Fel person utsedd till ersättare i kommunfullmäktige till följd av oklarhet kring förnamnet. Förordnande om ny sammanräkning

Valprövningsnämndens beslut 1993:4

Länsstyrelsen i Kopparbergs län utsåg den 15 december 1992 vid ny offentlig sammanräkning enligt 14 kap. 23 § vallagen AA till ny ersättare (suppleant) för BB i kommunfullmäktige i Malungs kommun för Ny Demokrati. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen i huvudsak följande. Vid valet hade avgivits sju valsedlar som gällde för den kandidat som vid den slutliga sammanräkningen utsågs till kommunfullmäktige och som upptog ytterligare namn som nu kunde komma i fråga som ersättare. Fyra valsedlar upptog namnen CC och AA i nämnd ordning och tre valsedlar upptog namnet CC. Eftersom det i Malungs kommun fanns minst nio valbara personer med namnet CC och det av valsedlarna inte klart framgick vem som avsågs, ansågs namnen CC resp CC obefintliga.

CC överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade att själv bli utsedd till ersättare (suppleant) för BB. CC åberopade till stöd för sin talan dels ett intyg från föreningen Ny Demokrati i Malung, enligt vilket han var medlem i föreningen och att han dessutom var med och bildade den, och dels en blankett med rubriken "FÖRENINGSUPPGIFTER", enligt vilken han var kassör i Ny Demokrati. I en skrivelse, inkommen till länsstyrelsen den 19 februari 1993 anförde CC bl.a. följande. På valdagen 1991 träffades företrädare för Ny Demokrati i Malung hemma hos DD och fick valsedlar att dela ut i och vid samtliga vallokaler i Malung. Man fick också varsin maskinskriven lokalvalsedel med namnen i tur och ordning EE, BB, CC och AA för att inte eventuell plats i kommunfullmäktige skulle vara tom. De fyra valsedlar som var maskinskrivna var utan tvivel dessa.

Länsstyrelsen anförde i yttrandet följande.

För partiet Ny Demokrati fanns vid valet inte någon tryckt och registrerad namnvalsedel. Vid sammanräkningen registrerades av tekniska skäl en valsedel med beteckningen 170-03196. Därvid registrerades endast namn på kandidater, som då kunde identifieras. Ytterligare namn finns således på de 34 valsedlar som anges på bilaga 6 som förändrade på listtypen med ovan angivna beteckning utöver de som anges på bilaga 4.

Skulle de uppgifter som CC lämnat i sin senaste skrivelse bekräftas är länsstyrelsen benägen att tillstyrka överklagandet. Uppgifterna om CCs framträdande som företrädare för partiet vid arrangemangen i Grönlandsparken drygt en vecka före valet och uppgifterna om hur de använda valsedlama producerats leder, enligt länsstyrelsens bedömning, till att det med tillräcklig visshet får anses klarlagt vem som avses med kandidatnamnen CC och CC. Tilläggas kan också att i telefonkatalogens Falu-del, avdelningen för privatpersoner i Malung, finns endast en CC angiven.

Vidare kan nämnas att AA till länsstyrelsen meddelat att han inte står till förfogande för några politiska uppdrag.

Riksskatteverket tillstyrkte i yttrande överklagandet och anförde följande.

Det kan inte anses rimligt att de valadministrerande myndigheterna skall behöva avsätta stora resurser på att identifiera kandidater, som på valsedlarna angetts så att en säker identifiering inte låter sig göras relativt omgående. Det måste dock avgöras från fall till fall hur omfattande utredning som skall göras, men många gånger torde det få anses tillräckligt att kontroller görs i befintliga personregister. Om det efter en sådan kontroll fortfarande får anses oklart vem som avses skall ytterligare efterforskningar normalt inte kunna krävas. Någon skillnad i bedömningen av en kandidats valbarhet beroende på vid vilket tillfälle som efterforskningar behöver göras (vid slutlig eller vid senare efterträdarsammanräkning) får dock inte föreligga.

Länsstyrelsen har vid sin efterträdarsammanräkning 1992-12-15 för att utse efterträdare för ersättare som avgått betraktat namnen CC och CC på valsedlarna som obefintliga på grund av att det vid kontroll mot folkbokföringsregistret återfanns inte mindre än nio tänkbara personer med namnet CC.

Det torde dock nu få anses som ställt utom allt tvivel att den kandidat, som angetts på valsedlarna är identisk med den man, som överklagat Länsstyrelsens beslut.

Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 6 kap. 2 § sista stycket vallagen skall på valsedel varje kandidat anges på sådant sätt att det klart framgår vem som avses. Därför bör enligt lagrummet någon form av identifieringsuppgift sättas ut vid kandidatens namn. Enligt 14 kap. 5 § första stycket samma lag skall namn på valsedel anses obefintligt om det ej framgår klart vem som avses.

Av handlingarna i ärendet framgår klart att den kandidat som angetts på de nu aktuella valsedlarna, trots avsaknad av identifieringsuppgift, är identisk med CC som överklagat Länsstyrelsens beslut.

Valprövningsnämnden förordnar, med bifall till överklagandet, att Länsstyrelsen skall rätta det överklagade beslutet genom förnyad sammanräkning.

Beslut: Bifall Beslutat: 15 april 1993
Ämnesord
  • Röstsammanräkning
  • Valsedlar