i Spanien om att en person med namnet AA med det av klaganden uppgivna personnumret är upptagen i röstlängd i Spanien för val till Europaparlamentet samt att Valmyndigheten den 5 april 2019 strök AA från den svenska röstlängden.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Enligt 5 kap. 5 § vallagen ska den centrala valmyndigheten genast stryka en person från röstlängden om den centrala valmyndigheten av en myndighet i någon annan medlemsstat underrättas om att en person som vid val till Europaparlamentet är upptagen i röstlängd här i landet också är upptagen i röstlängd i ett annat land eller redan har röstat i valet.

Enligt 5 kap. 6 § vallagen ska den som anser sig felaktigt utesluten ur röstlängden senast tolv dagar före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Det som hänt senare än 30 dagar före valdagen får inte ligga till grund för rättelse enligt paragrafen.

Av utredningen i ärendet framgår att AA finns upptagen i röstlängden för val till Europaparlamentet i Spanien.

En EU-medborgare kan endast finnas med i ett lands röstlängd. Länsstyrelsens beslut att inte uppta AA i den svenska röstlängden, med hänvisning till att hon är upptagen i den spanska röstlängden, är därför riktigt. Överklagandet ska alltså avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

 

Beslut: Avslag Beslutat: 15 maj 2019
Ämnesord
  • Europaparlamentet
  • Röstlängd