Ett ledamotsuppdrag upphör och ledamoten är inte längre valbar sedan ledamoten ändrat folkbokföringsort

Valprövningsnämndens beslut 2019:60

​Sedan länsstyrelsen i Västra Götaland informerat Gullspångs kommun om att AA, ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, inte längre var folkbokförd i kommunen begärde kommunen i mejl till länsstyrelsen den 12 juli 2019 att en ny ledamot skulle tillsättas genom efterträdarval. Länsstyrelsen utsåg i beslut den 16 juli 2019 en ny ledamot och en ny ersättare för AA i kommunfullmäktige i Gullspångs kommun.

Redogörelse för överklagandet

AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak följande. Hon folkbokförde sig i maj 2019 i Mariestads kommun i väntan på en ny bostad i sin hemkommun Gullspång. Hon ämnar flytta tillbaka till Gullspång under hösten och önskar en omprövning av länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har yttrat sig och anfört i huvudsak följande. Länsstyrelsen har efter begäran från kommunen utfört en förnyad sammanräkning. Det är upp till kommunen att bedöma huruvida en sådan sammanräkning behövs. I ärendet har inte förekommit någon avvikelse från föreskriven ordning.

AA har i ett yttrande vidhållit sitt överklagande.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Enligt 4 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) upphör en ledamots eller ersättares uppdrag genast om personen i fråga inte längre är valbar. En av grunderna för valbarhet är folkbokföringsort, se 4 kap. 3 § jämfört med 1 kap. 7 § kommunallagen. Av utredningen i ärendet framgår att AA sedan den 17 juni 2019 är folkbokförd i Mariestads kommun. Hon är därmed inte längre valbar i Gullspångs kommun. AA:s överklagande ska därför avslås.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avslår överklagandet.

Beslut: Avslag Beslutat: 18 september 2019
Ämnesord
  • Valbarhet